Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2067(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0475/2008

Předložené texty :

A6-0475/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/01/2009 - 6.7
CRE 13/01/2009 - 6.7
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0007

Přijaté texty
PDF 217kWORD 51k
Úterý, 13. ledna 2009 - Štrasburk
Perspektivy rozvoje občanského dialogu podle Lisabonské smlouvy
P6_TA(2009)0007A6-0475/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. ledna 2009 o perspektivách rozvoje občanského dialogu podle Lisabonské smlouvy (2008/2067(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na Lisabonskou smlouvu pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství podepsanou v Lisabonu dne 13. prosince 2007,

-   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 20. února 2008 o Lisabonské smlouvě(1),

-   s ohledem na několik usnesení, jež přijal v průběhu současného volebního období a která se zabývala občanskou společností,

-   s ohledem na seminář Výboru pro ústavní záležitosti se zástupci organizací z řad občanské společnosti, který se konal dne 3. června 2008,

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0475/2008),

A.   vzhledem k tomu, že demokratická Evropská unie, která by byla blízká svým občanům, vyžaduje úzkou spolupráci mezi orgány EU, členskými státy a občanskou společností na evropské, celostátní, regionální i místní úrovni,

B.   vzhledem k tomu, že připravenost evropských, vnitrostátních, regionálních a místních orgánů vést dialog a spolupracovat s občany a organizacemi občanské společnosti je základním předpokladem pro to, aby se občané a občanská společnost zapojili do procesu tvorby právních předpisů a správy věcí veřejných na všech úrovních,

C.   vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva posiluje práva občanů EU ve vztahu k Unii tím, že těmto občanům a zástupcům sdružení z řad občanské společnosti usnadňuje účast na diskusích o "Unii občanů",

D.   vzhledem k tomu, že stávající ustanovení, která jsou rovněž obsažena v Lisabonské smlouvě, sice vytvářejí nezbytný právní rámec pro rozvoj občanského dialogu na evropské úrovni, avšak jejich uplatňování v praxi není vždy uspokojivé,

E.   vzhledem k tomu, že se občanská společnost ve 27 členských státech nachází v různých etapách vývoje a v různé míře využívá příležitosti zapojit občany do participativní demokracie a podílet se na zákonodárné činnosti a na dialogu s příslušnými vnitrostátními, regionálními a místními orgány,

F.   vzhledem k tomu, že pojem "občanská společnost" se vztahuje na velký počet nevládních a neziskových organizací založených občany na základě jejich svobodné vůle, které jsou zastoupeny ve veřejném životě, vyjadřují zájmy, myšlenky a ideologie svých členů nebo jiných osob a zakládají se na etických, kulturních, politických, vědeckých, náboženských nebo filantropických kritériích,

G.   vzhledem k tomu, že otázka úrovně reprezentativnosti organizací občanské společnosti je polemická a že síla a účinnost některých organizací při prosazování jejich hledisek neodpovídá vždy míře jejich reprezentativnosti,

H.   vzhledem k tomu, že jednotlivé orgány EU zvolily rozdílné přístupy k občanskému dialogu,

1.   oceňuje přínos Evropské unie k rozvoji občanského dialogu jak na evropské úrovni, tak ve členských státech na celostátní, regionální a místní úrovni;

2.   zdůrazňuje, že občanská společnost v Evropě hraje důležitou úlohu v evropském integračním procesu tím, že předkládá postoje a požadavky občanů EU evropským orgánům; zdůrazňuje význam odborného poradenství, které občanská společnost poskytuje orgánům EU, a vyzdvihuje obzvláště význam poskytování informací a zvyšování povědomí o občanském dialogu, především pokud jde o propagaci aktivit a cílů EU, vytváření evropských sítí spolupráce, posilování evropské identity a kladný vztah občanské společnosti k Evropě;

3.   zdůrazňuje, že k uskutečnění politických cílů a záměrů EU je zapotřebí široká veřejná diskuse, účinnější občanský dialog a posílení politického uvědomění;

4.   zdůrazňuje, jak mimořádně mu leží na srdci občanský dialog a jak velký význam tomuto dialogu přikládá Lisabonská smlouva, podle níž je nejvyšší zásadou ve všech oblastech činnosti EU;

5.   vítá posílení zastupitelských a participativních demokratických prvků, které přináší Lisabonská smlouva zavedením tzv. občanské iniciativy, která umožňuje milionu občanů pocházejících z podstatného počtu členských států, vyzvat Komisi k předložení legislativního návrhu;

6.   vyzývá orgány EU a vnitrostátní, regionální a místní orgány v členských státech, aby stávající právní předpisy a osvědčené postupy využily co nejlépe k rozvoji dialogu s občany i organizacemi občanské společnosti; domnívá se především, že by informační kanceláře Parlamentu v každém členském státě měly hrát aktivní úlohu při propagování, organizaci a řízení fór, které se alespoň jednou ročně konají za účasti Parlamentu a zástupců občanské společnosti v daném členském státě a zdůrazňuje význam pravidelné účasti svých poslanců na těchto fórech, a to jak poslanců pocházejících z dotyčného členského státu, tak i z jiných členských států;

7.   vyzývá orgány EU, aby do občanského dialogu zapojily všechny zúčastěné zástupce občanské společnosti; domnívá se, že zvláštní význam v tomto směru by měl mít hlas mladých Evropanů, kteří budou budovat Evropskou unii zítřka a převezmou za ni odpovědnost;

8.   vyzývá orgány EU, aby se postaraly o to, že se všichni občané EU – ženy i muži, mladí i staří, z města nebo z venkova – budou moci na tomto dialogu aktivně, bez diskriminace a rovnoprávně podílet, a zejména zajistily, aby mohli příslušníci jazykových menšin na takových fórech používat svůj mateřský jazyk; upozorňuje na to, že úlohou EU v této oblasti by mělo být přispět k uplatňování zásady rovnosti žen a mužů a že by při prosazování této zásady uvnitř členských států i mimo EU měla jít příkladem;

9.   vyzývá orgány EU, aby v rámci interinstitucionální dohody přijaly závazné pokyny s ohledem na jmenovávání zástupců občanské společnosti, metody organizování konzultací a jejich financování, v souladu s obecnými zásadami a minimálními standardy, které se uplatňují na konzultaci zúčastněných stran(2); zdůrazňuje, že by všechny orgány EU měly za tímto účelem vést aktualizované rejstříky všech relevantních nevládních organizací, ať už činných v členských státech, nebo zaměřené na orgány EU;

10.   vyzývá orgány EU, aby z občanského dialogu učinily horizontální úkol pro všechna generální ředitelství Komise, všechny pracovní skupiny Rady a všechny výbory Evropského parlamentu, přičemž se uplatní transparentní postupy a zastoupení veřejného a soukromého sektoru zůstane skutečně vyvážené;

11.   vyzývá orgány EU, aby úzce spolupracovaly při budování občanského dialogu v Evropě a aby aktivně propagovaly evropské stanovisko mezi občany EU s cílem zajistit lepší komunikaci a koordinaci a lepší tok informací, pokud jde o činnosti týkající se konzultace veřejnosti; v této souvislosti poznamenává, že pravidelná setkání občanské společnosti a členů Komise na fórech v členských státech by byla velmi vhodným způsobem jak zmenšit propast vnímanou mezi EU a občany Evropy;

12.   vyzývá Radu, aby usnadnila a zjednodušila přístup ke své práci, což je základním předpokladem navázání skutečného dialogu s občanskou společností;

13.   zdůrazňuje význam rozvoje evropské komunikační politiky s ohledem na zavádění nových nástrojů a způsobů komunikace s občany EU (za použití internetu, e-technologií a moderních audiovizuálních technologií);

14.   vyzývá k pokračování osvědčených iniciativ EU zaměřených na větší zapojení občanské společnosti do procesu evropské integrace, jako jsou např. Evropa přes satelit, Agora občanů, tematická občanská fóra (např. Vaše Evropa), diskuse na internetu atd.;

15.   upozorňuje zejména na význam profesionálních průzkumů veřejného mínění v Evropě pro identifikaci a lepší pochopení potřeb a očekávání občanů EU, pokud jde o fungování Unie; naléhavě vyzývá jak orgány EU, tak občanskou společnost v členských státech, aby na tato očekávání pamatovaly při svých interakcích a diskusích;

16.   vyzývá vnitrostátní, regionální a místní orgány v členských státech, aby podporovaly občanský dialog, především v těch zemích a regionech a v těch oblastech, v nichž dosud není plně rozvinut nebo dostatečně uplatňován; dále naléhavě vyzývá tyto orgány, aby aktivně prosazovaly rozvoj regionální interaktivity občanské společnosti mezi členskými státy a přeshraniční iniciativy; domnívá se, že by měly být také přezkoumány způsoby vytváření seskupení členských států jako způsobu, jak v rámci EU podpořit výměnu názorů a zkušeností;

17.   vyzývá zástupce evropské společnosti, aby se aktivně zapojili do občanského dialogu a do vymezování evropských programů a politik, což by jim umožnilo ovlivňovat proces přijímání rozhodnutí;

18.   vybízí občany EU, aby se více zapojili do evropských debat a diskusí a aby se zúčastnili nadcházejících voleb do Evropského parlamentu;

19.   poukazuje na to, že pro dialog s občany na všech úrovních – evropské, celostátní, regionální i místní – je třeba vyčlenit odpovídající finanční prostředky, a vyzývá zúčastněné strany tohoto dialogu a subjekty, které za něj odpovídají, aby zajistily jeho dostatečné financování;

20.   zdůrazňuje, že kromě dialogu s občanskou společností je také nezbytný otevřený, transparentní a pravidelný dialog Unie s církvemi a náboženskými společenstvími, jak jej upravuje Lisabonská smlouva;

21.   doporučuje orgánům EU, aby společně zpřístupnily údaje o reprezentativnosti a oblastech činnosti evropských organizací z řad občanské společnosti, a to např. prostřednictvím veřejné a uživatelsky vstřícné databáze;

22.   vyzývá Komisi, aby předložila nový návrh, který stanoví status evropských sdružení, a aby tak evropským organizacím občanské společnosti poskytla oporu společného právního základu;

23.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení parlamentům členských států, Radě, Komisi, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2008)0055.
(2) Viz sdělení Komise ze dne 11. prosince 2002 nazvané "Směrem k posílení kultury konzultace a dialogu – obecné zásady a minimální standardy pro konzultace zúčastněných stran prováděné Komisí" (KOM(2002)0704).

Právní upozornění - Ochrana soukromí