Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο
 Τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση
 Τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή οικονομική διαχείριση
 Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Κινητοποίηση του Μηχανισμού Ευελιξίας
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10/2008
 Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα)
 Σύμβαση σχετικά με τον κινητό εξοπλισμό και το πρωτόκολλό της για τον αεροναυτικό εξοπλισμό *
 Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στην εργασία
 Παροχή διά βίου μάθησης για γνώση, δημιουργικότητα και καινοτομία - Εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010»
 Ασφάλεια των παιχνιδιών ***I
 Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ***I
 Ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) ***I
 Αξιόγραφα και συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας ***I
 Συστήματα εγγυήσεως των καταθέσεων όσον αφορά το επίπεδο κάλυψης και την προθεσμία εκταμίευσης ***I
 Απαιτήσεις κοινοποίησης για τις μεσαίου μεγέθους εταιρείες και υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων λογαριασμών ***I
 Η προσέγγιση του Συμβουλίου στην αναθεώρηση του κανονισμού περί OLAF
 Αξιολόγηση και μελλοντική ανάπτυξη του οργανισμού FRONTEX και του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR)
 Αντίκτυπος των απομιμήσεων στο διεθνές εμπόριο
 Λογιστικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους
 Ευρωπαϊκό δημόσιο έγγραφο
 Ηλεκτρονική δικαιοσύνη (e-Justice)
 Νομική προστασία των ενηλίκων: διασυνοριακές επιπτώσεις
 Αναπτυξιακές προοπτικές για την οικοδόμηση ειρήνης και την οικοδόμηση κράτους σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις
 Ζιμπάμπουε
 Νικαράγουα
 Ρωσία
Κείμενα (726 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου