Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2008. gada 18. decembris - Strasbūra
 Grozījumi 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību
 Grozījumi Iestāžu 2006. gada 17. maija nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību
 Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana
 Elastības instrumenta izmantošana
 Budžeta grozījums Nr. 10/2008
 Padomes grozītais Eiropas Savienības 2009. gada vispārējā budžeta projekts (visas iedaļas)
 Konvencija par pārvietojamām iekārtām un tās protokols par aeronautikas iekārtām *
 Eiropas darba mobilitātes rīcības plāns (2007–2010)
 Mūžizglītība zināšanām, radošumam un jaunradei - darba programma „Izglītība un apmācība 2010. gadam”
 Rotaļlietu drošums ***I
 Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūra profesionālajai izglītībai un apmācībām ***I
 Eiropas kredītpunktu sistēma profesionālajai izglītībai un apmācībai (ECVET) ***I
 Vērtspapīru norēķini un finanšu nodrošinājuma līgumi ***I
 Noguldījumu garantiju sistēmas attiecībā uz seguma līmeni un izmaksas termiņu ***I
 Informācijas atklāšanas prasības vidējiem uzņēmumiem un konsolidētu pārskatu sastādīšanas pienākums ***I
 Padomes pieeja OLAF regulas pārskatīšanai
 FRONTEX aģentūras un Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas EUROSUR novērtējums un turpmākā attīstība
 Viltošanas ietekme uz starptautisko tirdzniecību
 Grāmatvedības prasības attiecībā uz vidējiem uzņēmumiem
 Eiropas autentiskais dokuments
 E-tiesiskums
 Pieaugušo juridiskā aizsardzība: pārrobežu ietekme
 Miera nostiprināšanas un valsts izveides perspektīvas pēckonflikta situācijā
 Zimbabve
 Uzbrukumi cilvēktiesību aizstāvjiem, pilsoņu brīvībai un demokrātijai Nikaragvā
 Krievija: uzbrukumi cilvēktiesību aizstāvjiem un tiesas prāva Annas Poļitkovskas slepkavības lietā
Teksti (408 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika