Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Četrtek, 18. december 2008 - Strasbourg
 Sprememba Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju
 Sprememba Medinstitucialnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju
 Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije
 Uporaba instrumenta prilagodljivosti: instrument za hitro odzivanje na naraščajoče cene hrane v državah v razvoju
 Sprememba proračuna št. 10/2008
 Predlog splošnega proračuna za leto 2009, kakor ga je spremenil Svet (vsi oddelki)
 Premična oprema in Protokola v zvezi z zadevami, ki se nanašajo na letalsko opremo *
 Evropski akcijski načrt za poklicno mobilnost (2007–2010)
 Vseživljenjsko učenje za znanje, ustvarjalnost in inovacije – Izvajanje delovnega programa "Izobraževanje in usposabljanje 2010"
 Direktiva o varnosti igrač ***I
 Evropski referenčni okvir za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja ***I
 Evropski sistem prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET) ***I
 Vrednostni papirji in dogovori o finančnem zavarovanju ***I
 Sistemi zajamčenih vlog glede stopnje kritja in zamude pri izplačilu ***I
 Zahteve za razkritje za srednje velika podjetja in obveznost priprave konsolidiranih računovodskih izkazov ***I
 Pristop Sveta k reviziji Uredbe OLAF
 Ocena in prihodnji razvoj agencije FRONTEX in evropskega sistema za nadzorovanje meja (EUROSUR)
 Vpliv ponarejanja na mednarodno trgovino
 Računovodske zahteve za mala in srednje velika podjetja
 Evropska javna listina
 E-pravosodje
 Čezmejne posledice pravnega varstva odraslih
 Možnosti za utrditev miru in izgradnjo države v pokonfliktnih razmerah
 Zimbabve
 Napadi na zagovornike človekovih pravic, državljanske svoboščine in demokracija v Nikaragvi
 Napadi na zagovornike človekovih pravic v Rusiji in sojenju za umor Ane Politkovske
Besedila (377 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov