Zoznam 
Prijaté texty
Štvrtok, 18. decembra 2008 - Štrasburg
Zmena a doplnenie medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení
 Zmena a doplnenie medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení
 Mobilizácia Fondu solidarity EÚ
 Mobilizácia nástroja flexibility
 Návrh opravného rozpočtu č. 10/2008
 Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2009, zmenený a doplnený Radou (všetky oddiely)
 Mobilné zariadenia a Protokol týkajúci sa záležitostí špecifických pre letecké zariadenia *
 Európsky akčný plán pracovnej mobility (2007-2010)
 Celoživotné vzdelávanie pre znalosti, tvorivosť a inovácie - pracovný program Vzdelávanie a odborná príprava 2010
 Bezpečnosť hračiek ***I
 Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy ***I
 Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) ***I
 Cenné papiere a dohody o finančných zárukách ***I
 Systémy ochrany vkladov, pokiaľ ide o úroveň krytia a výplatnú lehotu ***I
 Požiadavky na zverejnenie pre stredné podniky a povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku ***I
 Revízia nariadenia o úrade OLAF
 Hodnotenie a budúci vývoj agentúry FRONTEX a Európskeho systému hraničného dozoru (EUROSUR)
 Vplyv falšovania na medzinárodný obchod
 Požiadavky v oblasti účtovníctva týkajúce sa stredných podnikov
 Európska verejná listina
 Elektronická justícia
 Právna ochrana dospelých osôb: cezhraničné dôsledky
 Perspektívy upevňovania mieru a budovania štátu v situáciách po skončení konfliktu
 Zimbabwe
 Nikaragua
 Útoky na obhajcov ľudských práv v Rusku a súdny proces v súvislosti s vraždou Anny Politkovskej

Zmena a doplnenie medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení
PDF 210kWORD 42k
Rozhodnutie
Príloha
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 o návrhu na zmenu a doplnenie Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (2008/2320(ACI))
P6_TA(2008)0617A6-0509/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1) a najmä na jej bod 25,

–   so zreteľom na návrh zmeny a doplnenia Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (KOM(2008)0834), ktorý predložila Komisia,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 18. decembra 2008 o návrhu na zmenu a doplnenie Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(2),

–   so zreteľom na článok 120 ods. 1 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0509/2008),

A.   keďže Výbor pre rozpočet odporúča schválenie návrhu zmeny a doplnenia uvedenej medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006,

B.   keďže návrh zmeny a doplnenia nedáva žiadny podnet na znepokojenie v súvislosti so zmluvami a rokovacím poriadkom Európskeho parlamentu,

1.   schvaľuje zmenu a doplnenie Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (2007 – 2013), ktorá je pripojená k tomuto rozhodnutiu;

2.   poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a jeho prílohu postúpil pre informáciu Rade a Komisii.

PRÍLOHA

Zmena a doplnenie Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

EURÓPSKY PARLAMENT, RADA A KOMISIA,

keďže:

(1)  Najnovší vývoj cien potravín a tovarov vyvoláva obavy, hlavne pokiaľ ide o jeho vplyv na rozvojové krajiny. Komisia navrhla, aby sa vytvoril nový nástroj rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách,(3) a dve zložky rozpočtového orgánu na zmierovacom zasadnutí 21. novembra 2008 súhlasili s tým, aby sa tento nástroj čiastočne financoval z rezervy núdzovej pomoci.

(2)  Keďže suma zostávajúca v rámci rezervy núdzovej pomoci na rok 2008 nie je postačujúca na to, aby sa z nej kryli potreby potravinového nástroja, je potrebné jej zvýšenie, aby mohla prispieť k financovaniu tohto potravinového nástroja.

(3)  S cieľom vyriešiť túto výnimočnú situáciu by sa výlučne a výnimočne na rok 2008 mala rezerva núdzovej pomoci zvýšiť na 479 218 000 EUR v bežných cenách .

(4)  Bod 25 medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

SA DOHODLI TAKTO:

V bode 25 sa dopĺňa táto veta do prvého pododseku:"

Táto suma sa na rok 2008 výnimočne zvýši na 479 218 000 EUR v bežných cenách.

"

V Štrasburgu, 18. decembra 2008

Za Európsky parlament Za Radu Za Komisiu

predseda predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2008)0618.
(3) KOM(2008)04502008/0149(COD).


Zmena a doplnenie medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení
PDF 209kWORD 41k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 o návrhu zmeny a doplnenia Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (2008/2325(INI))
P6_TA(2008)0618A6-0504/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1) a najmä na jej bod 25,

–   so zreteľom na výsledok zmierovacieho zasadnutia s Radou z 21. novembra 2008,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0834),

–   so zreteľom na svoju pozíciu zo 4. decembra 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách(2),

–   so zreteľom na článok 45 a prílohu VI oddiel IV body 1 a 2 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A6-0504/2008),

A.   keďže Európsky parlament dôrazne podporuje iniciatívu Komisie vytvoriť nový nástroj rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách (potravinový nástroj), pričom túto myšlienku schválila aj Európska rada na zasadnutí 19. a 20. júna 2008,

B.   keďže Európsky parlament a Rada sa na zmierovacom zasadnutí 21. novembra 2008 dohodli, že na financovanie potravinového nástroja sa poskytnú prostriedky v celkovej výške 1 miliarda EUR počas troch rokov,

C.   keďže pôvodný návrh Komisie predpokladal financovanie potravinového nástroja z rezervy okruhu 2 viacročného finančného rámca, ale tento prístup odmietol tak Európsky parlament, ako aj Rada,

D.   keďže Európsky parlament sa domnieval, že najvhodnejším riešením by bola úprava stropu okruhu 4 viacročného finančného rámca, ale Rada túto možnosť zamietla,

E.   keďže obe zložky rozpočtového orgánu sa napokon dohodli financovať potravinový nástroj prostredníctvom optimálnej kombinácie rezervy na núdzovú pomoc, nástroja flexibility a presunu v rámci okruhu 4 z nástroja stability,

F.   keďže táto dohoda stanovuje, že rezerva na núdzovú pomoc prispeje k financovaniu potravinového nástroja celkovou sumou 340 miliónov EUR, z ktorých 22 miliónov EUR bude pochádzať z rozpočtových prostriedkov, ktoré sú ešte k dispozícii v rozpočte na rok 2008, 78 miliónov EUR z rozpočtových prostriedkov zahrnutých do rozpočtu na rok 2009 a 240 miliónov EUR z jednorazového zvýšenia objemu prostriedkov v rezerve na núdzovú pomoc, ktoré sa zahrnie do rozpočtu na rok 2008,

G.   keďže toto zvýšenie si vyžaduje úpravu bodu 25 uvedenej medziinštitucionálnej dohody s cieľom zvýšiť objem prostriedkov dostupných v rezerve na núdzovú pomoc v roku 2008 na 479 218 000 EUR (v bežných cenách),

H.   keďže táto úprava si vyžaduje súhlas oboch zložiek rozpočtového orgánu, čo predpokladá jednomyseľnú dohodu všetkých členských štátov v Rade,

1.   víta zmenu a doplnenie bodu 25 medziinštitucionálnej dohody, ako je uvedená v prílohe jeho rozhodnutia z 18. decembra 2008(3), ktorou sa zvyšuje objem prostriedkov dostupných v rezerve núdzovej pomoci v roku 2008 na 479 218 000 EUR (v bežných cenách);

2.   opakovane však vyjadruje svoje znepokojenie nad skutočnosťou, že okruh 4 bol pod trvalým tlakom v dôsledku obmedzenej rezervy, ktorú má k dispozícii, čo si vyžaduje mobilizáciu výnimočných mechanizmov, aby bolo možné reagovať na naliehavé nepredpokladané situácie; vyzýva na dôkladné zhodnotenie potreby zvýšiť sumy dostupné v tomto okruhu s cieľom umožniť hladký rozvoj dlhodobých programovateľných činností v tejto oblasti a zabezpečiť schopnosť EÚ v plnom rozsahu zohrávať úlohu globálneho aktéra v medzinárodnom priestore;

3.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2008)0576.
(3) Prijaté texty, P6_TA(2008)0617.


Mobilizácia Fondu solidarity EÚ
PDF 284kWORD 40k
Uznesenie
Príloha
Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 26 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (KOM(2008)0732 – C6-0393/2008 – 2008/2317(ACI))
P6_TA(2008)0619A6-0474/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0732 – C6-0393/2008),

–   so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1), a najmä na jej bod 26,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie(2),

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o Fonde solidarity EÚ prijaté na zmierovacom zasadnutí 17. júla 2008,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj (A6-0474/2008),

1.   schvaľuje rozhodnutie uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

2.   poveruje svojho predsedu, aby spolu s predsedom Rady podpísal rozhodnutie a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie a jeho prílohou postúpil Rade a Komisii.

PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z 18. decembra 2008,

o mobilizácii Fondu solidarity EÚ podľa bodu 26 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(3), a najmä na jej bod 26,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie(4),

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)  Európska únia zriadila Fond solidarity Európskej únie (ďalej len "fond"), aby prejavila solidaritu s obyvateľmi regiónov postihnutých katastrofami.

(2)  Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu fondu v rámci ročného stropu vo výške 1 miliardy EUR.

(3)  Nariadenie (ES) č. 2012/2002 obsahuje ustanovenia, podľa ktorých je možné fond mobilizovať.

(4)  Cyprus predložil žiadosť o mobilizáciu fondu v súvislosti s prírodnou katastrofou spôsobenou suchom.

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008 sa mobilizuje Fond solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť prostriedky vo výške 7 605 445 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu, 18. decembra 2008.

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.
(3) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.


Mobilizácia nástroja flexibility
PDF 291kWORD 46k
Uznesenie
Príloha
Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility podľa bodu 27 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (KOM(2008)0833 – C6-0466/2008 – 2008/2321(ACI))
P6_TA(2008)0620A6-0493/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0833 – C6-0466/2008),

–   so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1)(MID), a najmä na jej bod 27,

–   so zreteľom na závery zasadania Európskej rady z 19. a 20. júna 2008,

–   so zreteľom na výsledky trialógu zo 4. decembra 2008,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A6-0493/2008),

A.   keďže Európsky parlament dôrazne podporuje iniciatívu Komisie vytvoriť nový nástroj rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách (potravinový nástroj), ktorú predtým schválila aj Európska rada na zasadnutí 19. a 20. júna 2008,

B.   keďže Európsky parlament a Rada sa na zmierovacom zasadnutí 21. novembra 2008 dohodli o financovaní potravinového nástroja, a to v celkovej výške 1 miliardy EUR počas troch rokov,

C.   keďže v pôvodnom návrhu Komisie sa predpokladá financovanie potravinového nástroja z rezervy okruhu 2 viacročného finančného rámca (VFR), ale tento prístup odmietol tak Európsky parlament, ako aj Rada,

D.   keďže Európsky parlament sa domnieval, že najvhodnejším riešením by bola úprava stropu okruhu 4 VFR, ale Rada túto možnosť zamietla,

E.   keďže obe zložky rozpočtového orgánu sa napokon dohodli financovať potravinový nástroj prostredníctvom optimálnej kombinácie nástroja flexibility, rezervy pre núdzovú pomoc a presunu v rámci okruhu 4 z nástroja stability,

F.   keďže obe zložky rozpočtového orgánu sa dohodli, že nástroj flexibility by mal prispieť k financovaniu potravinového nástroja prostredníctvom mobilizácie prostriedkov v celkovej výške 420 miliónov EUR pre rozpočet na rok 2009, zo 730 miliónov EUR, ktoré sú k dispozícii v rámci tohto nástroja,

G.   keďže toto je druhý rok v poradí, v ktorom sa tento nástroj využil, z celkovej trojročnej právnej existencie MID,

H.   keďže to dokazuje, že požiadavka Európskeho parlamentu, aby sa v MID vytvoril takýto typ nástroja s vlastnosťami, aké má – najmä s možnosťou prenesenia nevyužitých prostriedkov – bola opodstatnená, a to aj napriek odporu niekoľkých členských štátov,

I.   keďže to tiež dokazuje, rovnako ako dokazuje aj opakovaná potreba využiť iné výnimočné mechanizmy na riešenie naliehavých nepredpokladaných situácií, že existuje trvalý problém nedostatočnej výšky prostriedkov dostupných v strope určitých okruhov VFR, najmä v okruhu 4,

1.   víta dohodu dosiahnutú počas zmierovacieho konania o využití nástroja flexibility v prospech potravinového nástroja v celkovej výške 420 miliónov EUR pre rozpočet na rok 2009;

2.   schvaľuje rozhodnutie uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.   opakovane však vyjadruje svoje znepokojenie nad skutočnosťou, že okruh 4 bol pod trvalým tlakom v dôsledku obmedzenej rezervy, ktorá je v ňom k dispozícii, čo si vyžaduje opakovanú mobilizáciu nástrojov flexibility v rámci tohto okruhu, aby bolo možné reagovať na naliehavé nepredpokladané situácie; vyzýva na dôkladné zhodnotenie potreby zvýšiť sumy tohto okruhu s cieľom umožniť hladký vývoj dlhodobých programovateľných činností v tejto oblasti a zabezpečiť schopnosť EÚ v plnom rozsahu zohrávať úlohu globálneho aktéra v medzinárodnom priestore;

4.   poveruje svojho predsedu, aby spolu s predsedom Rady podpísal rozhodnutie a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie a jeho prílohu postúpil Rade a Komisii.

PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z 18. decembra 2008

o mobilizácii nástroja flexibility podľa bodu 27 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na piaty odsek bodu 27,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže sa obe zložky rozpočtového orgánu na zmierovacom zasadnutí 21. novembra 2008 dohodli na mobilizácii nástroja flexibility na doplnenie finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2009, presahujúcich stropy okruhu 4, o 420 miliónov EUR na financovanie nástroja rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009 sa nástroj flexibility využije na poskytnutie sumy 420 mil. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch.

Táto suma sa použije na doplnenie financovania nástroja rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách v rámci okruhu 4.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu, 18. decembra 2008.

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.


Návrh opravného rozpočtu č. 10/2008
PDF 200kWORD 37k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 10/2008 na rozpočtový rok 2008, oddiel III - Komisia (16264/2008 – C6-0461/2008 – 2008/2316(BUD))
P6_TA(2008)0621A6-0481/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 272 Zmluvy o ES a článok 177 Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(1), a najmä na jeho články 37 a 38,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2008 prijatý s konečnou platnosťou 13. decembra 2007(2),

–   so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(3),

–   so zreteľom na predbežný návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 11/2008 na rozpočtový rok 2008, ktorý Komisia predložila 7. novembra 2008 (KOM(2008)0731),

–   so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 10/2008, ktorý zostavila Rada 27. novembra 2008 (16264/2008 – C6-0461/2008),

–   so zreteľom na článok 69 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A6-0481/2008),

A.   keďže návrh opravného rozpočtu č. 10 k všeobecnému rozpočtu na rok 2008 zahŕňa tieto body:

   - mobilizáciu Fondu solidarity EÚ vo výške 7,6 milióna EUR vo viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkoch v dôsledku vážneho sucha na Cypre,
   - zodpovedajúce zníženie výdavkových rozpočtových prostriedkoch v rozpočtovom riadku 13 04 02 – Kohézny fond o 7,6 milióna EUR,

B.   keďže účelom návrhu opravného rozpočtu č. 10/2008 je formálne zahrnúť tieto rozpočtové úpravy do rozpočtu na rok 2008,

C.   keďže po zrušení návrhu opravného rozpočtu č. 8/2008 Rada prijala predbežný návrh opravného rozpočtu č. 11/2008 ako návrh opravného rozpočtu č. 10/2008,

1.   berie na vedomie predbežný návrh opravného rozpočtu č. 11/2008;

2.   schvaľuje návrh opravného rozpočtu č. 10/2008 bez zmien a doplnení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 71, 14.3.2008.
(3) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.


Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2009, zmenený a doplnený Radou (všetky oddiely)
PDF 473kWORD 143k
Uznesenie
Príloha
Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009, zmeneného a doplneného Radou (všetky oddiely) (16257/2008 – C6–0457/2008 – 2008/2026(BUD)) a opravné listy č. 1/2009 (SEK(2008)2435 – 13702/2008 –C6-0344/2008), č. 2/2009 (SEK(2008)2707 – 16259/2008 – C6-0458/2008) a č. 3/2009 (SEK(2008)2840 – 16260/2008 – C6-0459/2008) k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009
P6_TA(2008)0622A6-0486/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 272 Zmluvy o ES a článok 177 Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(1),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2),

–   so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(3),

–   so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009, ktorý Rada zostavila 17. júla 2008 (C6-0309/2008),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2008 o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009, oddiel III – Komisia (C6-0309/2008) a opravný list č. 1/2009 (SEK(2008)2435 – 13702/2008 – C6-0344/2008) k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009(4),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2008 o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009, oddiel I – Európsky parlament, oddiel II – Rada, oddiel IV – Súdny dvor, oddiel V – Dvor audítorov, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor, oddiel VII – Výbor regiónov, oddiel VIII – Európsky ombudsman, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (C6-0309/2008)(5),

–   so zreteľom na opravný list č. 2/2009 (SEK(2008)2707 – 16259/2008 – C6–0458/2008) a č. 3/2009 (SEK(2008)2840 – 16260/2008 – C6–0459/2008) k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009,

–   so zreteľom na svoje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a návrhy na zmeny k návrhu všeobecného rozpočtu z 23. októbra 2008,

–   so zreteľom na zmeny Rady k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom a návrhom na zmeny k návrhu všeobecného rozpočtu, ktoré prijal Európsky parlament (16257/2008 – C6-0457/2008),

–   so zreteľom na výsledky zmierovacieho zasadnutia týkajúceho sa rozpočtu z 21. novembra 2008 vrátane vyhlásení, ktoré sú v prílohe k tomuto uzneseniu,

–   so zreteľom na vyhlásenie Rady o výsledku rokovania o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a návrhoch na zmeny k návrhu všeobecného rozpočtu, ktoré prijal Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 69 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A6-0486/2008),

Kľúčové otázky – výsledok zmierovacieho konania, celkové údaje a opravné listy

1.   pripomína svoje politické priority pre rozpočet na rok 2009 prvýkrát uvedené vo svojich uzneseniach z 24. apríla 2008 o politickej stratégii Komisie na rok 2009(6) a o rozpočtovom rámci a prioritách na rok 2009(7) a ďalej rozvinuté vo svojom uznesení z 8. júla 2008 o rozpočte na rok 2009: prvé úvahy o predbežnom návrhu rozpočtu na rok 2009 a mandát na zmierovacie konanie, oddiel III – Komisia(8); zdôrazňuje, že tieto politické priority napokon vyjadrené vo svojom uznesení z 23. októbra 2008 o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009, oddiel III – Komisia predstavovali hlavné zásady pri prístupe v zmierovacom konaní o rozpočte s Radou v súvislosti s rozpočtom na rok 2009;

2.   víta celkovú dohodu o rozpočte na rok 2009 dosiahnutú na tradičnom rozpočtovom zmierovacom zasadnutí s Radou z 21. novembra 2008, najmä v súvislosti s financovaním potravinového nástroja; vyjadruje však vážnu obavu pred možným vplyvom recesie na európskych občanov, a preto vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa Komisia zdráhala zverejniť na zmierovacom zasadnutí akékoľvek informácie o možných rozpočtových dôsledkoch jej nadchádzajúceho návrhu na riešenie hospodárskej krízy;

3.   berie na vedomie oznámenie Komisie Európskej rade z 26. novembra 2008 s názvom Plán hospodárskej obnovy Európy (KOM(2008)0800) a:

   ‐ zdôrazňuje, že tento plán bude mať v prípade schválenia podstatný vplyv na rozpočet na rok 2009 a žiada Komisiu, aby dôkladnejšie vysvetlila tento vplyv tak, že poskytne Európskemu parlamentu ako zložke rozpočtového orgánu ďalšie informácie o rozsahu svojho návrhu a o konkrétnych číselných údajoch, ktoré sa týkajú jeho plnenia, najmä so zreteľom na finančné plánovanie;
   ‐ zaväzuje sa uskutočniť analýzu súvisiacich dôsledkov pre rozpočet a opakovane potvrdzuje záväzok Európskeho parlamentu a Rady vyjadrený na zmierovacom zasadnutí, že budú reagovať na súčasnú hospodársku krízu primeranými finančnými prostriedkami;
   - ‐ vyzýva Komisiu a Európsku investičnú banku, aby pravidelne podávali správy o svojich aktivitách zameraných na riešenie hospodárskej krízy;

4.   vyjadruje svoje silné odhodlanie začať rokovania s Radou na základe návrhu Komisie na revíziu viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2007-2013 o sumu 5 miliárd EUR v rámci navrhovaného európskeho plánu hospodárskej obnovy; berie na vedomie závery Európskej rady z decembra 2008 v tomto ohľade;

5.   trvá na tom, aby sa súčasná kríza nevyužila ako zámienka na odsunutie veľmi potrebného presmerovania výdavkov smerom k "zeleným" investíciám, ale aby bola ďalším podnetom na pokračovanie v tomto presmerovávaní;

6.   v tejto súvislosti opätovne zdôrazňuje význam preskúmania rozpočtu plánovaného na rok 2009, ktoré by sa nemalo obmedzovať iba na teoretickú predstavu o rozpočte po roku 2013, ale ktoré by malo zahŕňať odvážne návrhy na zmenu v plánovaní v čase strednodobého preskúmania viacročných programov s cieľom reagovať na súčasnú krízu zohľadňujúc problémy, ktoré spôsobuje zmena klímy;

7.   opätovne zdôrazňuje, že iniciatívy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj, rast zamestnanosti a podporu MSP a výskumu a inovácií sú absolútne dôležité v súčasnej ekonomickej situácii a ako hlavné priority sa musia odrážať v rozpočte EÚ na rok 2009; z tohto hľadiska sa domnieva, že podporu súdržnosti medzi regiónmi treba považovať za kľúčový faktor stimulácie hospodárskeho rastu v EÚ; považuje za nevyhnutné, aby sa politické odhodlanie uskutočňovať pokrok v boji proti zmene klímy a zaručiť bezpečnejšiu Európu pre občanov stalo tiež rozpočtovou prioritou, ktorá musí byť okrem toho aj jasne viditeľná v rozpočte EÚ; zdôrazňuje, že EÚ musí byť v roku 2009 a v nadchádzajúcich rokoch schopná plniť svoju úlohu globálneho aktéra, najmä vzhľadom na nedávne problémy, ako je nárast cien potravín;

8.   podporuje opravný list č. 1 k predbežnému návrhu rozpočtu (PNR) na rok 2009 najmä preto, že sa zdá, že oproti PNR poskytuje trochu realistickejší obraz o potrebách v okruhu 4; berie na vedomie opravný list č. 2/2009, ktorý poskytuje tradičnú aktualizáciu údajov príslušného odhadu poľnohospodárskych výdavkov v PNR; berie na vedomie opravný list č. 3/2009, ktorého cieľom je zahrnúť – v rámci rozpočtu Rady – náklady (1,06 milióna EUR) na skupinu pre reflexiu zriadenú na zasadnutí Európskej rady 15. – 16. októbra 2008;

9.   pokiaľ ide o celkové hodnoty, stanovuje konečnú úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov na 133 846 miliónov EUR, čo predstavuje 1,03 % HND EÚ; stanovuje celkovú úroveň platieb na 116 096 miliónov EUR, čo predstavuje 0,89 % HND EÚ; poznamenáva, že sa tým ponecháva podstatná rezerva vo výške 7 762 miliónov EUR oproti platobnému stropu VFR na rok 2009; zdôrazňuje spoločný záväzok oboch zložiek rozpočtového orgánu včasne poskytovať dodatočné výdavkové rozpočtové prostriedky najmä v prípade rýchlejšej realizácie štrukturálnych politík počas rozpočtového roka;

10.   súhlasí s úrovňou platieb, ktorá bola dohodnutá s Radou ako súčasť celkového balíka dosiahnutého v rámci zmierovacieho zasadnutia z 21. novembra 2008, opätovne však zdôrazňuje svoje čoraz vážnejšie obavy týkajúce sa nízkych platieb a následnej nerovnováhy medzi úrovňou záväzkov a platieb, ktorá v roku 2009 dosiahne bezprecedentný rozmer; zdôrazňuje, že existuje riziko, že budúce rozpočty sa stanú nerealistickými, ak by sa tento vývoj nezastavil; pripomína, že celkové nesplatené záväzky (reste à liquider - RAL) dosiahli už v roku 2007 sumu 139 000 miliónov EUR;

11.   poukazuje na skutočnosť, že predbežný návrh opravného rozpočtu č. 10/2008 (KOM(2008)0693) prijatý Komisiou 31. októbra 2008 znižuje výdavkové rozpočtové prostriedky v rozpočtových riadkoch v okruhoch 1a, 1b, 2, 3b a 4 spolu o 4 891,3 milióna EUR; zároveň poznamenáva, že požiadavka Komisie o súhrnný presun za rok 2008 dosahuje celkovú výšku 631 miliónov EUR v prípade platieb v porovnaní so 426 miliónmi EUR za rozpočtový rok 2007 a týka sa 95 rozpočtových riadkov za rok 2008 v porovnaní so 65 rozpočtovými riadkami za rok 2007; je presvedčený, že tieto postupy v súvislosti s platbami v rozpočte na rok 2008 budú mať nevyhnutne vplyv na úroveň platieb potrebných v rozpočte na rok 2009;

12.   priraďuje preto kľúčový význam pohotovej dostupnosti zvýšených výdavkových rozpočtových prostriedkov prostredníctvom opravných rozpočtov, ak sa ukáže, že výdavkové rozpočtové prostriedky v rozpočte na rok 2009 budú nedostačujúce, a zdôrazňuje v tejto súvislosti záväzky, ktoré vyjadrili tri inštitúcie v príslušnom spoločnom vyhlásení dohodnutom na zmierovacom zasadnutí;

13.   zdôrazňuje nesmierny význam efektívneho plnenia rozpočtu a znižovania nesplatených záväzkov so zreteľom na túto veľmi skromnú celkovú úroveň platieb; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vyvinuli maximálne úsilie najmä na plnenie riadkov v okruhu 1b VFR, pretože v rámci tohto podokruhu sa financuje nielen viacero dôležitých politík a činností zameraných na boj proti zmene klímy, ale aj iniciatívy pre rast zamestnanosti, ktoré prispievajú k hospodárskemu rastu; zdôrazňuje, že sa vyžadujú opatrenia na zlepšenie a zjednodušenie s cieľom urýchliť vykonávanie štrukturálnych a kohéznych fondov, a vyzýva Komisiu, aby v rámci existujúceho právneho rámca urýchlene pokračovala v posudzovaní zhody riadiacich a kontrolných systémov členských štátov s cieľom urýchliť začatie hlavných projektov; s veľkým znepokojením poznamenáva, že Komisia uznala na základe dôkazov za vhodné znížiť finančné prostriedky pre Bulharsko o 220 miliónov EUR; žiada Komisiu, aby podporovala Bulharsko a Rumunsko v ich reformách, a aby predkladala Európskemu parlamentu každé tri mesiace správy o problémoch a nezrovnalostiach pri využívaní prostriedkov EÚ;

14.   trvá na tom, aby Komisia prijala primerané opatrenia tak na politickej, ako aj na administratívnej úrovni s cieľom uskutočniť konkrétne kroky v nadväznosti na spoločné vyhlásenie o vykonávaní kohéznej politiky, ktoré bolo prijaté na zmierovacom zasadnutí 21. novembra 2008; zaväzuje sa najneskôr do konca marca 2009 vyhodnotiť, či sa dosiahol dostatočný pokrok;

15.   víta dohodu o financovaní potravinového nástroja vo výške 1 miliardy EUR počas troch rokov, ktorá sa dosiahla na zmierovacom zasadnutí; poznamenáva, že časť vo výške 420 miliónov EUR sa bude financovať z nových prostriedkov prostredníctvom nástroja flexibility, pričom 340 miliónov EUR bude pochádzať z rezervy na núdzovú pomoc čiastočne prostredníctvom zmeny a doplnenia bodu 25 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (MID); berie na vedomie, že zostávajúcich 240 miliónov EUR sa presunie v rámci okruhu 4, no očakáva, že Komisia predloží revidovaný finančný plán, ktorý napriek tomuto presunu zabezpečí riadny priebeh plnenia súm plánovaných do roku 2013, a pripomína záväzok Komisie predložiť v roku 2009 rozpočtovému orgánu hodnotenie situácie v rámci okruhu 4, ku ktorému budú v prípade potreby priložené príslušné návrhy, pričom sa zohľadní vývoj politickej situácie, ako aj plnenie rozpočtu;

16.   opakovane vyjadruje svoje presvedčenie, že opatrenia na boj proti zmene klímy stále nie sú dostatočne zahrnuté do rozpočtu EÚ, a podporí každé úsilie o zvýšenie a sústredenie primeraných finančných zdrojov s cieľom podporiť vedúcu úlohu Európy pri riešení dôsledkov zmeny klímy; opakuje svoju výzvu pre Komisiu z prvého čítania, aby do 15. marca 2009 predložila ambiciózny plán na zlepšenie schopnosti rozpočtu riešiť problematiku zmeny klímy; vyjadruje potrebu dôkladne zvážiť, či by sa v budúcnosti nemohlo o systéme obchodovania s emisiami (ETS) uvažovať ako o možnom zdroji na úrovni EÚ;

17.   zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2009 posilňuje bezpečnosť a ochranu občanov EÚ prostredníctvom podpory súvisiacich akcií a politík, ktoré sa týkajú hlavne konkurencieschopnosti, malých a stredných podnikov (MSP), dopravnej a energetickej bezpečnosti, ako aj zabezpečenia vonkajších hraníc;

18.   berie na vedomie list Komisie o možnostiach plnenia, pokiaľ ide o pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu rozpočtu prijaté Európsky parlamentom v prvom čítaní; považuje za neprijateľné, že Komisia predložila tento dokument v takej neskorej fáze postupu, čím sa tento dokument stal menej užitočným, než mohol byť; trvá na tom, že viaceré dôležité politické témy by mali byť náležite zviditeľnené v rozpočte EÚ; rozhodol sa vytvoriť nové rozpočtové riadky pre zmenu klímy, iniciatívu Small Business Act, finančný nástroj na prispôsobovanie rybolovných flotíl hospodárskym dôsledkom zvyšovania cien palív, stratégiu EÚ pre Baltské more a pre pomoc na obnovu a prestavbu Gruzínska; rozhodol sa zohľadniť v druhom čítaní niektoré pripomienky Komisie; bude sa však držať svojich rozhodnutí z prvého čítania najmä v tých prípadoch, v ktorých sa v skoršej fáze venoval dostatočný čas a dostatočné úsilie na posúdenie toho, ako možno čo najlepšie implementovať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu, ako to bolo v prípade pilotných projektov a prípravných akcií;

19.   víta úsilie Komisie o zlepšenie prezentácie dokumentov o finančnom plánovaní a rád by opakovane zdôraznil, že v budúcnosti by rád videl, aby boli všetky úpravy uskutočnené Komisiou v jej finančnom plánovaní jasne prezentované v programových dokumentoch v súlade s bodom 46 MID;

20.   pripomína členským štátom ich povinnosti s ohľadom na národné vyhlásenia o hospodárení podľa bodu 44 MID; pripomína aj Komisii jej zodpovednosť v tomto ohľade, najmä so zreteľom na politickú podporu, ktorú sľúbila poskytnúť tejto iniciatíve, ale ktorú doteraz neposkytla;

21.   opakovane zdôrazňuje, že zníženia v rozpočtových riadkoch administratívnych výdavkov niektorých viacročných programov, o ktorých rozhodol rozpočtový orgán na rok 2009, nesmú v žiadnom prípade viesť k zníženiam celkových prostriedkov vyčlenených na príslušné programy, ktoré boli spoločne schválené; považuje za samozrejmé, že Komisia by mala znížené sumy vykompenzovať v neskorších rokoch programového obdobia, prednostne v rámci prevádzkových rozpočtových riadkov programov;

Osobitné otázky
Európsky inovačný a technologický inštitút

22.   pokiaľ ide o Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT), potvrdzuje svoje rozhodnutie prijaté v rámci rozpočtu na rok 2008 zahrnúť EIT do oblasti politiky "Výskum" a financovať jeho riadiacu štruktúru, ktorá je administratívnej povahy, v rámci okruhu 5 VFR; rozhodol o náležitej zmene nomenklatúry;

Program "Ovocie v školách"

23.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že už druhý rok po sebe Rada odmietla pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho parlamentu týkajúci sa vytvorenia nového rozpočtového riadku 05 02 08 12 – Program "Ovocie v školách"; víta však politickú dohodu Rady o právnom základe pre takýto program; očakáva, že program sa začne uplatňovať hneď, ako sa prijme právny základ, a včas pre školský rok 2009/2010 v súlade s požiadavkou Európskeho parlamentu a politickou dohodou Rady; preto ľutuje, že Rada neschválila návrh Komisie na vytvorenie symbolického záznamu (p. m.) v rozpočte;

Potravinový program pre najviac odkázané osoby v Európskej únii

24.   víta financovanie navrhované Komisiou a schválené Radou, ktorého cieľom je zlepšiť súčasný program distribúcie potravín pre najviac odkázané osoby v EÚ prostredníctvom zvýšenia rozpočtu o dve tretiny na približne 500 miliónov EUR na rok 2009 a rozšírenia sortimentu výrobkov, ktoré sa môžu poskytovať;

Komunikačná politika

25.   ľutuje nedostatok konzistentnosti a jednotnosti, ktorý je pravidelne zreteľný v komunikačných opatreniach Komisie; želá si primeranú úroveň harmonizácie pri prezentácii komunikačnej politiky s cieľom vytvoriť rozoznateľnú značku EÚ, ktorá sa bude používať pri všetkých komunikačných opatreniach bez ohľadu na to, z ktorého generálneho riaditeľstva Komisie pochádzajú; v tejto súvislosti víta vyhlásenie o komunikovaní o Európe v partnerstve, ktoré 22. októbra 2008 podpísali Európsky parlament, Rada a Komisia;

26.   zdôrazňuje, že Európsky parlament, Rada a Komisia stanovili v rámci uvedeného spoločného vyhlásenia za hlavnú medziinštitucionálnu prioritu v oblasti komunikácie informačnú kampaň pred európskymi voľbami v roku 2009, a preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby v plnej miere spolupracovala v rámci kampane k európskym voľbám v roku 2009 vrátane vyčlenenia primeraných finančných zdrojov na túto medziinštitucionálnu prioritu;

Okruh 4

27.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že okruh 4 je opäť pod neustálym tlakom, pretože jeho dostupné rezervy sú nedostačujúce na financovanie priorít, ktoré vyplynuli v priebehu roka, bez toho, aby boli ohrozené zvyčajné priority; znovu vyjadruje svoje znepokojenie nad tým, že dostupné prostriedky v tomto okruhu vo svojej súčasnej výške neumožňujú EÚ plniť jej úlohu globálneho aktéra napriek jej viacerým vyhláseniam o tomto zámere, očakáva, že prebiehajúce strednodobé preskúmanie súčasného VFR poskytne dodatočné zdroje na rastúce záväzky v rámci okruhu 4; obáva sa, že dôveryhodnosť EÚ v očiach tretích krajín sa môže nezvratne zmeniť k horšiemu, ak rozpočtový orgán rok čo rok nebude schopný zabezpečiť primerané financovanie jej politických záväzkov;

28.   s obavou konštatuje, že rozpočtové prostriedky na záväzky pre Palestínu budú v roku 2009 dosahovať 300 miliónov EUR, čo predstavuje zníženie o 21 % v porovnaní s úrovňou prostriedkov zaviazaných v roku 2008 po presunoch; preto si je vedomý, že Komisia v priebehu roku 2009 pravdepodobne predloží žiadosti o presun s cieľom zvýšiť rozpočtové prostriedky pre Palestínu, a opätovne vyzýva na seriózne a realistické návrhy počas rozpočtových postupov, aby sa v rámci možností predišlo rozsiahlym presunom medzi kapitolami;

29.   konštatuje, že rozpočtové prostriedky na pomoc Kosovu budú iba tesne stačiť na udržanie tempa reforiem a investícií; pripomína svoje rôzne záväzky týkajúce sa poskytnutia pomoci EÚ Kosovu, ktorá bude náležite riadená a realizovaná, a zároveň zdôrazňuje potrebu funkčnej verejnej správy; trvá na tom, že je potrebné prijať primerané opatrenia v nadväznosti na závery vyplývajúce zo záverečnej správy vyšetrovacej pracovnej skupiny (ktorá ukončila svoju činnosť koncom augusta 2008) a vytvoriť organizáciu, ktorá bude pokračovať v boji proti podvodom a finančným nezrovnalostiam;

30.   víta skutočnosť, že sa EÚ rozhodla prispieť k procesu obnovy v Gruzínsku a že vyčlenila svoju finančnú pomoc v súlade s prísľubom vo výške do 500 miliónov EUR v priebehu troch rokov za predpokladu splnenia určitých politických podmienok; pripomína svoj úmysel uviesť pomoc EÚ Gruzínsku v rámci nástroja európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) v osobitnom rozpočtovom riadku a žiada Komisiu, aby mu pravidelne poskytovala prehľad o prostriedkoch zaviazaných v rámci rôznych nástrojov ako súčasť celkového prísľubu;

31.   s uspokojením konštatuje, že sa EÚ zaviazala bojovať s prudko rastúcimi cenami potravín v rozvojových krajinách a že sa nakoniec dospelo k dohode o financovaní potravinového nástroja a že sa zabezpečila doplnkovosť s Európskym rozvojovým fondom a viditeľnosť pomoci, ktorú poskytuje EÚ; opätovne však vyjadruje poľutovanie nad tým, že v dôsledku obmedzených rezerv v okruhu 4 sa časť rozpočtových prostriedkov na financovanie potravinového nástroja musí zabezpečiť len prostredníctvom presunu v rámci okruhu;

32.   berie na vedomie, že čoraz väčší objem prostriedkov EÚ sa poskytuje prostredníctvom medzinárodných organizácií; opakovane vyzýva Komisiu, aby vyvinula maximálne úsilie o získanie čo najviac informácií o externých a interných auditoch inštitúcií a programoch, ktorým sa poskytujú prostriedky EÚ;

33.   rozhodol sa zachovať svoju pozíciu z prvého čítania, pokiaľ ide o podporu hospodárskeho rozvoja komunity cyperských Turkov; víta podporu na exhumáciu, identifikáciu a vracanie telesných pozostatkov nezvestných osôb na Cypre a zaväzuje sa sledovať jej vykonávanie;

Okruh 5

34.   rozhodol sa ponechať v rezerve zníženú sumu administratívnych výdavkov Komisie (okruh 5), najmä výdavkov na zamestnancov a budovy, kým nebudú splnené dohodnuté podmienky; je presvedčený, že vzhľadom nato, že Komisia doteraz poskytovala požadované informácie, by mal byť celkový objem rezerv z prevádzkového hľadiska zvládnuteľný, a zároveň by sa malo zabezpečiť, že sa upriami pozornosť na dosiahnutie potrebných výsledkov;

35.   v plnej miere obnovuje svoju pozíciu z prvého čítania, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie vrátane rozhodnutia presunúť časť výdavkov na budovy na rok 2009; zdôrazňuje, že tento prístup, aj keď povedie v blízkej budúcnosti k zvýšeniu niektorých výdavkov, je pre daňového poplatníka z dlhodobého hľadiska jednoznačne hospodárnejší;

36.   bude naďalej dôkladne sledovať účinky vytvorenia výkonných agentúr a pokračujúceho rozširovania ich úloh na tie materské generálne riaditeľstvá, ktoré boli zodpovedné za vykonávanie príslušných programov pred tým, ako túto činnosť prebrali výkonné agentúry; berie na vedomie skutočnosť, že v roku 2009 už stav zamestnancov výkonných agentúr prevýši počet 1 300 a očakáva, že sa Komisia bude držať prognóz týkajúcich sa počtu pracovných miest uvoľnených v príslušných generálnych riaditeľstvách v roku 2009;

37.   so znepokojením berie na vedomie situáciu súčasných aj budúcich mladých žiakov v európskych školách v Bruseli, ktorá je dôsledkom omeškaného a stále odkladaného otvorenia štvrtej školy v Laekene, a súčasný prijímací postup, ktorý vedie k dlhému a neprijateľnému cestovaniu detí; očakáva, že Komisia v spolupráci s generálnym sekretariátom európskych škôl v Bruseli predloží revidovaný prijímací postup do konca marca 2009, obsahujúci objektívne a komplexné kritériá (vrátane hlavného bydliska a už prijatých súrodencov), ktorý nadobudne účinnosť v novom prijímacom období;

Nariadenie o úrade OLAF

38.   zdôrazňuje, že je potrebné posilniť efektívnosť Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), a berie na vedomie zámer Komisie predložiť začiatkom roku 2009 pracovný dokument o objasnení právneho rámca jeho úloh; opakovane vyzýva Radu, aby predložila harmonogram rokovaní s Európskym parlamentom o návrhoch Komisie k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF)(9);

Pilotné projekty a prípravné akcie

39.   pokiaľ ide o pilotné projekty (PP) a prípravné akcie (PA), navrhuje súbor iniciatív a inovatívnych projektov, ktoré reagujú na skutočné potreby občanov EÚ; rozhodol sa vyčleniť na PP/PA v rozpočtovom roku 2009 sumu 124,4 milióna EUR, ktorá spadá do rámca celkového stropu pre takéto projekty/akcie vo výške 140 miliónov EUR, ako je dohodnuté v rámci MID;

40.   považuje konečný súbor PP/PA prijatý na rok 2009 za vyvážený a komplexný a očakáva, že Komisia vykoná tieto projekty čo najdôkladnejšie a s maximálnym nasadením; očakáva, že nebude musieť čeliť nepredvídaným prekážkam v uskutočňovaní dohodnutých PP/PA, keďže v Európskom parlamente a v Komisii, ale aj medzi oboma inštitúciami, prebehli od predloženia PNR na jar v roku 2008 vynikajúce prípravné práce;

41.   očakáva, že Komisia bude podávať správy aj o vykonávaní tých navrhovaných PP/PA, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu na rok 2009, pretože sa vychádza z toho, že navrhované aktivity sú pokryté súčasnými právnymi predpismi; je pripravený podrobne sledovať uskutočňovanie týchto projektov a akcií v rámci ich príslušných právnych základov počas rozpočtového roka 2009;

Decentralizované agentúry

42.   zachováva svoju pozíciu z prvého čítania, pokiaľ ide o zachovanie pôvodných súm navrhnutých v PNR pre decentralizované agentúry; trvá na tom, že agentúry, ktoré závisia do veľkej miery od príjmov pochádzajúcich z poplatkov, by mali mať stále možnosť využívať nástroj pripísaných príjmov na zabezpečenie potrebnej rozpočtovej flexibility, a rozhodol sa preto obnoviť svoj pozmeňujúci a doplňujúci návrh z prvého čítania;

43.   rozhodol sa zachovať zvýšenie súm prevádzkových výdavkov agentúry FRONTEX, aby mohla agentúra prevádzkovať stále misie počas celého roka; rozhodol sa tiež zachovať zvýšenie súm na boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu, ako aj na posilnenie Európskeho fondu pre utečencov s cieľom napomôcť solidaritu medzi členskými štátmi;

44.   vzhľadom na očakávané zmeny v úlohách Dozorného úradu pre program Galileo sa rozhodol ponechať v rezerve jednu tretinu súm na jeho prevádzkové výdavky, kým sa neprijme revidovaný právny základ, a znížiť počet pracovných miest z 50 na 23 v súlade s dohodou dosiahnutou s Komisiou, a následne prispôsobiť sumy pre administratívne výdavky; očakáva, že Komisia predloží revidovaný návrh do 31. januára 2009;

45.   rozhodol sa ponechať v rezerve 10 % súm administratívnych výdavkov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, kým nebude oboznámený o výsledkoch prieskumu o spokojnosti zamestnancov uskutočneného v roku 2007 a o opatreniach prijatých v rámci vykonávania záverov tohto prieskumu a kým príslušný výbor nevydá jasný signál na uvoľnenie rezervy;

46.   zobral na vedomie značný prebytok – bezmála 300 miliónov EUR – Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu v roku 2008; vyzýva Komisiu, aby zvážila, ako riešiť túto situáciu a či by nebolo vhodné, aby všetky nadmerné príjmy úradu, ktoré sú priamym dôsledkom vnútorného trhu, plynuli späť do rozpočtu EÚ;

47.   opakovane zdôrazňuje význam dodržiavania bodu 47 MID; žiada Komisiu, aby v spolupráci s rozpočtovým orgánom vypracovala náležitý podrobný postup jeho uplatňovania;

48.   považuje za dôležité vyjadrenie Komisie uvedené v jej oznámení z 11. marca 2008 s názvom Európske agentúry – ďalší postup (KOM(2008)0135), že do ukončenia súčasného hodnotiaceho postupu nenavrhne žiadne nové decentralizované agentúry; víta kladný postoj Rady v súvislosti s vytvorením medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre budúcnosť decentralizovaných agentúr, ako to navrhla Komisia, a očakáva, že prvé stretnutie tejto skupiny sa uskutoční čo najskôr;

o
o   o

49.   poveruje svojho predsedu, aby potvrdil, že rozpočet bol schválený s konečnou platnosťou, a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

50.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Súdnemu dvoru, Dvoru audítorov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov, európskemu ombudsmanovi a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a ďalším príslušným orgánom.

PRÍLOHA

VYHLÁSENIA DOHODNUTÉ NA ZMIEROVACOM ZASADNUTÍ 21. NOVEMBRA 2008

Spoločné vyhlásenie

o financovaní nástroja rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách

Európsky parlament a Rada:

   - vzali na vedomie návrh Komisie(10), ktorým sa ustanovuje nástroj rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách (ďalej len "potravinový nástroj"),
   - vzali na vedomie žiadosť Komisie o poskytnutie 1 miliardy EUR pre potravinový nástroj,
   - sa dohodli na financovaní potravinového nástroja počas obdobia 3 rokov v rámci položky 4 viacročného finančného rámca.

Európsky parlament, Rada a Komisia sa dohodli, že potravinový nástroj budú financovať takto:

   - Celková suma 1 miliardy EUR, ktorá je vyhradená pre potravinový nástroj vo forme viazaných rozpočtových prostriedkov, sa rozdelí v nasledujúcich rokoch takto: 262 miliónov EUR v roku 2008, 568 miliónov EUR v roku 2009 a 170 miliónov EUR v roku 2010.

* * *

-  Viazané rozpočtové prostriedky vo výške 240 miliónov EUR sa presunú v rámci okruhu 4 z nástroja stability (rozpočtový riadok 19 06 01 01), z toho 70 miliónov EUR sa presunie v roku 2009. Pokiaľ ide o presun v roku 2010, Komisia sa vyzýva, aby predložila revidovaný finančný plán s cieľom zabezpečiť systematický vývoj platieb naplánovaných na roky 2010 až 2013, pričom ročná výška rezervy ostane nezmenená. Kríza spôsobená cenami potravín je novou a objektívnou okolnosťou v súlade s bodom 37 medziinštitucionálnej dohody (MID), čo odôvodňuje presun z neplánovaného krízového nástroja.

-  Viazané rozpočtové prostriedky vo výške 420 miliónov EUR sa uvoľnia prostredníctvom mobilizácie nástroja flexibility v rozpočtovom roku 2009.

-  Viazané rozpočtové prostriedky vo výške 340 miliónov EUR sa uvoľnia z rezervy núdzovej pomoci takto:

· 22 miliónov EUR z rozpočtových prostriedkov, ktoré sú stále v rozpočte na rok 2008,

· 78 miliónov EUR z rozpočtových prostriedkov zahrnutých do rozpočtu na rok 2009,

· 240 miliónov EUR prostredníctvom jednorazového zvýšenia výšky rezervy núdzovej pomoci, ktoré sa zahrnie do rozpočtu na rok 2008.

* * *

-  Komisia navrhne zmenu a doplnenie medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (MID) zo 17. mája 2006, pokiaľ ide o bod 25, aby sa mohlo poskytnúť dodatočné potrebné financovanie navrhovaného potravinového nástroja. Jednorazové zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov v rezerve núdzovej pomoci na rok 2008 sa formalizuje prostredníctvom spoločného rozhodnutia troch inštitúcií, ktorým sa zmení a doplní MID zo 17. mája 2006.

-  Rozpočtový orgán zapracuje potrebné zmeny a doplnenia do rozpočtov na roky 2008 a 2009. Na rok 2008 sa pre rezervu núdzovej pomoci do rozpočtu zahrnú dodatočné viazané rozpočtové prostriedky vo výške 240 miliónov EUR a vloží sa rozpočtový riadok pre potravinový nástroj. Na rok 2009 sa pre potravinový nástroj do rozpočtu zahrnú rozpočtové prostriedky vo výške 490 miliónov EUR a výdavkové rozpočtové prostriedky vo výške 450 miliónov EUR. Rozpočtový riadok pre nástroj stability (rozpočtový riadok 19 06 01 01) sa zníži o 70 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch na rok 2009, a to na úroveň 134,769 miliónov EUR.

-  Komisia predloží zodpovedajúce žiadosti o presuny z rezervy núdzovej pomoci na roky 2008 a 2009.

-  Presuny schválené na rok 2010 v rámci položky 4 Komisia zahrnie do finančného plánu na roky 2010 – 2013, ktorý predloží v súlade s bodom 46 MID v januári 2009.

-  Platobný rozvrh pre potravinový nástroj by mal byť takýto: 450 miliónov EUR v roku 2009, 350 miliónov EUR v roku 2010 a 200 miliónov EUR v roku 2011 a v nasledujúcich rokoch s tým, že ho musí povoliť rozpočtový orgán každý rok v rámci rozpočtového postupu.

* * *

Európsky parlament, Rada a Komisia sa dohodli zmeniť a doplniť bod 25 MID zo 17. mája 2006, a to v tomto výnimočnom prípade a len na rok 2008, aby sa mohla zvýšiť rezerva núdzovej pomoci na úroveň 479 218 000 EUR na rok 2008. Potvrdzujú, že táto cielená zmena a doplnenie bodu 25 MID nevytvára v žiadnom prípade precedens.

* * *

Tieto tri inštitúcie sa dohodli, že zmena a doplnenie MID týkajúca sa rezervy núdzovej pomoci bude vykonaná prostredníctvom pripojenia tejto vety na koniec prvého odseku bodu 25 MID:"

Táto suma sa na rok 2008 výnimočne zvýši na 479 218 000 EUR v bežných cenách.

"

* * *

Dohoda uvedená v tomto spoločnom vyhlásení sa premietne do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o potravinovom nástroji tak, že sa zmenia a doplnia príslušné časti odkazujúce na rozpočtové dôsledky, aby sa text mohol finalizovať v prvom čítaní. Komisia poskytne zodpovedajúcu technickú pomoc.

_____________________

Vyhlásenia

1.  Koordinácia pomoci Spoločenstva (potravinový nástroj a ERF)

"Európsky parlament, Rada a Komisia opätovne potvrdzujú význam koherentnosti a konzistentnosti v oblasti rozvojovej pomoci, predovšetkým pokiaľ ide o využitie fondov.

Vzhľadom na skutočnosť, že krajiny AKT môžu prijímať pomoc EÚ zo všeobecného rozpočtu Európskej únie a aj z Európskeho rozvojového fondu, tieto tri inštitúcie vyhlasujú, že pri využívaní nástroja rýchlej reakcie na prudký rast cien v rozvojových krajinách (ďalej len "potravinový nástroj") by sa mala osobitná pozornosť venovať koordinácii pomoci pochádzajúcej z týchto rozličných zdrojov, aby sa v maximálnej miere dosiahla synergia a realizovateľné výsledky.

Dotknuté partnerské krajiny AKT by sa v tomto kontexte mali nabádať, aby v prípade potreby prispôsobili ciele a priority svojich programov budúcej spolupráce v rámci ERF, pričom je potrebné zabezpečiť jednotnosť a doplnkovosť s cieľmi potravinového nástroja.

Komisia sa vyzýva, aby predložila zoznam programov financovaných z ERF, ktorý by mohol obsahovať prvky týkajúce sa potravinovej bezpečnosti."

2.  Zvýšenie viditeľnosti pomoci Spoločenstva

"Európsky parlament a Rada zdôrazňujú, že zviditeľňovanie pomoci Spoločenstva v tretích krajinách je legitímnym záujmom Európskej únie a malo by sa v plnej miere zohľadňovať pri darcovstve vo viacročnom kontexte. V záujme udržania verejnej a politickej podpory pre vonkajšiu činnosť EÚ vyzývajú Komisiu, aby spolu s PNR na rok 2010 predložila správu so zoznamom iniciatív, ktoré sa prijali na účely zvýšenia viditeľnosti vonkajšej pomoci EÚ, bez toho, aby sa ohrozila jej účinnosť a efektívnosť, najmä pri jej vykonávaní prostredníctvom medzinárodných organizácií."

3.  Vykonávanie kohéznej politiky

"Európsky parlament, Rada a Komisia bez toho, aby vopred zaujímali postoj k pripravovaným návrhom Komisie v situácii hospodárskeho poklesu:

   - uznávajú, že vzhľadom na výzvy, ktoré prináša súčasný hospodársky pokles, môže byť urýchlené použitie štrukturálnych fondov a kohézneho fondu v rámci stropov ustanovených v schválenom viacročnom finančnom rámci na roky 2007 – 2013 prínosom pre hospodárstvo,
   - uznávajú, že vo vytvorenom kontrolnom rámci nie je možné vykonávať priebežné platby, kým sa nedospeje k záveru, že systémy riadenia a kontroly v členských štátoch zodpovedajú požiadavkám, a v prípade veľkých projektov, kým tieto projekty neprijme Komisia,
   - povzbudzujú členské štáty, aby čo najskôr predložili opis svojich systémov riadenia a kontroly a posúdenia zhody s cieľom umožniť Komisii urýchlene začať ich analýzu.

Európsky parlament a Rada v tejto súvislosti:

   - vyzývajú Komisiu, aby v rámci existujúceho právneho rámca prijala opatrenia potrebné na urýchlené posúdenie najkritickejších aspektov systémov riadenia a kontroly (MCS), ktoré umožňujú vykonávanie priebežných platieb,
   - vyzývajú Komisiu, aby urýchlila preskúmanie uplatňovania v prípade veľkých projektov s cieľom uľahčiť ich zavedenie a súvisiace priebežné platby,
   - vyzývajú Komisiu, aby úzko spolupracovala s členskými štátmi s cieľom urýchlene dosiahnuť dohodu o všetkých aspektoch súladu MCS,
   - vítajú, že Komisia pravidelne informuje rozpočtový orgán prostredníctvom aktualizovaných tabuliek o MCS a veľkých projektoch,
   - vyzývajú Komisiu, aby rozpočtovému orgánu v mesačných intervaloch predkladala správu o schvaľovaní MCS a veľkých projektov, ako aj o výške úhrady priebežných platieb každému členskému štátu,
   - vyzývajú Komisiu, aby predložila správu o vykonávaní spolu s PNR na účely rozpočtového postupu a postupu udelenia absolutória,
   - vyzývajú Dvor audítorov a orgán, ktorý udeľuje absolutórium, aby pri posudzovaní riadenia fondov EÚ zohľadnili túto otázku, ako aj viacročnú povahu kontrolnej činnosti Komisie.

Európsky parlament uznáva, že štrukturálne zlepšenia a zjednodušujúce opatrenia sú potrebné s cieľom vyhnúť sa opakujúcemu sa nedostatočnému čerpaniu rozpočtových prostriedkov a zabezpečiť, aby sa výdavkové rozpočtové prostriedky vyvíjali systematicky v porovnaní s viazanými rozpočtovými prostriedkami, ako na to upozorňuje Dvor audítorov vo svojich správach."

4.  Agentúry

"Európsky parlament a Rada dosiahli dohodu o návrhu Komisie o vytvorení medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre agentúry a požadujú, aby sa prvé stretnutie tejto pracovnej skupiny uskutočnilo čo najskôr."

5.  Výdavkové rozpočtové prostriedky

"Európsky parlament a Rada žiadajú Komisiu, aby predložila opravný rozpočet, ak by rozpočtové prostriedky uvedené v rozpočte na rok 2009 nestačili na úhradu výdavkov v podokruhu 1a (Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť), podokruhu 1b (Kohézia pre rast a zamestnanosť), čo je možné v rámci súčasného právneho rámca odôvodniť vzhľadom na možné urýchlenie vykonávania štrukturálnych politík, ďalej v okruhu 2 (Zachovanie a riadenie prírodných zdrojov) a okruhu 4 (EÚ ako globálny partner).

Európsky parlament a Rada zvážia v tejto súvislosti zodpovedajúce financovanie akéhokoľvek prípadného návrhu, ktorý Komisia vypracuje v súvislosti s novými iniciatívami, predovšetkým pokiaľ ide o hospodársku krízu."

______________________

JEDNOSTRANNÉ VYHLÁSENIA

A.  Vyhlásenia Európskeho parlamentu

1.  Hodnotenie okruhu 4

"Európsky parlament žiada Komisiu, aby v rámci skúmania rozpočtu predložila hodnotenia situácie v rámci okruhu 4 s cieľom preskúmať úlohu EÚ ako globálneho partnera v kontexte viacerých rokov."

2.  Platby a vykonávanie kohéznej politiky

"Európsky parlament vyjadruje hlboké znepokojenie nad extrémne nízkou výškou platieb, ktorá je hlboko pod viacročným finančným rámcom, čo nezodpovedá skutočným výzvam, ktorým EÚ čelí v súvislosti s hospodárskou krízou.

Predovšetkým je hlboko znepokojený neprijateľne nízkou úrovňou plnenia rozpočtových prostriedkov v oblasti kohéznej politiky, hoci ide o jednu zo základných politík EÚ.

Vyzýva Komisiu, ktorá je zodpovedná za plnenie týchto rozpočtových prostriedkov, a členské štáty, aby prijali všetky opatrenia, ktoré môžu zabezpečiť zodpovedajúce plnenie."

B.  Vyhlásenie Komisie

Hodnotenie okruhu 4

"Vzhľadom na neexistenciu akejkoľvek rezervy v rámci výdavkového stropu okruhu 4 na roku 2009 Komisia uznáva, že schopnosť reagovať na nepredvídané krízy je značne obmedzená, a zaväzuje sa preto v roku 2009 predložiť rozpočtovému orgánu hodnotenie situácie v rámci okruhu 4, ku ktorému budú v prípade potreby priložené príslušné návrhy, pričom sa zohľadní vývoj politickej situácie, ako aj plnenie rozpočtu."

________________________

Vyhlásenie Rady o opravnom liste č. 2/2009

"Rada vyhlasuje, že odsúhlasením návrhu Komisie týkajúceho sa programov pre najviac odkázané osoby, ktorý sa nachádza v opravnom liste č. 2/2009, nie je dotknutý výsledok preskúmania právneho základu, o ktorom sa v súčasnosti rokuje.

Vypustenie rozpočtového riadku pre program podpory konzumácie ovocia v školách je v súlade s tradičným stanoviskom Rady nevytvárať nové rozpočtové riadky pred schválením príslušného právneho základu. Týmto nie je dotknutý výsledok preskúmania právneho základu, o ktorom sa v súčasnosti rokuje."

________________________

Jednostranné vyhlásenie Grécka, Talianska, Španielska a Portugalska o mnohojazyčnosti

"Grécko, Taliansko, Španielsko a Portugalsko opakujú svoju podporu zásadám mnohojazyčnosti a rovnakého zaobchádzania so všetkými jazykmi, pričom vyjadrujú svoje obavy týkajúce sa riadenia Komisie, pokiaľ ide o ochranu jazykovej rôznorodosti, a zdôrazňujú, že Komisia a všetky inštitúcie a orgány EÚ musia zabezpečiť, aby sa na úplné uplatňovanie týchto zásad poskytli dostatočné prostriedky."

(1) Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Prijaté texty, P6_TA(2008)0515.
(5) Prijaté texty, P6_TA(2008)0516.
(6) Prijaté texty, P6_TA(2008)0174.
(7) Prijaté texty, P6_TA(2008)0175.
(8) Prijaté texty, P6_TA(2008)0335.
(9) Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.
(10) KOM(2008)0450 z 18. júla 2008.


Mobilné zariadenia a Protokol týkajúci sa záležitostí špecifických pre letecké zariadenia *
PDF 194kWORD 32k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 o zmenenom a doplnenom návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohovoru o medzinárodných zábezpekách na mobilné zariadenia a jeho Protokolu týkajúceho sa záležitostí špecifických pre letecké zariadenia, ktoré boli spoločne prijaté v Kapskom Meste 16. novembra 2001, zo strany Európskeho spoločenstva (KOM(2008)0508 – C6-0329/2008 – 2008/0162(CNS))
P6_TA(2008)0623A6-0506/2008

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na zmenený a doplnený návrh rozhodnutia Rady (KOM(2008)0508),

–   so zreteľom na článok 61 písm. c) a článok 300 ods. 2 prvý pododsek Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0329/2008),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6-0506/2008),

1.   schvaľuje uzavretie dohovoru a jeho protokolu;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.


Európsky akčný plán pracovnej mobility (2007-2010)
PDF 270kWORD 117k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 o Európskom akčnom pláne pracovnej mobility (2007 – 2010) (2008/2098(INI))
P6_TA(2008)0624A6-0463/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 18, 136, 145, 149 a 150,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. decembra 2007 s názvom Mobilita, nástroj na zvýšenie počtu pracovných miest a zlepšenie ich kvality: Európsky akčný plán pracovnej mobility (2007 – 2010) (KOM(2007)0773),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií(1),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov(2),

–   so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES z 15. decembra 2004 o jednotnom rámci Spoločenstva pre transparentnosť kvalifikácií a schopností (Europass)(3),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva(4),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva(5),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. júna 2007 s názvom K spoločným zásadám flexiistoty: Flexibilitou a istotou k zvýšeniu počtu pracovných miest a zlepšeniu ich kvality (KOM(2007)0359),

–   so zreteľom na záverečnú správu z 25. januára 2007 o uplatňovaní Akčného plánu Komisie pre zručnosti a mobilitu (KOM(2007)0024),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. februára 2002 o Akčnom pláne pre zručnosti a mobilitu (KOM(2002)0072),

–   so zreteľom na štúdiu OECD s názvom Hospodársky prieskum Európskej únie 2007: Odstraňovanie prekážok geografickej pracovnej mobility, najmä na jej kapitolu 8,

–   so zreteľom na návrh Komisie na odporúčanie Rady o mobilite mladých dobrovoľníkov v rámci Európy (KOM(2008)0424),

–   so zreteľom na usmernenia EURES na obdobie rokov 2007 – 2010, prijaté v júni 2006,

–   so zreteľom na správu o činnosti EURES za roky 2004 – 2005, ktorú predložila Komisia 16. marca 2007 pod názvom K jednotnému Európskemu trhu práce: prínos EURES (KOM(2007)0116),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 5. septembra 2007, prijaté na základe otázky na ústne zodpovedanie B6-0136/2007, o správe o činnosti EURES za roky 2004 a 2005: K jednotnému európskemu trhu práce(6),

–   so zreteľom na uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa stretli 14. decembra 2000 na zasadnutí Rady o akčnom pláne pre mobilitu(7),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 23. mája 2007 o podpore dôstojnej práce pre všetkých(8),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. júla 2008 s názvom Obnovená sociálna agenda: Príležitosti, prístup a solidarita v Európe 21. storočia (KOM(2008)0412),

–   so zreteľom na osobitný prieskum Eurobarometer č. 261 z roku 2006 o európskej politike zamestnanosti a sociálnej politike, podľa ktorého občania EÚ pripisujú mobilite čoraz väčší význam,

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre kultúru a vzdelávanie, Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a Výboru pre petície (A6-0463/2008),

A.   keďže voľný pohyb a sloboda usadiť sa sú práva stanovené v článkoch 18 a 43 Zmluvy o ES a keďže v článkoch 149 a 150 je ustanovená podpora mobility vo všeobecnom a odbornom vzdelávaní,

B.   keďže mobilita pracovníkov je kľúčovým nástrojom na dosiahnutie cieľov Lisabonskej stratégie, ale naďalej zostáva v rámci EÚ nízka, a to aj u žien,

C.   keďže mobilita v rámci celej EÚ so zabezpečením pre pracovníkov je jedným zo základných práv, ktoré zmluva poskytuje občanom EÚ, a patrí medzi základné piliere európskeho sociálneho modelu, ako aj medzi hlavné prostriedky na dosiahnutie cieľov Lisabonskej stratégie,

D.   keďže právne predpisy Spoločenstva o koordinácii a uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia by sa v prípade potreby mali prispôsobovať tak, aby zohľadňovali nové formy mobility a aby sa zabezpečilo, že migrujúci pracovníci EÚ nestratia ochranu v oblasti sociálneho zabezpečenia,

E.   keďže asi 2 % občanov v produktívnom veku v súčasnosti žijú a pracujú v inom členskom štáte, ako je ich vlastný, a keďže približne 48 % všetkých migrantov v EÚ tvoria ženy,

F.   keďže Komisia vytvorila fórum odborníkov na vysokej úrovni zamerané na zvyšovanie mobility Európanov, ktorého základným cieľom je určiť opatrenia na podnecovanie mobility mladých ľudí, rozvíjanie pomoci mobilite v oblasti odbornej prípravy a zvyšovanie mobility umelcov, vedúcich pracovníkov a dobrovoľníkov,

G.   keďže otázka mobility je dôležitým prvkom v obnovenej sociálnej agende, ktorá určuje príležitosti týkajúce sa mobility a stanovuje zásady prístupu a solidarity,

H.   keďže dynamický pracovný trh stavia pracovníkov a predovšetkým ženy s deťmi pred ťažké výzvy, pretože ich núti robiť kompromisy medzi pracovným a rodinným životom,

I.   keďže nedostatočné prispôsobenie systémov sociálneho zabezpečenia v členských štátoch spôsobuje ženám problémy, napríklad pokiaľ ide o tehotenstvo, výchovu detí a možnosti kariérneho postupu,

J.   keďže voľný pohyb pracovníkov predstavoval a naďalej predstavuje jednu zo štyroch základných slobôd stanovených v zmluve; keďže pokiaľ ide o zabezpečenie voľného pohybu pracovníkov, bol zaznamenaný výrazný pokrok v právnych predpisoch Spoločenstva v oblasti sociálneho zabezpečenia, čo tento pohyb v rámci EÚ uľahčilo; keďže sa musia odstrániť všetky zostávajúce administratívne a právne prekážky, ktoré bránia nadnárodnej mobilite; keďže je nutné urobiť viac pre zabezpečenie toho, aby pracovníci poznali svoje práva a mohli ich uplatňovať,

K.   keďže vzhľadom na to, že zabezpečenie mobility si vyžaduje uľahčenie celého radu potrieb a činností pracovníkov a ich rodín, Európsky parlament v mnohých svojich uzneseniach poukázal na prekážky mobility a právo občanov EÚ na pobyt mimo svojej krajiny pôvodu a navrhol možné prostriedky na odstránenie týchto prekážok,

L.   keďže skúsenosť ukázala, že určenie prekážok a formulovanie návrhov nepostačovali na úplné odstránenie prekážok, ktoré obmedzujú voľný pohyb a mobilitu; keďže v minulosti sa touto otázkou zaoberali mnohé dokumenty inštitúcií EÚ, v ktorých boli objasnené problémy a navrhnuté nápravné opatrenia, ale tie sa nie vždy zrealizovali,

M.   keďže Európsky parlament v týchto prípadoch konštatoval, že ochota uplatňovať potrebné opatrenia sa nie vždy vzťahuje na opatrenia, ktoré sú dôležité pre občanov, pokiaľ ide o odstránenie administratívnych a právnych prekážok mobility,

N.   keďže Európsky parlament pri mnohých príležitostiach vyjadril svoje stanovisko k tejto otázke, ktorá priamo ovplyvňuje život občanov EÚ, a v rámci svojho postavenia inštitúcie, ktorú priamo a demokraticky volia občania, bude aktívne pokračovať v hľadaní riešení všetkých problémov, s ktorými sa občania stretávajú pri uplatňovaní svojho práva na mobilitu na území EÚ,

O.   keďže zmysel občianstva EÚ pre občanov členských štátov je založený sčasti na možnosti zamestnania v inej krajine na vnútornom trhu, a keďže by preto hnacou silou mobility nemali byť iba ekonomické záujmy, ale aj cieľ umožniť občanom EÚ ľahšie sa s týmto občianstvom stotožniť,

1.   víta iniciatívu Komisie a opätovne potvrdzuje ústredný význam mobility, či už ide o mobilitu v rámci pracovného trhu alebo medzi členskými štátmi a regiónmi, pre konsolidáciu pracovného trhu EÚ a dosiahnutie lisabonských cieľov; podporuje začatie realizácie akčného plánu a želá si byť pravidelne informovaný o monitorovaní vykonávania opatrení, ktoré sú jeho súčasťou;

2.   víta zámer Komisie podporovať mobilitu za spravodlivých podmienok vrátane boja proti nelegálnemu zamestnávaniu a sociálnemu dumpingu;

3.   víta návrh Komisie na odporúčanie Rady o mobilite mladých dobrovoľníkov v rámci Európy, vyjadruje však poľutovanie nad tým, že Komisia neposkytla Európskemu parlamentu dostatok času na vydanie stanoviska k návrhu pred prijatím odporúčania;

4.   poznamenáva, že Európsky rok dobrovoľníctva by bol účinným nástrojom na vykonávanie činností obsiahnutých v odporúčaní Rady o mobilite mladých dobrovoľníkov v rámci Európy;

5.   domnieva sa, že EÚ musí podporovať začlenenie koncepcie mobility pracovníkov do všetkých politík Spoločenstva, najmä do tých, ktoré sa týkajú dokončenia vnútorného trhu, ochrany pracovníkov a pravidiel súvisiacich s vyslanými pracovníkmi a s ochranou proti nezabezpečenej práci, ktoré môžu mať vplyv na mobilitu v rámci EÚ alebo prispieť k boju proti diskriminácii; vyzýva Komisiu, aby k pracovnej mobilite pristupovala ako k prioritnej prierezovej politike, ktorá sa týka všetkých príslušných oblastí politík EÚ a orgánov všetkých úrovní v členských štátoch;

6.   zdôrazňuje, že mobilita pracovníkov vychádza zo základnej zásady voľného pohybu osôb v rámci vnútorného trhu tak, ako sa ustanovuje v Zmluve o ES;

7.   vyzýva Komisiu, aby v záujme ďalšej podpory pracovnej mobility navrhla dlhodobú stratégiu mobility, ktorá zohľadní požiadavky trhu práce, ekonomické trendy a vyhliadky rozšírenia EÚ, pretože iba dlhodobá stratégia môže zaručiť bezkonfliktný voľný pohyb pracovníkov a primerane riešiť problém úniku mozgov;

8.   vyzýva Komisiu, aby zohľadnila osobitné potreby pracovníčok všetkých vekových kategórií, ktoré chcú využiť slobodu pohybu, a zahrnula konkrétne kroky na uspokojenie ich potrieb do štyroch oblastí Európskeho akčného plánu pracovnej mobility;

9.   naliehavo žiada Komisiu, aby stanovila ako prioritu zefektívnenie administratívnych postupov a administratívnej spolupráce s cieľom umožniť dosiahnutie synergie medzi vnútroštátnymi inštitúciami a orgánmi, ktorých vzájomná súčinnosť je rozhodujúca pre snahu efektívne riešiť problémy medzi členskými štátmi; ďalej sa domnieva, že členské štáty by mali na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni rozhodne zasahovať proti všetkým právnym a administratívnym bariéram a prekážkam územnej mobility, ako je neuznávanie skúseností spojených s mobilitou v rámci profesijného rozvoja alebo sociálneho zabezpečenia a dôchodku, najmä v malých a stredných podnikoch;

10.   domnieva sa, že hoci sa akčný plán Komisie venuje hlavným otázkam súvisiacim s mobilitou, je potrebné prijať oveľa viac opatrení, najmä pokiaľ ide o posilnenie spojitosti medzi vzdelávacími systémami a pracovným trhom, poskytovanie náležitých informácií o mobilite, udržanie nadobudnutých jazykových znalostí v prípade pracovníkov a ich detí, prípravu na mobilitu prostredníctvom vyučovania cudzích jazykov a v neposlednom rade opatrenia zamerané na odborné vzdelávanie a systémy výučby;

11.   vyzýva členské štáty, aby aktívne podporovali vyučovanie cudzích jazykov (najmä v prípade dospelých), keďže jazykové bariéry patria k hlavným zostávajúcim prekážkam v mobilite pracovníkov a ich rodín;

12.   domnieva sa, že členské štáty by mali zabezpečiť, aby práva pracovníkov a kolektívne zmluvy občanov, ktorí sa rozhodnú presťahovať do iného členského štátu, boli v plnej miere rešpektované, bez diskriminácie medzi štátnymi príslušníkmi daného členského štátu a štátnymi príslušníkmi iného členského štátu; je presvedčený, že opatrenia Komisie by sa preto mali zamerať na zabezpečenie toho, aby sa s migrujúcimi občanmi zaobchádzalo rovnocenne a nestali sa lacnou pracovnou silou;

13.   s cieľom posilniť spojitosť medzi vzdelávaním a pracovným trhom naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby sa v tejto otázke obrátili na výbory pre dialóg medzi jednotlivými odvetviami; domnieva sa, že by priemyselné a obchodné odvetvia mohli pravidelne informovať o profesijných oblastiach, ktoré sú najviac otvorené mobilite;

14.   domnieva sa, že dlhodobá pracovná mobilita vo všetkých oblastiach môže zohrávať rozhodujúcu úlohu v podpore cieľov Lisabonskej stratégie, pokiaľ sa spája so zaistením sociálneho zabezpečenia pracovníkov a práv odborových organizácií v súlade s tradíciami a zvykmi členských štátov; domnieva sa, že rozšírenie mobilnej pracovnej sily v celej EÚ v kombinácii s primeranými pracovnými podmienkami, vzdelávacími programami a systémami sociálneho zabezpečenia môže byť odpoveďou na súčasný vývoj a môže významnou mierou zvýšiť úsilie zavádzať takéto opatrenia v kontexte výziev, akými sú globálne hospodárstvo, starnutie obyvateľstva a rýchle zmeny na pracovisku; zdôrazňuje, že je nutné zohľadniť sociálne, hospodárske a environmentálne aspekty mobility;

15.   je presvedčený, že zaručená pracovná mobilita je prostriedkom na posilnenie hospodárskeho a sociálneho rozmeru Lisabonskej stratégie a mala by byť nastavená čo najlepšie na dosiahnutie cieľov obnovenej sociálnej agendy a na riešenie série výziev vrátane globalizácie, reštrukturalizačných zmien v priemysle, technického pokroku, demografického vývoja a integrácie migrujúcich pracovníkov; je tiež presvedčený, že mobilita medzi povolaniami a odvetviami (profesijná mobilita) umožňuje zamestnancom obnovovať a prispôsobovať svoje vedomosti a poznatky, a tak využívať nové pracovné možnosti;

16.   pripomína, že pracovná mobilita je kľúčovým nástrojom účinného fungovania vnútorného trhu prostredníctvom cieľov Lisabonskej stratégie a ôsmich zásad navrhnutých v oblasti flexiistoty v oznámení Komisie z 27. júna 2007; vyzýva preto členské štáty, aby prijali príslušné opatrenia na zdôraznenie flexiistoty na jednej strane a na ochranu zabezpečenia pracovníkov na strane druhej s prihliadnutím na základné zásady príležitostí, prístupu a solidarity, na ktoré sa odkazuje v obnovenej sociálnej agende;

17.   vyzýva členské štáty a zainteresované strany, aby zohľadňovali a odstraňovali prekážky mobility pracovníčok tým, že okrem iného zabezpečia spravodlivý prístup ku kvalifikovaným pracovným miestam a vysokým pozíciám, rovnaké mzdové ohodnotenie, pružné pracovné podmienky, adekvátnu zdravotnú starostlivosť a starostlivosť o deti, kvalitné vzdelávacie zariadenia pre deti, prenosný nárok na dôchodok a zabezpečenie odstránenia rodových stereotypov;

18.   odporúča členským štátom a regionálnym a miestnym orgánom, aby aktívne podporovali osobitné programy zamerané na zamestnanosť, odbornú prípravu, vzdelávanie, diaľkové štúdium a jazyky s cieľom vytvoriť pracovný trh priaznivejší pre ženy a umožniť zladenie pracovného a rodinného života;

19.   vyzýva členské štáty, aby pracovnú a geografickú mobilitu zahrnuli ako prioritu do svojich vnútroštátnych programov zamestnanosti a celoživotného vzdelávania;

20.   je znepokojený tým, že niektoré členské štáty stále uplatňujú obmedzenia na trhu práce v prípade pracovníkov pochádzajúcich z nových členských štátov napriek tomu, že ekonomické analýzy a štatistické údaje tieto obmedzenia neospravedlňujú, ani nepotvrdzujú obavy ich občanov a vlád; vyzýva Radu, aby zabezpečila väčšie zapojenie a podrobnejšie monitorovanie zo strany inštitúcií EÚ, najmä Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o proces povoľovania a zdôvodňovania prechodných období členských štátov na prístup občanov nových členských štátov na ich trh práce, a to už od prvého roku po pristúpení týchto štátov k EÚ;

21.   zdôrazňuje, že mobilitu pracovníkov by nemali niektorí zamestnávatelia chápať ako príležitosť na zníženie miezd, obmedzenie sociálneho zabezpečenia alebo vo všeobecnosti na zhoršenie pracovných podmienok; naliehavo vyzýva členské štáty, aby prijali príslušné opatrenia nielen na odstránenie všetkých foriem diskriminácie, ale aj na zabezpečenie čo najlepších podmienok pre činnosti migrujúcich pracovníkov a ich rodín;

22.   je znepokojený niektorými iniciatívami členských štátov, ktorých cieľom je upraviť ich vnútorný právny rámec v oblasti prisťahovalectva a vykladať a uplatňovať zásadu voľného pohybu pracovníkov spôsobom, ktorý je v rozpore so znením a duchom platných právnych predpisov Spoločenstva; žiada okamžité ukončenie takýchto praktík a vyzýva členské štáty, aby zaviedli komplexné programy integrácie občanov EÚ, ktorí na ich území uplatňujú svoje právo na voľný pohyb, prípadne aj v spolupráci s členskými štátmi pôvodu;

23.   vyzýva členské štáty a Komisiu, aby spolupracovali na vypracúvaní, realizácii, monitorovaní a vyhodnocovaní programov na opätovné začlenenie občanov a ich rodín, ktorí sa do svojho členského štátu pôvodu vrátia po tom, čo pracovali v inom členskom štáte;

24.   uznáva, že aj keď mobilita môže byť riešením nedostatku pracovnej sily v prijímajúcich krajinách, môže spôsobiť nedostatok pracovnej sily v krajinách, z ktorých pracovníci pochádzajú; upriamuje pozornosť Komisie a členských štátov na skutočnosť, že neaktívna časť obyvateľstva predstavuje v každej krajine značný pracovný potenciál, ktorého mobilizácia si vyžaduje rovnakou mierou zdroje EÚ i zdroje členských štátov;

25.   upozorňuje Komisiu na skutočnosť, že v EÚ stále existuje množstvo administratívnych a právnych prekážok mobility pracovníkov, ako aj prekážok v oblasti vzájomného uznávania kvalifikácií na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach odbornej praxe; opätovne potvrdzuje svoj záväzok nájsť riešenia týchto problémov a vyzýva Komisiu, aby pozorne monitorovala obmedzenia, ktoré nie sú v súlade s právom Spoločenstva, a aby proti nim zakročila;

26.   nabáda členské štáty, aby pred začatím uplatňovania nových vnútroštátnych predpisov v oblasti starostlivosti a verejného zdravia, ako aj sociálnych a finančných systémov uskutočnili hraničné hodnotenie vplyvu s cieľom vopred poukázať na akékoľvek problémy, ktoré budú mať dôsledky na pracovnú mobilitu;

27.   zastáva názor, že prihraniční pracovníci majú v oblasti európskej pracovnej mobility osobitné postavenie;

28.   nabáda členské štáty, aby urýchlili proces zavádzania spoločného rámca kvalifikácií (európskeho kvalifikačného rámca – EKR); domnieva sa, že napriek tomu, že harmonizácia tohto referenčného systému je stanovená až na rok 2010, jeho urýchlená realizácia vo všetkých členských štátoch by mohla obmedziť ťažkosti, s ktorými sa pracovníci v súčasnosti stretávajú;

29.   víta iniciatívu Komisie v súvislosti so Sieťou Európskej únie pre bezpečnosť pacientov (EUNetPaS), ktorá je prvým krokom pri podnecovaní členských štátov a zainteresovaných strán EÚ k tomu, aby posilnili spoluprácu v oblasti bezpečnosti pacientov; poznamenáva však, že v celej EÚ stále existujú rozdiely v právnej úprave týkajúcej sa zdravotníckych pracovníkov, a vyzýva Komisiu, aby podnietila členské štáty a ich regulačné orgány pre odborný zdravotnícky personál k výmene informácií a zriadeniu štandardizovaných akreditačných systémov pre odborný zdravotnícky personál s cieľom zaistiť bezpečnosť pacientov v celej EÚ;

30.   konštatuje, že chýbajúci spoločný rámec na porovnávanie, prevod a uznávanie odbornej prípravy na úrovni EÚ je vážnou prekážkou nadnárodnej mobility; víta iniciatívu Komisie na vytvorenie Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu;

31.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili čo najrýchlejšie zapojenie zástupcov zamestnávateľov a profesijných odvetví do zavádzania EKR, aby sa systém uznávania kvalifikácií mohol uplatňovať na pracovnom trhu;

32.   vyzýva Komisiu, členské štáty a zamestnávateľov i zamestnancov, aby začali diskutovať o harmonizácii platových tabuliek s rozličnými úrovňami kvalifikácií vymedzených v EKR, aby bolo možné zaručiť pracovnú mobilitu prostredníctvom úrovne odmeňovania, ktorá zodpovedá schopnostiam pracovníkov;

33.   povzbudzuje vzdelávacie inštitúcie, aby proaktívne spolupracovali v oblasti vzájomného uznávania kvalifikácií získaných prostredníctvom formálneho, informálneho a neformálneho vzdelávania a povolaní zodpovedajúcich normám, ktoré stanovili členské krajiny; považuje za kľúčové, aby členské štáty v plnej miere využívali EKR a primerane nadviazali na pripravované iniciatívy týkajúce sa Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu v záujme toho, aby klasifikácia na úrovniach vnútroštátneho vzdelávacieho systému a programu celoživotného vzdelávania umožnila mobilným pracovníkom pokračovať v odbornej príprave; schvaľuje záväzok Komisie rozvíjať Europass s cieľom dosiahnuť väčšiu zrozumiteľnosť kvalifikácií pre zamestnávateľov; vyzdvihuje význam služieb Euraxess;

34.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že v niektorých členských štátoch sa nepripisuje zodpovedajúci význam a nevenujú dostatočné finančné prostriedky na vypracúvanie a uplatňovanie stratégií celoživotného vzdelávania; nabáda členské štáty, aby s cieľom vypracúvať a uplatňovať takéto systémy aktívnejšie využívali financovanie zo štrukturálnych fondov, a najmä z Európskeho sociálneho fondu;

35.   vyzýva Komisiu, aby obmedzila legislatívne a administratívne prekážky, a zdôrazňuje nevyhnutnosť ďalšieho pokroku pri uznávaní a kumulácii nárokov na sociálne zabezpečenie a pri prenosnosti dôchodkov;

36.   zastáva názor, že prenosnosť ustanovení o sociálnom zabezpečení sa lepšie koordinuje na základe nariadenia (EHS) č. 1408/71 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia(9) a na základe dvojstranných dohôd;

37.   naliehavo žiada členské štáty, aby v plnej miere vykonávali nariadenie (EHS) č. 1408/71 a nariadenie (ES) č. 883/2004 (ktoré sa má začať uplatňovať v roku 2009), ako aj súvisiace právne predpisy týkajúce sa otázok sociálneho zabezpečenia a vyplácania príspevkov všetkého druhu; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby sa naliehavo zaoberali problémami, ktoré sa opakovane uvádzajú v petíciách a sťažnostiach týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia, dôchodkov a zdravotnej starostlivosti; podporuje plány Komisie na zavedenie elektronickej verzie európskej karty zdravotného poistenia; navrhuje, aby sa vytvorila aj elektronická verzia formulára E106;

38.   žiada Komisiu o preskúmanie jej vízovej politiky voči účastníkom z tretích krajín v rámci uznaných dobrovoľníckych programov EÚ s cieľom zaviesť voľnejší vízový režim najmä pre dobrovoľníkov z krajín susediacich s EÚ;

39.   domnieva sa, že v súvislosti s novými formami mobility je potrebné preskúmať platné právne predpisy s cieľom určiť, či sú stále aktuálne, a nájsť primerané prostriedky na ich prispôsobenie novým flexibilným podmienkam na európskom pracovnom trhu, pričom sa zohľadní nielen potreba zabezpečiť práva pracovníkov, ale preskúmajú sa aj ďalšie problémy, ktorým migrujúci pracovníci a ich rodiny môžu čeliť; zároveň je presvedčený, že je potrebná analýza skutočného rozsahu vykonávania právnych predpisov Spoločenstva týkajúcich sa voľného pohybu pracovníkov a práva pobytu pracovníkov a ich rodinných príslušníkov, a to vo všetkých členských štátoch; zastáva názor, že v prípade potreby by sa mali navrhnúť odporúčania na zlepšenie legislatívneho a operačného rámca;

40.   podporuje diskusiu o problémoch v rámci systému sociálneho zabezpečenia, okrem iného s ohľadom na prístup k zdravotnej starostlivosti a na skutočnosť, že mobilita pracovníkov môže v niektorých prípadoch viesť k strate výhod sociálneho zabezpečenia; vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či je potrebné upraviť nariadenie (ES) č. 883/2004, vykonávacie nariadenie (EHS) č. 574/72 a súvisiace administratívne postupy tak, aby zodpovedali meniacemu sa charakteru a novým formám mobility pracovníkov vrátane krátkodobej pracovnej mobility;

41.   domnieva sa, že Komisia by mala preskúmať vplyvy brzdiace mobilitu, ktoré vznikajú v dôsledku nedostatku koordinácie medzi daňovými dohodami a novým nariadením o sociálnom zabezpečení (nariadenie (ES) č. 883/2004);

42.   podporuje Komisiu v jej plánoch podniknúť kroky na vylepšenie návrhu smernice o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv, pretože pri čoraz rozšírenejších systémoch zamestnaneckého dôchodkového poistenia je potrebné nájsť pravidlá prenosnosti, ktoré budú pre pracovníkov prijateľné; vyzýva preto Komisiu, aby predložila prepracovaný návrh smernice o prenosnosti zamestnaneckého dôchodkového poistenia;

43.   domnieva sa, že mobilita pracovníkov oboch pohlaví a ich rodín (čím sa myslia deti a závislí príbuzní) závisí vo veľkej miere od dostupnosti a cenovej prijateľnosti služieb (ako je napríklad starostlivosť o deti a staršie osoby, vzdelávacie zariadenia, denné centrá, špeciálne služby); zároveň sa domnieva, že pracovná mobilita by mala prispievať k osobnému naplneniu a zlepšovať kvalitu života a práce;

44.   domnieva sa však, že návrh zameraný na zlepšenie výmeny informácií a osvedčených postupov medzi vnútroštátnymi orgánmi a návrh týkajúci sa zavedenia elektronickej verzie európskeho preukazu zdravotného poistenia by sa mal realizovať pri náležitej ochrane údajov: členské štáty musia zaručiť, aby osobné údaje neboli použité na iné účely, ako na účely týkajúce sa sociálneho zabezpečenia, okrem prípadov, keď to dotknutá strana výslovne umožní; požaduje ďalšie informácie o tejto iniciatíve a o tom, ako môže zlepšiť pracovnú mobilitu; vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť zaviesť v blízkej budúcnosti jednotný európsky preukaz, ktorý bude obsahovať všetky informácie o odvedených príspevkoch a sociálnych právach držiteľa vo všetkých členských štátoch, v ktorých vykonával pracovnú činnosť, a aby k zavedeniu tohto preukazu prispela;

45.   podporuje činnosť siete TRESS a je presvedčený, že táto sieť by mala neustále skúmať rôzne typy mobility s cieľom prispôsobiť ich právnym predpisom Spoločenstva; vyzýva Komisiu, aby do tejto siete zapojila zamestnávateľov a odborové organizácie, a pripomína, že sú to často zamestnávatelia, ktorí poskytujú pracovníkom pomoc v právnych otázkach týkajúcich sa sociálneho poistenia alebo pri získavaní dokumentov potrebných na ich zamestnanie; zdôrazňuje, že je potrebné, aby databázy EURES boli ľahko dostupné a pravidelne aktualizované, a že sa musí zabezpečiť čo najširší prístup k nim; domnieva sa, že sieť EURES by mala štrukturálne a inštitucionálne spolupracovať so sieťou TRESS;

46.   naďalej podporuje príspevok siete EURES k uľahčovaniu mobility pracovníkov v EÚ; odporúča, aby sa medzi služby siete EURES zahrnulo informovanie o konkrétnych internetových sieťach a portáloch zameraných na určité odvetvia, a tiež odporúča, aby táto sieť spolupracovala s ďalšími poskytovateľmi informácií, najmä so špecializovanými orgánmi v členských štátoch, pokiaľ ide o možnosti zamestnania v EÚ s osobitným dôrazom na vnútroštátne úrady práce, ktoré môžu priamo poskytovať individuálne poradenstvo osobám hľadajúcim si zamestnanie;

47.   domnieva sa, že cezhraničné projekty siete EURES by sa mali prednostne zamerať na uskutočňovanie štúdií hraničného vplyvu a organizovanie seminárov, aby sa nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii mohlo uplatňovať účinnosť efektívne a účinne;

48.   podporuje ciele oznámené v rámci tretej časti akčného plánu pracovnej mobility, ktoré sú v súlade s posilňovaním inštitucionálnych kapacít siete EURES; zdôrazňuje rozmanitosť pracovnej sily a potrebu služieb prispôsobených všetkým kategóriám pracovníkov, predovšetkým tým, ktoré sú uvedené v programe Komisie, t. j. starším a postihnutým osobám, ktoré sú znevýhodnené, ale možno ich na trhu práce využiť, osobám, ktoré majú zvláštne právne postavenie v porovnaní s ostatnými pracovníkmi, samostatne zárobkovo činným osobám, pracovníkom, ktorí sa vracajú do zamestnania po pracovnej prestávke atď.; zdôrazňuje, že všetky informácie, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom siete EURES, by mali byť dostupné osobám so zdravotným postihnutím;

49.   vyzýva členské štáty, aby prostredníctvom svojich orgánov zamestnanosti v záujme zvýšenia mobility stanovili jedno kontaktné miesto pre všetkých pracovníkov vrátane tých, ktorí sa chcú zamestnať v zahraničí, aby títo pracovníci mohli z jedného zdroja získavať informácie o možnostiach práce v zahraničí, administratívnych otázkach, sociálnych právach a právnych podmienkach;

50.   podporuje myšlienku premeniť EURES na centrálny informačný portál pre otázky mobility, ktorý by pôsobil ako centralizovaná asistenčná služba, v rámci ktorej by potenciálne mobilní pracovníci mohli získavať informácie o všetkých hľadiskách pracovnej mobility – nielen o voľných pracovných miestach, sociálnom zabezpečení, zdravotnej starostlivosti, dôchodkoch a uznávaní kvalifikácií, ale aj o jazykových otázkach, možnostiach bývania, zamestnania pre manžela/manželku, vzdelávania pre deti a o celkovej integrácii v cieľovom štáte; zdôrazňuje, že EURES by sa mal v prípade potreby rozšíriť v prospech štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane tých, ktorí ešte nezískali povolenie na dlhodobý pobyt;

51.   v plnej miere podporuje existujúce informačné mechanizmy, ale zároveň navrhuje, aby sa všetky príslušné webové stránky, portály atď. skontrolovali z hľadiska účinnosti a aby sa v prípade potreby vykonala ich reorganizácia, zosúladenie alebo preskupenie tak, aby boli prijateľnejšie pre používateľa;

52.   poukazuje na otázku prístupu k sieti EURES pre občanov žijúcich vo vidieckych, ostrovných, horských a odľahlých oblastiach; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že informácie na tomto portáli budú dostupné aj pre tieto skupiny obyvateľstva;

53.   domnieva sa, že dodatočný rozpočet vo výške 2 milióny EUR vyčlenený do roku 2013 na inovačné projekty v oblasti mobility je príliš nízky vzhľadom na potrebu informovať čo najväčší počet občanov EÚ o pracovnej mobilite v EÚ a o cieľoch stanovených v rôznych programových dokumentoch na podporu pracovnej mobility v EÚ;

54.   zdôrazňuje potrebu disponovať porovnateľnými a spoľahlivými štatistickými údajmi o mobilite pracovníkov, študentov, pedagógov a vedeckých pracovníkov s cieľom zlepšiť poznatky Komisie v oblasti mobility, ako aj jej monitorovanie uvedeného akčného plánu;

55.   je presvedčený, že súčasné informovanie o možných profesionálnych a kariérnych výhodách, ktoré môže predstavovať pracovná skúsenosť nadobudnutá v zahraničí, o podmienkach zamestnanosti a sociálneho zabezpečenia pri práci v zahraničí a o tom, ako sa tým podporuje európska kultúrna integrácia, je nedostatočné; podporuje činnosť Komisie zameranú na informovanie verejnosti o týchto otázkach;

56.   upozorňuje na program stáží Európskeho parlamentu pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktorý sa začal v roku 2007, a program stáží Komisie pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktorý sa začal na jeseň 2008; domnieva sa, že takéto pozitívne opatrenia podporujú mobilitu ľudí so zdravotným postihnutím a môžu významne prispieť k ich zapojeniu do pracovnej činnosti; vyzýva členské štáty, aby podporovali a presadzovali zodpovedajúce osvedčené postupy na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni;

57.   upozorňuje na skutočnosť, že členské štáty by mali podporovať a vymieňať si osvedčené postupy a programy vzájomného vzdelávania v súvislosti s aktivitami v oblasti mobility financovanými z kohézneho fondu, a najmä z Európskeho sociálneho fondu;

58.   domnieva sa, že okrem služieb on-line by sa v záujme rozsiahleho šírenia informácií o pracovnej mobilite v členských štátoch mali v týchto štátoch a v regiónoch EÚ preskúmať a zaviesť dodatočné informačné prostriedky; nazdáva sa, že by sa malo zriadiť telefonické kontaktné centrum spojené s portálom EURES informujúce o pracovnej mobilite, ktoré by v národnom jazyku a prinajmenšom v jednom ďalšom európskom jazyku okamžite poskytovalo pracovníkom informácie týkajúce sa špecifických otázok;

59.   naďalej podporuje také opatrenia, akými sú burzy práce, európske dni zverejňovania pracovných príležitostí v celej EÚ alebo európske partnerstvá pre pracovnú mobilitu; domnieva sa však, že rozpočet určený na tieto opatrenia je vzhľadom na cieľ informovať o činnostiach EÚ v tejto oblasti nedostatočný;

60.   zdôrazňuje potrebu rozlišovania medzi špecifickou mobilitou umelcov a mobilitou pracovníkov v rámci EÚ vo všeobecnosti, a to so zreteľom na charakter javiskového umenia, ako aj jeho nepravidelnosť a nepredvídateľnosť vyplývajúce z osobitného režimu zamestnania;

61.   uznáva osobitný charakter niektorých povolaní napríklad v oblasti kultúry alebo športu, v prípade ktorých je mobilita, či už geografická alebo profesijná, ich neoddeliteľnou súčasťou; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby starostlivo preskúmali túto situáciu a aby prijali potrebné opatrenia, najmä pokiaľ ide o pracovné práva pracovníkov v týchto odvetviach, s cieľom zabezpečiť, že ich mobilitu nebudú obmedzovať administratívne prekážky;

62.   víta skutočnosť, že Komisia vo svojom akčnom pláne zaviedla aj opatrenia na zlepšenie situácie pre občanov tretích krajín; odporúča, aby integrovaná politika mobility pracovníkov vždy zohľadňovala aj migráciu štátnych príslušníkov tretích krajín;

63.   zdôrazňuje potrebu úzkej spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi, aby sa identifikovala a odstránila nespravodlivosť v prístupe k súdnej ochrane a v zdaňovaní pri súčasnom rešpektovaní vnútroštátnych kompetencií;

64.   považuje za nevyhnutné zvýšiť povedomie o možnostiach podávania sťažností a predkladania petícií týkajúcich sa prekážok spojených s pracovnou mobilitou a porušovania príslušných právnych predpisov EÚ;

65.   podporuje zavádzanie koncepcie mobility za spravodlivých podmienok a vyzýva Komisiu, aby zabezpečila jej uplatňovanie, napríklad prostredníctvom zapojenia zamestnaneckých a zamestnávateľských organizácií s cieľom zamedziť nelegálnej práci a zhoršeniu pracovných podmienok;

66.   vyzýva podniky, aby podporovali mobilitu pracovníkov, napríklad prostredníctvom pružného pracovného času alebo práce na diaľku (tele-práce);

67.   vyzýva Komisiu, aby hľadala nástroje, pomocou ktorých by sa odstránili zložité prekážky, ktoré môžu odradiť pracovníkov od rozhodnutia pracovať v zahraničí, ako napríklad ťažkosti s hľadaním práce pre partnera/partnerku alebo manžela/manželku, vysoké náklady na presťahovanie, jazyková bariéra, rozdiely v odmeňovaní mužov a žien a riziko straty daňových výhod alebo možnosti odvádzania príspevkov do vnútroštátneho dôchodkového systému, systému zdravotného poistenia alebo poistenia v nezamestnanosti; zdôrazňuje význam celoživotného vzdelávania s osobitným dôrazom na význam štúdia jazykov, ktoré je nevyhnutné na uspokojenie meniacich sa požiadaviek na trhu práce;

68.   víta zámer Komisie nadviazať na návrh, ktorý predložila v roku 2005, a na zmenený a doplnený návrh smernice z roku 2007 o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv;

69.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uľahčili mobilitu zraniteľných skupín obyvateľstva a pomohli pri odstraňovaní prekážok, s ktorými sa tieto skupiny stretávajú, vytvorením väčšieho počtu kvalitných pracovných miest, bojom proti diskriminácii, riešením nových foriem sociálneho vylúčenia, podporou rodovej rovnosti, podporou rodín a efektívnym zaručením prístupu k pracovisku, ubytovacím službám a doprave;

70.   zdôrazňuje, že ženy, ktoré majú deti, sú menej mobilné ako muži, a požaduje, aby sa prijali príslušné opatrenia na vyrovnanie tejto nerovnováhy;

71.   podporuje SOLVIT ako nástroj na rýchle riešenie problémov na vnútornom trhu a rovnako problémov, ktoré sa spájajú s mobilitou pracovníkov; odporúča dať sieti SOLVIT k dispozícii väčší objem prostriedkov;

72.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby presadzovali programy na podporu mobility mladých odborníkov; je presvedčený, že tieto programy musia vychádzať zo vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancom a mali by zohľadňovať prínos vyplývajúci zo skúseností, schopností a zručností vrátane znalosti jazykov nadobudnutých mimo krajiny pôvodu;

73.   je presvedčený, že keďže mobilita študentov a učiteľov je základným prvkom profesijnej mobility, malo by sa pri vykonávaní Európskeho akčného plánu pracovnej mobility venovať viac pozornosti iniciatívam, ako sú Bolonský proces a Erasmus, Leonardo da Vinci a iné programy;

74.   blahoželá Komisii k jej iniciatíve zameranej na konzultovanie všetkých strán zapojených do presadzovania pracovnej mobility v EÚ; je presvedčený, že tento dialóg zvýši transparentnosť, podnieti vytváranie sietí a výmenu osvedčených postupov a inovačných prístupov s cieľom podporiť mobilitu, urýchliť jej zavedenie do všeobecnej praxe a posilniť východiskové zásady a hodnoty;

75.   uznáva prínos programov Comenius, Erasmus a Leonardo, ktoré umožňujú mladým ľuďom študovať v zahraničí, a zdôrazňuje ich význam z hľadiska profesionálnej mobility do budúcnosti; vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosti rozšírenia prístupu k programom s prihliadnutím na osobitné potreby znevýhodnených skupín;

76.   požaduje, aby sa európske školy, univerzity a vlády pevne zaviazali k výraznému posilneniu pracovnej mobility, napríklad prostredníctvom svojej účasti v sieti zainteresovaných strán, ktorú uviedla Komisia vo svojom oznámení;

77.   je presvedčený, že spolupráca medzi súkromnými alebo verejnými spoločnosťami a vzdelávacími inštitúciami by sa mala posilniť;

78.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22.
(2) Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77.
(3) Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 6.
(4) Ú. v. ES L 149, 5.7.1971, s. 2.
(5) Ú. v. ES L 74, 27.3.1972, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ C 187 E, 24.7.2008, s. 159.
(7) Ú. v. ES C 371, 23.12.2000, s. 4.
(8) Ú. v. EÚ C 102 E, 24.4.2008, s. 321.
(9) Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1.


Celoživotné vzdelávanie pre znalosti, tvorivosť a inovácie - pracovný program Vzdelávanie a odborná príprava 2010
PDF 312kWORD 88k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 o poskytovaní celoživotného vzdelávania pre znalosti, tvorivosť a inovácie – implementácia pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010 (2008/2102(INI))
P6_TA(2008)0625A6-0455/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na články 149 a 150 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. novembra 2007 s názvom Poskytovanie celoživotného vzdelávania pre znalosti, tvorivosť a inovácie: návrh spoločnej správy Rady a Komisie z roku 2008 o pokroku, pokiaľ ide o implementáciu pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010 (KOM(2007)0703), ako aj na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie (SEK(2007)1484),

–   so zreteľom na podrobný pracovný program o kontrole cieľov systémov vzdelávania a odbornej prípravy v Európe(1) a nasledujúce spoločné priebežné správy o postupe jeho realizácie,

–   so zreteľom na uznesenie Rady z 15. novembra 2007 o vzdelávaní a odbornej príprave ako kľúčovej hybnej sile lisabonskej stratégie(2),

–   so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania(3),

–   so zreteľom na uznesenie Rady z 15. novembra 2007 o nových zručnostiach pre nové pracovné miesta(4),

–   so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 28. augusta 2007 s názvom Smerom k politike a praxi vo vzdelávaní a odbornej príprave, ktorá je viac založená na znalostiach (SEK(2007)1098),

–   so zreteľom na odporúčanie Európskeho Parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie(5),

–   so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady 2006/143/ES z 15. februára 2006 o ďalšej európskej spolupráci v oblasti zabezpečovania kvality vyššieho vzdelávania(6),

–   so zreteľom na Európsku chartu kvality mobility(7);

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 13. novembra 2007 o úlohe športu vo vzdelávaní(8),

–   so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady 2006/962/ES z 18. decembra 2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie(9),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2008 o vzdelávaní dospelých: na vzdelávanie sa nikdy nie je neskoro(10),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 23. septembra 2008 o bolonskom procese a mobilite študentov(11),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 23. septembra 2008 o zlepšovaní kvality vzdelávania učiteľov(12),

–   so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady z 13. a 14. marca 2008,

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A6-0455/2008),

A.   keďže EÚ sa snaží stať do roku 2010 svetovým lídrom v oblasti kvality systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré majú zásadný význam pre napredovanie lisabonského procesu,

B.   keďže sa dosiahol pokrok vo zvyšovaní autonómie a zodpovednosti univerzít a keďže treba posilniť podporu, ktorá sa im poskytuje v rámci tohto procesu,

C.   keďže systémy vzdelávania a odbornej prípravy by mali ženám a mužom poskytovať rovnaké príležitosti,

D.   keďže integrácia rozmeru rodovej rovnosti do politiky vzdelávania a odbornej prípravy je nevyhnutná na dosiahnutie úspechu v rámci Lisabonskej stratégie, ktorej jedným z cieľov je odstrániť nerovnosti medzi ženami a mužmi na európskych trhoch práce okrem iného aj dosiahnutím 60 % zamestnanosti žien do roku 2010,

E.   keďže členské štáty musia vzájomnou spoluprácou a výmenou osvedčených postupov napredovať v reforme svojich vnútroštátnych systémov vzdelávania a odbornej prípravy,

F.   keďže zrozumiteľné a komplexné stratégie a nástroje celoživotného vzdelávania schválené Európskym parlamentom a Radou by sa mali implementovať konzistentne, aby sa podarilo splniť ciele lisabonskej stratégie a posilniť znalostný trojuholník,

G.   keďže Európa potrebuje vyššiu úroveň zručností a keďže kreativita a inovácie by sa mali podporovať na všetkých stupňoch vzdelávania a odbornej prípravy,

H.   keďže je nevyhnutné prijať opatrenia týkajúce sa budúcej potreby zručností v oblasti životného prostredia a spoločnosti, napríklad tým, že sa otázky týkajúce sa zmeny klímy a iné environmentálne otázky začlenia do všetkých foriem vzdelávania,

I.   keďže učebné osnovy by mali prispievať k osobnostnému rozvoju študentov zaradením vyučovania ľudských práv a európskych hodnôt,

J.   keďže kvalita a efektivita programov vzdelávania a odbornej prípravy a ich dostupnosť pre občanov musí byť na európskej úrovni považovaná za významný politický cieľ,

K.   keďže vzdelávanie a odborná príprava musia vždy zohľadňovať miestne a regionálne možnosti, charakteristiky a potreby,

1.   víta uvedené oznámenie Komisie z 12. novembra 2007 a pokrok, o ktorom sa v ňom hovorí;

2.   konštatuje, že úsilie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy by sa malo dôsledne podporovať doplnkovými opatreniami sociálno-ekonomického charakteru s cieľom zvýšiť celkovú životnú úroveň európskych občanov;

3.   zdôrazňuje potrebu integrovať migrantov a príslušníkov menšín (predovšetkým Rómov) a riešiť začleňovanie skupín s osobitnými potrebami (v prvom rade žien a zdravotne postihnutých a starších osôb) na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach vzdelávania; domnieva sa, že migrantom by sa mala poskytovať dodatočná podpora, pričom etnickým menšinám a Rómom by mali pomáhať vyškolení pracovníci patriaci k tej istej menšine alebo prinajmenšom takí, ktorí ovládajú ich rodný jazyk;

4.   zdôrazňuje význam športu pre vzdelávanie a odbornú prípravu a potrebu osobitne sa športom zaoberať, napríklad rozšírením vyučovania telesnej výchovy a športu vo všetkých formách vzdelávania, od predškolského až po vysokoškolské, a žiada, aby sa v osnovách vyčlenili na šport aspoň tri vyučovacie hodiny týždenne a aby sa školám poskytla podpora, ktorá im prípadne umožní prekročiť toto predpísané minimum;

5.   zdôrazňuje zásadnú úlohu rodiny a sociálneho prostredia v každom ohľade vzdelávania a odbornej prípravy;

6.   konštatuje, že vzdelávanie je nevyhnutným predpokladom spoločenského a osobného rozvoja žien i mužov; preto zdôrazňuje význam skvalitnenia vzdelávania a odbornej prípravy ako významného aspektu podpory rovnosti žien a mužov;

7.   ľutuje, že vzdelávacie systémy odrádzajú ženy od toho, aby sa orientovali na sektory zamestnania a odbornú prípravu, v ktorých tradične dominujú muži, ale víta opatrenia podporujúce rodovú rovnosť a naliehavo vyzýva členské štáty, aby zaviedli programy, ktorým cieľom bude ponúkať ženám čo najrozmanitejšie poradenstvo v otázkach pracovného zamerania a neskoršiu pomoc na trhu práce;

8.   zdôrazňuje, že existujúca nerovnosť príležitostí žien a mužov v oblasti vysoko kvalitného celoživotného vzdelávania a výchovy je výraznejšia v ostrovných regiónoch a geograficky a sociálne znevýhodnených regiónoch; preto vyzýva na posilnenie podpory vzdelávacích iniciatív v rámci regionálnej politiky;

9.   konštatuje, že ženy sú stále nedostatočne zastúpené v niektorých študijných odboroch na všetkých úrovniach, čo platí aj pre oblasť výskumu; nabáda preto na prijatie praktických, pozitívnych krokov, ktoré túto situáciu zlepšia;

10.   poznamenáva, že študenti, ktorí prerušili svoje štúdium, najmä mladé matky, môžu byť vystavení diskriminácii, a požaduje zavedenie pružnejších prístupov, ktoré uľahčia návrat k štúdiu alebo odbornej príprave po narodení dieťaťa a zladenie štúdia s pracovným a rodinným životom;

11.   podotýka, že vo všetkých oblastiach sa musí zvýšiť kvalita osnov a vyučovania, že sa musí zlepšiť sociálne zabezpečenie učiteľov a že sa musí venovať oveľa väčšia pozornosť ich ďalšiemu vzdelávaniu a mobilite;

12.   zdôrazňuje, že treba výrazne podporovať mediálnu gramotnosť a znalosti v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT), a odporúča, aby sa mediálna výchova stala neoddeliteľnou súčasťou osnov na všetkých úrovniach vzdelávania a aby sa vyučovacie moduly v oblasti mediálnej výchovy poskytli učiteľom a starším ľuďom;

13.   konštatuje, že sa musí zjednodušiť prechod medzi rôznymi systémami vzdelávania a odbornej prípravy a medzi formálnym, neformálnym a informálnym (mimoinštitucionálnym) vzdelávaním;

14.   nalieha na Radu, aby sledovala praktickú realizáciu európskych politík v oblasti vzdelávania a učenia sa zo strany každého členského štátu; domnieva sa, že vlády štátov by mali v tejto oblasti transparentným spôsobom stanoviť vnútroštátne ciele a prijať vhodné právne predpisy a zodpovedajúce opatrenia, ktorými zabezpečia splnenie európskych noriem, a najmä zabezpečiť implementáciu nástrojov prijatých na úrovni EÚ, napríklad vyššie uvedené odporúčania o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie, európskeho kvalifikačného rámca a Europassu(13);

Predškolská výchova

15.   zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť zdroje na zlepšenie materiálnych a priestorových podmienok a na ďalšie vzdelávanie zamestnancov, aby sa zvýšila kvalita predškolskej výchovy a poskytli vyššie zdroje na investície; všeobecný prístup k vysokokvalitnej predškolskej výchove je účinným prostriedkom, ako umožniť prístup k celoživotnému vzdelávaniu všetkým deťom, ale najmä deťom z chudobného prostredia a národnostných menšín;

16.   trvá na tom, že je dôležité, aby deti nadobudli základné zručnosti, naučili sa svoj materinský jazyk alebo jazyk krajiny svojho trvalého pobytu a čo najskôr získali zručnosti v oblasti čítania a písania;

17.   zastáva názor, že už v tejto skorej fáze by sa deti mali začať učiť druhý jazyk, ale kontakt malých detí s cudzími jazykmi musí prebiehať prostredníctvom hry a bez tlaku;

18.   vyzýva všetky členské štáty, aby zaviedli povinnú predškolskú výchovu;

Základné a stredoškolské vzdelávanie

19.   zdôrazňuje potrebu venovať osobitnú pozornosť tým jednotlivcom, ktorí by nemuseli proces vzdelávania v neskoršej fáze dokončiť; domnieva sa, že by sa mali zaviesť osobitné programy a opatrenia na zníženie počtu tých, ktorí nedokončia vzdelávanie, a že v prípadoch, kedy je nedokončenie vzdelávania neodvratným a pretrvávajúcim javom, treba dotknuté osoby podporovať a poskytnúť im príležitosti na reintegráciu do spoločnosti, ako aj vhodné formy vzdelávania;

20.   zdôrazňuje, že základné a stredoškolské vzdelávanie by malo deťom poskytnúť potrebný základ pre nezávislý, kreatívny a inovatívny spôsob myslenia a vychovať z nich občanov, ktorí sú kritickí k médiám a premýšľajú o sebe;

21.   zdôrazňuje význam učebných osnov každého členského štátu, ktoré by mali obsahovať kurzy zamerané na podporu a rozvoj tvorivosti a inovatívneho myslenia detí;

22.   domnieva sa, že učebné osnovy a ich obsah sa musia neustále aktualizovať, aby sa zabezpečila ich relevantnosť, pričom v záujme podpory osobnostného rozvoja treba posilňovať významnú úlohu podnikateľských schopností a dobrovoľníctva, a zdôrazňuje, že všetky členské štáty musia pripisovať väčší význam vzdelávaniu učiteľov a poskytovať naň viac zdrojov, ak chcú dosiahnuť významný pokrok v dosahovaní cieľov Lisabonskej stratégie v pracovnom programe Vzdelávanie a odborná príprava 2010 a podporovať celoživotné vzdelávanie v EÚ;

23.   je presvedčený o tom, že deti by sa mali začať učiť druhý cudzí jazyk v čo najskoršom veku;

24.   dôrazne podporuje učenie sa cudzích jazykov od útleho veku a zahrnutie výučby cudzích jazykov do osnov všetkých základných škôl; zdôrazňuje, že ak sa má tento cieľ dosiahnuť, treba dať k dispozícii dostatočné zdroje na nábor a prípravu učiteľov cudzích jazykov;

25.   domnieva sa, že v tejto fáze vzdelávania musí byť významným cieľom rozvoj osobných predpokladov, špecifických schopností a prirodzenej spôsobilosti študentov; zdôrazňuje, že tieto schopnosti môžu byť neskôr základom pre prácu a zamestnanie;

26.   zdôrazňuje, že osobitnú pozornosť je potrebné venovať tým študentom, ktorí nenadobudli alebo nenadobúdajú základné zručnosti, ako aj výnimočne nadaným študentom, aby mohli maximalizovať rozvoj svojich nadpriemerných schopností a vlôh;

27.   odporúča, aby členské štáty významne zvýšili kvalitu akademickej a profesionálnej kvalifikácie učiteľov a tiež kvalitu ich odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania;

28.   dôrazne podporuje kontinuálny a koherentný odborný rozvoj učiteľov počas ich kariéry; zastáva názor, že všetci učitelia by mali mať pravidelné príležitosti na zlepšenie a doplnenie svojich zručností a schopností, ako aj pedagogických vedomostí;

29.   navrhuje, aby sa do učebných osnov čo najskôr zaviedli programy občianstva EÚ, ktoré budú novú generáciu vzdelávať v duchu hodnôt EÚ v oblastiach ako ľudské práva, multikulturalizmus, tolerancia, životné prostredie a zmena klímy;

Odborné vzdelávanie a príprava

30.   konštatuje, že sa musí zvýšiť kvalita, ako aj atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy;

31.   poukazuje na to, že odborné vzdelávanie a príprava by mali byť lepšie prepojené s európskym hospodárstvom, ako aj národnými hospodárstvami, a mali by byť do nich lepšie integrované, aby sa tak vzdelávací proces mohol lepšie prispôsobiť pracovnému trhu;

32.   trvá na tom, že je potrebné do veľkej miery posilniť mobilitu študentov a učiteľov (a to nielen geografickú, ale aj mobilitu medzi odborným vzdelávaním a prípravou a vysokoškolským vzdelávaním);

Vysokoškolské vzdelávanie

33.   domnieva sa, že je potrebné modernizovať univerzitné učebné osnovy, aby spĺňali súčasné a budúce sociálno-ekonomické potreby;

34.   odporúča, aby inštitúcie vysokoškolského vzdelávania ako prioritu rozvíjali interdisciplinárne programy na hraniciach medzi odbormi a aby tak pripravovali odborníkov schopných riešiť najzložitejšie problémy, pred ktorými dnes svet stojí;

35.   zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť záujem študentov a žiakov o obsah a študijné programy v oblasti techniky, prírodných vied a ochrany životného prostredia;

36.   vyzýva členské štáty, aby efektívne rozšírili partnerskú spoluprácu medzi univerzitami a podnikateľským sektorom a tiež medzi univerzitami a mnohými ďalšími národnými, regionálnymi a miestnymi zainteresovanými stranami;

37.   konštatuje, že je potrebné výrazne posilniť spoluprácu medzi európskymi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a že kvalifikácie by sa mali dať čo najjednoduchšie prenášať;

38.   zdôrazňuje, že práca učiteľov a prednášajúcich vo vysokoškolskom vzdelávaní sa musí neustále aktualizovať, pokiaľ ide o používané programy, ich obsah a metódy práce;

39.   navrhuje, aby bol Európsky technologický a inovačný inštitút zapojený do bolonského procesu a zohľadňovaný v rámci reformy európskeho vysokoškolského vzdelávania;

40.   dôrazne odporúča členským štátom zvýšiť mobilitu študentov a učiteľov, vrátane mobility medzi krajinami, programami a odbormi; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam implementácie vyššie uvedenej Európskej charty kvality mobility, aby sa vytvoril skutočný európsky priestor celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy a aby sa podporila hospodárska, sociálna a regionálna spolupráca;

Celoživotné vzdelávanie

41.   domnieva sa, že zamestnávatelia by mali byť neustále nabádaní k tomu, aby pre svojich zamestnancov organizovali vzdelávanie a odbornú prípravu, a že by sa im mali poskytovať stimuly s cieľom umožniť pracovníkom s nízkou úrovňou zručností zapojiť sa do programov v oblasti celoživotného vzdelávania;

42.   konštatuje, že mimoriadna pozornosť by sa mala venovať dlhodobo nezamestnaným osobám zo znevýhodneného sociálneho prostredia, ľudom so špeciálnymi potrebami, mladým ľuďom, ktorí boli v reedukačných zariadeniach, a bývalým väzňom;

43.   zdôrazňuje, že najmä ženy by mali byť nabádané k tomu, aby sa zúčastňovali na vzdelávaní a ďalšej odbornej príprave, a že v tejto súvislosti treba poskytovať a podporovať osobitné programy na podporu celoživotného vzdelávania žien;

44.   zdôrazňuje, že je potrebné osobitne podporovať pracovníkov s nízkou úrovňou zručností a starších pracovníkov a že by sa im mali poskytovať stimuly, aby sa zúčastňovali na programoch v oblasti celoživotného vzdelávania;

45.   žiada, aby programy vzdelávania dospelých a celoživotného vzdelávania venovali osobitnú pozornosť skupinám ľudí, ktorí sú na trhu práce najviac znevýhodnení, najmä mladým ľuďom, ženám, predovšetkým ženám z vidieckych oblastí, a starším osobám;

46.   vyzýva k tomu, aby sa zohľadnila skutočnosť, že výchova k rodičovstvu určená ženám a mužom je rozhodujúca pre blaho ľudí, boj proti chudobe a pre sociálnu súdržnosť; z tohto dôvodu si želá, aby sa v rámci vzdelávania a učenia sa zaviedli viacúčelové programy v oblasti celoživotného vzdelávania, ako aj odborná príprava učiteľov v oblasti prípravy na rodičovstvo;

47.   zdôrazňuje, že vedomosti a kvalifikácia nadobudnuté v procese celoživotného vzdelávania by mali byť omnoho širšie a mali by byť jednoduchšie uznávané, a domnieva sa, že v záujme toho sa musí zintenzívniť aj implementácia vyššie uvedeného európskeho kvalifikačného rámca a Europassu ako nástrojov na podporu celoživotného vzdelávania;

48.   domnieva sa, že európske, ako aj vnútroštátne orgány by mali v každej fáze celoživotného vzdelávania poskytovať viac finančných prostriedkov na opatrenia podporujúce mobilitu;

49.   žiada, aby boli uznané a využité výhody vyššie uvedenej Európskej charty kvality mobility a aby ich členské štáty uplatnili v praxi, a žiada Komisiu, aby uskutočnila hodnotenie implementácie členskými štátmi;

50.   trvá na tom, že všetkým študentom a pracovníkom s rodinami by sa mal zabezpečiť čo najväčší počet sociálnych služieb a podporných zariadení (napr. v oblasti starostlivosti o deti);

51.   domnieva sa, že dobrovoľnícke služby by sa mali stať súčasťou pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010 a mali by sa uznávať v rámci jeho plnenia;

52.   je presvedčený o tom, že by sa mala rozšíriť výmena názorov a vzájomné vyučovanie a učenie sa medzi rozličnými vekovými skupinami;

53.   zdôrazňuje, že programy celoživotného vzdelávania musia podporovať podnikanie, umožniť občanom zakladať malé a stredné podniky a napĺňať potreby spoločnosti, ako aj hospodárstva;

54.   upozorňuje na skutočnosť, že na podporu uvedených cieľov je potrebné zaviesť poradenské služby pre celoživotné vzdelávanie a poskytovanie informácií žiakom všetkých vekových skupín;

o
o   o

55.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES C 142, 14.6.2002, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 300, 12.12.2007, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 45.
(4) Ú. v. EÚ C 290, 4.12.2007, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ C 111, 6.5.2008, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 64, 4.3.2006, s. 60.
(7) Ú. v. EÚ L 394, 30.12.2006, s. 8.
(8) Ú. v. EÚ C 282 E, 6.11.2008, s. 131.
(9) Ú. v. EÚ L 394, 30.12.2006, s. 10.
(10) Prijaté texty, P6_TA(2008)0013.
(11) Prijaté texty, P6_TA(2008)0423.
(12) Prijaté texty, P6_TA(2008)0422.
(13) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES z 15. decembra 2004 o jednotnom rámci Spoločenstva pre transparentnosť kvalifikácií a schopností (Europass) (Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 6 ).


Bezpečnosť hračiek ***I
PDF 285kWORD 74k
Uznesenie
Text
Príloha
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti hračiek (KOM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))
P6_TA(2008)0626A6-0441/2008
KORIGENDÁ

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0009),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0039/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6-0441/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.   berie na vedomie vyhlásenia Komisie uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 18. decembra 2008 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/.../ES o bezpečnosti hračiek

P6_TC1-COD(2008)0018


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, smernici 2009/48/ES.)

PRÍLOHA

Vyhlásenia Komisie

Vyhlásenie Komisie o monitorovaní bezpečnostných aspektov (článok 48)

Po nadobudnutí účinnosti revidovanej smernice o bezpečnosti hračiek bude Komisia dôkladne monitorovať celý vývoj v súvislosti s jej vykonávaním s cieľom posúdiť, či zaisťuje bezpečnosť hračiek na primeranej úrovni, najmä pokiaľ ide o uplatňovanie postupov posudzovania zhody, ako sa ustanovuje v kapitole IV.

Revidovaná smernica o bezpečnosti hračiek ustanovuje povinnosť členských štátov podávať správy o situácii týkajúcej sa bezpečnosti hračiek, účinnosti smernice a dohľadu nad trhom vykonávaného členskými štátmi.

Hodnotenie Komisie bude okrem iného založené na správach členských štátov, ktoré sa majú predložiť tri roky od dátumu uplatňovania smernice s osobitným zameraním na dohľad nad trhom v Európskej únii a na jej vonkajších hraniciach.

Najneskôr rok po predložení správ členskými štátmi Komisia podá správu Európskemu parlamentu.

Vyhlásenie Komisie o požiadavkách týkajúcich sa hračiek, ktoré sú navrhnuté tak, aby vydávali zvuk (príloha II časť I bod 10)

Na základe novej základnej bezpečnostnej požiadavky pre hračky, ktoré sú podľa smernice o bezpečnosti hračiek navrhnuté tak, aby vydávali zvuk, Komisia poverí CEN, aby vypracoval revidovanú normu, ktorá obmedzí maximálne hladiny impulzného hluku a nepretržitého hluku, ktorý hračky vydávajú, s cieľom primerane chrániť deti pred rizikom poškodenia sluchu.

Vyhlásenie Komisie o klasifikácii kníh

Pri zohľadnení ťažkostí súvisiacich s príslušnými skúškami požadovanými podľa harmonizovaných noriem pre hračky EN 71:1 pre knihy vyrobené z kartónu a papiera, Komisia poverí CEN ustanovením revidovanej normy, ktorá sa vzťahuje na primerané skúšky detských kníh.


Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy ***I
PDF 276kWORD 41k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 o návrhu odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskeho referenčného rámca zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy (KOM(2008)0179 – C6-0163/2008 – 2008/0069(COD))
P6_TA(2008)0627A6-0438/2008

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0179),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a články 149 ods. 4 a 150 ods. 4 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0163/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A6-0438/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 18. decembra 2008 na účely prijatia odporúčania Európskeho parlamentu a Rady 2009/.../ES o vytvorení európskeho referenčného rámca zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy

P6_TC1-COD(2008)0069


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, odporúčaniu 2009/C 155/01 z 18. júna 2009.)


Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) ***I
PDF 274kWORD 42k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 o návrhu odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) (KOM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD))
P6_TA(2008)0628A6-0424/2008

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0180),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 149 ods. 4 a článok 150 ods. 4 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0162/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A6-0424/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 18. decembra 2008 na účely prijatia návrhu odporúčania Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2009 o vytvorení Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET)

P6_TC1-COD(2008)0070


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, odporúčaniu 2009/C 155/02 z 18. júna 2009.)


Cenné papiere a dohody o finančných zárukách ***I
PDF 277kWORD 42k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a smernica 2002/47/ES o dohodách o finančných zárukách, pokiaľ ide o prepojené systémy a úverové pohľadávky (KOM(2008)0213 – C6-0181/2008 – 2008/0082(COD))
P6_TA(2008)0629A6-0480/2008

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0213),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0181/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A6-0480/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 18. decembra 2008 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a smernica 2002/47/ES o dohodách o finančných zárukách, pokiaľ ide o prepojené systémy a úverové pohľadávky

P6_TC1-COD(2008)0082


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, smernici 2009/44/ES.)


Systémy ochrany vkladov, pokiaľ ide o úroveň krytia a výplatnú lehotu ***I
PDF 274kWORD 43k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/19/ES o systémoch ochrany vkladov, pokiaľ ide úroveň krytia a výplatnú lehotu (KOM(2008)0661 – C6-0361/2008 – 2008/0199(COD))
P6_TA(2008)0630A6-0494/2008

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0661),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 47 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0361/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0494/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 18. decembra 2008 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/19/ES o systémoch ochrany vkladov, pokiaľ ide úroveň krytia a výplatnú lehotu

P6_TC1-COD(2008)0199


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, smernici 2009/14/ES.)


Požiadavky na zverejnenie pre stredné podniky a povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku ***I
PDF 275kWORD 43k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o určité požiadavky na zverejnenie pre stredné podniky a povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku (KOM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD))
P6_TA(2008)0631A6-0462/2008

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0195),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 44 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0173/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0462/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 18. decembra 2008 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/.../ES, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o určité požiadavky na zverejnenie pre stredné spoločnosti a povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku

P6_TC1-COD(2008)0084


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, smernici 2009/49/ES.)


Revízia nariadenia o úrade OLAF
PDF 117kWORD 39k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 o prístupe Rady k revízii nariadenia o úrade OLAF
P6_TA(2008)0632B6-0627/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe práva(1),

–   so zreteľom na návrh nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1073/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (KOM(2006)0244), ktorý predložila Komisia, a na legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. novembra 2008(2) o tomto návrhu,

–   so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie pre Radu o jej prístupe k revízii nariadenia o úrade OLAF (O-0116/2008),

–   so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže za desať rokov od zriadenia úradu OLAF ako výkonného úradu na ochranu finančných záujmov Spoločenstva v roku 1999, OLAF nadobudol cenné skúsenosti s bojom proti podvodom a korupcii,

B.   keďže treba zlepšiť regulačný rámec úradu OLAF na základe operačných skúseností, ktoré úrad nazbieral,

C.   keďže dve zložky legislatívneho orgánu EÚ by mali úzko spolupracovať v rámci spolurozhodovacieho postupu s cieľom prispôsobiť regulačný rámec boja proti podvodom súčasným potrebám,

D.   keďže Európsky parlament skončil prvé čítanie o zmenách a doplneniach nariadenia (ES) č. 1073/1999 veľkou väčšinou hlasov 20. novembra 2008,

1.   domnieva sa, že existuje naliehavá potreba objasniť regulačný rámec úradu OLAF s cieľom ďalej zlepšiť účinnosť vyšetrovaní podvodov a zabezpečiť potrebnú nezávislosť tohto úradu, berúc v plnej miere do úvahy skúsenosti, ktoré úrad OLAF nadobudol od svojho zriadenia v roku 1999, keď nahradil úrad UCLAF;

2.   pripomína Rade, že uvedená pozícia Európskeho parlamentu z 20. novembra 2008 povedie k značnému zlepšeniu účinnosti a kvality vyšetrovaní úradu OLAF posilnením procesných záruk, úlohy dozorného výboru, prezumpcie neviny, práva vyšetrovaných osôb na obhajobu a práv informátorov, ako aj k prijatiu jasných a prehľadných pravidiel vyšetrovania a zlepšeniu spolupráce príslušných vnútroštátnych orgánov a inštitúcií EÚ;

3.   nalieha na francúzske a české predsedníctva, aby predložili harmonogram rokovaní s Európskym parlamentom na základe nariadenia (ES) č. 1073/1999, a tým potvrdili, že vyvíjajú maximálne úsilie s cieľom zabezpečiť rýchle prijatie spoločnej pozície Rady a zabrániť akýmkoľvek ďalším neodôvodneným omeškaniam;

4.   domnieva sa, že pozícia Rady podporujúca jednoduchú konsolidáciu troch existujúcich právnych základov pre vyšetrovania úradu OLAF nie je relevantným argumentom na to, aby sa okamžite nezačali rokovania o nariadení (ES) č. 1073/1999, keďže jednoduchá konsolidácia nezlepší právny rámec vyšetrovaní podvodov vykonávaných úradom OLAF, a preto znamená značnú časovú stratu so zreteľom na posilnenie boja proti podvodom; vyslovuje sa preto za prepracovanie právnych predpisov EÚ o boji proti podvodom vrátane nariadení (ES) č. 1073/1999, (Euratom, ES) č. 2185/96 a (ES, Euratom) č. 2988/95, pričom by sa malo vychádzať z revidovaného nariadenia (ES) č. 1073/1999;

5.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, príslušným výborom parlamentov členských štátov, Európskemu dvoru audítorov a najvyšším kontrolným úradom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2008)0553.


Hodnotenie a budúci vývoj agentúry FRONTEX a Európskeho systému hraničného dozoru (EUROSUR)
PDF 249kWORD 80k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 o hodnotení a budúcom vývoji agentúry FRONTEX a Európskeho systému hraničného dozoru (EUROSUR) (2008/2157(INI))
P6_TA(2008)0633A6-0437/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. februára 2008 s názvom Správa o hodnotení a budúcom vývoji agentúry FRONTEX (KOM(2008)0067),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. februára 2008 s názvom Preskúmanie vytvorenia Európskeho systému hraničného dozoru (EUROSUR) (KOM(2008)0068),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. februára 2008 s názvom Príprava ďalších krokov pre riadenie hraníc v Európskej únii (KOM(2008)0069),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie(1),

–   so zreteľom na Európsky pakt o prisťahovalectve a azyle prijatý členskými štátmi 7. júla 2008 v Paríži a schválený na zasadaní Európskej rady 15. a 16. októbra 2008,

–   so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady z 15. a 16. decembra 2005 o "globálnom prístupe k migrácii: prioritné činnosti zamerané na Afriku a Stredozemie", zverejnené v záveroch predsedníctva Európskej rady zo 14. a 15. decembra 2006,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje mechanizmus na zriadenie rýchlych pohraničných zásahových tímov(2),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 26. septembra 2007 o prioritách politiky boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu štátnych príslušníkov tretích krajín(3),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre rozvoj (A6-0437/2008),

A.   keďže boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu, a najmä integrované riadenie všetkých hraníc EÚ musia byť súčasťou globálneho a harmonizovaného prístupu k migračným javom, vrátane organizácie legálneho prisťahovalectva, integrácie legálnych prisťahovalcov a spolupráce s krajinami pôvodu a tranzitu,

B.   keďže nelegálne prisťahovalectvo je celoeurópskym problémom, a preto si vyžaduje spoločnú európsku politiku,

C.   keďže tieto migračné javy budú pretrvávať dovtedy, kým budú existovať rozdiely v rozvoji medzi jednotlivými regiónmi sveta, a preto je potrebné organizovať riadenie migračných tokov v súčinnosti s politikami rozvoja a spolupráce s tretími krajinami,

D.   keďže Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) nie je všeliekom na problémy spôsobené nezákonnou migráciou,

E.   keďže dozor na vonkajších hraniciach EÚ predstavuje dynamický prvok boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu, ktorý musia sprevádzať doplnkové represívne politiky určené na odstránenie príčin nelegálneho prisťahovalectva, ako sú boj proti nelegálnej práci, najmä prijatím smernice, ktorou sa stanovujú sankcie proti zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt (KOM(2007)0249), a boj proti sieťam prevádzačov patriacim k organizovanému zločinu,

F.   keďže s nelegálnym prisťahovalectvom je spojená vysoká miera úmrtnosti, a preto treba spolu s krajinami pôvodu a tranzitu organizovať informačné kampane o rizikách a smrteľných následkoch tohto typu prisťahovalectva,

G.   keďže aj keď je kontrola hraníc v právomoci každého členského štátu, pokiaľ ide o jeho časť hranice, migračný tlak na východných a južných hraniciach EÚ si vyžaduje prístup v duchu spoločnej zodpovednosti a povinnej solidarity medzi členskými štátmi, aby sa uľahčilo zdieľanie materiálnych a ľudských zdrojov, ktoré možno mobilizovať na boj proti tomuto javu,

H.   keďže dlhodobým cieľom všetkých týchto nástrojov (FRONTEX, EUROSUR, elektronický systém pre cestovné povolenia (ESTA), systém registrácie vstup/výstup, fast-track) je postupne vytvoriť európsky integrovaný systém riadenia hraníc,

I.   keďže sú už dostupné prvé merateľné výsledky FRONTEX-u od začatia jej prevádzky v októbri 2005 a keďže je potrebné stanoviť strednodobú a dlhodobú stratégiu, ktorá je nevyhnutná v tomto štádiu rozvoja agentúry,

J.   keďže FRONTEX je orgánom Spoločenstva v prvom pilieri, na ktorý sa vzťahujú zásady úplnej demokratickej kontroly a transparentnosti a ktorý má povinnosť podporovať a presadzovať základné hodnoty EÚ,

K.   keďže koordinačné operácie FRONTEX-u založené na spravodajských informáciách vychádzajú z analýzy rizika a posúdenia nebezpečenstva, ktoré sa robia v súlade s predpismi o zachovaní tajomstva,

L.   keďže stratégia rozvoja FRONTEX-u by mala byť príležitosťou na preverenie životaschopnosti zásady povinnej solidarity medzi členskými štátmi (na ktorú sa odvoláva už nariadenie (ES) č. 863/2007, ktoré koordinuje kapacity rýchlej reakcie EÚ v naliehavých prípadoch) s cieľom zvoliť vhodný spôsob na zabezpečenie bezpodmienečného poskytnutia materiálnych zdrojov (uvedených v centrálnych záznamoch dostupného technického vybavenia (CRATE)) a ľudských zdrojov potrebných na efektívnu činnosť FRONTEX-u,

M.   keďže Európsky parlament neustále podporuje FRONTEX a hlasoval za výrazné zvýšenie jeho rozpočtu, aby mal dostatočné finančné zdroje na vykonávanie svojich úloh,

N.   keďže FRONTEX začal pri pobreží južných členských štátov vykonávať námorné misie, ktorých miera úspechu je rôzna a závisí od úrovne spolupráce tretích krajín, z ktorých prisťahovalci odchádzajú; keďže misia Hera pri Kanárskych ostrovoch bola úspešná a viedla k podstatnému zníženiu počtu prisťahovalcov, kým misia Nautilus v centrálnom Stredomorí nebola účinná, lebo počet prisťahovalcov sa neznížil, ale naopak zvýšil,

O.   keďže v ohniskách prisťahovalectva v južných námorných regiónoch je potrebné neustále hliadkovanie námornými misiami, ktoré sú tam vysielané natrvalo,

P.   keďže každá činnosť FRONTEX-u musí byť v každom prípade v súlade s normami medzinárodného práva, najmä s normami týkajúcimi sa morského práva, ako aj ľudských práv, ľudskej dôstojnosti a utečencov, najmä práva na azyl a zásady nevyhostenia,

Q.   keďže FRONTEX by mal vo všetkých svojich činnostiach zohľadniť potrebu prijať opatrenia a použiť všetky prostriedky potrebné na rešpektovanie najzraniteľnejších osôb, žien (najmä tehotných žien), detí (predovšetkým maloletých osôb bez sprievodu), starších ľudí a postihnutých alebo vážne chorých osôb,

R.   keďže humanitárny aspekt činnosti FRONTEX-u musí byť posilnený maximálnou právnou istotou, tak v rámci záchranných akcií, ktoré má uskutočniť, ako aj v rámci spoločných operácií navracania osôb, do ktorých sa má zapojiť,

S.   keďže vzhľadom na úspešnosť by bolo vhodné pokračovať v odbornej príprave špecializovaných pracovníkov zapojených do fungovania FRONTEX-u, ale najmä by sa mala rozšíriť na pracovníkov z tretích krajín, ktorí každodenne spolupracujú s FRONTEX-om, s cieľom pripraviť ich na záchranné operácie na mori a vyslobodzovanie tiel v prípade stroskotania,

T.   keďže hraničné kontroly sa nesústreďujú len na nepovolené prekročenie hraníc, ale aj na iné aspekty cezhraničnej trestnej činnosti, ako je obchodovanie s ľuďmi, pašovanie drog alebo nezákonný obchod so zbraňami, a tým pomáhajú zvýšiť celkovú vnútornú bezpečnosť,

U.   keďže činnosť FRONTEX-u nemôže byť účinná bez politiky riadenia hraníc EÚ, ktorá bude zahŕňať navrhované systémy hraničnej kontroly EÚ, ako sú elektronický systém pre cestovné povolenia (ESTA), systém registrácie vstup/výstup alebo fast-track,

1.   vyzýva členské štáty, aby zvážili globálny prístup k problematike migrácie, ktorý by rovnako energicky urýchlil nielen posilnenie kontrol na hraniciach EÚ, boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu a návrat nelegálnych imigrantov do ich krajiny pôvodu, boj proti nelegálnej práci a obchodovaniu s ľuďmi, ale tiež organizáciu legálneho prisťahovalectva a opatrenia uľahčujúce integráciu legálnych prisťahovalcov, posilnenie globálneho partnerstva s tretími krajinami, podporujúc tak pozitívny vzťah medzi migráciou a rozvojom a vytvorenie jednotnej politiky ľudských práv na úrovni EÚ;

2.   považuje FRONTEX za dôležitý nástroj globálnej stratégie EÚ v oblasti prisťahovalectva a vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na preskúmanie jeho mandátu s cieľom posilniť jeho úlohu a zvýšiť jeho efektívnosť;

3.   zdôrazňuje, že je dôležité uvedomiť si, že pre FRONTEX je absolútne nevyhnutné, aby sa mohol spoľahnúť na to, že bude mať najmä prostredníctvom CRATE k dispozícii prostriedky od členských štátov na koordináciu jednotlivých spoločných operácií a na stále misie; vyslovuje poľutovanie nad tým, že niektoré členské štáty zatiaľ neprejavili dostatočnú ochotu poskytnúť FRONTEX-u potrebné prostriedky, a vyzýva ich, aby to urobili;

4.   víta prijatie Európskeho paktu o prisťahovalectve a azyle Európskou radou a jej výzvu na posilnenie FRONTEX-u;

5.   zdôrazňuje, že FRONTEX by mal do svojej práce začleniť opatrenia na kontrolu obchodu s ľuďmi, a to najmä na vonkajších hraniciach EÚ;

6.   žiada členské štáty, aby v tejto súvislosti čo najskôr vytvorili systém povinnej a neodvolateľnej solidarity, ktorý bude zohľadňovať reálne možnosti a súčasné špecifické potreby jednotlivých zúčastnených krajín a ktorý umožní FRONTEX-u pri príprave a uskutočňovaní jeho misií odstrániť neistotu, pokiaľ ide o rozsah prostriedkov, s ktorými môže v reálnom čase počítať;

7.   žiada o zriadenie stálych a nepretržite operatívnych spoločných kontrolných hliadok, ktoré by boli po celý rok prítomné vo vysokorizikových oblastiach, najmä na morskom pobreží, kde je vážne riziko straty na životoch, pretože právo na život je prvoradým nedotknuteľným základným právom;

8.   zdôrazňuje dôležitosť harmonizácie právnych predpisov ES s inými medzinárodnými predpismi uplatniteľnými v tejto oblasti, lebo len tak môže EÚ účinne prispievať k úsiliu o poskytnutie pomoci utečencom v núdzi;

9.   vyzýva členské štáty, aby sa čo najskôr zaviazali ku konkretizácii zásady solidarity predovšetkým zvýšením materiálnych prostriedkov (najmä povrchových prostriedkov), ktoré poskytnú FRONTEX-u, a zabezpečením včasnej a neobmedzenej dostupnosti týchto prostriedkov v praxi;

10.   vyzýva FRONTEX, aby predložil Európskemu parlamentu a Rade správu s podrobnými údajmi najmä o skutočnom využití a dostupnosti materiálov, ktoré sú uvedené v databáze CRATE, a aby v prípade potreby poukázal na problémy, s ktorými sa stretol, a uviedol kompletné informácie o tom, ktoré členské štáty poskytujú a ktoré neposkytujú prostriedky;

11.   vyzýva členské štáty, aby v prípade pretrvávajúceho nedostatku prostriedkov urýchlene prijali rozhodnutie o podstatnej zmene objemu rozpočtu FRONTEX-u, aby mohol plniť svoje úlohy, a prípadne z právneho hľadiska preskúmali možnosť, že by sa materiál na plnenie úloh v budúcnosti požičiaval a/alebo kupoval;

12.   pripomína, že Európsky parlament ako rozpočtový orgán už od zriadenia FRONTEX-u zvyšuje jeho rozpočet a že bude dohliadať na správne plnenie rozpočtu, ako aj na to, aby sa prispôsoboval zmenám jeho úloh;

13.   poukazuje na to, že spolupráca EÚ s tretími krajinami musí byť založená na dodržiavaní medzinárodných záväzkov v oblasti ochrany utečencov a žiadateľov o azyl, a najmä Ženevského dohovoru o právnom postavení utečencov (1951);

14.   víta úsilie o spoluprácu, ktoré vyvinuli takmer všetky tretie krajiny, s ktorými FRONTEX každodenne spolupracuje, a ktoré viedlo k veľmi pozitívnym výsledkom, ako napríklad na Kanárskych ostrovoch; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že spolupráca v oblasti prisťahovalectva stále chýba v prípadoch iných štátov, ako sú Turecko a Líbya;

15.   vyzýva EÚ, aby do svojich rokovaní s tretími krajinami začlenila potrebu intenzívnejšej spolupráce tretích krajín v oblasti prisťahovalectva, a naliehavo vyzýva tie tretie krajiny, ktoré nespolupracujú v dostatočnej miere alebo nespolupracujú vôbec, aby vyvinuli čo najväčšie úsilie o uľahčenie práce FRONTEX-u, najmä zabezpečením efektívnejšej spolupráce svojich výkonných zložiek;

16.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby znásobili svoje úsilie o dosiahnutie vyššej úrovne spolupráce s tretími krajinami, a to najmä v rámci rokovaní o readmisných dohodách; domnieva sa, že prisťahovalectvo by malo byť integrálnou súčasťou všetkých rokovaní o dohodách s tretími krajinami, ktoré sú krajinami pôvodu alebo tranzitu;

17.   zdôrazňuje, že je potrebné, aby FRONTEX pri svojej spolupráci s tretími krajinami zohľadnil názory tých členských štátov, ktoré majú najviac skúseností s bojom proti nelegálnemu prisťahovalectvu z týchto krajín; účasť tretej krajiny v akejkoľvek spoločnej operácii členských štátov koordinovanej FRONTEX-om musí podliehať schváleniu členským štátom, v ktorom operácia prebieha;

18.   žiada, aby mandát FRONTEX-u výslovne zahŕňal povinnosť dodržiavať medzinárodné normy v oblasti ľudských práv a povinnosti voči žiadateľom o azyl pri záchranných operáciách na mori, a aby sa v rámci mandátu formalizovala spolupráca s Úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a ďalšími relevantnými mimovládnymi organizáciami;

19.   vyjadruje znepokojenie nad tým, že štátnym príslušníkom tretích krajín môžu chýbať primerané prostriedky na sledovanie toho, či sa s osobnými údajmi o nich, zozbieranými v rámci plánovaného "systému systémov" EÚ, nakladá v súlade so zásadami právnych predpisov o ochrane údajov, ktoré platia v EÚ; vyzýva Komisiu, aby spresnila, do akej miery sa osobné údaje sprístupnia úradom tretích krajín;

20.   vyzýva na rozšírenie právomocí FRONTEX-u, aby mohol v tretích krajinách vykonávať projekty a operácie zamerané okrem iného na posilnenie účinnosti pracovných dohôd a identifikovanie potrieb v oblasti budovania kapacít súvisiacich s riadením hraníc v tretích krajinách;

21.   vyzýva FRONTEX, aby sa rozhodnejšie ujal svojej kľúčovej úlohy pri podpore spoločných operácií na navrátenie osôb a všetkých aspektov súvisiacich s týmito postupmi; v duchu solidarity vyzýva členské štáty, aby zapojili FRONTEX do plánovania a organizovania spoločných návratových letov a do stanovenia potrieb spoločného organizovania návratu;

22.   vyzýva členské štáty, aby umožnili revíziu mandátu FRONTEX-u s cieľom odstrániť právne medzery, ktoré by mohli brániť jeho činnosti, najmä začlenením presných právnych podmienok pre záchranné operácie na mori a pre pomoc pri operáciách v prípade navracania osôb a možnosti prístupu tretích krajín k jej vybaveniu, konkrétne prostredníctvom pilotných projektov, ktoré by mohli využívať;

23.   vyzýva Komisiu, aby komplexne vyhodnotila činnosť FRONTEX-u z hľadiska jej vplyvu na základné práva a slobody vrátane zodpovednosti za ich ochranu;

24.   žiada, aby sa zamestnanci FRONTEX-u vzdelávali v oblasti rodových otázok, ktoré súvisia s jeho prácou;

25.   domnieva sa, že takto rozšírené právomoci FRONTEX-u a jeho prínos v každodennom boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu by mohli odôvodniť štrukturálny rozvoj jeho logistických a administratívnych kapacít pri dodržaní zásady proporcionality;

26.   domnieva sa, že aj keď napredovanie prác a vynaložené prostriedky zatiaľ neopodstatňujú vytvorenie väčšieho počtu decentralizovaných agentúr, už teraz by sa mohlo zvážiť vytvorenie dvoch osobitných úradov - jedného pre koordináciu činností na pozemných hraniciach a druhého pre námorné operácie; pripomína, že pozemné migračné cesty na východnej hranici budú v budúcnosti predstavovať čoraz väčší problém a preto si zaslúžia zvýšenú pozornosť aj prostriedky;

27.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posúdili uskutočniteľnosť systému hraničnej stráže EÚ;

28.   zdôrazňuje potrebu pokračovať vo vzdelávaní pracovníkov zapojených do činnosti FRONTEX-u, a po rozšírení jeho mandátu aj pracovníkov zo zúčastnených tretích krajín, najmä v oblasti námorného práva, azylového práva a základných práv; z tohto dôvodu nabáda FRONTEX, aby spolupracoval s ostatnými inštitúciami, ako sú Medzinárodná organizácia pre migráciu, Agentúra EÚ pre základné práva a UNHCR, ako aj s úradom OSN zodpovedným za morské právo, mimovládnymi organizáciami a ďalšími združeniami, ktoré majú skúsenosti a znalosti v týchto oblastiach;

29.   vyzýva Komisiu, aby organizovala informačné kampane o najlepších postupoch členských štátov v oblasti rizík nelegálneho prisťahovalectva;

30.   víta aktuálne úvahy Rady o vytvorení systému hraničného dozoru EUROSUR s cieľom zabezpečiť optimalizáciu využitia všetkých kontrolných systémov, najmä rozšírením ich súčasného pokrytia, ktoré v súčasnosti zahŕňa iba časť z tých oblastí, kde je potrebné uskutočniť operácie;

31.   trvá preto na tom, aby sa čo najskôr začalo s modernizáciou vnútroštátnych systémov hraničného dozoru a ich prepojením do siete a aby bol FRONTEX v záujme koherencie poverený zhromaždením dostupných nástrojov, najmä správou bezpečnej webovej informačnej a koordinačnej siete pre služby riadenia migrácie členských štátov (ICONET)(4) a obnovením činnosti Strediska pre informácie, diskusiu a výmenu údajov o prekračovaní hraníc a prisťahovalectve (CIREFI), ako sa uvádza v záveroch Rady z 30. novembra 1994;

32.   žiada FRONTEX, aby prehĺbil spoluprácu v oblasti analýzy rizík s Europolom a ďalšími európskymi agentúrami, ako aj s inými medzinárodnými orgánmi a orgánmi hraničnej kontroly tretích krajín, a to najmä v kontexte odhaľovania nezákonných medzinárodných prevádzačských sietí a trestného stíhania osôb zapojených do prevádzania nezákonných prisťahovalcov; rovnako považuje za dôležité, aby sa vytvoril mechanizmus, prostredníctvom ktorého by FRONTEX mohol poskytovať kľúčové spravodajské informácie tým, ktorí ich môžu najlepšie využiť;

33.   vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že konkrétne potreby orgánov hraničnej kontroly budú náležite zohľadnené vo výskumných činnostiach;

34.   považuje cieľ skutočne integrovaného riadenia hraníc EÚ za oprávnený a súhlasí s tým, že je dôležité neustále rozvíjať a posilňovať spoločnú politiku EÚ v oblasti riadenia hraníc; zdôrazňuje však potrebu hodnotenia a posúdenia existujúcich a pripravovaných systémov pred tým, než sa pokročí v príprave nových nástrojov navrhovaných Komisiou v uvedenom oznámení s názvom Príprava ďalších krokov pre riadenie hraníc v Európskej únii; ďalej trvá na tom, aby sa vypracoval podrobný súhrnný plán tvoriaci základnú štruktúru stratégie riadenia hraníc EÚ, ako aj vysvetlenie o tom, ako majú všetky príslušné programy a plány vzájomne fungovať a ako je možné optimalizovať vzťahy medzi príslušnými programami;

35.   vyzýva FRONTEX, aby vytvoril spoločné prostredie pre zdieľanie údajov medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi s cieľom optimalizovať zber, analýzu a šírenie týchto citlivých údajov; žiada Európske fórum pre bezpečnostný výskum a inovácie (ESRIF), aby prispelo k plneniu tohto cieľa a aby vo svojej činnosti uprednostňovalo spoločné aplikácie pre zlepšenie a inováciu nástrojov dozoru;

36.   žiada, aby sa posilnila demokratická kontrola FRONTEX-u Európskym parlamentom a vyzýva FRONTEX, aby informoval Európsky parlament o rokovaniach o uzatvorení dohôd s tretími krajinami, aby predložil taktické hodnotenia zamerané na určité hraničné regióny a aby zverejnil hodnotiace správy o spoločných operáciách a iných koordinovaných misiách, analýzy rizík, štúdie o uskutočniteľnosti a štatistiky o migračných trendoch; pripomína, že demokratická kontrola činnosti FRONTEX-u by okrem iného mohla prispieť k zvýšeniu jeho legitímnosti; informácie uverejnené v týchto správach by však nemali obsahovať dôverné údaje, ktoré by mohli ovplyvniť prebiehajúce operácie;

37.   vyzýva Komisiu, aby objasnila, v akom rozsahu plánuje susediacim tretím krajinám poskytnúť logistickú podporu pri kontrole hraníc, ako sa uvádza v rámci kroku 3 fázy 1 EUROSUR-u;

38.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, ako aj Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov a Medzinárodnej organizácii pre migráciu.

(1) Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 30.
(3) Ú. v. EÚ C 219 E, 28.8.2008, s. 223.
(4) Rozhodnutie Rady 2005/267/ES zo 16. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 83, 1.4.2005, s. 48).


Vplyv falšovania na medzinárodný obchod
PDF 366kWORD 128k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 o vplyve falšovania na medzinárodný obchod (2008/2133(INI))
P6_TA(2008)0634A6-0447/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na správu Organizácie pre hospodárku spoluprácu a rozvoj (OECD) z roku 2007 s názvom Hospodársky vplyv falšovania a pirátstva,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. novembra 2005 s názvom Realizácia Lisabonského programu Spoločenstva: Moderná politika MSP pre rast a zamestnanosť (KOM(2005)0551),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 4. októbra 2006 s názvom Globálna Európa: svetová konkurencia – Príspevok k Stratégii rastu a zamestnanosti EÚ (KOM(2006)0567),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. apríla 2007 s názvom Globálna Európa: pevnejšie partnerstvo na zabezpečenie prístupu na trh pre európskych vývozcov (KOM(2007)0183),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 19. februára 2008 o stratégii Európskej únie na zabezpečenie prístupu európskych spoločností na vonkajší trh(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 22. mája 2007 o globálnej Európe – vonkajšie aspekty konkurencieschopnosti(2),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júna 2008 o uskutočňovaní obchodnej politiky prostredníctvom účinných dovozných a vývozných pravidiel a postupov(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 1. júna 2006 o transantlantických hospodárskych vzťahoch medzi EÚ – USA(4),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 12. októbra 2006 o hospodárskych a obchodných vzťahoch medzi Európskou úniou a združením Mercosur s ohľadom na uzavretie medziregionálnej dohody o pridružení(5),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 13. decembra 2007 o obchodných a hospodárskych vzťahoch s Kóreou(6),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 8. mája 2008 o obchodných a hospodárskych vzťahoch so Združením krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN)(7),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 13. októbra 2005 o perspektíve obchodných vzťahov medzi EÚ a Čínou(8),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 24. októbra 2006 s názvom EÚ – Čína: bližšie partnerstvo, viac zodpovednosti (KOM(2006)0631) a jeho sprievodný dokument s názvom Bližšie partnerstvo, viac zodpovednosti: Strategický dokument o obchode a investovaní medzi EÚ a Čínou: Hospodárska súťaž a partnerstvo (KOM(2006)0632),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3286/94 z 22. decembra 1994 stanovujúce postupy Spoločenstva v oblasti spoločnej obchodnej politiky s cieľom zaistenia uplatňovania práv Spoločenstva podľa pravidiel medzinárodného obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie(9) (nariadenie o obchodných prekážkach),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. júla 2008 s názvom Stratégia v oblasti práv priemyselného vlastníctva v Európe (KOM(2008)0465),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. februára 2001 s názvom Program akcie: urýchlené aktivity týkajúce sa HIV/AIDS, malárie a tuberkulózy v kontexte zmenšovania chudoby (KOM(2001)0096),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. februára 2003 s názvom Aktualizácia programu akcie ES: urýchlené aktivity týkajúce sa HIV/AIDS, malárie a tuberkulózy v kontexte zmenšovania chudoby - nevyriešené politické otázky a budúce výzvy (KOM(2003)0093),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. októbra 2004 s názvom Spoločný rámec európskej politiky pre externé opatrenia na boj proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze (KOM(2004)0726),

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 816/2006 zo 17. mája 2006 o udeľovaní nútených licencií na patenty týkajúce sa výroby farmaceutických výrobkov určených na vývoz do krajín s problémami v oblasti verejného zdravia(10),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 980/2005 z 27. júna 2005, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií(11) (nariadenie o systéme všeobecných colných preferencií),

–   so zreteľom na správu Komisie z 19. mája 2008 o colných aktivitách Spoločenstva na boj proti falšovaniu produktov a pirátstvu - výsledky na európskej hranici v roku 2007,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex)(12),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 1. apríla 2008 s názvom Stratégia vývoja colnej únie (KOM(2008)0169),

–   so zreteľom na zmenený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady z 26. apríla 2006 o trestnoprávnych opatreniach na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva (KOM(2006)0168),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 19. júna 2008 o 40. výročí colnej únie(13),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva(14),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili(15),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre právne veci (A6-0447/2008),

A.   keďže treba účinne bojovať proti falšovaniu, aby sa podarilo dosiahnuť ciele obnoveného lisabonského programu, čo sa týka jeho interných, ako aj externých aspektov, ktoré stanovila Komisia vo svojom vyššie uvedenom oznámení z 18. apríla 2007,

B.   keďže EÚ je druhým najväčším svetovým dovozcom tovarov a služieb a keďže mimoriadna otvorenosť a transparentnosť jej jednotného trhu ponúka veľké príležitosti, ale predstavuje aj vážne riziká zaplavenia falšovanými výrobkami,

C.   keďže hospodárstvo EÚ sa špecializuje na vysoko hodnotné, vysoko kvalitné výrobky, často chránené ochrannými známkami, patentmi či zemepisným označením, ktoré už samotným charakterom patria k tým, ktoré sa budú najpravdepodobnejšie falšovať,

D.   keďže vážne porušenia práv duševného a priemyselného vlastníctva sú netarifnými obchodnými prekážkami, z dôvodu ktorých je vstup na trhy tretích krajín zložitejší a nákladnejší, najmä pre malé a stredné podniky (MSP) s obmedzenými prostriedkami a zdrojmi,

E.   keďže európska konkurencieschopnosť je tradične prepojená s kvalitou pracovnej sily a v čoraz väčšom rozsahu, najmä pokiaľ ide o MSP, s výskumom a vývojom, inováciami a súvisiacimi právami duševného a priemyselného vlastníctva,

F.   keďže práva duševného a priemyselného vlastníctva vrátane zemepisných označení a označení pôvodu nie sú vždy účinným spôsobom chránené obchodnými partnermi EÚ,

G.   keďže existuje veľký a rastúci počet druhov falšovaných výrobkov, ktoré sa už neobmedzujú len na luxusný a vysoko kvalitný tovar, ale zahrnujú aj výrobky dennej spotreby, ako sú hračky, liečivá, kozmetika a potraviny,

H.   keďže na základe nedávneho prieskumu OECD sa odhaduje, že medzinárodný obchod súvisiaci s porušovaním práv duševného a priemyselného vlastníctva predstavoval v roku 2005 sumu až 150 miliárd EUR, ku ktorej by sa mala pripočítať hodnota národných transakcií a falšovaných a pirátskych výrobkov, ktoré sa predávajú cez internet,

I.   keďže v roku 2007 sa objem tovaru zaisteného colnými úradmi v EÚ, pri ktorom bol porušené práva duševného a priemyselného vlastníctva, zvýšil v porovnaní s minulým rokom o 17 %, s nárastom 264 % v oblasti kozmetických výrobkov a výrobkov osobnej hygieny, o 98 % v oblasti hračiek a o 51 % v oblasti liečiv,

J.   keďže falšovanie a pirátstvo má alarmujúce následky pre hospodárstvo EÚ a pre sociálny a hospodársky systém Spoločenstva ako celok, obmedzuje stimuly pre inovácie, obmedzuje priame zahraničné investície, znižuje počet kvalifikovaných pracovných miest v priemysle a vytvára základ pre rozvoj systému tieňového hospodárstva paralelného s legálnym, ktorý kontroluje organizovaný zločin,

K.   keďže v uvedenej práve OECD z roku 2007 a v pripravovanej správe OECD v rámci fázy II o "Pirátstve digitálneho obsahu" sa zdôrazňuje celosvetový rozsah, prudký rozmach a škodlivý ekonomický dosah digitálneho pirátstva na držiteľov práv,

L.   keďže falšovanie spôsobuje vážne škody na životnom prostredí, a to z dôvodu nedostatočnosti kvalitatívnych noriem falšovaného tovaru, ako aj z dôvodu vysokých nákladov na jeho spracovanie a likvidáciu,

M.   keďže prístup k postupom na boj proti falšovanému tovaru je zložitý, nákladný a časovo náročný, najmä pre MSP,

N.   keďže jednotný trh zaručuje európskemu spotrebiteľovi možnosť slobodného, transparentného a bezpečného nákupu výrobkov a keďže falšovanie, ak sa proti nemu primerane nebojuje, sa môže dotknúť nielen dôvery, na ktorej je založený samotný systém, ale môže spôsobiť aj vážne riziká pre bezpečnosť, zdravie a v extrémnych prípadoch aj život spotrebiteľov, a keďže je preto nevyhnutné lepšie zabezpečiť ich práva,

O.   keďže iniciatívy na zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov o zdravotných a bezpečnostných rizikách a vo všeobecnosti o dôsledkoch nákupu falšovaného tovaru sú účinným nástrojom boja proti falšovaniu,

P.   keďže by sa mali podniknúť prísnejšie opatrenia proti falšovateľom výrobkov, ktoré majú priamy dosah na zdravie verejnosti,

Q.   keďže pretrvávajúce rozdiely medzi právnymi úpravami v oblasti práv duševného a priemyselného vlastníctva členských štátov, najmä pokiaľ ide o trestnoprávne opatrenia zamerané na dodržiavanie týchto práv, oslabujú rokovaciu pozíciu EÚ a môžu podryť doteraz uskutočnené snahy smerujúce k efektívnejšiemu boju proti falšovaniu na medzinárodnej úrovni,

R.   keďže zjednodušený postup ustanovený v článku 11 nariadenia (ES) č. 1383/2003 v členských štátoch, ako sú Portugalsko, Grécko, Maďarsko, Holandsko a Lotyšsko, ktorý umožňuje zničenie veľkého množstva falšovaného tovaru v krátkom čase a pri relatívne nízkych nákladoch, je veľmi úspešný,

S.   keďže petrohradský samit skupiny G8 v roku 2006 uznal celosvetový charakter problematiky falšovania a pirátstva a zdôraznil potrebu zlepšenia spolupráce medzi krajinami skupiny G8, tretími krajinami a príslušnými medzinárodnými inštitúciami,

T.   keďže nasledujúci samit skupiny G8 v Heiligendamme vytvoril pracovnú skupinu pre práva duševného a priemyselného vlastníctva na boj proti falšovaniu a pirátstvu ako súčasť heiligendammského procesu(16),

U.   keďže EÚ, Japonsko a USA v roku 2007 oznámili začatie rokovaní s cieľom dosiahnuť novú mnohostrannú dohodu zameranú na posilnenie presadzovania práv duševného a priemyselného vlastníctva a na boj proti falšovaniu a pirátstvu (Obchodná dohoda proti falšovaniu (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) (ACTA)),

V.   keďže priaznivý záver dohody ACTA umožní vypracovanie spoločných noriem pre občiansku a správnu ochranu, lepšiu medziinštitucionálnu spoluprácu a spoluprácu so súkromným sektorom a zahrnutie technickej pomoci na účely jednoduchšieho, bezpečnejšieho a menej nákladného dodržiavania práv duševného a priemyselného vlastníctva,

W.   keďže treba rozlišovať medzi generickými liečivami, ktorých distribúcia a obchodovanie by sa mal podporovať tak v EÚ, ako aj v rozvojových krajinách, a falšovanými liečivami, ktoré sú na jednej strane nebezpečné pre verejné zdravie, a na druhej strane sú príčinou významných hospodárskych strát pre podniky v tomto sektore a môžu oddialiť rozvoj nových objavov bez toho, aby boli prospešné obyvateľstvu v najmenej rozvinutých krajinách; keďže falšované liečivá predstavujú iba časť nelegálnych liečiv,

X.   keďže, čo sa týka výrobkov s priamym dosahom na verejné zdravie, internet a paralelné obchodné distribučné siete prispievajú veľkou mierou k rozširovaniu falšovaných výrobkov, ktoré sú nebezpečné pre verejné zdravie,

Y.   keďže EÚ nepretržite vyvíja úsilie v snahe harmonizovať opatrenia na vymáhanie práv duševného a priemyselného vlastníctva, najmä návrhom smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestnoprávnych opatreniach na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva z 12. júla 2005 (KOM(2005)0276), a keďže tento proces by sa nemal obchádzať obchodnými rokovaniami, ktoré presahujú rámec bežných rozhodovacích procesov EÚ,

Z.   keďže je zároveň veľmi dôležité zabezpečiť, aby sa rozvoj opatrení na vymáhanie práv duševného a priemyselného vlastníctva uskutočňoval spôsobom, ktorý by nebránil inováciám alebo hospodárskej súťaži, neohrozoval obmedzenia alebo výnimky práv duševného a priemyselného vlastníctva, či osobné údaje, neobmedzoval voľný tok informácií alebo neprimerane nezaťažoval zákonný obchod,

AA.   keďže EÚ preukázala svoje odhodlanie účinne a vyvážene vymáhať práva duševného a priemyselného vlastníctva prijatím súboru smerníc v tejto oblasti a po tom, ako Európsky parlament a Rada niekoľko rokov vykonávali podrobnú kontrolu,

AB.   keďže pri posudzovaní právnych opatrení je absolútne nevyhnutné pochopiť podstatný rozdiel medzi právami duševného a priemyselného vlastníctva a právami hmotného vlastníctva, a teda medzi porušovaním práv a krádežou,

AC.   keďže každé porušenie práv duševného a priemyselného vlastníctva poškodzuje obchod a podnikanie, ale porušenie týchto práv na obchodnej úrovni má ďalšie ďalekosiahle účinky,

AD.   keďže, čo sa týka patentov na farmaceutické výrobky, prípady porušenia patentov sa síce riešia jednotlivo na základe vecných argumentov v občianskoprávnom konaní vo veci porušenia patentu, ale porušenie autorských práv a ochranných známok predstavuje úmyselný trestný čin,

Multilaterálny rámec

1.   domnieva sa, že systém Svetovej obchodnej organizácie (WTO) sa zameriava na zabezpečovanie rozsiahlejšieho uznávania práv duševného a priemyselného vlastníctva na medzinárodnej úrovni, pričom poskytuje dohodnutú úroveň noriem ochrany prostredníctvom Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS), dialógu medzi členskými štátmi a s ďalšími inštitúciami, ako napríklad Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) a Svetovou colnou organizáciou (WCO), ako aj mechanizmu prevencie a urovnávania sporov;

2.   žiada Komisiu, aby pokračovala v zasadnutí Rady TRIPS s cieľom zabezpečiť, že minimálne predpisy zavedené do vnútroštátneho práva budú sprevádzané efektívnymi opatreniami na ich vymáhanie a na zamedzenie porušeniam; zastáva názor, že flexibility uvedené v dohode TRIPS a potvrdené v Deklarácii z Dauhy o dohode TRIPS a verejnom zdraví by sa mali zachovať, pretože sa zameriavajú na zabezpečenie spravodlivej rovnováhy medzi záujmami držiteľov práv a a práv užívateľov;

3.   žiada Komisiu, aby predložila Európskemu parlamentu návrhy v snahe zabezpečiť, aby sa činnosti vývozu, tranzitu a prekládky primerane zohľadnili v dohode TRIPS a v snahe preskúmať tento prípad v súvislosti s ďalšími zmenami dohody s cieľom vytvoriť primeranú rovnováhu medzi záujmami držiteľov a potenciálnych užívateľov práv duševného a priemyselného vlastníctva, najmä so zohľadňovaním úrovne rozvoja zúčastnených strán a rozlišovaním medzi krajinami, kde sa vyrábajú falšované a pirátske výrobky, krajinami ich spotreby a krajinami ich tranzitu;

4.   víta pokrok dosiahnutý EÚ v programoch technickej pomoci, ktoré pomohli pri posilňovaní práv duševného a priemyselného vlastníctva v krajinách s rýchlo rastúcou ekonomikou a v rozvojových krajinách, a zdôrazňuje dôležitosť pokračovania v týchto programoch vzhľadom na výhody, ktoré môžu dosiahnuť v súvislosti s trvalo udržateľným hospodárskym rozvojom a ich dôležitou úlohou v boji proti falšovaniu;

5.   žiada Komisiu a členské štáty, aby vypracovali osobitné opatrenia podporované primeraným finančným krytím v prospech rozšírenejšieho vzdelávania spotrebiteľov v Európe a tiež v rozvojových krajinách s cieľom zabrániť rizikám spojeným s potenciálne nebezpečnými falšovanými výrobkami;

6.   podporuje riešenia navrhnuté na dvanástej konferencii OSN o obchode a rozvoji, v rámci iniciatívy Tvorivá Afrika, ktoré považujú tvorivé odvetvia za dôležitý faktor rastu zaostalých krajín, a potvrdzuje dôležitosť úlohy duševného a priemyselného vlastníctva pre trvalo udržateľný rozvoj týchto regiónov;

7.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby okrem dohovoru OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu (palermský dohovor) navrhli a podporili vypracovanie protokolu o falšovaní;

8.   pripomína, že výroba falšovaných a pirátskych tovarov v niektorých rýchlo rastúcich ekonomikách dosiahla alarmujúce objemy; víta síce iniciatívy spolupráce, ktoré sa doteraz uplatňujú, ale zastáva názor, že treba vypracovať osobitné opatrenia s cieľom posilniť koordináciu medzi colnými, súdnymi a policajnými orgánmi príslušných krajín, ako aj podporiť harmonizáciu zákonov týchto krajín s predpismi EÚ;

9.   vyzýva Komisiu, aby rovnako ako v článku 3 ods. 2(17) smernice 2004/48/ES zaviedla záruky na medzinárodnej úrovni s cieľom zabezpečiť, aby sa žiadne ďalšie opatrenia na vymáhanie patentov nezneužívali ako prekážky zákonného obchodovania;

10.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili spoluprácu s euro-stredomorskými partnerskými krajinami v rámci programu Euromed Market a podporovali v euro-stredomorskom regióne spoločný prístup k legislatíve, postupom a implementácii, čo sa týka colnej spolupráce a aktivít v rámci boja proti falšovaniu a pirátstvu s cieľom uľahčiť obchodovanie medzi euro-stredomorskými partnerskými krajinami;

11.   je presvedčený, že na posilnenie boja proti falšovaniu by sa mal častejšie a cielenejšie využívať orgán WTO zodpovedný za riešenie sporov, ktorý spolu so súdmi Spoločenstva a národnými súdmi môže zabezpečiť lepšiu ochranu európskeho priemyslu a európskych spotrebiteľov pomocou konsolidácie judikatúry, ktorá posilňuje podstatu a rozsah pôsobnosti dohody TRIPS;

12.   potvrdzuje, že každá harmonizácia hmotného práva musí rešpektovať národnú zvrchovanosť a medzinárodné dohody v tejto oblasti;

Dohoda ACTA a ďalšie dvojstranné a regionálne iniciatívy EÚ

13.   žiada Komisiu, aby súbežne s multilaterálnymi rokovaniami pokračovala v boji proti falšovaniu a pirátstvu aj prostredníctvom dvojstranných, regionálnych a multilaterálnych dohôd v záujme aproximácie a vymáhania dodržiavania právnych predpisov, ako aj zabezpečením vypracovania účinných systémov na urovnanie sporov a sankcií v prípade neplnenia predpísaných povinností;

14.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby rokovali o dohode ACTA za podmienok maximálnej transparentnosti voči občanom EÚ, najmä čo sa týka vymedzenia pojmov "falšovanie" a "pirátstvo", a opatrení predpokladaných trestnoprávnych sankcií; zastáva názor, že sa musí vyhodnotiť spoločenský dosah dohody, ako aj vplyv na občianske slobody; podporuje vytvorenie pracovnej skupiny na kontrolu plnenia dohody presadzovaním tohto predmetu v dialógu medzi EÚ a tretími krajinami a ako súčasti opatrení spolupráce s týmito krajinami;

15.   domnieva sa, že zatiaľ nie je jasné, či Zmluva o ES poskytuje právny základ pre opatrenia Spoločenstva, ktoré určujú typ a úroveň trestnoprávnych sankcií, a že v dôsledku toho Komisia nesmie mať právomoc rokovať v mene Spoločenstva o medzinárodnej dohode, ktorá spresňuje charakter a úroveň trestnoprávnych opatrení, ktoré sa majú prijať voči subjektom porušujúcim ochranné známky a autorské právo;

16.   zdôrazňuje, že vo všetkých pripravovaných dohodách o vymáhaní práva duševného a priemyselného vlastníctva treba rozlišovať medzi osobným neziskovým použitím a podvodným a úmyselným obchodovaním s falšovaným a pirátskym tovarom;

17.   vyzýva Komisiu, aby s tretími krajinami rokovala o vytvorení pracovnej skupiny pre boj proti falšovaniu;

18.   žiada Komisiu, aby zabezpečila, že dohoda ACTA neumožní verejným orgánom prístup k súkromným počítačom a iným elektronickým zariadeniam;

19.   víta rastúci záujem viacerých členských krajín WTO o dohodu ACTA a je presvedčený, že treba vyvinúť úsilie o zapojenie rýchlo rastúcich ekonomík, ako sú Čína, India, Brazília, ako aj regionálnych obchodných zoskupení ako Mercosur, CARICOM a ASEAN do rokovaní o dohode, pričom sa musia zaviazať, že odteraz budú zabezpečovať na ich územiach dodržiavanie práv duševného a priemyselného vlastníctva;

20.   vyzýva Komisiu, aby zabránila nebezpečenstvu rozporov a prekrývania medzi dohodou ACTA a TRIPS a inými medzinárodnými zmluvami o právach duševného a priemyselného vlastníctva;

21.   vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že dohoda ACTA sa bude sústreďovať len na opatrenia na vymáhanie práv duševného a priemyselného vlastníctva, a nie na vecné otázky súvisiace s právami duševného a priemyselného vlastníctva, ako sú rozsah ochrany, obmedzenia a výnimky, sekundárna zodpovednosť a zodpovednosť sprostredkovateľov;

22.   vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že sa dohoda ACTA nebude využívať ako prostriedok na úpravu existujúceho európskeho rámca na vymáhanie práv duševného a priemyselného vlastníctva, ale že sa v nej odzrkadlí rovnováha dosiahnutá rôznymi smernicami, ktoré v tejto oblasti prijali Európsky parlament a Rada, najmä ustanovením odôvodnenia 2 smernice 2004/48/ES;

23.   vyzýva Komisiu a Radu, aby objasnili úlohu a právomoci výboru ustanoveného podľa článku 133 a ostatných výborov zapojených do rokovaní o dohode ACTA;

24.   domnieva sa, že Komisia by mala zobrať do úvahy ostrú kritiku dohody ACTA, ktorá odznela počas rokovaní, konkrétne, že by mohla držiteľom ochranných známok a autorských práv povoliť zasahovať do súkromia osôb obvinených z porušovania týchto práv aj bez riadneho súdneho konania, že by mohla považovať porušovanie autorských práv a používanie ochrannej známky na nekomerčné účely za trestný čin, že by mohla posilniť technológie riadenia digitálnych práv na úkor spravodlivého využívania práv, že by popri existujúcich štruktúrach WTO mohla stanoviť postup na urovnávanie sporov a napokon, že by mohla primäť všetky strany, ktoré podpísali dohodu, aby sa podieľali na nákladoch na stíhanie porušovaní autorských práv a ochranných známok;

25.   v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby zabezpečila nepretržitý a transparentný proces verejných konzultácií, aby podporovala prínosy takéhoto procesu vo všetkých rokujúcich krajinách a aby zabezpečila, že Európsky parlament bude pravidelne dostávať podrobné informácie o stave rokovaní;

26.   pripomína, že Zmluva o ES obsahuje výnimky pre prípady, keď sa rokovania a uzatváranie dohôd v oblasti obchodných aspektov duševného vlastníctva týkajú obchodu v oblasti kultúrnych a audiovizuálnych služieb; poukazuje na to, že v týchto prípadoch patria rokovania a uzatváranie dohôd do spoločnej právomoci Spoločenstva a členských štátov; ďalej pripomína, že na rokovania o takýchto dohodách okrem rozhodnutia Spoločenstva prijatého v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o ES treba aj spoločný súhlas členských štátov a že dohody, ktoré sú výsledkom takýchto rokovaní, musí Spoločenstvo uzavrieť spoločne s členskými štátmi;

27.   v kontexte rokovaní o dohode ACTA pripomína Komisii článok 8 Charty základných práv Európskej únie, ktorý sa týka ochrany osobných údajov, a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov(18);

28.   zastáva názor, že verejný záujem o zverejnenie prípravných návrhov dohody ACTA vrátane správ o pokroku a rokovacieho mandátu Komisie by nemal byť potlačený článkom 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie(19), a naliehavo vyzýva Radu, aby uplatňovala článok 255 Zmluvy o ES spôsobom, ktorý by zabezpečoval čo najširší prístup k dokumentom pod podmienkou, že sa prijmú potrebné bezpečnostné opatrenia podľa právnych predpisov o ochrane údajov;

29.   s poľutovaním konštatuje, že ochrana práv duševného a priemyselného vlastníctva v Turecku ešte nedosahuje štandardy EÚ, a preto ju treba prehodnotiť; poukazuje na to, že Turecko sa stane spoľahlivým kandidátom na pristúpenie k EÚ, keď dokáže prevziať acquis Spoločenstva a zaručí plné dodržiavanie práv duševného a priemyselného vlastníctva na svojom území;

Vzťahy medzi EÚ a Čínou

30.   vyzýva čínske orgány, aby posilnili svoje úsilie a s novou energiou prijímali zákonné opatrenia proti tým osobám, ktoré porušujú práva duševného a priemyselného vlastníctva, a v tejto súvislosti víta zmenu postoja časti súdnych orgánov, ktoré nedávno uznali nároky občanov EÚ v oblasti práv duševného a priemyselného vlastníctva v Číne a odsúdili miestne podniky, ktoré tieto práva porušili;

31.   potvrdzuje, že treba posilniť spoluprácu s čínskymi colnými orgánmi a zabezpečiť pomoc a podporu zo strany príslušných európskych služieb správnych orgánov;

32.   zdôrazňuje skutočnosť, že 60 % falšovaného tovaru zabaveného colnými orgánmi v EÚ sa vyrába v Číne; žiada Komisiu, aby spolu s čínskymi orgánmi čo najskôr predložila akčný plán boja proti falšovaniu;

Opatrenia na externú podporu boja proti falšovaniu

33.   odporúča, aby sa zaviedol účinný monitorovací mechanizmus vo veci možného porušovania práv duševného a priemyselného vlastníctva, ktoré sú chránené rôznymi zmluvami, spolu s nástrojmi na podporu obchodu ako súčasti konkrétneho záväzku bojovať proti falšovaniu a pirátstvu;

34.   pripomína, že v nariadení o systéme všeobecných colných preferencií sa okrem iného ustanovuje možnosť dočasného pozastavenia preferencií pre tých partnerov, ktorí používajú nekalé obchodné praktiky; zastáva názor, že v prípade vážnych porušení duševného a priemyselného vlastníctva, ako sú prípady predstavujúce vážne nebezpečenstvo pre bezpečnosť a verejné zdravie, by Komisia mala uvažovať o možnosti využívania takéhoto odstrašujúceho prostriedku;

35.   zastáva názor, že nariadenie o obchodných prekážkach môže poskytnúť dôležitú pomoc európskym podnikom, ktoré majú problémy so vstupom na trhy tretích krajín v súvislosti s porušovaním duševného a priemyselného vlastníctva, a vyzýva Komisiu, aby motivovala a zjednodušila jeho vyžívanie, predovšetkým pre MSP;

36.   zastáva názor, že posilnená spolupráca medzi EÚ a členskými štátmi v tretích krajinách môže zabezpečiť účinnejšiu výmenu informácií, lepšie využívanie dostupných zdrojov a väčší vplyv na opatrenia na boj proti falšovaniu, čo sa týka politicko-diplomatických opatrení, ako aj presnejších technických aspektov;

37.   vyzýva Komisiu, aby v rámci delegácií EÚ určila tzv. tím pre prístup na trh za hmotnejší oporný bod pre podniky v Spoločenstve (najmä MSP), ktoré sa sťažujú na porušovanie práv duševného a priemyselného vlastníctva;

Normatívne a organizačné záležitosti

38.   berie na vedomie záväzok Komisie týkajúci sa konsolidácie duševného a priemyselného vlastníctva v rámci EÚ a žiada o väčšie angažovanie sa v boji proti falšovaniu a o harmonizáciu platných právnych predpisov v členských štátoch;

39.   konštatuje, že v EÚ neexistuje harmonizovaná definícia falšovania a pirátstva a že definície používané v členských štátoch sa odlišujú;

40.   berie na vedomie znepokojujúce šírenie falšovania a pirátstva, najmä v globalizovanej ekonomike, a jeho vážne dôsledky pre konkurencieschopnosť EÚ a jej podnikov, tvorcov a spotrebiteľov; preto vyzýva členské štáty, aby poskytovali spotrebiteľom dostatok informácií o nebezpečenstve falšovania a pirátstva, najmä o závažných rizikách pre zdravie a bezpečnosť, ktoré pre spotrebiteľov predstavujú falšované výrobky vrátane liečiv;

41.   žiada Komisiu, aby osobitne prešetrila zdravotné a bezpečnostné riziká súvisiace s falšovaním s cieľom zhodnotiť, či treba prijať ďalšie opatrenia;

42.   vyzýva Komisiu, aby vyvinula maximálne úsilie na schválenie spoločných minimálnych sankcií za závažné porušovanie práv duševného a priemyselného vlastníctva;

43.   domnieva sa, že treba harmonizovať platné vnútroštátne právne predpisy v oblasti boja proti falšovaniu na zabezpečenie účinného a dôsledného uplatňovania budúcej dohody ACTA;

44.   zdôrazňuje potrebu lepšej koordinácie v rámci Komisie medzi oddeleniami, ktoré sa zaoberajú bojom proti falšovaniu, a lepšieho šírenia iniciatív Spoločenstva, ktoré v tejto súvislosti prijíma Komisia, a to vzhľadom na to, že rozdrobenosť sankčných opatrení poškodzuje vnútorný trh a oslabuje EÚ pri obchodných rokovaniach; ďalej zdôrazňuje, že súkromný a verejný sektor by mali rozšíriť svoju spoluprácu, aby zabezpečili aktívnosť, dynamickosť a účinnosť opatrení na boj proti falšovaniu;

45.   zdôrazňuje potrebu zavedenia primeraných priebežných školení určených pre personál colných orgánov, úradníkov so súdnou právomocou a iných príslušných odborníkov a podporovania členských štátov pri vytváraní tímov špecializovaných na boj proti falšovaniu;

46.   berie na vedomie, že Komisia vo svojej bielej knihe o športe z júla 2007 uznala, že hospodárska životaschopnosť zneužívania športových práv závisí od dostupnosti účinných prostriedkov ochrany pred činnosťou porušovateľov práv duševného a priemyselného vlastníctva na národnej a medzinárodnej úrovni, a vyzýva, aby sa pri každej činnosti zameranej na boj proti falšovaniu a pirátstvu brali do úvahy držitelia športových práv;

47.   odporúča ďalej zlepšovať a lepšie koordinovať colné postupy v EÚ s cieľom podstatne obmedziť prístup falšovaných a pirátskych výrobkov na jednotný trh; vyzýva ďalej Komisiu, aby predložila Európskemu parlamentu a Rade návrh na poskytovanie európskych štatistických údajov EÚ a členským štátom o falšovaní;

48.   vyzýva Komisiu, aby zohľadňovala osobitné aspekty využívania internetu ako cesty na distribúciu falšovaných výrobkov a aby merala jeho následky na hospodárstva členských štátov vypracovaním štatistických nástrojov, ktoré môžu uľahčiť koordinovanú reakciu;

49.   žiada Komisiu, aby zriadila poradenské centrum pre MSP alebo napomohla jeho zriadeniu, najlepšie takého centra, ktoré by bolo prepojené s ďalšími poradenskými centrami, na poskytovanie technickej pomoci MSP pri postupoch na riešenie problematiky falšovaného tovaru;

50.   považuje za dôležité, aby európskemu priemyslu nechýbala podpora a pomoc v iniciatívach, ktoré majú vyvíjať európske inštitúcie; za mimoriadne dôležité považuje, aby mali MSP také podmienky, aby mohli účinne brániť svoje práva, najmä čo sa týka porušovania práv duševného a priemyselného vlastníctva v tretích krajinách;

51.   žiada Komisiu a členské štáty, aby podporovali iniciatívy na zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov o dôsledkoch nákupu falšovaného tovaru; zdôrazňuje významnú úlohu, ktorú musí zohrávať pri takýchto iniciatívach obchodný sektor;

52.   domnieva sa, že na účely sledovateľnosti by sa mali podnikať kroky na podporu opatrení prijímaných priemyslom na využívanie moderných technológií na účinnejšie rozlišovanie medzi pôvodnými a falšovanými výrobkami, a vyzýva Komisiu, aby prijala kroky nevyhnutné na podporu a trvalú realizáciu týchto konštruktívnych krokov;

53.   naliehavo vyzýva členské štáty, ktoré ešte nevykonali smernicu 2004/48/ES, aby tak bezodkladne urobili;

54.   upriamuje pozornosť na to, že treba dodržiavať štyri základné slobody vnútorného trhu a zlepšiť jeho fungovanie;

55.   vyzýva Komisiu, aby zhromažďovala údaje od členských štátov o zdravotných problémoch, ktoré spotrebiteľom spôsobili falšované výrobky, a o sťažnostiach spotrebiteľov týkajúcich sa falšovaných výrobkov; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že orgány všetkých členských štátov budú mať prístup k týmto údajom;

56.   v tejto súvislosti trvá na tom, že treba mobilizovať všetky zainteresované strany, aby sa posilnila účinnosť nástrojov boja proti falšovaniu a pirátstvu na vnútornom trhu;

57.   vyzýva členské štáty, aby posilnili colné tímy na svojich územiach a aby zaviedli službu identifikovateľnú pre tretie strany (vrátane členských štátov, tretích krajín, inštitúcií Spoločenstva, podnikov a jednotlivcov), ktorá by bola zodpovedná za boj proti falšovaniu a za poskytovanie informácií o tejto problematike;

58.   pripomína členským štátom význam existencie patentu Spoločenstva a kompetenčného systému pre patenty ako prostriedku na zabezpečenie dodržiavania práv duševného a priemyselného vlastníctva užívateľov na celom území EÚ, čo umožní inovačným podnikom čo najviac chrániť svoje vynálezy a mať z nich vo väčšej miere úžitok;

59.   vyzýva členské štáty, aby zvyšovali povedomie a informovanosť o boji proti falšovaniu a pirátstvu v turistických oblastiach, ako aj na veľtrhoch a výstavách;

60.   upozorňuje na význam harmonizácie práv duševného a priemyselného vlastníctva a existujúcich patentov na národnej úrovni a na úrovni Spoločenstva v boji proti falšovaniu a vyzýva členské štáty, aby v záujme lepšieho vymáhanie dodržiavania práv duševného a priemyselného vlastníctva nabádali podniky na ochranu svojich služieb a výrobkov registrovaním ochranných známok, dizajnov, patentov atď.;

61.   vyzýva Komisiu, aby vypracovala tabuľku na meranie výkonov colných orgánov jednotlivých členských štátov, a tak prispievala k boju proti falšovaniu, a aby vytvorila sieť na rýchlu výmenu informácií o falšovaných výrobkoch, pričom by sa opierala o národné kontaktné miesta a moderné prostriedky na výmenu informácií;

62.   vyzýva členské štáty, aby zlepšili koordináciu svojich colných orgánov a aby v celej EÚ jednotne uplatňovali colné predpisy Spoločenstva;

63.   vyzýva členské štáty, aby spolu s Komisiou vypracovali spoločný postup na likvidáciu falšovaného tovaru;

64.   žiada Komisiu, aby podporovala vykonávanie zjednodušeného postupu ustanoveného v článku 11 nariadenia (ES) č. 1383/2003 vo všetkých členských štátoch;

65.   ďalej pripomína, že dôležité aspekty falšovania (imitácie výrobkov/porušenie ochrannej známky na obchodnej úrovni) a pirátstva (porušenie autorských práv na obchodnej úrovni) sa líšia, a navrhuje, aby sa posudzovali samostatne a oddelene, a to najmä so zreteľom na to, že treba naliehavo riešiť otázky verejného zdravia a bezpečnosti, ktoré súvisia s falšovaním;

66.   čo sa týka oblasti verejného zdravia, podporuje definíciu falšovaného liečiva ktorú používa WHO: "liečivo, ktoré je s podvodným úmyslom zámerne zle označené, pokiaľ ide o jeho totožnosť a/alebo pôvod. Falšovanie sa môže týkať tak značkových, ako aj generických výrobkov a medzi falšované výrobky môžu patriť výrobky so správnymi alebo s nesprávnymi zložkami, bez aktívnych zložiek, s nedostatočným množstvom aktívnych zložiek alebo falošným balením";

67.   zdôrazňuje dôležitosť dodržiavania základných práv, napríklad ochrany súkromia a údajov, pri prijímaní opatrení na boj proti falšovaniu a pirátstvu;

Záverečné úvahy

68.   vyzýva Komisiu, aby spolu s Radou a členskými štátmi vymedzila jasnú, štruktúrovanú a ambicióznu politickú líniu, ktorá by paralelne s internými iniciatívami týkajúcimi sa ciel koordinovala a viedla vonkajšie činnosti EÚ a jej členských štátov v boji proti falšovaniu a pirátstvu;

69.   vyzýva Komisiu, aby podporovala opatrenia, ktoré dopĺňajú legislatívne normy, a najmä aby podporovala lepšiu európsku informovanosť o nebezpečenstvách falšovania zameranú na zmenu postojov ľudí voči falšovaniu a pirátstvu;

70.   domnieva sa, že Komisia by mala posúdiť vytvorenie medzinárodnej tabuľky výsledkov v oblasti falšovania, ktorá by mohla byť koncipovaná podľa tabuľky výsledkov pre vnútorný trh a ktorá by upozornila na krajiny, ktoré v oblasti boja proti falšovanému tovaru dosahujú podpriemerné výsledky;

71.   naliehavo vyzýva Radu a Komisiu, aby umožnili Európskemu parlamentu zaujať ústrednejšie miesto v boji proti falšovaniu; považuje za osobitné vhodné, aby EÚ podporovala jeho politickú prítomnosť na špecializovaných medzinárodných stretnutiach, ako je svetový kongres o falšovaní a pirátstve (Global Anti-counterfeiting and Piracy Congress), ako aj v medzinárodných organizáciách zapojených do ochrany duševného a priemyselného vlastníctva;

72.   vyzýva Komisiu a Radu, aby ho riadne informovali a umožnili mu účasť na všetkých relevantných iniciatívach; je presvedčený, že v duchu Lisabonskej zmluvy by mala byť dohoda ACTA ratifikovaná  rámci postupu súhlasu Európskym parlamentom;

o
o   o

73.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2008)0053.
(2) Ú. v. EÚ C 102 E, 24.4.2008, s. 128.
(3) Prijaté texty, P6_TA(2008)0247.
(4) Ú. v. EÚ C 298 E, 8.12.2006, s. 235.
(5) Ú. v. EÚ C 308 E, 16.12.2006, s. 182.
(6) Prijaté texty, P6_TA(2007)0629.
(7) Prijaté texty, P6_TA(2008)0195.
(8) Ú. v. EÚ C 233 E, 28.9.2006, s. 103.
(9) Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, p. 71.
(10) Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, p. 1.
(11) Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2005, s. 1.
(12) Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 1.
(13) Prijaté texty, P6_TA(2008)0305.
(14) Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 45.
(15) Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2003, s. 7.
(16) Deklarácia zo samitu, Growth and Responsibility in the World Economy, 7. júna 2007, samit skupiny G8 v Heiligendamme.
(17) V článku 3 ods. 2 sa uvádza, že "Tieto opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy musia byť účinné, primerané a odradzujúce a musia sa uplatňovať takým spôsobom, aby sa predišlo vytváraniu prekážok zákonného obchodu a musia stanovovať záruky proti ich zneužívaniu.".
(18) Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.
(19) Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.


Požiadavky v oblasti účtovníctva týkajúce sa stredných podnikov
PDF 207kWORD 42k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 o požiadavkách v oblasti účtovníctva týkajúcich sa malých a stredných podnikov a najmä mikropodnikov
P6_TA(2008)0635B6-0626/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 192 ods. 2 a článok 232 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na Rámcovú dohodu z 26. mája 2005 o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 21. mája 2008 o zjednodušení podnikateľského prostredia pre spoločnosti v oblasti práva spoločností, účtovníctva a auditu(2),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. júna 2008 s názvom "Najskôr myslieť v malom" – Iniciatíva "Small Business Act" pre Európu (KOM(2008)0394),

–   so zreteľom na stanovisko skupiny nezávislých zúčastnených strán na vysokej úrovni, ktorá bola ustanovená pre oblasť administratívnej záťaže, z 10. júla 2008 s názvom "Zníženie administratívnej záťaže v prioritnej oblasti práva obchodných spoločností a ročných účtovných závierok",

–   so zreteľom na svoju pozíciu prijatú v prvom čítaní 18. decembra 2008 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o určité požiadavky na zverejnenie pre stredné podniky a povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku(3),

–   so zreteľom na vyhlásenie Komisie počas plenárnej schôdze Európskeho parlamentu 18. decembra 2008 o povinnostiach týkajúcich sa účtovníctva stredných podnikov,

–   so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.   keďže existujúce účtovné pravidlá ustanovené štvrtou smernicou Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúcou z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy(4) (štvrtá smernica práva obchodných spoločností) a siedmou smernicou Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach, vychádzajúcou z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy(5) (siedma smernica práva obchodných spoločností) často spôsobujú vysoké administratívne zaťaženie malým a stredným spoločnostiam a najmä mikropodnikom (veľmi malým spoločnostiam),

B.   keďže skupina nezávislých zúčastnených strán na vysokej úrovni, ktorá bola ustanovená pre oblasť administratívnej záťaže, už vo svojom vyššie uvedenom stanovisku vyzvala Komisiu, aby vyňala mikropodniky z pôsobnosti účtovných smerníc,

1.   pripomína Komisii, že zatiaľ čo koherentný a harmonizovaný účtovný systém v EÚ uľahčuje obchodovanie v rámci vnútorného trhu, mikropodniky, medzi ktoré patria napríklad malí maloobchodníci alebo remeselné podniky, sú existujúcimi účtovnými pravidlami nadmerne administratívne zaťažené; ďalej pripomína, že ak tieto podniky vykonávajú činnosť prevažne v rámci jedného členského štátu na miestnej alebo regionálnej úrovni, nemajú cezhraničný vplyv na vnútorný trh alebo na hospodársku súťaž v rámci EÚ a že členské štáty by preto mali mať možnosť čiastočne alebo v plnej miere oslobodiť tieto spoločnosti od zákonných účtovných povinností;

2.   vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny návrh, ktorý by umožňoval členským štátom vyňať z pôsobnosti štvrtej a siedmej smernice práva obchodných spoločností tie spoločnosti, ktorých údaje v súvahe neprekračujú limity dvoch z týchto troch kritérií:

   celková súvaha: 500 000 EUR;
   čistý obrat: 1 000 000 EUR;
   priemerný počet zamestnancov počas finančného roka: 10;
  

pokiaľ sa obchodné činnosti týchto spoločností vykonávajú na miestnej alebo regionálnej úrovni v rámci jedného členského štátu;

3.   vyzýva Komisiu, aby v záujme podpory zjednodušovania a harmonizácie práva obchodných spoločností a najmä účtovných pravidiel v rámci vnútorného trhu pokračovala vo svojom úsilí o revíziu štvrtej a siedmej smernice práva obchodných spoločností a aby do konca roka 2009 predložila jednotný európsky rámec pre účtovníctvo; pripomína Komisii, že jednotná norma zníži administratívnu záťaž pre malé a stredné spoločnosti a zvýši transparentnosť pre všetky zúčastnené strany a že zjednodušenie by sa malo výrazne podporiť zavedením štruktúrovaného formátu rozšíriteľného jazyka podnikových správ (Extensible Business Reporting Language - XBRL) na európskej úrovni;

4.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 117 E, 18.5.2006, s. 125.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2008)0220.
(3) Prijaté texty, P6_TA(2008)0631.
(4) Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11.
(5) Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1.


Európska verejná listina
PDF 368kWORD 63k
Uznesenie
Príloha
Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 s odporúčaniami pre Komisiu o európskej verejnej listine (2008/2124(INI))
P6_TA(2008)0636A6-0451/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 192 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. mája 2005 s názvom Haagsky program: desať priorít na nasledujúcich päť rokov. Partnerstvo pre európsku obnovu v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (KOM(2005)0184),

–   so zreteľom na porovnávaciu štúdiu o verejných nástrojoch, ktorá bola vypracovaná pre Výbor pre právne veci,

–   so zreteľom na články 39 a 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6-0451/2008),

A.   keďže v uvedenom oznámení o Haagskom programe Komisia potvrdila ako svoju prioritu potrebu zabezpečiť skutočný európsky priestor v rámci civilného súdnictva, a najmä čo sa týka uznávania a vykonávania súdnych rozhodnutí; keďže s cieľom zvýšiť vzájomnú dôveru v EÚ sa v tomto programe za základnú prioritu pre nasledujúce roky stanovilo pokračovanie v zavádzaní zásady vzájomného uznávania, ktorá je konkrétnym prostriedkom na ochranu práv občanov, a zabezpečenie jej uplatňovania za hranicami Európy,

B.   keďže Haagsky program ustanovuje, že pokračovanie zavádzania programu vzájomného uznávania je základnou prioritou a že sa toto zavádzanie musí ukončiť do roku 2011,

C.   keďže pohyb občanov v rámci EÚ sa neustále zvyšuje; keďže v dôsledku toho vznikajú právne situácie, ktoré sa týkajú dvoch alebo viacerých členských štátov,

D.   keďže Komisia uznala v uvedenom oznámení o Haagskom programe, že základným aspektom, ktorému je potrebné v oblasti civilného súdnictva venovať pozornosť, je uznávanie verejných listín; keďže je v tomto smere potrebné a nevyhnutné podporovať uznávanie a výkon verejných listín, ako sa ustanovuje v rozsudku Unibank(1),

E.   keďže odvetvový a nehomogénny prístup právnych predpisov Spoločenstva v tejto oblasti nie je uspokojujúci(2),

F.   keďže je potrebné chrániť európskych občanov v ich rodinných a majetkových vzťahoch, ktoré majú cezhraničný charakter,

G.   keďže podniky majú čoraz viac pobočiek v zahraničí a vykonávajú činnosti v rámci Spoločenstva, ktorých dôsledkom je zvýšený obeh verejných listín týkajúcich sa zakladania a prevádzky týchto podnikov,

H.   keďže je v EÚ nevyhnutné zaviesť jasný a ucelený právny rámec, ktorý by zaistil občanom a hospodárskym subjektom bezpečnosť a predvídateľnosť právnych situácií a transakcií vytvorených splnomocnenými subjektmi verejného orgánu,

I.   keďže vytvorenie skutočného európskeho právneho priestoru závisí v oblasti sporov od cezhraničného uznávania súdnych rozhodnutí vydaných súdom alebo správnym orgánom a v mimosporovej oblasti od cezhraničného uznávania verejných listín prijatých súdnym orgánom alebo verejnými úradníkmi menovanými na účely overenia právnych aktov,

J.   keďže existujúce nariadenia v oblasti vzájomného uznávania súdnych rozhodnutí sa uplatňujú na verejné listiny vyhotovené verejnými orgánmi,

K.   keďže základnou charakteristikou verejnej listiny je jej dôkazná hodnota, ktorá je nadradená hodnote súkromnej listiny, a že túto dôkaznú hodnotu, ktorá zaväzuje sudcu, opakovane udeľujú členské štáty v právnych predpisoch z dôvodu dôvery, ktorú majú akty v rámci právnych transakcií, vytvorených verejným úradníkom povereným na tento účel alebo vytvorených samotným verejným orgánom(3),

L.   keďže nevyhnutným predpokladom dôkaznej hodnoty verejnej listiny je uznanie jej pravosti, t.j. že ju vyhotovil verejný úradník s právomocou vyhotovovania verejných listín alebo verejný orgán; keďže vzájomná dôvera v súdnictvo členských štátov je dôvodom na to, aby sa postupy spojené s overovaním pravosti v budúcnosti uplatňovali iba v prípade, ak sa vyskytne vážna pochybnosť o pravosti listiny,

M.   keďže predpokladom dodržiavania právnych predpisov členského štátu, na území ktorého sa musí listina predložiť na účely svojho použitia, je istota, že uznanie dôkaznej hodnoty nespôsobí, že zahraničná verejná listina by z dôvodu uznania v členskom štáte, v ktorom sa musí predložiť, mala vyššiu dôkaznú hodnotu, ako vnútroštátne verejné listiny tohto členského štátu; keďže vecný rozsah pôsobnosti požadovaného nariadenia by mal pokrývať podstatnú časť občianskeho a obchodného práva s výnimkou niektorých presne stanovených oblastí,

N.   keďže rozdiely v štruktúre a v organizácii systémov verejných registrov v oblasti vlastníctva nehnuteľností, ako aj rozdiely týkajúce sa povahy týchto registrov a miery dôvery, ktorú k nim má verejnosť, si vyžadujú vyňatie prevodu vecných práv k nehnuteľnostiam z budúceho nástroja Spoločenstva vzhľadom na úzke prepojenie medzi spôsobom vyhotovenia verejnej listiny na jednej strane a zápisom do verejného registra na druhej strane,

O.   keďže v oblasti uznávania súdnych rozhodnutí v rámci EÚ má toto vylúčenie za následok pridelenie výlučnej právomoci súdom vo veciach týkajúcich sa nehnuteľností pre konania, ktoré sa týkajú práv k nehnuteľnostiam, a súdom členského štátu, na území ktorého sa vedie verejný register, pre konania, ktoré sa týkajú platnosti zápisu do verejného registra(4),

P.   keďže pojem verejná listine neexistuje v systémoch zvykového práva (common law), najmä v právnych systémoch Anglicka, Walesu či škandinávskych krajín; keďže v Anglicku a vo Walese existujú právnici (solicitors), ktorí vykonávajú funkciu notárov, ako aj profesionálni notári (scrivener notaries), avšak títo právnici nemôžu vyhotovovať verejné listiny a majú právomoc iba v oblasti overovania podpisov, je vhodné, aby sa pri prijímaní akýchkoľvek právnych predpisov týkajúcich sa európskych verejných listín prijali opatrenia s cieľom vyhnúť sa možným nejasnostiam v tomto smere; keďže v dôsledku toho musia byť prijaté potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby v krajinách, v ktorých občania nemajú možnosť vyhotovenia verejných listín, nebolo možné používať listiny tohto typu na obídenie postupov stanovených v právnych systémoch týchto krajín (napríklad postup certifikácie); keďže Komisia by mala začať zodpovedajúcu informačnú kampaň s cieľom upriamiť pozornosť osôb vykonávajúcich právne profesie v členských štátoch, v ktorých neexistujú verejné listiny, a keďže by sa malo vykonať všetko pre to, aby sa zabezpečilo, že osoby vykonávajúce právne profesie v krajinách zvykového práva poznajú náplň práce verejných úradníkov v krajinách so systémom občianskeho práva a prípadné výhody, najmä čo sa týka právnej istoty, ktoré pre ich klientov vyplývajú z používania verejných listín v transakciách, ktoré si želajú uzatvoriť v krajinách, kde tento typ nástroja  existuje; keďže táto skutočnosť zdôrazňuje potrebu vytvorenia transeurópskych sietí právnych profesií, vypracovania informačných kampaní a informačných dokumentov a zavedenia spoločného odborného vzdelávania, ktorú už viackrát vyjadril Výbor pre právne veci Európskeho parlamentu, a Komisia sa vyzýva, aby tieto aktivity podporovala,

Q.   keďže požadované nariadenie sa nemôže vzťahovať na otázky týkajúce sa rozhodného práva, ktoré je predmetom iných nástrojov Spoločenstva, ani na otázky týkajúce sa právomocí, organizácie a štruktúry verejných orgánov a verejných úradníkov, vrátane postupu overovania, ktoré spadajú do právomocí členských štátov,

1.   domnieva sa, že vzájomná dôvera v právo v rámci Spoločenstva je dôvodom na to, aby sa v budúcnosti zrušili postupy spojené s overovaním pravosti verejných listín v cezhraničnej oblasti; domnieva sa, že toto uznanie verejnej listiny na účely jej použitia v členskom štáte, ktorý ju vyžaduje, sa môže odmietnuť iba v prípade, že existujú vážne a odôvodnené pochybnosti o jej pravosti, alebo ak je jej uznanie v rozpore s právnym poriadkom členského štátu, ktorý ju vyžaduje;

2.   žiada Komisiu, aby mu na podľa článku 65 písm. a) a článku 67 ods. 5 druhá zarážka Zmluvy o ES predložila legislatívny návrh na vytvorenie vzájomného uznávania a výkonu verejných listín;

3.   zdôrazňuje, že dôsledkom uznania nemôže byť väčšia dôkazná hodnota zahraničnej listiny ako vnútroštátnej listiny;

4.   želá si, aby sa požadované nariadenie uplatňovalo na všetky verejné listiny v oblasti občianskeho a obchodného práva okrem oblastí, ktoré sa týkajú nehnuteľností a musia alebo môžu byť predmetom zápisu alebo záznamu do verejného registra;

5.   upresňuje, že požadované nariadenie sa nesmie uplatňovať na otázky týkajúce sa rozhodného práva vo veci verejnej listiny, ani na otázky týkajúce sa právomoci, organizácie a štruktúry verejných orgánov a verejných úradníkov, vrátane postupu overovania;

6.   konštatuje, že v tomto rámci dodržiavajú odporúčania uvedené v prílohe zásady subsidiarity a proporcionality, ako aj základné práva občanov;

7.   domnieva sa, že požadaovaný návrh nemá žiadne finančné dopady;

8.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie spolu s podrobnými odporúčaniami, ktoré sú uvedené v prílohe, postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

PRÍLOHA

PODROBNÉ ODPORÚČANIA TÝKAJÚCE SA PRE OBSAHU POŽADOVANÉHO NÁVRHU

1.  Vzájomná dôvera v právo v rámci Spoločenstva je dôvodom na to, aby sa v budúcnosti zrušili postupy spojené s overovaním pravosti verejných listín v cezhraničnej oblasti.

2.  Uznanie verejnej listiny na účely jej použitia v členskom štáte, ktorý ju vyžaduje, sa môže odmietnuť iba v prípade, že existujú vážne a odôvodnené pochybnosti o jej pravosti, alebo ak je jej uznanie v rozpore s právnym poriadkom členského štátu, ktorý ju vyžaduje.

3.  Európsky parlament žiada Komisiu, aby mu na podľa článku 65 písm. a) a článku 67 ods. 5 druhá zarážka Zmluvy o ES predložila legislatívny návrh na vytvorenie vzájomného uznávania a vykonávania verejných listín.

4 Akt, ktorý je predmetom legislatívneho návrhu, sa musí uplatňovať na všetky verejné listiny v oblasti občianskeho a obchodného práva okrem oblastí, ktoré sa týkajú nehnuteľností a musia alebo môžu byť predmetom zápisu alebo záznamu do verejného registra. Nesmie sa uplatňovať na otázky týkajúce sa rozhodného právo vo veci verejnej listiny, ani na otázky týkajúce sa právomoci, organizácie a štruktúry verejných orgánov a verejných úradníkov, vrátane postupu overovania.

(1) Rozsudok Súdneho dvora Európskych spoločenstiev zo 17. júna 1999 vo veci C-260/97, Zb. 1999, s. I-3715.
(2) Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 (Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1); nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 (Ú. v. EÚ L 338, 23.12.2003, s. 1); nariadenie Rady (ES) č. 805/2004 (Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 15).
(3) Návrhy generálneho advokáta La Pergolu z 2. februára 1999 v uvedenej veci Unibank, bod 7.
(4) Pozri článok 22 bod 1 a 3 nariadenia (ES) č. 44/2001.


Elektronická justícia
PDF 493kWORD 101k
Uznesenie
Príloha
Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 s odporúčaniami pre Komisiu o elektronickej justícii (2008/2125(INI))
P6_TA(2008)0637A6-0467/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 192 druhý odsek Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na činnosť pracovnej skupiny Rady pre spracovanie právnych údajov (elektronická justícia),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 30. mája 2008 s názvom Na ceste k európskej stratégii v oblasti elektronickej justície (KOM(2008)0329),

–   so zreteľom na prebiehajúce aktivity, ktoré v tejto oblasti vykonáva Komisia pre efektívnosť fungovania justície v Európe (CEPEJ) vytvorená v rámci Rady Európy,

–   so zreteľom na články 39 a 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0467/2008),

A.   keďže Rada sa v roku 2007 rozhodla začať aktivity týkajúce sa rozvoja využívania informačných a komunikačných technológií (IKT) v oblasti spravodlivosti na európskej úrovni, a to najmä vytvorením európskeho portálu,

B.   keďže sa odhaduje, že v Európe je približne 10 miliónov ľudí zapojených do cezhraničných súdnych konaní, je nevyhnutné vo väčšej miere využívať informačné technológie (IT), aby sa občanom zabezpečil lepší prístup k spravodlivosti a s cieľom racionalizovať a zjednodušiť súdne konanie a skrátiť procesné lehoty a prevádzkové náklady v cezhraničných konaniach,

C.   keďže elektronická justícia je široký pojem zahŕňajúci aj všeobecné používanie elektronických technológií v oblasti spravodlivosti a keďže vymedzenie tohto pojmu pokrýva viacero otázok, ktoré nemusia nevyhnutne súvisieť s koncepciou elektronickej justície, ako ju interpretuje Komisia v uvedenom oznámení z 30. mája 2008 a pracovná skupina Rady pre elektronickú justíciu,

D.   keďže IT, ak sa budú správne využívať, môžu významne prispieť k zlepšeniu prístupu k súdnym a právnym systémom v Európe a k zvýšeniu ich účinnosti; keďže vzhľadom na prehlbujúcu sa integráciu vnútorného trhu a rastúcu mobilitu v Európe sa dá očakávať, že problémy, ktoré vyplývajú z podstaty cezhraničného justičného systému, ako sú jazyk, vzdialenosť a neznáme právne systémy, sa budú vyskytovať častejšie; keďže tieto problémy by sa dali do určitej miery odstrániť vhodným využívaním IKT, čím sa nielen zlepší prístup občanov Európy k spravodlivosti, ale zároveň sa prispeje k účinnému fungovaniu jednotného trhu,

E.   keďže využívanie elektronických technológií v oblasti spravodlivosti nemá vždy pozitívne výsledky, ako sa zdôrazňuje v správe CEPEJ o využití IKT v európskych justičných systémoch, a v záujme dosiahnutia dobrých výsledkov sa potrebné kroky musia uskutočniť inštitucionálnym a strategickým spôsobom,

F.   keďže využívanie IT pri riešení a urovnávaní sporov si z dlhodobého hľadiska vyžiada zásadné zmeny procesného práva a spôsobu tvorby a prípravy právnych predpisov a na efektívny prístup k právu a spravodlivosti bude potrebné prepojiť registre (obchodné registre a registre podnikov, katastre nehnuteľností, registre závetov atď.); keďže Európsky parlament sa už pri prerokovávaní právnych predpisov o veciach s nízkou hodnotou sporu, európskom exekučnom titule a mediácii snažil zlepšiť zlučiteľnosť prístupu k spravodlivosti s využitím IT; keďže treba podporovať využívanie IT vo všetkých oblastiach vrátane predkladania, distribúcie a doručovania písomností, vykonávania dôkazov a vybavovania žiadostí o právnu pomoc, čo by sa malo odrážať vo všetkých budúcich legislatívnych návrhoch; keďže by sa už mohlo uvažovať o krokoch v oblasti elektronických aktov, transparentnosti majetku dlžníkov a dôkazov,

G.   keďže myšlienku vytvoriť portál alebo sieť elektronickej justície treba privítať, ale zároveň treba zabezpečiť, aby pokrývali potreby občanov EÚ, ako aj potreby osôb vykonávajúcich právnické povolanie v EÚ a aby sa poskytnutím transparentného a jednoduchého spôsobu prístupu k informáciám uľahčil prístup k spravodlivosti; keďže by sa tým mala uľahčiť komunikácia medzi občanmi EÚ a vnútroštátnymi orgánmi verejnej správy a keďže nástroje justície EÚ by mali pomáhať obetiam trestných činov, podozrivým osobám a ľuďom, ktorých sa vo všeobecnosti dotýkajú otázky spravodlivosti, v ich každodennom živote; keďže zároveň by sa mali tento portál alebo táto sieť, ak majú byť naozaj účinné, zaradiť ako pilotný projekt do rámca transeurópskych sietí podľa článku 154 Zmluvy o ES a mali by byť vyvinuté v rámci programu na riešenie interoperability pre európske orgány verejnej správy (ISA), ako sa uvádza v oznámení Komisie z 29. septembra 2008 (KOM(2008)0583),

H.   keďže iba 50 % európskych občanov má prístup k internetu, rozvoj a vykonávanie služieb elektronickej justície by sa mali spájať s úplným dodržiavaním zásad transparentnosti, rovnosti pred zákonom a verejnej kontroly a mali by byť aspoň počas prechodného obdobia doplnkové a dobrovoľné vo vzťahu k postupom doteraz uplatňovaným v členských štátoch,

I.   keďže existujúce portály sú technologicky zaostalé, neprehľadné a nepracuje sa s nimi ľahko, a keďže by bolo vhodné zapojiť najlepších odborníkov v oblasti IT do práce na zlepšení prístupu k informáciám, elektronickým systémom a registrom; keďže jednotný európsky justičný portál s odlíšeným prístupom pre justíciu a štátnych zamestnancov, pre právnikov, iných odborníkov a občanov by mal poskytovať systém správy identít, aby sa odlíšila oblasť pre občanov od oblasti pre odborníkov; keďže je nevyhnutné rozvíjať a zlepšovať európsku justičnú sieť, ale hlavný dôraz by sa mal oveľa viac ako doteraz klásť na prístup občanov a podnikov k spravodlivosti,

J.   keďže dosiahnutie cieľa vytvoriť európsky priestor spravodlivosti do určitej miery spomaľuje malý počet justičných orgánov, ktoré majú prístup k vzdelávaniu EÚ v oblasti súdnictva, a keďže elektronické nástroje by mohli významne prispieť k rozsiahlemu šíreniu európskej justičnej kultúry, ktorá je základom budúceho európskeho priestoru spravodlivosti,

K.   keďže je potrebné zohľadňovať výrazné rozdiely v poznatkoch vnútroštátnych sudcov v oblasti právnych predpisov Spoločenstva v jednotlivých členských štátoch, čo Európsky parlament zdôraznil vo svojom uznesení z 9. júla 2008 o úlohe vnútroštátnych sudcov v európskom súdnom systéme(1),

L.   keďže sa treba bezodkladne začať zaoberať základnými problémami v oblasti elektronickej justície vrátane otázky jazyka,

M.   keďže ministri spravodlivosti schválili decentralizovaný prístup k vytvoreniu elektronickej justície na európskej úrovni s určitou centrálnou koordináciou, ktorá umožní spoločne využívať informácie na európskej úrovni, a pritom sa zabezpečí nezávislé fungovanie národných súdnych systémov a nevznikne záťaž, ktorú by nevyhnutne prinieslo vytvorenie nového centralizovaného systému elektronickej justície EÚ, a keďže niektoré členské štáty sú zapojené do dvojstrannej spolupráce; keďže pracovná skupina Rady prišla k záveru, že iniciatívy elektronickej justície by mali byť pre členské štáty dobrovoľné a nemali by im ukladať povinnosť zavádzať nové vnútroštátne systémy ani zásadne meniť existujúce systémy,

N.   keďže informačné technológie sa osvedčili ako účinný nástroj v boji proti nadnárodnej kriminalite, čo dokazujú výsledky, ktoré priniesol napríklad Schengenský informačný systém a jeho ďalší vývoj, a keďže využívanie vyspelej technológie by sa malo v plnom rozsahu uplatňovať pri prevencii nadnárodnej kriminality a v boji proti nej a projekty ako Európsky informačný systém registrov trestov by mali získať čo najširšiu podporu vrátane finančnej podpory,

O.   keďže súčasný systém získavania dôkazov v iných členských štátoch je stále založený na pomalých a neefektívnych nástrojoch, ktoré poskytuje vzájomná pomoc v trestných veciach, a keďže obrovským krokom vpred pri získavaní dôkazov na diaľku by v prípade potreby a len vtedy, ak to nebude na úkor právneho postavenia osoby podávajúcej svedeckú výpoveď, bolo zapojenie technologických nástrojov ako videokonferencie,

P.   keďže vytvorenie európskeho priestoru spravodlivosti takisto znamená posilnenie základných práv a procesných záruk pre občanov EÚ a keďže táto stratégia by sa mala vykonávať za úplného rešpektovania najprísnejších noriem ochrany údajov,

Q.   keďže legislatívne opatrenia zamerané na zlepšenie znalostí o systémoch trestného súdnictva iných členských štátov by mali ísť ruka v ruke so sprístupnením takýchto znalostí na internete,

1.   podporuje plány Komisie, najmä návrh na podporu európskeho rámca interoperability (EIF) v rámci programu IDABC a prebiehajúcu činnosť v oblasti elektronického podpisu a elektronickej totožnosti;

2.   vyzýva Komisiu, aby doplnila európsky priestor spravodlivosti, slobody a bezpečnosti o oblasť elektronickej justície prostredníctvom:

   a) prijatia konkrétnych krokov na zavedenie európskeho priestoru elektronickej justície,
   b) jasného vymedzenia otázok, ktoré patria do pôsobnosti EÚ, a to napríklad tým, že sa použije iná definícia alebo sa do spojenia elektronická justícia vloží skratka EÚ, takže by sa hovorilo o elektronickej justícii EÚ alebo justícii EÚ,
   c) vytvorenia portálu alebo siete elektronickej justície zohľadňujúcich potreby občanov EÚ, ako aj potreby osôb, ktoré vykonávajú právnické povolanie v EÚ, pričom sa zabezpečí transparentný a ľahký prístup k informáciám využitím transeurópskych sietí podľa článku 154 Zmluvy o ES a vývoj tohto portálu sa uskutoční v rámci programu ISA,
   d) širokého využívania elektronických nástrojov pri rozvíjaní európskej justičnej kultúry,
   e) plného využitia potenciálu nových technológií pri prevencii nadnárodného zločinu a v boji proti nemu,
   f) bezodkladného poskytnutia a posilnenia nástrojov na zdokonalenie získavania dôkazov v iných členských štátoch, ako je napríklad videokonferencia,
   g) posilnenia základných práv, procesných záruk v trestnom konaní a ochrany údajov ako neoddeliteľnej súčasti vypracúvania a realizácie akčného plánu pre elektronickú justíciu EÚ;

3.   domnieva sa, že inštitúcie by sa mali pri svojej práci viac zameriavať na občanov;

4.   zatiaľ čo víta nadšenie členských štátov pre zavedenie dvojstranných projektov, ktoré by sa neskôr mohli rozšíriť na všetky členské štáty a mohli by teda viesť k dosiahnutiu optimálnych výsledkov pre EÚ ako celok, varuje pred možnou roztrieštenosťou, ku ktorej by mohol takýto prístupu viesť, a dúfa, že sa tomuto riziku zamedzí;

5.   vyzýva Komisiu, aby venovala potrebnú pozornosť rozvoju elektronických učebných pomôcok pre justíciu v kontexte elektronickej justície;

6.   potvrdzuje, že odporúčania sú v súlade so zásadou subsidiarity a základnými právami občanov;

7.   domnieva sa, že požadovaný návrh nemá žiadne finančné dôsledky;

8.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie spolu s podrobnými odporúčaniami uvedenými v prílohe, postúpil Komisii, Rade a vládam a parlamentom členských štátov.

PRÍLOHA

PODROBNÉ ODPORÚČANIA PRE OBSAH POŽADOVANÉHO NÁVRHU

Odporúčanie 1 (týkajúce sa formy a rozsahu pôsobnosti nástroja, ktorý sa má prijať)

Ak Rada neprijme uznesenie o akčnom pláne, ktorým sa Komisia zahrnie do jeho vykonávania, Komisia by mala vypracovať akčný plán pre elektronickú justíciu na európskej úrovni. Tento plán by mal pozostávať z viacerých samostatných činností, ktoré sú uvedené nižšie, z ktorých niektoré môžu viesť k predloženiu legislatívnych návrhov, napríklad pre administratívnu spoluprácu podľa článku 66 Zmluvy o ES, a iné k prijatiu odporúčaní alebo správnych aktov a rozhodnutí.

(Konkrétne opatrenia na vytvorenie európskeho priestoru spravodlivosti). Prvým krokom týmto smerom by, prirodzene, bolo vybavenie každého justičného orgánu v EÚ počítačom, adresou elektronickej pošty a pripojením na internet. Môže sa to zdať samozrejmé, ale, bohužiaľ, skutočnosť je iná: súdne orgány v mnohých prípadoch nemajú k dispozícii tieto nevyhnutné prostriedky, alebo ak ich aj majú, nemôžu alebo nechcú ich používať. Túto situáciu treba zmeniť.

(Jasné vymedzenie rozsahu pôsobnosti elektronickej justície). Aby sa predišlo nedorozumeniam, bolo by vhodné jasne vymedziť, ktorých otázok sa budú týkať kroky EÚ. Dá sa to spraviť tým, že sa použije iné vymedzenie pojmu, alebo tým, že sa do spojenia elektronická justícia vloží skratka EÚ, takže by sa hovorilo o elektronickej justícii EÚ alebo justícii EÚ.

Odporúčanie 2 (týkajúce sa minimálneho obsahu nástroja, ktorý sa má prijať)

Akčný plán by sa mal skladať aspoň z týchto opatrení:

1.  Akčný plán v oblasti justície EÚ

Aby sa zabránilo fragmentácii a aby sa zlepšila koordinácia a jednotnosť, mala by Komisia spolu s Európskym parlamentom vypracovať akčný plán v oblasti justície EÚ, ktorý sa zameria tak na potreby občanov, ako aj osôb vykonávajúcich právnické povolanie, a v ktorom navrhne stratégiu optimálneho zavedenia európskeho priestoru spravodlivosti. Z tohto pohľadu by mali inštitúcie EÚ a členské štáty lojálne spolupracovať (v súlade s článkom 10 Zmluvy o ES) a mali by sa zaviazať, že si budú navzájom oznamovať akékoľvek relevantné informácie vrátane informácií o novoprijatých právnych predpisoch, podobne, ako sa to už deje na vnútornom trhu pre výmenu informácií o národných technických predpisoch. Bez ohľadu na to, že každé opatrenie zamerané na zlepšenie vzájomného porozumenia informácií je vítané, treba zároveň venovať pozornosť jasnému vymedzeniu a ohraničeniu používania systémov automatického prekladu, pretože tieto systémy produkujú preklady, ktoré sa v niektorých prípadoch môžu ukázať ako zavádzajúce.

2.  Opatrenia na prispôsobenie právnych predpisov budúcemu vývoju

Komisia by mala vytvoriť vhodnú štruktúru, ktorá zabezpečí, aby všetky budúce právne predpisy v oblasti občianskeho práva boli navrhnuté tak, aby ich bolo možné použiť v online aplikáciách. Mohli by sa napríklad prijať opatrenia, ktoré by prostredníctvom online prihlášky zabezpečovali možnosť zriadiť navrhovanú európsku súkromnú spoločnosť a prijatie návrhov o uznaní nástrojov, ktoré sa napríklad zaoberajú právnou ochranou dospelých osôb, a iných autentických aktov na online používanie. Ak sa predkladajú návrhy obsahujúce formuláre, ktoré majú vypĺňať občania, mali by sa tieto formuláre už od začiatku vytvárať a formátovať so zreteľom na elektronické použitie a mali by byť dostupné vo všetkých úradných jazykoch členských štátov. Mali by sa prijať opatrenia, ktorými by sa čo najviac obmedzila potreba vpisovať do formulára voľný text, a zabezpečiť, aby bola v prípade potreby k dispozícii pomoc online vo všetkých úradných jazykoch a online elektronické prekladateľské služby. Podobne, ak treba zabezpečiť doručovanie listín, ich doručovanie a komunikácia by sa mali umožniť prostredníctvom elektronickej pošty a malo by sa umožniť elektronické podpisovanie, a v prípadoch, keď je potrebné ústne svedectvo, by sa malo podporiť využívanie videokonferencie.

Všetky budúce návrhy by mali obsahovať odôvodnené stanovisko Komisie, že boli posúdené z hľadiska súladu s princípmi elektronickej justície.

Komisia by mala urobiť audit všetkých platných právnych predpisov v oblasti občianskej justície a podľa potreby navrhnúť ich zmenu a doplnenie, aby sa upravili podľa požiadaviek elektronickej justície. To znamená, že Komisia by v tejto súvislosti mala prioritne preveriť európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, európsky exekučný titul a alternatívne riešenie sporov, aby k nim mali občania a podniky priamy prístup online. Podobne by sa malo zrevidovať nariadenie o doručovaní listín(2) a nariadenie o vykonávaní dôkazov v občianskych veciach(3). Cieľom by malo byť vytvorenie širokej škály účinných a jednoduchých nástrojov, ktoré by boli užitočné a ľahko použiteľné pre bežných občanov a malé podniky, nie vytvorenie systému, ktorý by bol výhodný len pre veľké podnikateľské subjekty, ktoré sú zapojené do súdnych konaní s veľkou hodnotou sporu.

3.  Opatrenia v oblasti občianskoprávneho konania

Komisia a Rada by mali Európskemu parlamentu podávať správy o reforme a harmonizácii procesného práva a práva týkajúceho sa výkonu dôkazov v cezhraničných konaniach a veciach a konaniach pred Súdnym dvorom, pričom sa zohľadní vývoj v oblasti informačných technológií. Cieľom by malo byť jednoduchšie, lacnejšie a rýchlejšie občianskoprávne konanie v cezhraničných prípadoch.

4.  Opatrenia v oblasti zmluvného a spotrebiteľského práva

V tejto oblasti by sa mal klásť dôraz na preventívne právo. Mala by sa dosiahnuť väčšia jasnosť a jednoduchosť a zabrániť úskaliam, problémom a nákladom, ktoré vytvára predovšetkým medzinárodné právo súkromné.

Komisia by sa mala v tejto súvislosti začať zaoberať štandardnými podmienkami elektronického obchodu. V konečnom dôsledku by to umožnilo, aby obchodníci vykonávajúci svoju činnosť elektronicky mohli poskytnúť možnosť využiť tzv. modré tlačidlo, ktorým by spotrebitelia (alebo iní obchodníci) mohli súhlasiť s uplatnením štandardného európskeho zmluvného práva na svoje transakcie. Mohlo by to byť spojené s online systémom podávania sťažností a prístupom ku schválenému alternatívnemu riešeniu sporov online.

5.  Opatrenia v oblasti jazykov, viacjazyčnosti a interoperability

Mal by sa začať rozbehnúť program, v rámci ktorého by sa preskúmali možnosti čo najlepšieho poskytovania online prekladateľských služieb pre portály európskej elektronickej justície. Paralelne s tým by sa mala vytvoriť pracovná skupina, ktorá by sa zaoberala zjednodušením a štandardizáciou terminológie. Každý členský štát by mal vytvoriť databázu súdnych prekladateľov a tlmočníkov.

6.  Opatrenia v oblasti portálov európskej elektronickej justície

Výstupy zo všetkých uvedených činností by sa mali zhromažďovať v koordinačnej a riadiacej jednotke zodpovednej aj za koordináciu príspevkov z jednotlivých členských štátov a za zabezpečenie ich interoperability.

Koordinačná a riadiaca jednotka by mala byť zodpovedná aj za vytvorenie a prevádzku portálu európskej elektronickej justície, ktorý by mal poskytovať priestor pre občanov, odborníkov z oblasti práva a justície a pre štátnych zamestnancov, a mala by podliehať členovi Komisie pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť, Európskemu parlamentu a Rade. Čo najskôr (najneskôr v rokoch 2009 až 2010) by sa mali začať realizovať štúdie uskutočniteľnosti využitia elektronického podpisu v právnom kontexte, pripojenia k národným registrom na diaľku (konkurzných registrov, katastrov nehnuteľností, obchodných registrov atď.) a vytvorenia bezpečnej siete, pričom by sa mali zohľadniť výsledky, ktoré už dosiahla Rada (prepojenie konkurzných registrov, prípadná spolupráca s EULIS a EBR). Štúdia uskutočniteľnosti platformy virtuálnej výmeny by sa mala začať v roku 2011. Štúdie uskutočniteľnosti by mali dodržiavať predpisy týkajúce sa zverejňovania a prístupu k informáciám ustanovené v každom členskom štáte, aby sa v súvislosti s informáciami zabezpečila ochrana údajov a právna istota.

Pri vypracovávaní týchto štúdií by sa mala zohľadniť činnosť, ktorá sa už uskutočnila v oblasti notárstva (overovanie podpisov, elektronické notárstvo, register závetov atď.). Cieľom je zaručiť, aby občania, podniky, osoby vykonávajúce právnické povolanie, sudcovia a úradníci zodpovední za správu justície mali k dispozícii ľahko ovládateľné nástroje.

a)  Portál európskej elektronickej justície pre občanov

Tento viacjazyčný portál by sa mal vytvoriť tak, aby občanom a podnikom hľadajúcim právnu pomoc a počiatočné právne poradenstvo v cezhraničných právnych problémoch poskytol všetky potrebné informácie.

Okrem prístupu k právnym databázam a elektronickým opravným prostriedkom (veci s nízkou hodnotou sporu, platobný rozkaz), online mechanizmom alternatívneho riešenia sporov (vrátane programu SOLVIT) a ombudsmanom by mal portál obsahovať aj inteligentné systémy určené na pomoc občanom pri hľadaní spôsobov riešenia právnych problémov. Tieto systémy by mali ľudí usmerniť v týchto oblastiach: a) ako nájsť v inom členskom štáte právnika, ktorý hovorí ich jazykom (advokáta, notára, obhajcu atď.), a objasniť ich príslušnú úlohu, b) zistenie toho, či a aká právna pomoc je k dispozícii, a c) definovanie krokov, ktoré sú potrebné na vykonanie určitých formalít v iných členských štátoch (napr. ako založiť firmu, predkladať finančné výkazy, napísať závet, kúpiť/predať dom atď.). Mali by tiež byť schopné poradiť, o aký typ problému ide a aké procesné kroky treba urobiť a podobne.

Pokiaľ to bude možné, počiatočné bezplatné právne poradenstvo elektronickou poštou by sa malo poskytovať zo strany vnútroštátnych profesijných združení a pod ich dohľadom. Prinajmenšom by mali byť k dispozícii zoznamy právnikov, notárov, súdnych vykonávateľov a doručovateľov predvolaní, audítorov, znalcov s licenciou pre daný štát a súdnych prekladateľov a tlmočníkov v každom členskom štáte, a to spolu s odkazmi na príslušné profesijné združenie. K dispozícii by mali byť aj jednoduché príručky o právnom systéme každého členského štátu.

Mal by sa umožniť aj rýchly prístup k naliehavej právnej pomoci a polícii.

Portál by mal okrem toho poskytovať prístup k rôznym registrom a umožňovať uverejňovanie národných úradných oznámení.

b)  Bezpečný portál európskej elektronickej justície

Tento portál by sa mal navrhnúť ako nástroj pre sudcov, súdnych úradníkov, úradníkov ministerstiev spravodlivosti členských štátov a osoby vykonávajúce právnické povolanie a jeho bezpečnosť by sa mala zaručiť prostredníctvom rôznych prístupových práv.

Okrem poskytovania prístupu k právnym a legislatívnym databázam a čo najväčšiemu rozsahu národných registrov by mal umožňovať aj bezpečnú komunikáciu, videokonferencie a výmenu dokumentov medzi súdmi, ako aj medzi súdmi a účastníkmi súdneho konania (dematerializácia konania). Na tento účel by mal umožniť overovanie elektronických podpisov a poskytovať príslušné systémy overovania.

Tento portál by mal zároveň poskytovať prostriedky na výmenu informácií napríklad o osobách, ktoré majú zakázané pracovať s deťmi alebo pôsobiť vo funkcii vedúceho podniku.

Kontaktné miesta európskej súdnej siete by sa mali v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch povzbudzovať k tomu, aby zohrávali aktívnu úlohu pri rozvoji európskej elektronickej justície prispievaním ku koncipovaniu a navrhovaniu budúcich portálov, a to aj občianskeho portálu elektronickej justície, ako súčasti politiky Spoločenstva v oblasti elektronickej justície vytvorenej osobitne tak, aby občania mali priamy prístup k spravodlivosti. Ako prvý krok by vnútroštátne ministerstvá mali na svoje internetové stránky začleniť odkaz na stránku európskej justičnej siete.

Portál by mal občanom EÚ poskytnúť informácie o systéme trestného súdnictva členských štátov, najmä so zreteľom na ich práva, a mal by zahrnúť praktické informácie o tom, na aký orgán sa majú obrátiť a ako, akým spôsobom sa dajú získať príslušné formuláre a informácie o právnej pomoci, ako aj zoznam právnikov, ktorí môžu pracovať pre zahraničných klientov. Portál by mal zároveň osobám vykonávajúcim právnické povolanie v EÚ poskytnúť právne predpisy EÚ a relevantné právne predpisy členských štátov. Veľa užitočných informácií je už dostupných na internetových stránkach Európskej justičnej prípravy (EJT), Európskej súdnej siete (EJN) v občianskych a obchodných veciach, Európskej siete odbornej justičnej prípravy (EJTN) a iných orgánov. Tieto informácie sú však rozdrobené a ťažko sa hľadajú. Dôležité súdne rozhodnutia by sa mali sprístupniť. Všetky tieto informácie by mali byť k dispozícii online aj offline a osobitnú pozornosť treba venovať synchronizačným mechanizmom, ktoré poskytujú aktualizované informácie (RSS-feed).

7.  Odborná justičná príprava

S cieľom šíriť európsku justičnú kultúru a obsiahnuť čo najväčší počet zamestnancov justičných orgánov od prvej chvíle, keď rozšíria rady justície, by sa mal dať všetkým novo vymenovaným úradníkom justičných orgánov "balíček na prežitie" pozostávajúci z CD alebo USB kľúča obsahujúceho Zmluvu o EÚ, Zmluvu o ES, ako aj základné dokumenty o súdnej spolupráci a informácie o súdnych systémoch iných členských štátov. Pozornosť by sa mala venovať aj publikáciám EÚ určeným pre občanov, ktoré poskytujú praktické informácie o súdnej spolupráci v EÚ a systémoch trestného súdnictva ostatných členských štátov. Okrem toho by mali Komisia a Rada venovať primeranú pozornosť elektronickým nástrojom vzdelávania, ktoré poskytuje EJTN ako zástupca škôl odbornej justičnej prípravy v celej EÚ, a mali by im poskytnúť adekvátnu podporu.

8.  Predchádzanie nadnárodnej trestnej činnosti a boj proti nej

Najdôležitejším uplatnením elektronickej justície v kontexte trestného súdnictva bolo doteraz vytvorenie Európskeho informačného systému registrov trestov. Na to, aby bol tento systém účinný, sa musí opierať o elektronickú štruktúru schopnú prepojiť všetky národné registre trestov(4). Takúto štruktúru treba bezodkladne zaviesť. Ďalším významným príkladom zavedenia IT do priestoru spravodlivosti, slobody a bezpečnosti je Schengenský informačný systém (SIS), obrovská databáza, ktorá príslušným orgánom členských štátov umožňuje výmenu informácií a spoluprácu rôznymi spôsobmi vrátane bezpečného a mimoriadne rýchleho prenosu európskych zatykačov. Ako sa uvádza v pozícii Európskeho parlamentu z 2. septembra 2008(5), Eurojust je kľúčovým hráčom v boji proti nadnárodnej trestnej činnosti na úrovni EÚ. Jeho koordinačné aktivity majú zásadný význam pri potláčaní závažných kriminálnych fenoménov, ktoré čoraz viac využívajú technologické prostriedky. Aj vďaka novému systému spracovania údajov (systém E-POC) dosiahol počet prípadov, ktorými sa Eurojust zaoberal v roku 2008, hranicu 1 000. Počet takýchto dobrých príkladov treba zvýšiť a mali by sa im poskytnúť finančné prostriedky zo zdrojov EÚ.

9.  Videokonferencie

Využívanie videokonferencií v kontexte trestného stíhania je v niektorých členských štátoch relatívne bežné. Umožňuje zbierať dôkazový materiál získaním výpovedí obvinených, svedkov alebo znalcov v ich fyzickej neprítomnosti a zároveň poskytuje primeranú ochranu osobám, ktoré ju potrebujú. Európsky dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach z roku 2000 stanovuje pravidlá vypočúvania svedkov, obvinených a znalcov prostredníctvom videokonferencie. Ratifikovalo ho už 24 členských štátov. Európsky parlament vyzýva členské štáty, aby čo najskôr ukončili proces ratifikácie. Zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne štatistické údaje o využívaní videokonferencií v praxi. Zdá sa však, že videokonferencie sa stále nevyužívajú v plnom rozsahu. Jedným z dôvodov je nedostatok potrebného elektronického vybavenia. Vybavenie a finančnú podporu zo strany EÚ treba poskytnúť čo najskôr.

10.  Posilnenie základných práv a procesných záruk

Vítaný je akýkoľvek technologický pokrok, pokiaľ neohrozuje základné práva. Vzhľadom na to treba pri príprave a realizácii stratégie a akčného plánu venovať pozornosť rešpektovaniu základných práv, predovšetkým procesných záruk a ochrany údajov, dať občanom EÚ právo na prístup k informáciám, ktoré uschovávajú a spoločne využívajú príslušné orgány, a informovať ich o dostupných opravných prostriedkoch. Skutočná stratégia elektronickej justície nemôže fungovať bez harmonizácie procesných záruk a záruk náležitej ochrany údajov, ktoré sa uplatňujú na spoluprácu v oblasti trestného súdnictva.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2008)0352.
(2) Nariadenie Rady (ES) č. 1348/2000 z 29. mája 2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch, (Ú. v. ES L 160, 30.6.2000, s. 37).
(3) Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 174, 27.6.2001, s. 1).
(4) Európsky parlament podporuje tento projekt a dúfa, že sa zrealizuje, pričom sa zohľadní jeho pozícia z 9. októbra 2008 o zriadení Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS) (Prijaté texty, P6_TA(2008)0465).
(5) Pozícia Európskeho parlamentu z 2. septembra 2008 o podnete Belgického kráľovstva, Českej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Talianskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Portugalskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky a Švédskeho kráľovstva na účely prijatia rozhodnutia Rady o posilnení Eurojustu a o zmene a doplnení rozhodnutia 2002/187/SVV (Prijaté texty, P6_TA(2008)0384).


Právna ochrana dospelých osôb: cezhraničné dôsledky
PDF 295kWORD 54k
Uznesenie
Príloha
Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 s odporúčaniami pre Komisiu o právnej ochrane dospelých osôb: cezhraničné dôsledky (2008/2123(INI))
P6_TA(2008)0638A6-0460/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 192 druhý odsek Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na Haagsky dohovor z 13. januára 2000 o medzinárodnej ochrane dospelých osôb,

–   so zreteľom na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím z 13. decembra 2006,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím Európskym spoločenstvom (KOM(2008)0530),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 10. mája 2005 s názvom "Haagsky program: Desať priorít na nasledujúcich päť rokov. Partnerstvo pre európsku obnovu v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (KOM(2005)0184),

–   so zreteľom na články 39 a 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0460/2008),

A.   keďže vo svojom vyššie uvedenom oznámení o Haagskom programe Komisia uviedla ako jednu zo svojich priorít potrebu zabezpečiť skutočný európsky priestor v rámci civilného súdnictva, najmä pokiaľ ide o uznávanie a vykonávanie súdnych rozhodnutí,

B.   keďže v tomto rámci bolo vyvinuté úsilie a prebehli konzultácie v oblasti rozhodnutí týkajúcich sa rodinného majetku, dedičstva a závetov, s cieľom vypracovať nové legislatívne návrhy,

C.   keďže je tiež potrebné podporovať uznávanie a vykonávanie súdnych alebo správnych rozhodnutí prijatých vo vzťahu k osobám, na ktoré sa vzťahujú ochranné opatrenia,

D.   keďže je potrebné venovať pozornosť často citlivým a zraniteľným pomerom osôb, na ktoré sa vzťahujú ochranné opatrenia, a je potrebné pohotovo vybavovať žiadosti o spoluprácu, informácie alebo uznanie a vykonávanie rozhodnutí,

E.   keďže nastávajú situácie, kedy sa vykonávanie právnej ochrany týka dvoch alebo viacerých členských štátov,

F.   keďže nastávajú tiež situácie, v ktorých prípady týkajúce sa právnej ochrany zahŕňajú dva alebo viaceré členské štáty alebo sa týkajú členských štátov a tretích krajín, najmä v dôsledku tradičných migračných tokov (bývalé kolónie, USA a Kanada),

G.   keďže vznikajú problémy z dôvodu zintenzívňujúceho sa pohybu medzi členskými štátmi, v ktorých dochádza k čistému odlevu ľudí na dôchodku vrátane zraniteľných dospelých osôb, a tými, v ktorých dochádza k čistému prílevu jednotlivcov na dôchodku,

H.   keďže potrebu právnej ochrany zraniteľných dospelých osôb a jej zásady odsúhlasili všetky členské štáty EÚ v odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy č. R(99) 4 členským štátom o zásadách týkajúcich sa právnej ochrany nespôsobilých dospelých osôb, ktoré výbor prijal 23. februára 1999,

I.   keďže právna ochrana zraniteľných dospelých osôb musí byť pilierom práva na voľný pohyb osôb,

J.   keďže v súčasnosti jestvujú rozdiely medzi právnymi predpismi členských štátov v oblasti ochranných opatrení,

K.   keďže treba zohľadniť ustanovenia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,

L.   keďže ustanovenia Haagskeho dohovoru môžu prispieť k dosiahnutiu cieľa vytvoriť priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti tým, že zjednodušia uznávanie a vykonávanie rozhodnutí o ochranných opatreniach, určenie rozhodného práva a spoluprácu medzi ústrednými orgánmi,

M.   keďže by sa mali vykonávať špecifické a primerané opatrenia v oblasti spolupráce medzi členskými štátmi, ktoré by mohli vychádzať z nástrojov stanovených v uvedenom dohovore,

N.   keďže by sa mohli zaviesť jednotné formuláre Spoločenstva, ktoré by podporovali informovanie o rozhodnutiach o ochrane, ako aj šírenie, uznávanie a vykonávanie týchto rozhodnutí,

O.   keďže pre prípady mandátov o nespôsobilosti by mohol byť na úrovni EÚ vytvorený jednotný formulár Spoločenstva, aby sa zaručila ich účinnosť vo všetkých členských štátoch,

P.   keďže by sa mohli zaviesť mechanizmy na jednoduché uznávanie, registrovanie a využívanie trvalých plnomocenstiev (tzv. lasting powers of attorney) na celom území EÚ,

1.   víta záväzok francúzskeho predsedníctva týkajúci sa situácie zraniteľných dospelých osôb a ich cezhraničnej právnej ochrany; blahoželá členským štátom, ktoré podpísali a ratifikovali Haagsky dohovor a nabáda členské štáty, ktoré tento dohovor ešte nepodpísali alebo neratifikovali, aby tak urobili;

2.   žiada Komisiu, aby ihneď po nadobudnutí dostatočných skúseností v oblasti uplatňovania Haagskeho dohovoru predložila Európskemu parlamentu na základe článku 65 Zmluvy o ES legislatívny návrh zameraný na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi a zlepšenie uznávania a vykonávania rozhodnutí, ktoré sa týkajú ochrany dospelých osôb, mandátov o nespôsobilosti a trvalých plnomocenstiev, na základe podrobných odporúčaní uvedených nižšie;

3.   vyzýva Komisiu, aby monitorovala skúsenosti s uplatňovaním Haagskeho dohovoru a jeho implementáciou v členských štátoch a aby vo vhodnom čase predložila Európskemu parlamentu a Rade správu obsahujúcu zhrnutie problémov a najlepších postupov pri jeho uplatňovaní v praxi a návrhy ustanovení Spoločenstva, ktoré dopĺňajú alebo upresňujú informácie o spôsobe uplatňovania Haagskeho dohovoru;

4.   vyzýva Komisiu, aby posúdila možnosť pristúpenia Spoločenstva k Haagskemu dohovoru; navrhuje, aby sa táto oblasť stala súčasťou rozšírenej spolupráce medzi členskými štátmi;

5.   vyzýva všetky členské štáty, ktoré ešte nepodpísali alebo neratifikovali Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, aby k nemu pristúpili, keďže by to viedlo k zvýšeniu úrovne ochrany zraniteľných dospelých osôb v EÚ;

6.   žiada, aby Komisia poskytla finančné prostriedky na štúdiu zameranú na porovnanie právnych predpisov členských štátov o zraniteľných dospelých osobách a ochranných opatreniach s cieľom zistiť, v ktorých oblastiach by mohli vzniknúť problémy právneho charakteru a ktoré opatrenia by boli potrebné na úrovni EÚ alebo členských štátov na vyriešenie akýchkoľvek uvedených problémov; domnieva sa, že štúdia by sa mala tiež zaoberať otázkou inštitucionalizovaných dospelých osôb s mentálnym postihnutím pokiaľ ide o ich poručníctvo a schopnosť uplatňovania vlastných zákonných práv; vyzýva Komisiu, aby usporiadala sériu konferencií pre právnikov, ktorí sú priamo zapojení do takýchto prípadov, a aby v budúcich právnych predpisoch zohľadnila výsledky tejto štúdie a názory odborníkov;

7.   vyzýva členské štáty, aby zabezpečili primeranosť ochranných opatrení k situácii týchto zraniteľných dospelých osôb, aby sa jednotlivým občanom EÚ neupieralo zákonné právo, ak sú ešte schopní toto právo uplatňovať;

8.   vyzýva členské štáty k prijatiu opatrení na ochranu zraniteľných dospelých osôb, aby sa nestali obeťami krádeže totožnosti, podvodu či iných trestných činov prostredníctvom telefónu alebo počítačovej kriminality vrátane právnych opatrení na zvýšenie ochrany osobných údajov zraniteľných dospelých osôb a/alebo obmedzenia prístupu k nim;

9.   podporuje vytvorenie bezpečných mechanizmov, ktoré budú spĺňať prísne pravidlá na ochranu osobných údajov a pravidlá na obmedzenie prístupu, v oblasti spoločného využívania najlepších postupov a iných informácií týkajúcich sa ochranných opatrení, ktoré v súčasnosti platia medzi členskými štátmi vrátane možnosti výmeny informácií medzi súdnymi systémami členských štátov pokiaľ ide o štatút ochrany zraniteľnej dospelej osoby;

10.   pripomína Komisii a členským štátom, že nie všetky zraniteľné dospelé osoby sú zraniteľné v dôsledku svojho pokročilého veku a žiada, aby sa prijali opatrenia na posilnenie právnej ochrany a práv nielen týchto starších zraniteľných dospelých osôb, ale aj tých dospelých osôb, ktoré sú zraniteľné z dôvodu vážneho telesného a/alebo mentálneho postihnutia, a aby sa zohľadnili aj ich potreby pri prijímaní budúcich sociálnych opatrení na zabezpečenie týchto zákonných práv;

11.   potvrdzuje, že tieto odporúčania sú v súlade so zásadou subsidiarity a základnými právami občanov;

12.   domnieva sa, že požadovaný návrh nemá žiadne finančné dôsledky;

13.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie a podrobné odporúčania uvedené v prílohe postúpil Rade a Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov.

PRÍLOHA

PODROBNÉ ODPORÚČANIA PRE OBSAH POŽADOVANÉHO NÁVRHU

A.  ZÁSADY A CIELE NÁVRHU

1.   podporiť uznávanie a vykonávanie právnych alebo administratívnych rozhodnutí týkajúcich sa osôb, na ktoré sa vzťahujú ochranné opatrenia,

2.   zaviesť opatrenia podporujúce splnenie cieľa, ktorým je vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, tým, že sa zjednoduší uznávanie a vykonávanie rozhodnutí o ochrannom opatrení, určovanie rozhodného práva a spolupráca medzi ústrednými orgánmi,

3.   mali by sa zaviesť špecifické a vhodné opatrenia v oblasti spolupráce medzi členskými štátmi, pričom by sa malo vychádzať z nástrojov, ktoré sú k dispozícii na základe Haagskeho dohovoru,

4.   mali by sa zaviesť jednotné formuláre Spoločenstva na podporu poskytovania informácií o rozhodnutiach o ochrane, ako aj šírenia, uznávania a vykonávania týchto rozhodnutí,

5.   na úrovni EÚ sa mohol vytvoriť jednotný formulár Spoločenstva pre prípady mandátov o nespôsobilosti, aby sa zaručila ich účinnosť vo všetkých členských štátoch.

B.  NAVRHOVANÉ OPATRENIA

1.  Žiada Komisiu, aby ihneď po získaní dostatočných skúseností v oblasti uplatňovania Haagskeho dohovoru predložila Európskemu parlamentu na základe článku 65 Zmluvy o ES legislatívny návrh zameraný na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi a zlepšenie uznávania a vykonávania rozhodnutí, ktoré sa týkajú ochrany dospelých osôb, mandátov o nespôsobilosti a trvalých plnomocenstiev.


Perspektívy upevňovania mieru a budovania štátu v situáciách po skončení konfliktu
PDF 291kWORD 133k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 o perspektívach upevňovania mieru a budovania štátu v situáciách po skončení konfliktu (2008/2097(INI))
P6_TA(2008)0639A6-0445/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Haagske nariadenia z roku 1907 a štyri ženevské dohovory z roku 1949 a ich dodatkové protokoly I a II z roku 1977,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–   so zreteľom na všetky dohovory OSN o ľudských právach a na ich opčné protokoly,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966 a na dva k nemu pripojené opčné protokoly,

–   so zreteľom na Chartu OSN z roku 1945 a konkrétne na jej články 1 a 25 a v kapitole VII články 39 a 41,

–   so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach z roku 1950 a na jeho päť protokolov,

–   so zreteľom na Miléniovú deklaráciu OSN z 8. septembra 2000, ktorá určuje rozvojové ciele milénia (RCM) ako kritériá na odstránenie chudoby spoločne stanovené medzinárodným spoločenstvom,

–   so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 60/1 z 24. októbra 2005 o výsledku svetového samitu 2005 a najmä na jej odseky 138 až 140 o zodpovednosti za ochranu obyvateľstva proti genocíde, vojnovým zločinom, etnickým čistkám a zločinom proti ľudskosti,

–   so zreteľom na mierové operácie OSN (udržiavanie i budovanie mieru) v Kongu (1962), Namíbii (1988), Salvádore (1992), Kambodži (1992), Somálsku (1992), Juhoslávii – Srbsku, Chorvátsku, Bosne a Hercegovine (1992 – 2002), na Haiti (1994), vo východnom Slavónsku (1995 – 1998), v Kosove (1999), Sierra Leone (1999), vo Východnom Timore (1999) a so zreteľom na misiu pod vedením USA a Spojeného Kráľovstva v Iraku (2003) a misie pod vedením NATO ISAF v Afganistane (2001),

–   so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000(1), zmenenú a doplnenú rozhodnutím Rady ministrov AKT-EÚ č. 1/2006(2) (ďalej len "Dohoda z Cotonou"),

–   so zreteľom na Spoločné vyhlásenie Rady a predstaviteľov vlád členských štátov, ktorí sa stretli v rámci zasadnutia Rady, Európskeho parlamentu a Komisie, o rozvojovej politike Európskej únie: "Európsky konsenzus" podpísané 20. decembra 2005(3), najmä so zreteľom na horizontálne otázky uvedené v časti II, oddiele 3.3: demokracia, dobrá správa vecí verejných, ľudské práva, práva detí a pôvodných obyvateľov, trvalá udržateľnosť životného prostredia, rodová rovnosť a boj proti HIV/AIDS,

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie Rady a zástupcov vlád členských štátov na zasadnutí Rady, Európskeho parlamentu a Komisie: Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci(4),

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce(5) (nástroj rozvojovej spolupráce),

–   so zreteľom na strategické partnerstvo Afriky a EÚ: spoločnú stratégiu Afriky a EÚ prijatú na samite EÚ – Afrika v decembri 2007,

–   so zreteľom na závery zasadania Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy (RVZVV) z 19. novembra 2007 o západnom Balkáne,

–   so zreteľom na závery RVZVV o usmerneniach EÚ o deťoch v ozbrojených konfliktoch zo 16. júna 2008,

–   so zreteľom na závery RVZVV o podpore rodovej rovnosti a uplatňovaní rodového hľadiska v krízovom riadení z 13. novembra 2006,

–   so zreteľom na závery RVZVV z 21. a 22. novembra 2005 o stratégii EÚ pre Afriku,

–   so zreteľom na politický rámec Africkej únie (AÚ) o obnove a rozvoji po konfliktoch, ktorý prijali členské štáty AÚ na samite 25. júna až 2. júla 2006 v Banjule,

–   so zreteľom na desať zásad prínosného medzinárodného angažovania sa v nestabilných štátoch a situáciách, ktoré podporuje Výbor pre rozvojovú pomoc (DAC) Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre nestabilné štáty a ktoré boli schválené 3. a 4. apríla 2007 na stretnutí DAC na vysokej úrovni v Paríži,

–   so zreteľom na reformu a riadenie bezpečnostného sektora, usmernenia OECD/DAC,

–   so zreteľom na Európsku bezpečnostnú stratégiu prijatú Európskou radou 12. decembra 2003,

–   so zreteľom na vymedzenie pojmu "justícia v prechodnom období" uvedené v správe generálneho tajomníka OSN z roku 2004 o právnom štáte a justícii v prechodnom období v spoločnostiach počas konfliktu a po jeho ukončení(6),

–   so zreteľom na finančný nástroj vo výške 12 miliónov EUR, ktorý vytvorila Komisia v rámci európskeho nástroja stability s cieľom poskytnúť pomoc ad hoc tribunálom a iniciatívam justície v prechodnom období na celom svete,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. októbra 2007 pod názvom K odpovedi EÚ na citlivé situácie – angažovanie sa v náročných podmienkach v záujme trvale udržateľného rozvoja, stability a mieru (KOM(2007)0643),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2007 o odpovedi Európskej únie na citlivé situácie v rozvojových krajinách(7),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o predchádzaní konfliktom (KOM(2001)0211) a na program EÚ pre predchádzanie násilným konfliktom prijatý Európskou radou v Göteborgu 15. a 16. júna 2001,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva EÚ k dokumentu OSN o právnom štáte a justícii v prechodnom období v spoločnostiach počas konfliktu a po jeho ukončení zo 6. októbra 2004,

–   so zreteľom na koncepciu EÚ na podporu odzbrojenia, demobilizácie a reintegrácie (ODR), ktorú schválila Rada Európskej únie 11. decembra 2006,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. apríla 2001 s názvom O prepojení núdzovej pomoci, obnovy a rozvoja – hodnotenie (KOM(2001)0153),

–   so zreteľom na svoje uznesenie 25. októbra 2007 o súčasnom stave vzťahov medzi EÚ a Afrikou(8),

–   so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT-EÚ č. 3937/07 a na správu jeho Politického výboru z júla 2007 o dobrej správe vecí verejných, transparentnosti a zodpovednosti vo vzťahu k využívaniu prírodných zdrojov v krajinách AKT(9),

–   so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN 1325) o ženách, mieri a bezpečnosti a rezolúciu o sexuálnom násilí voči civilistom počas konfliktu (BR OSN 1820),

–   so zreteľom na návrh spoločnej stratégie EÚ a Afriky schválený na 8. stretnutí ministerskej trojky EÚ – Afrika z 15. mája 2007 v Bruseli,

–   so zreteľom na články 177 až 181 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozvoj a stanoviská Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a Výboru pre zahraničné veci (A6-0445/2008),

A.   keďže v polovici všetkých krajín, v ktorých došlo ku konfliktu, sa konflikt do piatich rokov obnoví a odhaduje sa, že 340 miliónov najchudobnejších obyvateľov sveta žije v štátoch s nestabilnou situáciou, pričom absencia nepriateľských prejavov nevedie automaticky k pevnej a trvalej stabilite a trvalo udržateľnému rozvoju,

B.   keďže RCM stanovujú ucelené a časovo ohraničené ciele na dlhodobé odstránenie chudoby; keďže do roku 2010 bude pravdepodobne polovica najchudobnejšieho obyvateľstva žiť v štátoch, v ktorých prebieha alebo ktorým hrozí násilný konflikt(10),

C.   keďže budovanie stabilných a trvalých štátov si vyžaduje vytvorenie zodpovednej meritokratickej verejnej správy nezávislej od politických vplyvov a korupcie,

D.   keďže prehľadný, zodpovedný a profesionálny bezpečnostný sektor je základom na vytvorenie podmienok podpory mieru a rozvoja,

E.   keďže reforma bezpečnostného sektora (SSR) by sa mala zamerať na poskytovanie účinnej a legitímnej verejnej služby, ktorá je transparentná, zodpovedá sa civilným orgánom a reaguje na potreby verejnosti,

F.   keďže šírenie ručných a ľahkých zbraní podnecuje konflikty a zločinnosť; keďže v roku 2006 predstavovali civilisti tri štvrtiny zaznamenaných obetí nášľapných mín(11),

G.   keďže násilné konflikty okrem tragických následkov na rozvoj a ľudské práva odrádzajú aj zahraničných investorov, čím zásadne znižujú rast a brzdia investície do hospodárstva a základných služieb (z nedávnej správy(12) vyplýva, že ozbrojený konflikt znižuje úroveň hospodárstva afrických štátov o 15 %); keďže fungujúci súkromný sektor môže v konečnom dôsledku vytvoriť základ pre udržateľné príjmy pre legitímnu vládu,

H.   keďže dlhodobá stabilita sa dá dosiahnuť len priamym zapojením všetkých zainteresovaných strán vrátane žien a menšín do procesu nastoľovania mieru, národného zmierenia a budovania štátu,

I.   keďže výbory na vyšetrenie pravdy a zmierenie môžu spoločnostiam pomáhať vyrovnať sa s dedičstvom masového zneužívania, uľahčovať dialóg medzi spoločenstvami a pôvodne znepriatelenými stranami konfliktu a prispieť k spravodlivosti, nápravne škôd a reformným opatreniam, ktorými sa zníži pravdepodobnosť prepuknutia konfliktu v budúcnosti,

J.   keďže inštitucionálny rámec umožňujúci rozvoj občianskej spoločnosti vychádza zo slobody združovania a slobody prejavu, ako aj z rozvoja slobodných médií chránených zákonom,

K.   keďže na trvalo udržateľný a dobre fungujúci štát je potrebná aj silná občianska spoločnosť, ktorá ľudí ochráni pred zneužívaním moci, a slobodná tlač poukazujúca na kroky príliš silnej výkonnej moci,

L.   keďže nestabilné štáty treba podporiť v tom, aby mimovládnym organizáciám umožnili fungovať bez zbytočne byrokratických registračných predpisov a postupov, ktoré by bránili rozvoju skutočne efektívnej občianskej spoločnosti,

M.   keďže priemerná rozvojová krajina privíta ročne 260 návštev darcov a v roku 2006 uskutočnili darcovia vo všetkých rozvojových krajinách spolu 70 000 transakcií pomoci, pričom priemerná veľkosť projektu bola len 1,7 milióna amerických dolárov,

N.   keďže v hodnotení politiky rozvojovej spolupráce ES zo strany OECD/DAC z roku 2007 sa uvádza, že EÚ by mala "systematickejšie využívať analýzu konfliktu ako súčasť programov a projektov na úrovni krajiny" s cieľom "zlepšiť ich účinnosť a zabezpečiť, že nebudú na škodu",

O.   keďže Komisia musí v nadväznosti na oznámenie o odpovedi EÚ na citlivé situácie a následné závery Rady a uznesenie Európskeho parlamentu pripraviť v roku 2009 realizačný plán, v ktorom zohľadní skúsenosti a informácie získané v pilotných prípadoch a prostredníctvom ktorého posúdi účinnosť rozličných nástrojov EÚ s cieľom dosiahnuť ich optimalizáciu v oblasti bezpečnosti a rozvoja,

P.   keďže okrem určenia šiestich pilotných krajín (Burundi, Guinea-Bissau, Haiti, Sierra Leone, Východný Timor a Jemen) neumožnili diskusie začaté medzi Komisiou, Radou, Európskym parlamentom a občianskou spoločnosťou, ako súčasť nadväzujúca na uvedené oznámenie Komisie o odpovedi EÚ na citlivé situácie, praktické vykonávanie konkrétnych opatrení,

Q.   keďže európske podniky sú prítomné v oblastiach konfliktu a majú v nich záujmy,

1.   podporuje "zodpovednosť za ochranu" schválenú OSN v záujme posilnenia štátnej suverenity namiesto jej oslabenia a zdôrazňuje, že EÚ a jej členské štáty by sa mali cítiť ňou viazané; zdôrazňuje, že "zodpovednosť za ochranu" by sa mala považovať za prostriedok na presadzovanie bezpečnosti obyvateľstva; zdôrazňujúc, že prvoradú zodpovednosť za prevenciu genocídy, vojnových zločinov, etnických čistiek a zločinov proti ľudskosti voči určitému obyvateľstvu nesie každý štát osamote, posilňuje zodpovednosť každej vlády za ochranu svojich vlastných občanov; domnieva sa však, že v prípade, že vlády nie sú schopné alebo ochotné zabezpečiť takúto ochranu, sa zodpovednosť prijať primerané opatrenia stáva kolektívnou zodpovednosťou širšieho medzinárodného spoločenstva; konštatuje však, že takéto opatrenia by mali predstavovať prevenciu a reakciu a mali by zahrňovať použitie nátlakovej vojenskej sily iba ako skutočne poslednú možnosť; považuje to za dôležité nové uplatňovanie zásady bezpečnosti osôb;

2.   žiada vykonávanie vyhlásenia bývalého generálneho tajomníka OSN Kofiho Annana na valnom zhromaždení v roku 2000, v ktorom uviedol: "suverenita predpokladá zodpovednosť a prvoradú zodpovednosť za ochranu vlastného obyvateľstva nesie každý štát sám; ak obyvateľstvo vážne trpí v dôsledku vnútornej vojny, vzbury alebo zlyhania štátu a daný štát nie je ochotný alebo schopný zastaviť alebo odvrátiť túto situáciu, zásada nezasahovania musí ustúpiť pred medzinárodnou zodpovednosťou za ochranu";

3.   je presvedčený, že existujú dve fázy nastoľovania mieru a budovania štátu: fáza stabilizácie, počas ktorej sa kladie dôraz na bezpečnosť, právo a poriadok a poskytovanie základných služieb, a druhá fáza budovania štátu, ktorá sa zameriava na správu vecí verejných a inštitúcie, ktoré ju zabezpečujú, pod podmienkou, že:

   a) druhá fáza by sa nemala začať, kým sa krajina nestabilizuje, lebo inštitúcie vytvorené pred stabilizáciou budú odrážať charakter konfliktu a nie to, čo krajina potrebuje pre stabilný a trvalý mier,
   b) počas fázy budovania štátu je dôležité robiť kompromisy a riadiť sa normami a očakávaniami občanov daného štátu, a nie presadzovať ideály štátov, ktoré zasahujú,
   c) počas fázy budovania štátu musia zasahujúce štáty postupne odovzdať jednotlivé inštitúcie domácim orgánom; práve vtedy sa môžu objaviť prípadné prekážky, ktoré treba akceptovať, ak zásadne neohrozujú pokrok dosahovaný danou krajinou;

4.   zdôrazňuje význam riešenia prvotných dôvodov konfliktov v politickom dialógu EÚ s tretími krajinami a v programoch rozvojovej spolupráce na vytvorenie mechanizmov, ktoré včas upozornia na varovné znaky zlyhávajúcich štátov pomocou možných náznakov alebo ukazovateľov občianskeho násilia, ako historické rozdiely, etnické alebo kmeňové krivdy, náboženské konflikty, nerovnosť a chudoba; v tejto súvislosti zdôrazňuje najmä potrebu vyčleniť nove finančné prostriedky na adaptáciu a ochranu prírody ako spôsob prevencie konfliktov súvisiacich s klímou a životným prostredím;

5.   vyzýva Komisiu, aby stanovila predchádzanie konfliktom za prierezovú tému rozvojovej spolupráce a aby začlenila zásady citlivého prístupu ku konfliktom a analýzy konfliktov do existujúcich aj nových politík, do strategických dokumentov pre krajinu a región, ako aj do príslušných finančných nástrojov vonkajšej spolupráce;

6.   pripomína, že mier nie je len neprítomnosť vojny a že neexistuje mier bez spravodlivosti a navyše, že koniec nepriateľských akcií neznamená vždy bezpečnosť pre mužov a ženy; takisto pripomína dôležitú úlohu žien pri predchádzaní konfliktom a ich riešení a tiež pri budovaní mieru a zdôrazňuje dôležitosť rovnakej účasti a úplného zapojenia žien do všetkých snáh o zachovanie a podporu mieru a bezpečnosti;

7.   pevne verí, že treba vynaložiť maximálne úsilie s cieľom zabezpečiť minimálnu úroveň základných služieb pre obyvateľstvo postihnuté konfliktom, najmä pokiaľ ide o prístup k potravinám, pitnej vode a hygienickým zariadeniam, liekom, zdravotnej starostlivosti (vrátane reprodukčného zdravia) a o osobnú bezpečnosť; záujmy trvalej udržateľnosti sa v krátkodobom horizonte musia podriadiť zabezpečeniu poskytovania základných tovarov a služieb;

8.   je presvedčený, že v situáciách po ukončení konfliktu je potrebná koordinácia medzi nastoľovaním mieru, humanitárnou pomocou a rozvojovými činnosťami v súlade so strategickým rámcom prepojenia núdzovej pomoci, obnovy a rozvoja a s cieľom zabezpečiť prepojenie bezpečnosti a rozvoja;

9.   považuje za nevyhnutné zohľadniť pri zaobchádzaní s utečencami a osobami presídlenými do zahraničia rodové hľadisko, a to aj v organizovaní utečeneckých táborov;

10.   zdôrazňuje potrebu posilniť civilno-vojenskú koordináciu; zastáva názor, že v situáciách po ukončení konfliktu sa prechod od vojenskej k civilnej bezpečnosti musí uskutočniť hneď, ako bude možný, a že medzinárodné sily by mali postupne doplniť a nahradiť profesionálne vycvičené národné a regionálne policajné sily; treba pritom zabezpečiť, aby sa dôsledne dbalo o rovnaké uplatňovanie zásady právneho štátu a administratívnych postupov voči všetkým skupinám zapojeným do konfliktu;

11.   zdôrazňuje potrebu dosiahnuť rovnováhu medzi civilnou a vojenskou zložkou rozvojovej pomoci, aby sa zaručilo fungovanie základnej infraštruktúry a vládnych služieb bez znižovania významu požiadaviek na rekonštrukciu, obnovu a opätovné začatie demokratických a hospodárskych procesov;

12.   vyzýva na presadzovanie ľudských práv, a to podporou vzdelávania príslušníkov armády a polície v oblasti ľudských práv (vrátane kampaní zameraných na ľudské a občianske práva pre dotknuté skupiny obyvateľstva); školenie pracovníkova na vysokých školách v oblasti medzinárodných noriem pre policajnú službu a vojenskú políciu a vytvorenie kódexu správania zamestnancov bezpečnostných služieb, vymedzenie rozsahu zodpovednosti polície a vojska, vytvorenie úradov ombudsmanov pre ľudské práva a výborov pre ľudské práva, ako aj organizovanie školení v oblasti ľudských práv pre miestne orgány a zamestnancov štátnej správy;

13.   zdôrazňuje základnú potrebu pokračovať v budovaní vojenských kapacít európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP), aby EÚ a jej členské štáty mohli lepšie prispievať k stabilizácii a rozvoju spoločností po skončení konfliktu;

14.   považuje za mimoriadne dôležité, aby sa príčiny nestability a problémy spoločností po skončení konfliktu riešili prostredníctvom kombinácie civilných a vojenských opatrení; zdôrazňuje, že bez bezpečnostných záruk mierových jednotiek priamo na mieste nie je možné splniť základnú podmienku stability v konfliktom rozdelených spoločnostiach, t. j. bezpečnosť jednotlivcov a ich majetku;

15.   zdôrazňuje význam procesov SSR a DDR ako kľúčových faktorov na zabezpečenie trvalého mieru a trvalo udržateľného rozvoja; vyzýva Radu a Komisiu, aby zrýchlili praktické vykonávanie politického rámca EÚ pre SSR a koncepcie EÚ pre podporu DDR s cieľom zvýšiť význam, jednotnosť a účinnosť aktivít EÚ v týchto oblastiach; žiada zvýšenie finančných prostriedkov Spoločenstva vyčlenených na SSR/DDR, pričom sa bude osobitný dôraz klásť na tie krajiny, do ktorých už EÚ vyslala misie EBOP; žiada, aby sa všetky činnosti SSR/DDR financované Spoločenstvom zamerané na podporu operácií EBOP v situáciách prebiehajúceho konfliktu alebo po ukončení konfliktu čo najskôr zohľadnili pri plánovaní krokov operácií, konkrétne počas fázy zisťovania stavu alebo počas vytvárania koncepcií krízového riadenia alebo koncepcie operácií;

16.   zdôrazňuje, že SSR môže byť efektívnym nástrojom na posilnenie diplomacie a obrany a s tým spojené zníženie dlhodobých bezpečnostných hrozieb, pretože prispeje k budovaniu stabilných, prosperujúcich a mierových spoločností; SSR musí zahŕňať obnovenie alebo reformu inštitúcií a kľúčových ministerských postov, ktoré udržujú a kontrolujú bezpečnosť danej krajiny a jej obyvateľstva;

17.   žiada EÚ, aby do podpory reforiem SSR po konflikte zahrnula aj rodové hľadisko, a to poskytovaním vzdelávania v oblasti uplatňovania rodového hľadiska a odborných znalostí o ústavách, voľbách, polícii a súdnictve;

18.   zastáva názor, že bývalí vodcovia bojujúcich strán sa musia úplne vzdať násilia pred tým, než sa zapoja do formálnych inštitucionálnych štruktúr podporujúcich rozdelenie moci, pričom treba zabezpečiť, že verejné a všetky zainteresované strany budú aktívne informované a zapojené do diskusií týkajúcich sa dohôd o rozdelení moci;

19.   zdôrazňuje dôležitosť prijatia rodovej perspektívy pri vyjednávaní a zavádzaní mierových dohôd, aby sa podporila ústavná ochrana práv žien;

20.   vzhľadom na skutočnosť, že väčšina obetí konfliktných situácií je zabitá malými a ručnými zbraňami (SALW) vyzýva Radu a Komisiu, aby bezodkladne nadviazali na rozhodnutie Súdneho dvora z 20. mája 2008 o právomoci Spoločenstva v boji proti šíreniu SALW(13) tým, že zrýchlia vykonávanie európskej stratégie na boj proti nedovolenému hromadeniu SALW a munície a obchodovaniu s nimi a zvýšia financovanie programov súvisiacich so SALW z rozpočtu ES, najmä z Európskeho rozvojového fondu a nástroja stability; žiada multilaterálne a regionálne finančné inštitúcie, aby podľa potreby prijali opatrenia na vytvorenie programov SALW v rámci činností na rekonštrukciu a obnovu oblastí po ukončení konfliktu a v rámci činností na konsolidáciu správy vecí verejných s cieľom posilniť legislatívu a zlepšiť operačnú kapacitu orgánov činných v trestnom konaní v súvislosti so SALW; vyzýva Radu a Komisiu, aby naďalej podporovali vytvorenie právne záväznej medzinárodnej zmluvy o obchodovaní so zbraňami na všetkých bilaterálnych aj multilaterálnych úrovniach;

21.   domnieva sa, že vysokou prioritou musí byť dobrovoľný návrat utečencov a osôb presídlených v rámci krajiny, pričom sa im musí zabezpečiť záruka solídneho živobytia, najmä prostredníctvom poskytnutia fungujúcich zdravotných a vzdelávacích služieb (vrátane kampaní na odstránenie negramotnosti žien) a pracovných príležitostí, a že tento návrat sa musí uskutočniť prostredníctvom medziskupinového dialógu, vzdelávania o mieri, medzinárodnej účasti, odstraňovania predsudkov, výchovy k rôznorodosti, zapojenia bývalých bojujúcich spoločenstiev, procesov na riešenie územných nárokov a psychologickej pomoci; ak majú tieto osoby kompatibilný etnický alebo náboženský profil, mali by byť rozmiestnení v celej krajine a mali by sa usadiť vo svojich pôvodných dedinách alebo mestách, a nie sústreďovať vo veľkých skupinách, čo by mohlo viesť ku konfliktom a násiliu;

22.   zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa ženy po ukončení konfliktu opäť začali vzdelávať alebo aby svoje vzdelanie prehlbovali; v tejto súvislosti sa domnieva, že počas obnovy krajiny by sa malo aktívne podporovať opätovné začatie vyučovacieho procesu;

23.   dôrazne poukazuje na potrebu konzultovať s miestnymi ženskými organizáciami a medzinárodnými sieťami žien za mier a podporovať ich; odporúča poskytovanie politickej a finančnej podpory, vzdelávania, budovania kapacít a technickej pomoci, vrátane oblastí mierových vyjednávaní a nenásilného riešenia konfliktov;

24.   zastáva názor, že členské štáty majú morálnu povinnosť prichýliť utečencov z oblastí konfliktov; je presvedčený, že táto povinnosť sa dá splniť, len ak sa táto záťaž rozdelí medzi členské štáty; navyše je presvedčený, že členské štáty by mali aktívne pomáhať utečencom, ktorí sa chcú po skončení násilných konfliktov vrátiť do svojej krajiny pôvodu;

25.   potvrdzuje zásadný význam spravodlivej migračnej politiky vo vzťahu k rozvojovým krajinám; konštatuje, že migrácia sa môže zmeniť na pozitívny prvok v rámci rozvojového procesu, a to prostredníctvom prevodov peňazí migrantov žijúcich v EÚ, obmedzovaním odlivu mozgov, uľahčovaním návratu migrantov a zabraňovaním obchodovaniu s ľuďmi;

26.   zdôrazňuje, že je potrebné prijímať kroky na podporu zlučovania rodín a reintegrácie detí postihnutých ozbrojeným konfliktom a zabezpečiť prístup k vzdelávacím programom, odbornej príprave a psychologickej podpore s ohľadom na osobitné potreby dievčat;

27.   žiada, aby sa účinne vykonával návrh Komisie na DDR bývalých bojovníkov; vrátane reintegrácie bojovníkov do občianskej spoločnosti poskytnutím potravín, stanov, prikrývok, zdravotnej starostlivosti a civilného odevu; prevoz bývalých vojakov do ich pôvodných komunít alebo miest podľa ich výberu; podporou programov odchodu politických alebo vojenských úradníkov do dôchodku, presťahovaním bývalých vojakov a systémami mzdovej podpory; hodinami občianskej výchovy pre bývalých vojakov a programami psychologickej regenerácie pre bývalých bojovníkov s osobitným vyčlenením dodatočných zdrojov na schémy zamestnanosti a programy vytvárania pracovných miest;

28.   poukazuje na to, že programy DDR by mali obsahovať osobitné ustanovenia o bývalých bojovníčkach;

29.   zdôrazňuje, že boj proti využívaniu detských vojakov a odvodu dievčat do ozbrojených síl a ich následnému podrobovaniu sexuálnemu zneužívaniu je spojený s bojom za zlepšenie každodenného života žien žijúcich v oblastiach, v ktorých prebieha upevňovanie mieru a obnova krajiny po ukončení konfliktu;

30.   zastáva názor, že cieľom DDR by malo byť aj dosiahnutie spoločenského a hospodárskeho rozvoja a poskytnutie programov finančnej podpory určenej na pokrytie bezprostredných potrieb;

31.   je presvedčený o tom, že na zabezpečenie trvalej stability je nevyhnutná miestna zodpovednosť za mierový proces;

32.   domnieva sa, že medzinárodní darcovia by pri plánovaní politiky obnovy pre stabilitu a demokraciu mali brať do úvahy regionálne a miestne podmienky a mali by pritom vychádzať zo skúseností získaných pri podpore hospodárskeho rozvoja v spoločnostiach po skončení konfliktu;

33.   zdôrazňuje, že vhodná stratégia zmierenia musí brať do úvahy úlohu žien v procesoch upevňovania mieru; že v programoch zmierenia musia byť zapracované osobitné okolnosti, v ktorých sa nachádzajú deti postihnuté ozbrojeným konfliktom;

34.   je presvedčený o tom, že štátna legitimita sa dá vybudovať jedine pomocou dobrej a účinnej správy vecí verejných; zdôrazňuje, že inštitúcie, volebné postupy, registrácia a zoznamy voličov, identifikácia voličov a protikorupčné mechanizmy musia byť čo najtransparentnejšie a čo najzodpovednejšie, pretože sú nevyhnutným predpokladom ochrany zásady právneho štátu, ľudských práv, demokratických inštitúcií a dôstojnosti obyvateľstva, ako aj hospodárskeho rozvoja, investícií a obchodu;

35.   je presvedčený, že faktory ako právny štát, dobrý stav financií, slobodný trh, účinná a kompetentná verejná správa, nezávislé a neskorumpované súdnictvo, legislatíva a výkonná moc obsahujú mechanizmus, prostredníctvom ktorého môžu jednotlivci a spoločenstvá usilovnosťou a iniciatívou skutočne zvýšiť blahobyt svojho ľudu;

36.   žiada, aby sa vytvorili investičné rady poskytujúce všetky potrebné služby (one-stop-shop) s cieľom rozvíjať prioritné odvetvia, ktoré môžu pritiahnuť priame zahraničné investície, vytvoriť pracovné miesta mimo tradičného poľnohospodárskeho sektora podporou rozvoja liberálnych investičných kódexov a priemyselných zón oslobodených od daní;

37.   žiada Komisiu, aby vytvorila deregulačný útvar, ktorý by mohol radiť krajinám zotavujúcim sa z konfliktu, ako vytvoriť hospodársku infraštruktúru tak, aby sa odstránili byrokratické prekážky, ktoré spomaľujú alebo znemožňujú vytváranie malých podnikov, otváranie bankových účtov alebo registráciu pozemku alebo podniku; kde je to možné, treba spomaľovať využívanie rizikového kapitálu a daňové podnety na zakladanie podnikov by sa mali vytvárať predovšetkým prostredníctvom programov rozpočtovej podpory;

38.   považuje za nevyhnutné, aby sa ženy zapojili do hospodárskej činnosti v spoločnostiach po konflikte a aby sa tak podporilo ich sociálno-ekonomické zapojenie a podnikavosť, a zdôrazňuje kladnú úlohu, ktorú zohrávajú mikroúvery;

39.   je pevne presvedčený, že miestnu zodpovednosť za rozvojovú spoluprácu EÚ možno posilniť zapojením národných parlamentov, a to aj vzájomnou interakciou medzi Európskym parlamentom a parlamentmi partnerských krajín; patria sem systémy podpory informačných a komunikačných technológii a technologické kapacity na vytvorenie moderných voličských zoznamov a vydávanie preukazov totožnosti v prípadoch, keď chýbajú rodné listy a iné doklady potvrdzujúce občianstvo;

40.   zdôrazňuje potrebu poskytovať pomoc miestnym orgánom zabezpečovaním vhodného odborného vzdelávania a výmeny skúseností; v tejto súvislosti pripomína záväzok Európskeho parlamentu voči zásadám a postupom parlamentnej demokracie;

41.   zdôrazňuje, že pri konaní volieb v krajine po konflikte sa musí účasť žien podporovať osobitnými programami a na všetkých úrovniach sa musia stanoviť kvóty;

42.   zdôrazňuje význam nezávislého monitorovania transparentnosti a zodpovednosti pri využívaní zdrojov, ktoré môžu v situáciách po ukončení konfliktu zohrať dôležitú úlohu, ak sa preinvestujú do budovania štátu; podčiarkuje tiež význam boja proti všetkým formám plytvania, podvodov a korupcie pomocou vhodných antikorupčných mechanizmov a s bdelou podporou občianskej spoločnosti;

43.   zdôrazňuje, že je potrebne pokročiť vo vykonávaní Dohovoru OSN proti korupcii a zabrániť tomu, aby zdroje nelegálnych financií rozdúchavali konflikty a ohrozovali stabilizáciu situácií po ukončení konfliktu, pretože korupcia vedie k znefunkčneniu inštitúcii, prehlbuje sociálnu marginalizáciu a narúša rozhodovací proces a poskytovanie základných služieb;

44.   zdôrazňuje, že podpora miestnych spoločenstiev, rodín, organizácií občianskej spoločnosti vrátane organizácií žien, organizácií poskytujúcich mikroúvery a miestnych sietí je predpokladom každej úspešnej rozvojovej politiky; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby najmä prostredníctvom európskeho nástroja stability a jeho zložky pre reakciu na krízové situácie politicky i finančne podporovali miestne subjekty činné v oblasti nastoľovania mieru a ľudských práv, a to aj v časoch krízy;

45.   zdôrazňuje, že v situáciách po ukončení konfliktov sa musí uskutočniť registrácia pozemkových práv a regularizácia vlastníctva pôdy v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv, aby sa zabránilo nezákonnému privlastneniu pôdy vládou, súkromnými firmami alebo vedúcou elitou často na úkor najchudobnejších a najzraniteľnejších obyvateľov vrátane navrátilcov a vnútorne presídlených osôb; okrem toho zdôrazňuje, že sa musí vyvinúť úsilie o posilnenie súdov, aby mohli lepšie presadzovať majetkové a obchodné právo, najmä v krajinách, v ktorých majú ženy obmedzené právne postavenie alebo sa im upierajú základné majetkové práva;

46.   opakuje svoj záväzok chrániť práva žien a detí v situáciách po skončení konfliktu, pričom hlavným cieľom je prijať potrebné opatrenia na posilnenie postavenia žien, ktoré je nevyhnutnou požiadavkou na dosiahnutie trvalého mieru a stability;

47.   zastáva názor, že mnohé rozvojové krajiny vlastnia základné prírodné zdroje na svoj rozvoj, ale nesprávne riadenie prírodných zdrojov ako ropa, voda, drevo a diamanty a korupcia, ktorá s nimi súvisí môžu viesť krajinu späť do konfliktu; vyjadruje poľutovanie nad zapojením mnohých (miestnych, regionálnych, medzinárodných i nadnárodných) aktérov do zneužívania a využívania týchto zdrojov; nalieha na členské štáty, aby podporili dobrú správu všetkých prírodných zdrojov a podnikli kroky proti ich využívaniu a obchodovaniu s nimi, najmä ak to vedie k prepuknutiu, eskalácii alebo pokračovaniu ozbrojeného konfliktu;

48.   uznáva úspechy Kimberleyského procesu, Iniciatívy pre transparentnosť v ťažobnom priemysle a akčný plán pre presadzovanie práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve a žiada, aby sa posilnili a efektívnejšie vykonávali a vynucovali;

49.   znovu pripomína závery dokumentu s názvom Zmena klímy a medzinárodná bezpečnosť, ktorý vysoký predstaviteľ EÚ a Európska komisia predložili 14. marca 2008 Európskej rade(14), upozorňujúce na to, že existuje hrozba, že zmena klímy príliš zaťaží štáty a regióny sveta, ktoré sú už aj tak krehké a náchylné na konflikty, a bude príčinou ďalšieho prisťahovalectva a zvýšenia bezpečnostného rizika pre EÚ; naliehavo žiada Komisiu, aby v rámci úsilia o budovanie mieru vzala do úvahy hľadiská týkajúce sa zmeny klímy;

50.   nazdáva sa, že spravodlivosť pre obete konfliktov je dôležitá a že vnútroštátne súdy môžu byť pre zabezpečenie príslušnosti vnútroštátnych súdnych procesov a trestanie vinníkov vhodnejšie než medzinárodné tribunály pre vojnové zločiny, ak je justičný systém funkčný, nezávislý a nestranný; v tomto kontexte navrhuje, aby sa v situáciách po ukončení konfliktu preskúmala možnosť zmapovania prípadov porušenia ľudských práv, ku ktorým došlo počas konfliktu;

51.   vyzýva na posilnenie justičných systémov prostredníctvom vzdelávania sudcov a generálnych prokurátorov, konferencií o reforme súdnictva, nezávislých systémov na vymenovanie sudcov, riadneho odmeňovania zamestnancov justície, zabezpečením vybavenia súdov, zlepšením súdnej administratívy, uchovávania záznamov, rozpočtového a personálneho riadenia a nadobudnutím modernej technológie vrátane počítačov na sledovanie prípadov;

52.   žiada, aby sa zraniteľným skupinám, etnickým menšinám, roľníkom, ktorí nevlastnia pôdu, a iným marginalizovaným skupinám poskytla právna pomoc a základné právne školenia zo strany mimovládnych organizácii s bohatými skúsenosťami s cieľom zlepšiť prístup k justičnému systému;

53.   považuje za nevyhnutné skoncovať s beztrestnosťou rodovo založenej násilnej trestnej činnosti a vyčleniť tieto zločiny, pokiaľ je to možné, z ustanovení o amnestii a zabezpečiť, aby všetky obete sexuálneho násilia, najmä ženy a dievčatá, mali rovnakú právnu ochranu a rovnaký prístup k spravodlivosti; vzhľadom na to, že ženy a deti majú v mnohých spoločnostiach znevýhodnený prístup k spravodlivosti; má za to, že osobitné opatrenia by sa mali prijať vždy, keď je to potrebné;

54.   zdôrazňuje, že ženy, ktoré boli obeťami sexuálneho násilia, potrebujú úplný prístup k službám zameraným na sexuálne a reprodukčné zdravie a k osvetovým programom, ktoré týmto ženám poskytnú podporu pri vyrovnávaním sa so stigmami, ktorým čelia;

55.   víta prijatie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1820, najmä skutočnosť, že rezolúcia považuje sexuálne násilie za ohrozenie medzinárodného mieru a bezpečnosti;

56.   zdôrazňuje význam zohľadňovania osobitných potrieb deti, a najmä dievčat, v situáciách po ukončení konfliktu, a to predovšetkým v súvislosti so vzdelaním;

57.   schvaľuje spoluprácu medzi EÚ a Medzinárodný trestným súdom (MTS); zdôrazňuje, že podpora EÚ je významná z hľadiska posilnenia mandátu MTS; domnieva sa, že je nevyhnutné, aby všetky štáty podpísali a ratifikovali Rímsky štatút MTS s cieľom vytvoriť prevádzkyschopnejší, súdržnejší a konzistentnejší systém MTS; nalieha na členské štáty EÚ a AÚ, aby sa zaoberali vykonávaním všetkých zatýkacích rozkazov vydaných MTS, a to konzistentným spôsobom bezodkladne vo všetkých konfliktných situáciách;

58.   nalieha na členské štáty, aby pokračovali v boji proti beztrestnosti, čo predstavuje najúčinnejší prostriedok ochrany pred budúcim porušovaním ľudských práv, aj prostredníctvom podpory fungovania medzinárodne zriadených tribunálov;

59.   zdôrazňuje, že trvalo udržateľný mier v mnohom závisí od účasti spoločnosti a jej zapojenia do mierového procesu – procesu, ktorý možno považovať za legitímny a úspešný len v prípade, ak doň budú ženy rovnako zapojené s ich významnou sociálnou funkciou a rozhodujúcou úlohou pri výrobe potravín a zabezpečovaní rodinného blahobytu najmä v rozvojových krajinách; s prihliadnutím na to, že ženy a deti tvoria 80 % utečencov, požaduje osobitnú podporu pre ženy a uznanie rozhodujúcej úlohy, ktorú ženy zohrávajú pri podpore mieru a stability a zdôrazňuje, že úloha medzinárodného spoločenstva pri podpore sietí občianskej spoločnosti, ktoré spájajú miestne, národné a medzinárodné iniciatívy, bude zásadná v mierovom procese;

60.   žiada, aby sa vytvorila stála mierová komisia, v ktorej budú zastúpení vplyvní členovia všetkých strán konfliktu, s cieľom zabrániť prepuknutiu násilia vo veľkom rozsahu;

61.   verí, že príslušné organizácie občianskej spoločnosti možno využiť ako článok uľahčujúci dialóg medzi stranami konfliktu, ak ich doplnia školenia v oblasti nenásilného riešenia konfliktov a pri výchove k mieru; podporuje vytváranie príležitosti na dialóg, ktoré prináša organizovanie národných konferencií, diskusií za okrúhlym stolom medzi stranami konfliktu, kontaktné stretnutia malých skupín na miestnej úrovni a vzdelávanie miestnych MVO, rešpektovaných osôb komunít a osôb vo vedení tradičných inštitúcií v oblasti mediácie;

62.   vyzýva členské štáty, aby pri realizácii rozvojových projektov najprv spomedzi seba určili hlavného partnera, aby sa zjednotili postupy podávania správ (aj ak finančné prostriedky pre projekt pochádzajú z iného členského štátu) s cieľom dosiahnuť koordináciu a jednotnosť darcov; patrí sem aj stanovenie účtovných noriem týkajúcich sa požiadaviek na poskytovanie informácií, pokiaľ ide o národné parlamenty, miestne orgány a medzinárodné organizácie;

63.   domnieva sa, že by sa mali prijať opatrenia na podporu výraznejšej prítomnosti a vyššej účasti žien v médiách a na všetkých verejných fórach, ktoré im umožňujú vyjadriť svoj názor;

64.   zdôrazňuje, že registrácia pôrodov je základným ľudským a občianskym právom; zdôrazňuje, že registrácia pôrodov má zásadný význam najmä počas ozbrojených konfliktov a po nich, keďže pomáha chrániť deti pred porušovaním ich práv, a preto ju treba považovať za kľúčovú otázku rozvoja;

65.   zdôrazňuje potrebu prístupu citlivého ku konfliktom počas celého procesu plánovania, vykonávania, monitorovania a hodnotenia rozvojových programov s cieľom maximalizovať ich pozitívne a minimalizovať ich negatívne účinky na dynamiku konfliktu; zdôrazňuje význam systematickej analýzy konfliktu a pochopenia kľúčových príčin konfliktov; domnieva sa, že zavedenie ukazovateľov je užitočným nástrojom na hodnotenie dosahu opatrení rozvojovej spolupráce;

66.   vyzýva štáty susediace so zónou konfliktu, aby sa aktívne zapájali do plánovania rozvoja a rekonštrukcie po ukončení konfliktu spolu s medzinárodným spoločenstvom;

67.   vyzýva Radu a Komisiu, aby pri riešení situácie v jednotlivých krajinách zaujali regionálny prístup;

68.   má v úmysle pokračovať v aktívnom angažovaní v práci organizovanej Komisiou ako súčasti nadväzujúcej na vyššie uvedené oznámenie Komisie o odpovedi EÚ na citlivé situácie; upriamuje pozornosť Rady a Komisie na skutočnosť, že existuje naliehavá potreba, aby táto práca, ktorá bola príliš pomalá, urýchlene viedla ku konkrétnym opatreniam prijatým na základe kľúčových oblastí ako zdravotníctvo a školstvo a vyzýva Komisiu, aby vyčerpávajúco informovala Európsky parlament o ďalších krokoch prijatých so zreteľom na závery z krajín, ktoré sú predmetom prípadovej štúdie, a najmä v súvislosti s využitím týchto zistení na určovanie a navrhovanie následných akcií;

69.   považuje za nevyhnutné, aby všetky delegácie ES v tretích krajinách mali aj rodové ústredie so zodpovedajúcimi právomocami, schopnosťami a prostriedkami;

70.   zdôrazňuje, že obyvateľstvo v krajinách, ktoré sa stali náchylné na konflikt, potrebuje vidieť pozitívny rozvoj v ich veci a v situácii ich krajiny a vyzýva Radu a Komisiu, aby nezanedbávali viditeľnosť akcií vykonávaných na tomto základe;

71.   podporuje program EÚ v oblasti prevencie násilných konfliktov a bezpečnostné a rozvojové opatrenia predstavené v akčnom pláne EÚ na rok 2009 a naliehavo žiada Komisiu, aby vykonávanie opatrení súvisiacich s budovaním mieru považovala za vysokú prioritu;

72.   zdôrazňuje význam vytvárania kapacít zo strany zamestnancov ES s cieľom implementovať plánovanie s citlivým ohľadom na konflikt prostredníctvom osobitných usmernení, najmä tvorbou krátkych a na mieru vytvorených pokynov pre príslušných zamestnancov k citlivému zohľadneniu konfliktov, ktoré vychádzajú zo systémov posudzovania vplyvu na mier a konflikty a zo súboru nástrojov na citlivé zohľadňovanie konfliktov;

73.   domnieva sa, že účinné riešenie problémov súvisiacich s prechodom po ukončení konfliktu si vyžaduje, aby intervencie boli včasné, flexibilné a predvídateľné;

74.   zdôrazňuje, že všetky misie EÚ (mediačné a rokovacie tímy, ako aj policajné a mierové sily a pod.) by mali mať rodových poradcov, vzdelávanie v oblasti rodovej rovnosti a najmenej 40 % žien na všetkých úrovniach, vrátane najvyšších úrovní;

75.   vyzýva Komisiu, aby uskutočnila výskum zameraný na uplatňovanie rodového hľadiska vo vonkajších misiách EÚ;

76.   zdôrazňuje potrebu zahrnúť rodové hľadisko do výskumu mieru, prevencie a riešenia konfliktov, mierových operácií, obnovy a rekonštrukcie po konfliktoch, finančných nástrojov, strategických dokumentov pre krajinu/región a do plánovania všetkých zásahov zvonku;

77.   podporuje úrad osobitných zástupcov EÚ ako základný nástroj EÚ na pomoc pri sprostredkovaní politického urovnania sporov a na podporu trvalej politickej stability v spoločnostiach po skončení konfliktu;

78.   vyzýva EÚ, aby vypracovala osvedčené postupy pre otázky, ktoré si vyžadujú širokú spoluprácu medzi politickými, vojenskými, humanitárnymi a rozvojovými aktérmi v oblastiach prevencie konfliktu, sprostredkovania, udržania mieru, dodržiavania ľudských práv, právneho štátu, humanitárnej pomoci a dlhodobej obnovy a rozvoja;

79.   vyzýva na vypracovanie akčného plánu EÚ na vykonávanie rezolúcie BR OSN 1325 a žiada Komisiu, aby naliehavo vyzvala partnerské krajiny a členské štáty EÚ na vypracovanie národných akčných plánov; navrhuje prehodnotenie usmernení EÚ o ochrane ľudských práv s cieľom zabezpečiť ich úplný súlad s rezolúciami BR OSN 1325 a 1820;

80.   zdôrazňuje, že Komisia má povinnosť podporovať úsilie partnerských krajín o rozvoj kapacít vnútroštátnej demokratickej kontroly (kapacity v oblasti parlamentnej kontroly a auditu), ak sa podpora Spoločenstva poskytuje prostredníctvom rozpočtovej podpory; nalieha na Komisiu, aby si plnila túto povinnosť vehementnejším a jednotnejším spôsobom; zdôrazňuje, že subjekty parlamentnej kontroly a audítorské inštitúcie sú hlavným faktorom na dosiahnutie trvalého vplyvu rozpočtovej podpory EÚ; požaduje vytvorenie mechanizmov kontroly a dohľadu pre občiansku spoločnosť, ktorými by bolo možné sledovať používanie a dôsledky podpory z rozpočtu EÚ;

81.   vyzýva investičné banky vrátane Európskej investičnej banky, aby zabezpečili súlad ich pôžičiek a investícií v krajinách po ukončení konfliktu s ľudskými právami a s normami ochrany životného prostredia a aby zabezpečili, že tieto pôžičky a investície neprispievajú k napätiu;

82.   oceňuje prácu nedávno zriadenej Komisie OSN pre budovanie mieru; upozorňuje na potrebu spolupracovať s medzinárodnými partnermi, najmä s OSN, v rámci otázok súvisiacich s poskytovaním pomoci; nalieha na členské štáty, aby zabezpečili potrebné zdroje pre systém OSN a jeho zodpovednosť za podporu, ktorú poskytuje procesom vo vnútri krajín so zapojením Mierovej komisie OSN a iných orgánov OSN;

83.   zdôrazňuje, že rozvojová pomoc je mimoriadne významným prvkom upevňovania mieru a predchádzania konfliktom v krehkých štátoch, ale rozvojová pomoc a pomoc pri riešení konfliktov nesmú mať vojenské zdroje alebo súčasti;

84.   odporúča presadzovanie kódexu správania pre personál OSN v oblastiach po konflikte a žiada nulovú toleranciu sexuálneho násilia páchaného mierovými silami a personálom mimovládnych organizácií;

85.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín, generálnemu tajomníkovi OSN, Komisii OSN pre budovanie mieru, Komisii AÚ a Výkonnej rade AÚ, Panafrickému parlamentu a SPZ AKT – EÚ.

(1) Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.
(2) Ú. v. EÚ L 247, 9.9.2006, s. 22.
(3) Ú. v. EÚ C 46, 24.2.2006, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 25, 30.1.2008, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 41.
(6) (S/2004/616).
(7) Ú. v. EÚ C 282 E, 6.11.2008, s. 460.
(8) Ú. v. EÚ C 263 E, 16.10.2008, s. 633.
(9) Ú. v. EÚ C 254, 26.10.2007, s. 17.
(10) Výpočty oddelenia pre medzinárodný rozvoj založené na odhadoch Svetovej banky uvedených v globálnych hospodárskych výhľadoch 2006: Hospodárske dôsledky remitancií a migrácie, Svetová banka, Washington 14.11.2005.
(11) Správa organizácie Landmine Monitor za rok 2007: Smerom k svetu bez mín.
(12) Bezpečnejší svet, Oxfam, správa IANSA z októbra 2007 – Miliardy, ktoré chýbajú Afrike.
(13) Vec C-91/05, Komisia v. Rada.
(14) S113/08.


Zimbabwe
PDF 135kWORD 56k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 o situácii v Zimbabwe
P6_TA(2008)0640RC-B6-0628/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Zimbabwe, z ktorých posledné bolo uznesenie z 10. júla 2008 o situácii v Zimbabwe(1),

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 2008/135/SZBP z 18. februára 2008 o obnovení reštriktívnych opatrení voči Zimbabwe(2), ktorá obnovila do 20. februára 2009 reštriktívne opatrenia voči Zimbabwe nastolené spoločnou pozíciou Rady 2004/161/SZBP z 19. februára 2004(3), na nariadenie Komisie ( ES) č. 1226/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 314/2004 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe(4), a na závery Európskej Rady z 11.-12. decembra 2008 o Zimbabwe, v ktorých sa vyjadrilo znepokojenie nad zhoršujúcou sa humanitárnou situáciou v Zimbabwe,

–   so zreteľom na uznesenie o situácii v Zimbabwe prijaté Spoločným parlamentným zhromaždením AKT – EÚ 28. novembra 2008,

–   so zreteľom na správu volebnej pozorovateľskej misie Panafrického parlamentu o harmonizovaných voľbách, ktoré sa konali v Zimbabwe 29. marca 2008,

–   so zreteľom na uznesenie o Zimbabwe prijaté na 11. samite Africkej únie, ktorý sa konal v Šarm al-Šajchu 30. júna až 1. júla 2008,

–   so zreteľom na dohodu z 15. septembra 2008 medzi Zimbabwianskou africkou národnou úniou – vlasteneckým frontom (ZANU – PF) a dvoma útvarmi Hnutia za demokratickú zmenu (MDC) o riešení problémov, ktorým čelí Zimbabwe,

–   so zreteľom na zmluvu Rozvojového spoločenstva juhoafrických krajín (SADC) a jej protokoly vrátane volebného protokolu SADC,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže Zimbabwe čelí humanitárnej kríze obrovských rozmerov, v ktorej 5,1 milióna ľudí, takmer polovica obyvateľstva, čelí hladu; keďže cholera, ktorá prepukla ako následok zlyhania základných vodárenských a sanitárnych služieb, usmrtila v Zimbabwe najmenej 783 ľudí a nakazila vyše 16 400 ľudí a keďže vyše 300 000 ľudí vážne oslabených nedostatkom potravín je vážne ohrozených epidémiou,

B.   keďže zimbabwianske orgány jasne oznámili, že nie sú schopné ukončiť humanitárnu krízu a neprestanú s násilným potláčaním svojich protivníkov; keďže existuje jasné prepojenie medzi humanitárnou katastrofou a krízou správy vecí verejných vyprovokovanou neschopnosťou Roberta Mugabeho zorganizovať spravodlivé a dôveryhodné voľby a dodržiavať politickú dohodu z 15. septembra 2008 o zásade zostavenia vlády národnej jednoty s cieľom skoncovať s krízou, ktorá sa dosiahla napriek mediačnému úsiliu prezidenta Juhoafrickej republiky Thaba Mbekiho,

C.   keďže miera inflácie, najvyššia na svete, sa v tomto regióne odhaduje na niekoľko miliárd percent, a keďže 80 % obyvateľstva žije z menej ako 1 USD na deň bez prístupu k základným potrebám, ako sú potraviny a voda,

D.   keďže podľa medzinárodnej lekárskej humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc aspoň 1,4 milióna ľudí je v ohrození nákazou cholery, ak sa nezabráni jej prepuknutiu odstránením jej hlavných príčin; keďže nákaza sa šíri do Južnej Afriky a Botswany,

E.   keďže kombinácia hospodárskej, politickej a sociálnej krízy si vyžiadala obete najmä medzi ženami a dievčatami a keďže práve ony sú obzvlášť ohrozené nákazou cholerou, pretože sú zodpovedné za domácu starostlivosť o choré osoby,

F.   keďže priemerná dĺžka života v Zimbabwe klesla v poslednom desaťročí zo 60 rokov u obidvoch pohlaví na 37 rokov u mužov a 34 rokov u žien; keďže v súčasnosti žije v Zimbabwe 1,7 milióna ľudí s vírusom HIV,

G.   keďže v pozadí politickej krízy a zdravotnej núdzovej situácie existuje v Zimbabwe zhoršujúca sa kríza ľudských práv, o čom svedčí aj najnovší vývoj v podobe bezprecedentnej série únosov obhajcov ľudských práv, ako napríklad zmiznutie Jestiny Mukokovej, ktoré bolo príkladom prenasledovania a zastrašovania aktivistov za ľudské práva, ktoré vykonávajú ľudia podozriví z konania v mene zimbabwianskych orgánov;

H.   keďže podľa UNICEF iba približne 40 % všetkých zimbabwianskych učiteľov pracuje a na vyučovaní sa zúčastňuje len tretina všetkých žiakov; keďže učitelia podobne ako lekári a zdravotné sestry pravidelne štrajkujú a polícia násilne potláča uplatňovanie ich práva na pokojnú demonštráciu;

I.   keďže skupine tzv. Starších (The Elders), ktorú tvorili bývalý generálny tajomník OSN Kofi Annan, bývalý prezident USA Jimmy Carter a  obhajkyňa práv žien a detí Graça Machelová, bol zamietnutý vstup do Zimbabwe,

J.   keďže množstvo afrických predstaviteľov vrátane arcibiskupa Desmonda Tutua, botswanského prezidenta Iana Khamu a kenského predsedu vlády Raila Odingu vyzvalo pána Mugabeho, aby odstúpil,

K.   keďže 8. decembra 2008 počas oslavy 60. výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv francúzsky prezident Sarkozy vyzval v mene EÚ Mugabeho, aby odstúpil, pričom uviedol, že Mugabe "drží obyvateľov Zimbabwe ako rukojemníkov" a že "obyvatelia Zimbabwe majú právo na slobodu, bezpečnosť a úctu",

L.   keďže Zimbabwe takmer spĺňa kritériá umožňujúce odvolať sa na deklaráciu schválenú na samite OSN v septembri 2005 o tom, že existuje medzinárodná zodpovednosť za ochranu obyvateľov pred zločinmi proti ľudskosti,

1.   vyjadruje hlboké znepokojenie nad katastrofickou humanitárnou situáciou v Zimbabwe, epidémiou cholery, hladom a úplným odmietnutím Mugabeho režimu pozitívne reagovať na krízu; vyzýva Radu a Komisiu, aby opäť potvrdili svoj záväzok voči zimbabwianskemu ľudu prostredníctvom významného a dlhodobého programu humanitárnej pomoci;

2.   konštatuje, že EÚ práve uvoľnila 10 miliónov EUR na pomoc a vyzýva zimbabwianske orgány, aby zrušili všetky obmedzenia pre agentúry humanitárnej pomoci a aby zabezpečili, že sa humanitárna pomoc poskytne v súlade so zásadami ľudskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti;

3.   pevne podporuje úsilie vyššie uvedenej delegácie skupiny Starších o zmiernenie humanitárnej krízy v Zimbabwe; považuje za absolútne neprijateľné, že Mugabeho režim zamietol členom tejto delegácie vstupné víza, keďže mali snahu použiť svoj vplyv na zvýšenie okamžitého a dlhodobého prísunu pomoci do krajiny, a zastavenie hrozného utrpenia obyvateľov Zimbabwe;

4.   ostro odsudzuje pokračujúce násilie páchané Mugabeho režimom voči členom a stúpencom MDC; je pobúrený sériou nedávnych únosov obhajcov ľudských práv a žiada okamžité prepustenie Jestiny Mukokovej, riaditeľky projektu Zimbabwe Peace Project (ZPP), Zachariu Nkoma, brata popredného obhajcu ľudských práv Harrisona Nkomu, Brodericka Takawiru, provinčného koordinátora ZPP, Pascala Gonza, vodiča ZPP, a ďalších členov MDC a aktivistov občianskej spoločnosti, a žiada, aby páchatelia týchto únosov boli vzatí na zodpovednosť;

5.   víta nedávne rozšírenie zoznamu EÚ s menami osôb Mugabeho režimu, na ktoré sa vzťahuje zákaz, a žiada, aby sa naň pridali ďalšie mená Mugabeho stúpencov vrátane Florence Chitaurovej, bývalej ministerky ZANU-PF, ktorá teraz pravdepodobne žije v Londýne, odmieta odsúdiť Mugabeho a bez zábran cestuje do a zo Zimbabwe;

6.   vyzýva Bezpečnostnú radu OSN, aby zvážila nastolenie cielených sankcií (zákazy cestovania a zmrazenie aktív) voči Mugabemu a osobám s aktívnou účasťou na násilí alebo porušovaní ľudských práv; vyzýva najmä Čínu, Rusko a Južnú Afriku, aby podporovali prísne opatrenia voči Mugabeho režimu v Bezpečnostnej rade OSN a aby africkým vládam dali najavo, že už nebudú ochotné podporovať Mugabeho režim;

7.   oceňuje integritu kenskej, botswanskej a zambijskej vlády za odsúdenie Mugabeho a vyjadruje hlboké sklamanie z toho, že tak veľa afrických vlád je stále ochotných privierať oči nad hrôzami jeho režimu;

8.   zdôrazňuje, že zimbabwiansky ľud zúfalo potrebuje politickú zmenu, a odsudzuje, že Mugabe odmieta uplatňovať dohodu o odovzdaní kľúčových ministerstiev strane Morgana Tsvangiraia alebo zavedení politickej reformy, ktorú podpísal 15. septembra 2008;

9.   vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že represívny, manipulatívny a prospechársky Mugabeho režim naďalej marí uskutočnenie okamžitej, radikálnej a demokratickej zmeny, ktorú tak zúfalo potrebuje zimbabwiansky ľud;

10.   naliehavo žiada, aby africké krajiny a regionálne inštitúcie vrátane SADC, a najmä Africká únia ako ručiteľ dohody z 15. septembra 2008, ako aj významní Afričania zvýšili tlak na zabezpečenie spravodlivého a čestného vyriešenia situácie v Zimbabwe založeného na dôveryhodných voľbách, ktoré sa konali v marci 2008, a aby vyváženým spôsobom monitorovali každú politickú dohodu;

11.   vyzýva Radu, aby podporovala Africkú úniu v príprave alternatív na aktívny zásah s cieľom chrániť civilné obyvateľstvo Zimbabwe;

12.   vyzýva Radu, aby zostala ostražitá v súvislosti s možnými následkami, ktoré môže mať pre región zámerné zanedbávanie a zlá správa vecí verejných zo strany ZANU-PF, ktoré destabilizujú Zimbabwe;

13.   vyjadruje hlboké znepokojenie nad situáciou zimbabwianskych utečencov v regióne a vyjadruje poľutovanie nad násilnými činmi voči zimbabwianskym utečencom v susedných krajinách; vyzýva Komisiu, aby tieto susedné krajiny podporovala prostredníctvom vykonávania programov finančnej a materiálnej pomoci pre utečencov;

14.   dôrazne apeluje na všetky zúčastnené strany a medzinárodné spoločenstvo, aby boli pripravení podporovať hospodársku a sociálnu obnovu Zimbabwe ihneď po tom, čo bude vytvorená vláda, ktorá bude odrážať skutočnú vôľu občanov Zimbabwe na všetkých úrovniach a ktorá preukáže zreteľné znaky návratu k dodržiavaniu demokracie, ľudských práv a zásad právneho štátu;

15.   vyzýva Radu a členské štáty, aby zintenzívnili diplomatickú činnosť v Afrike s cieľom zabezpečiť aktívnu podporu zmeny v Zimbabwe;

16.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, vládam krajín skupiny G8, vládam a parlamentom Zimbabwe a Južnej Afriky, generálnemu tajomníkovi Britského spoločenstva národov, generálnemu tajomníkovi OSN, predsedom Komisie a Výkonnej rady Africkej únie, Panafrickému parlamentu a generálnemu tajomníkovi a vládam SADC a jeho parlamentnému fóru.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2008)0364.
(2) Ú. v. EÚ L 43, 19.2.2008, s. 39.
(3) Ú. v. EÚ L 50, 20.2.2004, s. 66.
(4) Ú. v. EÚ L 331, 10.12.2008, s. 11.


Nikaragua
PDF 211kWORD 45k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 o útokoch na obhajcov ľudských práv, občianske slobody a demokraciu v Nikarague
P6_TA(2008)0641RC-B6-0629/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv OSN z roku 1948,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–   so zreteľom na dohodu o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kostarikou, Salvádorom, Guatemalou, Hondurasom, Nikaraguou a Panamou na druhej strane z 15. decembra 2003 a na rámcovú dohodu o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Kostarikou, Salvádorom, Guatemalou, Hondurasom, Nikaraguou a Panamou(1),

–   so zreteľom na usmernenia Európskej únie o obhajcoch ľudských práv,

–   so zreteľom na správy skupiny odborníkov EÚ o priebehu komunálnych volieb v Nikarague 9. novembra 2008,

–   so zreteľom na vyhlásenia členky Komisie Ferrerovej-Waldnerovej o udalostiach, ku ktorým došlo v Nikarague po komunálnych a regionálnych voľbách, ktoré sa konali 9. novembra 2008,

–   so zreteľom na prebiehajúce rokovania o podpísaní dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Strednou Amerikou,

–   so zreteľom na tlačové vyhlásenie 27 členských štátov Európskej únie z 22. októbra 2008 týkajúce sa obhajcov ľudských práv a organizácií na ochranu ľudských práv,

–   so zreteľom na šieste kolo rokovaní o dohode o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou, ktoré sa bude konať 26. a 27. januára 2009 v Bruseli,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže sa objavili obvinenia z podvodu v súvislosti s výsledkami komunálnych volieb, ktoré sa konali 9. novembra 2008, ako uvádzajú správy skupiny odborníkov EÚ, v ktorých sa poukázalo na nedostatočnú vôľu nikaragujských orgánov usporiadať skutočne demokratické voľby; keďže voľby sprevádzali útoky namierené najmä proti médiám, a viedlo to k polarizácii a konfliktom,

B.   keďže OSN, Európska únia, USA a niektoré nikaragujské mimovládne organizácie vyjadrili znepokojenie nad mierou transparentnosti volieb,

C.   keďže uznesenia Najvyššej volebnej rady z 11. júna 2008 na jednej strane odňali Sandinistickému hnutiu obnovy právnu subjektivitu a na druhej strane vyhlásili, že Konzervatívna strana nesplnila podmienky na účasť v komunálnych voľbách v novembri 2008, v dôsledku čoho sa tieto dve strany nemohli zúčastniť vo voľbách,

D.   keďže už niekoľko mesiacov trvajú početné útoky a obťažovanie organizácií na ochranu ľudských práv a ich členov, ako aj novinárov a zástupcov médií zo strany jednotlivcov, politických síl alebo subjektov napojených na štátnu moc,

E.   keďže nikaragujský podpredseda vlády pre spoluprácu navrhol vytvorenie tzv. spoločného mechanizmu zdaňovania finančných príspevkov získaných mimovládnymi organizáciami, ako keďže prebieha vyšetrovanie rôznych mimovládnych organizácií v dôsledku údajného neplnenia zákonných požiadaviek, ako v prípade obvinenia z tzv. triangulácie finančných prostriedkov proti 17 organizáciám na ochranu ľudských práv,

F.   keďže došlo k trestnému vyšetrovanie namierenému proti ochrancom sexuálnych a reprodukčných práv vrátane podpory znásilneného dievčaťa, ktorej bolo vykonané umelé prerušenie tehotenstva v záujme záchrany jej života v čase, kedy umelé prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov nebolo trestné,

G.   keďže rozvoj a upevnenie demokracie a právneho štátu, ako aj dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd musia tvoriť neoddeliteľnú súčasť zahraničnej politiky Európskej únie,

H.   keďže Európska únia a jej partneri nesú pri uzatváraní zmlúv s tretími krajiny obsahujúcich doložku o ľudských právach zodpovednosť za zabezpečenie súladu s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv a keďže tieto doložky majú recipročný charakter,

I.   keďže v Nikarague došlo v posledných dvoch desaťročiach k zhoršeniu chudoby,

1.   vyjadruje hlbokú ľútosť nad spôsobom, akým prebehli komunálne voľby, ktoré sa konali 9. novembra 2008, a domnieva sa, že ich výsledky nemajú žiadnu demokratickú legitimitu;

2.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že atmosféra podozrenia z podvodu vyvolala v niektorých samosprávnych oblastiach demonštrácie a zrážky medzi prívržencami rôznych politických strán, ktoré vyústili do zranenia mnohých osôb a vyhrotili už tak vážnu politickú krízu;

3.   vyzýva nikaragujskú vládu, aby prijala bezprostredné opatrenia na upokojenie súčasnej situácie, a žiada nikaragujské orgány, aby rešpektovali prácu organizácií na ochranu ľudských práv;

4.   vyjadruje poľutovanie nad už niekoľko mesiacov trvajúcimi početnými útokmi a obťažovaním organizácií na ochranu ľudských práv a ich členov, nezávislých novinárov a zástupcov delegácie Európskej komisie v Nikarague zo strany jednotlivcov, politických síl a subjektov spojených so štátnou mocou,

5.   žiada politické strany, aby odsúdili násilné činy svojich prívržencov;

6.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že dve politické strany sa nemohli zúčastniť v miestnych voľbách; vyjadruje svoje znepokojenie, pokiaľ ide o pokrok v upevňovaní demokracie a správy verejných vecí v Nikarague, najmä so zreteľom na proces začleňovania a aktívnej účasti;

7.   naliehavo žiada nikaragujskú vládu a jednotlivé štátne orgány, aby dohliadali na slobodu slova a nezávislosť súdnictva a zaručili tak zachovanie demokratických základov svojej krajiny a aby zaistili, že Nikaragua čo najskôr ratifikuje Rímsky štatút, ktorým sa ustanovuje Medzinárodný trestný súd;

8.   víta oficiálne tlačové vyhlásenie 27 členských štátov EÚ z 22. októbra 2008, v ktorom sa odsúdili útoky proti obhajcom ľudských práv a organizáciám na ochranu ľudských práv;

9.   žiada, aby sa pri rokovaniach o dohode o pridružení medzi Európskou úniou a krajinami strednej Ameriky upozornila Nikaragua na potrebu dodržiavania zásad právneho štátu, demokracie a ľudských práv, ako to obhajuje a presadzuje Európska únia;

10.   vyzýva členské štáty EÚ, aby otázku situácie v Nikarague začlenili do programu všetkých schôdzí s nikaragujskými orgánmi, a to na bilaterálnej, ako aj na multilaterálnej úrovni;

11.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu, Stredoamerickému parlamentu, ako aj vláde a parlamentu Nikaragujskej republiky.

(1) Ú. v. ES L 63, 12.3.1999, s. 39.


Útoky na obhajcov ľudských práv v Rusku a súdny proces v súvislosti s vraždou Anny Politkovskej
PDF 216kWORD 53k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 o útokoch na obhajcov ľudských práv v Rusku a súdnom procese v súvislosti s vraždou Anny Politkovskej
P6_TA(2008)0642RC-B6-0630/2008

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku a najmä na uznesenie z 25. októbra 2006 vzťahoch medzi EÚ a Ruskom po zavraždení ruskej novinárky Anny Politkovskej(1), a z 19. júna 2008 o samite EÚ – Rusko, ktorý sa uskutočnil 26. – 27. júna 2008 v Chantyjsku-Mansijsku(2),

–   so zreteľom na dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou, ktorá nadobudla platnosť v roku 1997, pričom jej platnosť bola predĺžená dovtedy, kým ju nenahradí nová dohoda,

–   so zreteľom na pokračujúce rokovania o novej dohode poskytujúcej nový komplexný rámec pre vzťahy medzi EÚ a Ruskom a na obnovenie týchto rokovaní počas posledného samitu EÚ – Rusko v Nice 14. novembra 2008,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva v mene Európskej únie o prehliadke kancelárií organizácie Memorial v Petrohrade 4. decembra 2008,

–   so zreteľom na správu Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODHIR) o obhajcoch ľudských práv za rok 2008,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže Rusko je členským štátom Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), a ako také zaviazalo, že bude plne dodržiavať ľudské a občianske práva,

B.   keďže existujú vážne obavy z postavenia obhajcov ľudských práv, ako aj z ťažkostí, ktorým čelia mimovládne organizácie aktívne podporujúce dodržiavanie ľudských práv,

C.   keďže ruskí občania adresovali mnoho sťažností Európskemu súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, ktorý vo svojich rozsudkoch konštatuje, že v mnohých prípadoch došlo k vážnemu porušeniu ľudských práv a je dokázateľná svojvôľa orgánov ruského štátu,

D.   keďže vodcu ruského jezuitského rádu Otta Messmera a ekvádorského kňaza Victora Betancourta 28. októbra 2008 brutálne zavraždili v ich moskovskom byte,

E.   keďže známa ruská advokátka pre ľudské práva Karinna Moskalenková, ktorá úspešne zastupovala tridsať ruských občanov pred Európskym súdom pre ľudské práva, sa v polovici októbra 2008 v Štrasburgu stala obeťou pokusu o otrávenie použitím ortuti umiestnenej v jej aute,

F.   keďže majiteľa ingušskej nezávislej internetovej stránky Magomeda Evlojeva zavraždili 31. augusta 2008 v policajnej väzbe,

G.   keďže od júla do októbra roku 2008 bolo zaznamených viacero atentátov na obhajcov ľudských práv vrátane ingušského opozičného vodcu Achmeda Kotijeva, obhajcu ľudských práv Zurabu Cečojeva z Ingušska, aktivistu za ľudské práva Dmitrija Krajuchina z mesta Orel, aktivistu za ľudské práva Stanislava Dmitrijevského z Nižného Novgorodu,

H.   keďže 4. decembra 2008 maskovaní muži ruskej generálnej prokuratúry prepadli petrohradské kancelárie výskumného a informačného strediska Memorial, ktoré sa už 20 rokov venuje výskumu stalinských represálií v Sovietskom zväze; keďže počas tohto prepadu boli zabavené pevné disky a CD disky obsahujúce údaje o tisíckach obetí; keďže neexistuje inventár zabavenej dokumentácie, keďže právnikom strediska Memorial nepovolili vstup od budovy,

I.   keďže vyšetrovanie a súdny proces v súvislosti s vraždou novinárky Anny Politkovskej vyvolávajú vážne obavy v súvislosti s transparentnosťou a dodržiavaním zásad právneho štátu; keďže toto brutálne zabitie ešte nie je celkom vyšetrené ani uspokojivo vyriešené,

J.   keďže ruské orgány stále nespolupracujú pri vyšetrovaní londýnskej vraždy Alexandra Litvinenka, ktorého otrávili rádioaktívnym polóniom,

K.   keďže polícia v Moskve 14. decembra 2008 brutálne potlačila protikremeľskú protestnú demonštráciu organizovanú opozičným zoskupením Garryho Kasparova Iné Rusko, pričom demonštrantov chytala a vliekla do policajných áut; keďže asi 100 demonštrantov bolo zatknutých,

L.   keďže 17 ruských zoskupení zaoberajúcich sa dodržiavaním ľudských práv 3. decembra 2008 vo Viedni vyzvalo EÚ, aby naliehavo ďalej posilňovala úlohu konzultácií o ľudských právach medzi EÚ a Ruskom, ale aj aby predkladala najnaliehavejšie prípady na stretnutiach EÚ - Rusko na najvyššej úrovni,

1.   rozhodne odsudzuje útoky proti obhajcom ľudských práv v Rusku vrátane právnikov, ktorí zastupujú práva občanov, a vyzýva ruské orgány na všetkých úrovniach, aby ochraňovali a zaručovali ich fyzickú integritu;

2.   poukazuje na to, že dodržiavanie ľudských práv, zásad právneho štátu a demokracie musí zostať jadrom ďalšieho rozvoja vzťahov medzi EÚ a Ruskom; zdôrazňuje, že treba pokračovať vo výmene názorov o problematike ľudských práv s Ruskom v rámci konzultácií EÚ – Rusko o ľudských právach, a požaduje vylepšenie formátu týchto stretnutí, aby sa do nich zapojili príslušné ministerstvá, súdnictvo a zástupcovia ruskej občianskej spoločnosti;

3.   zastáva názor, že dodržiavanie ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu by malo byť neodlučiteľnou súčasťou novej rámcovej dohody, o ktorej sa v súčasnosti rokuje;

4.   vyzýva ruské orgány, aby vyhoveli rozsudkom Európskeho súdu pre ľudské práva a bezodkladne ratifikovali protokol o reforme súdu; naliehavo vyzýva Ruskú federáciu, aby takisto ratifikovala Doplnkový protokol 14 k Európskemu dohovoru o ľudských právach;

5.   odsudzuje prehliadku kancelárií organizácie Memorial v Petrohrade 4. decembra 2008; žiada ruské orgány a petrohradskú prokuratúru, aby výskumnému a informačnému stredisku Memorial bezodkladne vrátili jedenásť pevných diskov a CD disky, ktoré odniesli zo strediska počas policajného prepadu 4. decembra 2008 a ktoré obsahujú neoceniteľné údaje o vyše 50 000 obetiach represálií stalinskej éry;

6.   upriamuje pozornosť na rastúce tendencie násilia, čoho výsledkom je podľa údajov moskovskej kancelárie pre ľudské práva vyše 100 zabitých ľudí v roku 2008 z dôvodu ich rasy, národnosti, náboženského vyznania a sexuálnej orientácie, ako aj na to, že ruské orgány účinne neodsudzujú tieto trestné činy z nenávisti;

7.   s obavami berie na vedomie nedávne snahy o rehabilitovanie stalinského režimu a zdôrazňuje, že v Rusku možno nastoliť skutočnú demokratickú kultúru len vtedy, keď sa vyrovná so svojou tragickou minulosťou;

8.   je znepokojený pokusom z októbra 2008 o atentát na advokátku pre ľudské práva Karinnu Moskalenkovú a jej rodinu a apeluje na francúzske a ruské orgány, aby našli páchateľov a zistili ich motívy;

9.   je presvedčený, že aktivitám advokátov pre ľudské práva činných v prípadoch údajného porušovania ľudských práv, ktorí preberajú na seba veľké osobné riziko, keď pokračujú vo svojej práci, by sa mala priznať najvyššia úcta a tieto aktivity by mali byť pod ochranou štátu a podporované medzinárodným spoločenstvom;

10.   je stále mimoriadne znepokojený právnymi predpismi tákajúcimi sa extrémizmu, ktoré môže ovplyvňovať voľný tok informácií a priviesť ruské orgány k tomu, že ešte viac obmedzia právo obhajcov ľudských práv na slobodu prejavu;

11.   konštatuje, že uplynuli dva roky od vraždy ruskej nezávislej novinárky Anny Politkovskej, ktorá sa stala symbolom slobody tlače; upriamuje pozornosť na svoje vyššie uvedené uznesenie z 25. októbra 2006 a vzdáva hold odvahe a práci tohto symbolu úprimnosti a zásadovosti, ktorej životné dielo si zaslúži stálu podporu a uznanie;

12.   vyjadruje zdesenie nad tým, že proces môže sledovať iba obmedzený počet novinárov a televízni reportéri majú prístup naň zakázaný; vyzýva súd, aby v plnej miere rešpektoval rozhodnutie poroty a aby sprístupnil proces všetkým novinárom a pre všetky médiá; očakáva, že súd zistí nielen to, kto je páchateľom a spolupáchateľom vraždy Anny Politkovskej, ale aj kto ju objednal;

13.   víta zriadenie strediska ODIHR pre obhajcov ľudských práv v roku 2006, ktoré monitoruje situáciu týchto obhajcov vo všetkých štátoch, ktoré sú členmi OBSE; dôrazne vyzýva inštitúcie EÚ, aby prakticky vyjadrili podporu obhajcom ľudských práv vytvorením stredísk pre obhajcov vo všetkých troch inštitúciách, výsledkom čoho by mala byť lepšia koordinácia ich činnosti s ďalšími medzinárodnými a európskymi organizáciami;

14.   vyjadruje znepokojenie nad pokračujúcimi prípadmi rozsiahleho násilia v ruských ozbrojených silách a vyzýva ruské orgány, aby vyšetrili a odsúdili zodpovedné osoby a aby vykorenili násilné praktiky v ozbrojených silách a prejavili odhodlanie zmeniť prevládajúcu kultúru;

15.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Ruskej federácie, OBSE a Rade Európy.

(1) Ú. v. EÚ C 313 E, 20.12.2006, s. 271.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2008)0309.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia