Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 18 декември 2008 г. - Страсбург
 Изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетна дисциплина и добро финансово управление
 Изменение на междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление
 Mобилизиране на средства от Фонд „Солидарност“
 Мобилизиране на средства от инструмента за гъвкавост
 Проект на коригиращ бюджет № 10/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 г.
 Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г. във вида, в който е променен от Съвета (всички раздели)
 Конвенцията за международните гаранции по отношение на подвижното оборудване на въздухоплавателни средства *
 План за действие на ЕС в областта на трудовата мобилност (2007–2010 г.)
 Работна програма „Образование и обучение 2010 г.“
 Безопасност на играчките ***I
 Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение ***I
 Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) ***I
 Системи за сетълмент на ценни книжа и финансови обезпечения по отношение на свързани системи и вземания по кредити ***I
 Схеми за гарантиране на депозитите по отношение на гарантирания размер и срока за изплащане ***I
 Оповестяване за средни предприятия и задължения за изготвяне на консолидирани счетоводни отчети ***I
 Подход на Съвета към преразглеждане на регламента за OLAF
 Оценка и бъдещо развитие на агенцията FRONTEX и на европейската система за наблюдение на границите EUROSUR
 Въздействие на подправянето на продукти върху международната търговия
 Счетоводни изисквания за малки и средни предприятия
 Препоръки към Комисията относно европейския автентичен акт
 Електронно правосъдие
 Правна защита на пълнолетни лица: трансгранични последици
 Укрепване на мира и изграждане на нация в следконфликтни ситуации
 Зимбабве
 Никарагуа
 Русия и делото за убийството на Анна Политковская
Текстове (688 kb)
Правна информация - Политика за поверителност