Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 18 december 2008 - Strasbourg
 Ändring i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning
 Ändringförslag till det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006
 Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond
 Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen: insats för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna
 Förslag till ändringsbudget nr 10/2008
 Förslag till allmän budget 2009, ändrat av rådet (alla avsnitt)
 Konvention om flyttbar egendom och dess protokoll om luftfartsutrustning *
 EU:s handlingsplan för rörlighet för arbetstagarna (2007–2010)
 Livslångt lärande som grundval för kunskap, kreativitet och innovation –Genomförande av arbetsprogrammet ”Utbildning 2010”
 Leksaksdirektivet ***I
 Europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning ***I
 Europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen ***I
 Överföring av värdepapper och ställande av finansiell säkerhet ***I
 System för garanti av insättningar vad beträffar garantins omfattning och utbetalningsfristen ***I
 Krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning ***I
 Rådets strategi inför översynen av Olaf-förordningen
 Utvärdering och framtida utveckling av Frontex och det europeiska gränsbevakningssystemet Eurosur
 Varumärkesförfalskningens inverkan på den internationella handeln
 Redovisningskrav för små och medelstora företag
 Europeisk bestyrkt handling
 E-juridik
 Rättsskydd för vuxna: gränsöverskridande konsekvenser
 Utvecklingsperspektiv för freds- och nationsuppbyggnad efter konflikter
 Zimbabwe
 Attackerna mot människorättsförsvarare, de allmänna friheterna och demokratin i Nicaragua
 Angrepp på försvarare av de mänskliga rättigheterna i Ryssland och rättegången om mordet på Anna Politkovskaya
Texter (414 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy