Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2149(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0489/2008

Ingivna texter :

A6-0489/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/01/2009 - 6.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0005

Antagna texter
PDF 237kWORD 66k
Tisdagen den 13 januari 2009 - Strasbourg
Handel och ekonomiska förbindelser med västra Balkan
P6_TA(2009)0005A6-0489/2008

Europaparlamentets resolution av den 13 januari 2009 om handel och ekonomiska förbindelser med västra Balkan (2008/2149(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1946/2005 av den 14 november 2005 om ändring av förordning (EG) nr 2007/2000 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess(1),

   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen(2),

–   med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Thessaloniki den 19–20 juni 2003, då samtliga stater på Balkan fick löfte om anslutning till Europeiska unionen,

–   med beaktande av Europeiska rådets beslut från den 16 december 2005 om att bevilja före detta jugoslaviska republiken Makedonien status som kandidatland för EU-medlemskap samt ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möten den 15–16 juni 2006, den 14-15 december 2006 och den 19–20 juni 2008,

–   med beaktande av det beslut som antogs av Europeiska rådet den 3 oktober 2005 om att inleda anslutningsförhandlingar med Kroatien,

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 mars 2008 om västra Balkan: ökade utsikter till EU-medlemskap (KOM(2008)0127),

–   med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution nr 1244(1999) av den 10 juni 1999,

–   med beaktande av sin resolution av den 29 mars 2007 om Kosovos framtid och EU:s roll(3),

–   med beaktande av sin ståndpunkt av den 12 oktober 2006 om förslaget till rådets beslut om exceptionellt ekonomiskt stöd från gemenskapen till Kosovo(4),

–   med beaktande av sin resolution av den 23 april 2008 om 2007 års framstegsrapport om före detta jugoslaviska republiken Makedonien(5),

–   med beaktande av sin resolution av den 10 april 2008 om rapporten om Kroatiens framsteg 2007(6),

–   med beaktande av sin rekommendation till rådet av den 15 mars 2007 om Bosnien och Hercegovina(7),

–   med beaktande av sin rekommendation till rådet av den 25 oktober 2007 om förbindelserna mellan Europeiska unionen och Serbien(8),

–   med beaktande av sin ståndpunkt av den 6 september 2006 om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan(9),

–   med beaktande av sin ståndpunkt av den 13 december 2007 om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å andra sidan(10),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 31 januari 2007 om utvidgning av de viktigaste transeuropeiska transportlederna till grannländerna – Riktlinjer för transporter i Europa och grannregionerna (KOM(2007)0032),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 mars 2008 om sonderingssamtalen med grannländerna om samarbete på transportområdet (KOM(2008)0125),

–   med beaktande av fördraget mellan EU och sydöstra Europa om en energigemenskap, vilket undertecknades i Aten den 25 oktober 2005,

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 november 2007 om utvidgningsstrategi och huvudfrågor 2007–2008 (KOM(2007)0663),

–   med beaktande av sina resolutioner av den 16 mars 2006 om kommissionens strategidokument inför utvidgningen (2005)(11) och av den 13 december 2006 om kommissionens meddelande om utvidgningsstrategin och de största utmaningarna 2006–2007(12),

–   med beaktande av samtliga tidigare resolutioner om länderna på västar Balkan,

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för regional utveckling (A6-0489/2008), och av följande skäl:

A.  Europeiska rådet formulerade vid sitt möte i Thessaloniki tydligt ett "europeiskt perspektiv" för staterna på västra Balkan och indikerade att stabiliserings- och associeringsprocessen skulle utgöra den generella ramen för EU:s förbindelser med länderna på västra Balkan.

B.  Kroatien deltar för närvarande i anslutningsförhandlingar med EU och före detta jugoslaviska republiken Makedonien erhöll status som kandidatland 2005.

C.  Handelsförmåner och finansiellt stöd från EU har spelat en central roll för stabiliserings- och associeringsprocessen på västra Balkan.

D.  Kroatien har kommit långt på vägen mot fullt EU-medlemskap med utsikter till att förhandlingarna ska kunna slutföras 2009, har fortsatt att uppfylla de politiska och ekonomiska Köpenhamnskriterierna och har konstaterats ha en fungerande marknadsekonomi som kan tjäna som en positiv förebild för andra länder i regionen.

E.  Den 17 februari 2008 antog Kosovos nationalförsamling en resolution som förklarade Kosovo självständigt. Den 18 februari 2008 enades rådet om att medlemsstaterna i enlighet med nationell praxis och internationell rätt skulle besluta om sina förbindelser med Kosovo. Det totala EU-stödet till Kosovo uppskattas till mer än 1 000 000 000 EUR för perioden 2007–2010, vilket täcker stöd till Kosovos politiska och ekonomiska utveckling och finansierar EU:s bidrag till den internationella närvaron i Kosovo.

F.  Ekonomiskt välstånd och full integrering i den inre marknaden och världshandelssystemet är grundläggande förutsättningar för långsiktig stabilitet och hållbar ekonomisk och social utveckling i hela västra Balkanregionen.

G.  En försiktig och gradvis öppning av marknaderna i länderna på västra Balkan, med en landspecifik strategi som i första hand främjar etableringen av en regional marknad, förväntas bidra på ett avgörande sätt till den politiska och ekonomiska stabilitetsprocessen i regionen.

H.  Ett utvidgat ekonomiskt samarbete i västra Balkanregionen ger också utsikter till ekonomisk tillväxt i EU:s sydöstra medlemsstater, och kommer att främja deras djupare integration på den inre marknaden.

I.  Centraleuropeiska frihandelsavtalet (CEFTA) konsoliderade 32 bilaterala frihandelsavtal i södra Europa i ett enda övergripande regionalt frihandelsavtal som förbättrar de nuvarande liberaliseringsnivåerna i regionen genom en enda ram av rättvisa, transparenta och förutsägbara bestämmelser.

J.  Den ekonomiska tillväxten i länderna på västra Balkan varierar kraftigt, och sträckte sig 2006 från 3 procent i före detta jugoslaviska republiken Makedonien till 10,3 procent i Montenegro. Arbetslösheten varierar och sträckte sig 2007 från höga arbetslöshetssiffror i t.ex. Kosovo (40 procent) ned till lägre siffror i t.ex. Montenegro (11,9 procent).

K.  Ekonomierna på västra Balkan är mycket beroende av utrikeshandel, och den totala importen och exporten står för en mycket stor del av deras BNP. 61 procent av regionens handelsflöde går till Europeiska unionen, medan länderna står för endast 2 procent av EU:s utrikeshandel.

L.  Transportinfrastrukturen och underlättandet av transporter är avgörande för den ekonomiska utvecklingen, den sociala sammanhållningen och integrationen.

M.  Västra Balkans små och medelstora företag måste få starkare stöd om en hållbar ekonomisk tillväxt, skapandet av arbetstillfällen och export ska kunna garanteras.

N.  Tjänstesektorn, särskilt turismen, spelar en viktig roll för ekonomin i länderna på västra Balkan.

O.  Små marknader, som de som finns i vissa av länderna på västra Balkan, är särskilt lockande för kartellbildning, begränsande praxis eller missbruk av dominerande ställning på marknaden, vilket kan få stora återverkningar på den regionala ekonomiska tillväxten, arbetslöshetsnivån och den sociala utvecklingen.

P.  Ekonomierna i länderna på västra Balkan skiljer sig mycket från varandra och har olika kännetecken. Till exempel avviker Albanien, Kroatien och Montenegro från övriga ekonomier på västra Balkan genom att turistsektorn är av avgörande betydelse för dem.

Q.  Samtliga länder på västra Balkan har ingått stabiliserings- och associeringsavtal med EU.

Allmänna synpunkter

1.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg som gjorts i stabiliserings- och associeringsprocessen och särskilt undertecknandet nyligen av stabiliserings- och associeringsavtal med Bosnien och Hercegovina och med Serbien. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att avsluta ratificeringsförfarandet för alla stabiliserings- och associeringsavtal så snart som möjligt. Parlamentet välkomnar de framsteg som gjorts i genomförandet av interimsavtalen, och uppmanar länderna på västra Balkan att fortsätta sina ansträngningar på detta område. Parlamentet understryker betydelsen av att ytterligare stärka stabiliserings- och associeringsprocessens multilaterala dimension i avsikt att helt återuppta det regionala samarbetet på alla områden.

2.  Europaparlamentet påminner om det "europeiska perspektiv" för länderna på västra Balkan, som tydligt formulerades under Europeiska rådets möte i Thessaloniki. Dock framhåller parlamentet att de västra Balkanländernas anslutning till EU är strikt beroende av att av samtliga villkor och krav som fastställs av EU uppfylls, inklusive Köpenhamnskriterierna för medlemskap, och att stabiliserings- och associeringsprocessen fullbordas med framgång, vilket inbegriper regionalt samarbete, goda grannrelationer och samarbete fullt ut med Internationella brottmålsdomstolen för före detta Jugoslavien.

3.  Europaparlamentet understryker att seriösa utsikter till EU-medlemskap för staterna på västra Balkan kan tjäna som en katalysator för att uppmuntra deras befolkningar och regeringar att fjärma sig från regressiv nationalism och sekteristiskt våld, och slå in på vägen mot en framtida integration med resten av Europa. Dessutom kommer det att förbättra västra Balkans relativt dåliga image inom Europeiska unionen, beroende på krigen nyligen och de senaste decenniernas politiska kontroverser, vilket i sin tur kommer att stimulera EU:s företag att öka sin affärsverksamhet i regionen.

4.  Europaparlamentet uppmuntrar Europeiska unionen att kontinuerligt visa sitt engagemang för västra Balkan, särskilt under denna politiskt känsliga period. Parlamentet uppmanar med kraft rådet och kommissionen att inse att det varken gynnar EU eller västra Balkan att skapa ett "svart hål" i Kosovo. Parlamentet uppmanar därför EU:s institutioner att engagera sig aktivt så att spänningar kan undvikas.

5.  Europaparlamentet anser det nödvändigt att i den övergripande handlingsplanen för västra Balkan ta hänsyn till de skillnader som råder mellan länderna i regionen när det gäller deras respektive ekonomiska utveckling och deras efterlevnad av gemenskapens regelverk och WTO:s bestämmelser. Därför betonar parlamentet hur viktigt det är med en strikt egen väg mot EU medlemskap för vart och ett av länderna på västra Balkan, bl.a. baserad på hur varje land uppfyller Köpenhamnskriterierna och de villkor och krav som fastställts av EU.

6.  Europaparlamentet välkomnar avtalen om visumlättnader och återtagande som trädde i kraft i januari 2008 och dialogen om färdplaner för gradvis liberalisering av visumreglerna för länderna på västra Balkan. Parlamentet anser att det finns ett verkligt behov av att förbättra och fastställa väl fungerande tullsystem för att underlätta handelsströmmarna och säkerställa ett närmare samarbete inom ekonomi, forskning, teknik och handel. Parlamentet välkomnar kommissionens beslut att erbjuda studenter från länderna på västra Balkan ännu flera stipendier inom ramen för Erasmus Mundus-programmet.

WTO och CEFTA

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att vidta lämpliga åtgärder för att uppmuntra en mer långtgående integrering av västra Balkan i det globala handelssystemet och ekonomiska systemet, särskilt genom anslutning till WTO av de länder i regionen som ännu inte är medlemmar. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att Albanien, Kroatien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien redan är medlemmar i WTO. Parlamentet understryker att liberaliseringen av handeln måste gå hand i hand med minskad fattigdom och arbetslöshet, främjande av ekonomiska och sociala rättigheter och respekt för miljön.

8.  Europaparlamentet betonar vilken viktig stimulans som regionalt samarbete och goda grannrelationer innebär för den ekonomiska tillväxten i området, och den viktiga roll som CEFTA spelar i denna process. Parlamentet framhåller att CEFTA också kan spela en viktig roll för regionens framtida integration i EU genom att stärka de ekonomiska förbindelserna och handelsförbindelserna mellan EU och västra Balkan. Parlamentet anser därför att CEFTA i stor utsträckning bidrar till att förbereda länderna på västra Balkan för anslutning till Europeiska unionen.

9.  Europaparlamentet uppmanar regeringarna på västra Balkan att ytterligare undersöka möjligheterna att vidta mer omfattande åtgärder för att liberalisera handeln inom områden som hittills har varit undantagna, och att inrätta mekanismer för att systematiskt bekämpa brott mot internationell immateriella rättigheter och industriella upphovsrättigheter. Parlamentet uppmanar även dessa regeringar att anpassa sig till EU:s regelverk och vidta åtgärder för att få ett slut på praxis och åtgärder som utgör icke-tariffära handelshinder.

EU-stöd och västra Balkans egenansvar för reformprocessen

10.  Europaparlamentet stöder länderna på västra Balkan i deras ansträngningar avseende reformer och regionalt samarbete genom instrumentet för stöd inför anslutningen. Parlamentet understryker att länderna på västra Balkan har "egenansvar" för sin reformprocess. Parlamentet uppmanar med kraft länderna på västra Balkan att ta sitt ansvar för att formulera tillräckligt många ambitiösa projekt för att kunna utnyttja tillgängliga EU-medel, och inte vara alltför passiva och beroende av EU-initiativ.

11.  Europaparlamentet betonar regionernas roll i den ekonomiska och sociala utvecklingen, och därmed betydelsen av instrumentet för stöd inför anslutningen, för att bistå länderna på västra Balkan i processen med demokratisering, ekonomisk och social omvandling och anpassning till de europeiska normerna, samt för att föra dessa länder närmare Europeiska unionens strukturer.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förse instrumentet för stöd inför anslutningen med de ytterligare ekonomiska medel som behövs för att utveckla projekt som anpassas till verkliga behov och erbjuda ett effektivt och koncentrerat stöd på lokal och regional nivå. Parlamentet betonar vikten av projekt för personkontakter som kan vara särskilt effektiva när det gäller att förmedla Europeiska unionens mervärde till den lokala befolkningen.

13.  Europaparlamentet gläds åt att en av prioriteringarna hos instrumentet för stöd inför anslutningen är att bidra till att utveckla den institutionella och administrativa kapaciteten på västra Balkan, såväl på nationell som på regional nivå. Parlamentet uppmuntrar med kraft kommissionen att utöka denna verksamhetsdel för att stimulera utvecklingen av förvaltningsformer, förbereda dessa länder och regioner på att utnyttja strukturfonderna och främja deras anpassning till EU-standarder inför en eventuell framtida anslutning. Parlamentet uppmanar kommissionen att garantera en hög insynsnivå då institutionerna byggs upp och vidta lämpliga åtgärder för att motarbeta korruption.

14.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att ge länderna i regionen ekonomiskt och administrativt tekniskt stöd via lämpligt kvalificerade personer, i samarbete med de internationella och regionala organisationer som sysslar med ekonomiska frågor på västra Balkan, för att stärka lokala offentliga strukturer, skapa en effektivare och mer diversifierad ekonomisk bas och förbättra lokala produkters penetration på utländska marknader, särskilt inom EU.

15.  Europaparlamentet föreslår att medlemsstaterna erbjuder länderna på västra Balkan, s.k. "government-to-government programmes" som ger dessa länder specifikt stöd, utbildning och coaching inom den statliga administrationen, inom områden som särskilt efterfrågas av myndigheterna i staterna på västra Balkan. Parlamentet understryker att dessa program kan spela en viktig roll för genomförandet av EU:s regelverk i regionen, samtidigt som de erbjuder staterna på västra Balkan möjlighet att definiera exakt vilket sorts stöd som de behöver.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i god tid för godkännande sända parlamentet alla nya förslag om att erbjuda staterna på västra Balkan exceptionellt budgetstöd. Parlamentet betonar att ytterligare ekonomiskt bistånd till länderna på västra Balkan (särskilt till Kosovo) bör villkoras med upprättande av en heltäckande och realistisk långsiktig ekonomisk utvecklingsplan, med stöd av internationella finansiella institutioner.

17.  Europaparlamentet anser att de lokala och regionala myndigheterna spelar en avgörande roll för en hållbar ekonomisk utveckling och en förstärkning av det civila samhället genom att konkretisera nationella prioriteringar och gemenskapsprioriteringar genom projekt i partnerskap med aktörer inom den offentliga och privata sektorn.

18.  Europaparlamentet understryker betydelsen av gränsöverskridande och internationellt samarbete för att utveckla gemensamma projekt och upprätta hållbara förbindelser både mellan regionerna på västra Balkan och mellan dessa och medlemsstaternas regioner. Parlamentet betonar också att fördelarna med ett sådant samarbete inte enbart är av ekonomiskt slag, utan även har en politisk och mänsklig dimension som skapar bättre förbindelser mellan människor och mellan regeringar samt garanterar stabilitet och välfärd i regionen på lång sikt.

19.  Europaparlamentet uppmuntrar EU:s regioner att ta initiativ till att genomföra gränsöverskridande projekt med regionerna på västra Balkan i syfte att upprätta ett nära och långsiktigt samarbete på regional nivå, liksom när det gäller att främja utbyte av erfarenheter och god praxis inom ramen för europeiska nätverk för regionalt samarbete. Parlamentet anser att samarbetet i regionen kan främjas genom att det regionala samarbetsrådet stärks.

Ekonomisk politik, energi, transporter och miljö

20.  Europaparlamentet uppmanar med kraft länderna i regionen att i nära samarbete med kommissionen och andra relevanta internationella finansinstitutioner vidmakthålla och bygga vidare på sina framsteg avseende den makroekonomiska stabiliteten, vilket är en förutsättning för stabil ekonomisk tillväxt genom sund finans- och penningpolitik. Parlamentet uppmanar dessutom länderna att öka takten i strukturreformerna, särskilt inom skattepolitiken, tullområdet och den offentliga förvaltningen, genom att främja öppenhetsprincipen och principen om redovisningsskyldighet samt genom att stödja sund förvaltning inom den offentliga sektorn.

21.  Europaparlamentet betonar behovet av mer stöd till utveckling av regionens privata sektor och dess investeringar i infrastruktur genom bland annat utökat samarbete med Europeiska investeringsbanken, och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling och andra internationella finansinstitutioner.

22.  Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt för den ekonomiska utvecklingen i regionen att skapa ett gynnsamt investeringsklimat och uppmanar kommissionen och staterna på västra Balkan att intensifiera det ekonomiska reformarbetet genom att utarbeta strategiska utvecklingsplaner för att genomföra investeringsprojekt som har betydelse för regionen i stort.

23.  Europaparlamentet berömmer regeringarna i länderna på västra Balkan för de framsteg som de hittills har gjort på det ekonomiska området samtidigt som de ha bevarat den makroekonomiska stabiliteten. Parlamentet välkomnar regeringarnas genomförande av en skattepolitik och en budgetdisciplin som har lett till ökade intäkter i statsbudgetarna.

24.  Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att fortsätta samarbetet på energiområdet i regionen, särskilt med utvecklingen av förnybara energikällor, att skapa öppna, pålitliga och konkurrenskraftiga marknader och förbättra de allmänna villkoren för utbyggnad av regionens energiinfrastruktur, inklusive förbättrad sammanlänkningskapacitet mellan EU:s grannländer och partnerländer. Parlamentet betonar den viktiga roll som energigemenskapen spelar för att detta mål ska uppnås.

25.  Europaparlamentet anser att utbyggnaden av hamnen i Rijeka i Kroatien är ett projekt av högsta betydelse för Europeiska unionen. Parlamentet menar att det ligger i EU:s intresse att denna utbyggnad påbörjas snarast möjligt.

26.  Europaparlamentet betonar att miljöskydd är en viktig del av en hållbar utveckling på västra Balkan. Parlamentet anser att det är mycket viktigt att kommissionen och regeringarna på västra Balkan främjar en sund miljöpolitik och sunda miljöstrategier i linje med EU:s miljölagstiftning.

27.  Europaparlamentet anser att det är viktigt att staterna på västra Balkan tillämpar de gemensamma principerna och riktlinjerna för EU:s havspolitik, och betonar att Donau måste utnyttjas på ett effektivt och miljövänligt sätt, i enlighet med EU:s lagstiftning, och med beaktande av att denna flod är en viktig transportkorridor och källa till värdefulla resurser. Parlamentet stöder i detta sammanhang de regionala initiativ som pågår och de organisationer (och särskilt Internationella kommissionen för skydd av Donau – ICPDR) som arbetar med miljöskydd, bättre användning av transportkapaciteten på inre vattenvägar och en förbättring när det gäller att förebygga katastrofer längs Donau.

28.  Europaparlamentet påminner om att det är nödvändigt att öka handeln med jordbruksprodukter även med Kroatien, så att Kroatien kan anpassa sig till den gemensamma jordbrukspolitiken så snabbt som möjligt när landet väl blir medlem i EU.

29.  Europaparlamentet inser regionens speciella geografi och dess strategiska läge, som gör området till en naturlig transitpunkt för varuhandeln, särskilt för primära energiprodukter (råolja och naturgas), mellan Europa och Asien. Parlamentet välkomnar inledandet av viktiga subregionala transportprojekt, som t.ex. den sydöstra leden som i praktiken kommer att underlätta anslutningen av länderna på västra Balkan till det större rörledningsnät för energi som sammanbinder EU med Turkiet och länderna i Kaukasus. Parlamentet uppmanar kommissionen och länderna på västra Balkan att avsätta tillräckliga ekonomiska resurser till modernisering av infrastrukturen, särskilt inom logistiksektorn, och att genomföra nödvändiga reformer för att göra sektorn mer konkurrenskraftig och dynamisk.

30.  I fråga om detaljhandeln framhåller Europaparlamentet att man måste undanröja de administrativa hinder som stoppar framväxten av mer konkurrenskraftiga företag inom livsmedelsbranschen, eftersom den bristande effektiviteten inom livsmedelshandeln hindrar europeiska producenter från att komma in på marknaden.

31.  Europaparlamentet betonar att det behövs ytterligare stöd till utveckling av små och medelstora företag, grundat på Europeiska stadgan för småföretag som stöds av alla länder på västra Balkan. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att de små och medelstora företagen får tillgång till EU:s strukturfonder och tillhandahålla bättre finansiering till projekt som involverar små och medelstora företag. Parlamentet uppmanar kommissionen att skapa institutionella ramar för att öka samarbetet mellan gemenskapen och den privata sektorn i länderna på västra Balkan för att säkerställa att gemenskapsmedlen används på avsett vis.

32.  Europaparlamentet framhåller behovet av att utvidga området för samarbete när det gäller utbildning och forskning mellan EU och länderna på västra Balkan vilket kommer att skapa förutsättningar för en stabil ekonomisk utveckling och tillväxt i regionen, och på så sätt främja västra Balkans integrering i det gemensamma ekonomiska området, det gemensamma forsknings- och utbildningsområdet, och dessa länders deltagande på arbetsmarknaden i enlighet med EU:s bestämmelser och krav.

33.  Med tanke på att den internationella finanskrisen har nått Europa och indirekt kan komma att påverka handeln med och utländska investeringar i västa Balkan, uppmanar Europaparlamentet kommissionen att bevaka utvecklingen och, om nödvändigt, vidta de åtgärder som krävs för att garantera att stabiliserings- och associeringsprocessen kan fullföljas på ett smidigt sätt, eftersom denna är en viktig faktor för stabiliteten i regionen och dessutom i EU:s eget intresse.

Finansiella tjänster, tullar och kampen mot organiserad brottslighet och korruption

34.  Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt för den ekonomiska utvecklingen i regionens länder att de kraftigt reformerar sina bank- och försäkringssystem, inrättar ett effektivt system för mikrokrediter och förbättrar lagstiftningen för och tillsynen av banksektorn, och sålunda lägger grunden för en successiv öppning av sina finansmarknader.

35.  Europaparlamentet uppmanar de stater i regionen som lider av korruption inom den offentliga sektorn att vidta alla åtgärder som krävs för att bekämpa den och se till att deras tullförvaltningar arbetar på ett bättre och insynsvänligare sätt i linje med de standarder som har fastställts av EU och Världstullorganisationen.

36.  Europaparlamentet betonar att tullkontrollerna måste bli fler och genomföras noggrannare för att bekämpa smuggling, förfalskningar och piratkopiering, eftersom dessa förfaranden, förutom de inkomstförluster som de medför, utgör allvarliga hälsorisker för invånarna i både EU och länderna på västra Balkan.

37.  Europarlamentet välkomnar det förbättrade företagsklimatet och åtgärderna för att minska de rättsliga och administrativa hindren för att starta företag. Parlamentet är dock bekymrat över förekomsten av karteller och det missbruk av dominerande ställning som s.k. industrimagnater i vissa länder på västra Balkan och företag med en dominerande marknadsposition ägnar sig åt. Europaparlamentet uppmanar med kraft regeringarna på västra Balkan att intensifiera sin kamp mot korruptionen och att utveckla en adekvat konkurrenspolitik som även måste omfatta statliga företag.

38.  Europaparlamentet uppmanar länderna på västra Balkan att utveckla sysselsättnings- och finanspolitiska handlingsplaner för att möta de problem som arbetslöshet, relativt höga löner och den stora informella ekonomin skapar.

39.  Europaparlamentet understryker att sund och insynsvänlig regional konkurrens över gränserna när det gäller offentlig upphandling är en viktig byggsten för en verkligt integrerad regional marknad. Parlamentet uppmanar länderna på västra Balkan att utvärdera möjligheterna med offentlig upphandling för att stabilisera en hållbar ekonomisk utveckling och att anstränga sig mycket mera för att åstadkomma ett mer integrerat och bättre fungerande regionalt system för offentliga kontrakt, och därvid tillämpa principen om icke-diskriminering mellan inhemska och regionala leverantörer.

o
o   o

40.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt regeringar och parlament i medlemsstaterna och de berörda länderna.

(1) EUT L 312, 29.11.2005, s. 1.
(2) EUT L 210, 31.7.2006, s. 82.
(3) EUT C 27 E, 31.1.2008, s. 207.
(4) EUT C 308 E, 16.12.2006, s. 141.
(5) Antagna texter, P6_TA(2008)0172.
(6) Antagna texter, P6_TA(2008)0120.
(7) EUT C 301 E, 13.12.2007, s. 224.
(8) EUT C 263 E, 16.10.2008, s. 626.
(9) EUT C 305 E, 14.12.2006, p. 141.
(10) EUT C 323 E, 18.12.2008, s. 467.
(11) EUT C 291 E, 30.11.2006, s. 402.
(12) EUT C 317 E, 23.12.2006, s. 480.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy