Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0155(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0510/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0510/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/01/2009 - 6.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0002

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 254kWORD 32k
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο
Κοινό σύστημα εμπορίας για την ωοαλβουμίνη και τη γαλακτοαλβουμίνη (κωδικοποιημένη έκδοση) *
P6_TA(2009)0002A6-0510/2008

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί κοινού συστήματος εμπορίας για την ωοαλβουμίνη και τη γαλακτοαλβουμίνη (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2008)0488 – C6-0334/2008 – 2008/0155(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0488),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 26, 87 έως 89, 132 κ.ε. και 308 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0334/2008),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994, που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων(1),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 80 και 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0510/2008),

A.   εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως προσαρμόστηκε με βάση τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 102, 4.4.1996, σ. 2.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου