Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0111(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0468/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0468/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/01/2009 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0001

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 255kWORD 33k
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο
Συμφωνία ΕΚ/Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη συνεργασία όσον αφορά την κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας *
P6_TA(2009)0001A6-0468/2008

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη συνεργασία όσον αφορά την κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας (10972/2007 - COM(2007)0325 – C6-0275/2008 – 2007/0111(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (10972/2007 - COM(2007)0325),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 80, παράγραφος 2, το άρθρο 133, παράγραφος 4, το άρθρο 300, παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, πρώτη πρόταση και το άρθρο 300, παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0275/2008),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51, 83, παράγραφος 7 και 43, παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6- 0468/2008),

1.   εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου