Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2114(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0514/2008

Внесени текстове :

A6-0514/2008

Разисквания :

PV 12/01/2009 - 21
CRE 12/01/2009 - 21

Гласувания :

PV 13/01/2009 - 6.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0008

Приети текстове
PDF 373kWORD 69k
Вторник, 13 януари 2009 г. - Страсбург
Нелоялни търговски практики
P6_TA(2009)0008A6-0514/2008

Резолюция на Европейския парламент от 13 януари 2009 г. относно транспонирането, изпълнението и прилагането на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и на Директива 2006/114/ЕО относно заблуждаващата и сравнителната реклама (2008/2114(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално неговите разпоредби за създаване на вътрешния пазар и за гарантиране на свободното представяне на услуги в други държави-членки от страна на предприятията,

-   като взе предвид Директива 2005/29/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар(1) (Директива за нелоялните търговски практики),

-   като взе предвид Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно заблуждаващата и сравнителната реклама(2) (Директива за заблуждаващата и сравнителната реклама),

-   като взе предвид Директива 97/55/EО на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 1997 г. за изменение на Директива 84/450/EИО относно заблуждаващата реклама с цел да се обхване сравнителната реклама(3),

-   като взе предвид Директива 84/450/ЕИО на Съвета от 10 септември 1984 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки, свързани със заблуждаваща реклама(4),

-   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (регламент за сътрудничество в областта на защита на потребителите)(5),

-   като взе предвид Директива 98/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите(6) и доклада на Комисията от 18 ноември 2008 г. относно нейното прилагане (COM(2008)0756),

-   като взе предвид Зелената книга на Комисията от 27 ноември 2008 г. относно колективната защита на потребителите (COM(2008)0794),

-   като взе предвид съобщението на Комисията от 13 март 2007 г. относно стратегията на ЕС за политика за защита на потребителите 2007-2013 г. (COM(2007)0099),

-   като взе предвид постъпилите в неговата комисия по петиции над 400 петиции относно заблуждаваща реклама от издателства на фирмени указатели от 24 държави-членки и 19 трети страни,

-   като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2008 г. относно заблуждаващата реклама от издателства на фирмени указатели(7),

-   като взе предвид Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество(8),

-   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на Комисията по петиции (A6-0514/2008),

A.   като има предвид, че Стратегията на ЕС за поритиката за защита на потребителите 2007-2013 г. е насочена към "по-добър мониторинг върху потребителските пазари и националните политики за защита на потребителите" и постигане по-специално на "своевременно и еднакво транспониране на Директивата за нелоялните търговски практики";

Б.   като има предвид, че Директивата за нелоялните търговски практики олицетворява новия подход в рамките на законодателството на ЕС в областта на защитата на потребителите, като предвижда възможно най-висока степен на хармонизация на защитата на потребителите от нелоялни търговски практики;

В.   като има предвид, че Директивата за заблуждаващата и сравнителната реклама кодифицира Директива 84/450/ЕИО, и по-специално измененията, въведени в нея с Директива 97/55/ЕО, и стеснява нейното приложно поле до транзакциите между търговци;

Г.   като има предвид, че приложното поле на Директивата за нелоялните търговски практики е ограничено до транзакции между търговци и потребители и не обхваща всички търговски практики, а само тези, които могат да бъдат счетени за нелоялни; като има предвид, че същата директива е ограничена до търговските практики, които могат да навредят на икономическите интереси на потребителите и че в нейните рамки не се изискват корекции в националното законодателство, което защитава търговците от нелоялни търговски практики от страна на други търговци;

Д.   като има предвид, че три държави-членки не са уведомили Комисията относно приетите мерки за транспониране на Директивата за нелоялните търговски практики, а именно Германия, Испания и Люксембург; като има предвид, че в Съда на Европейските общности са внесени три преюдициални запитвания за съвместимостта на националните мерки с Директивата за нелоялните търговски практики; като има предвид, че Комисията изразява становището, че в някои държави-членки е открито неадекватното транспониране;

Е.   като има предвид, че Директивата за нелоялните търговски практики и Директивата за заблуждаващата и сравнителната реклама предоставят голяма свобода на действие на държавите-членки по отношение на правните средства за защита и на санкциите при нарушаване на техните разпоредби;

Ж.   като има предвид, че липсват ефективни правни средства за защита в случай на нарушение на Директивата за заблуждаващата и сравнителната реклама, както и че разпоредбите на тази директива не се изпълняват в достатъчна степен, пример за което са заблуждаващите практики от страна на издателствата на фирмени указатели;

Въведение

1.  Подчертава значението на Директивата за нелоялните търговски практики и на Директивата за заблуждаващата и сравнителната реклама за повишаване на доверието на потребителите и търговците по отношение на участието в трансгранични транзакции, както и за гарантиране на по-висока степен на правна сигурност за търговците във връзка с допустимостта на различни търговски практики и рекламата в рамките на вътрешния пазар;

2.  Изтъква Директивата за нелоялните търговски практики като основен законодателен акт в областта на правото на ЕС за защита на потребителите, чието транспониране, прилагане и изпълнение са ключов източник за бъдещото развитие на правото на ЕС в областта на защитата на потребителите, както и за пълното разгръщане на потенциала на вътрешния пазар, за развитието на трансграничната търговия и електронната търговия;

3.  Твърдо вярва, че правилното транспониране, прилагане и изпълнение на Директивата за нелоялните търговски практики и на Директивата за заблуждаващата и сравнителната реклама са от ключово значение за постигане на целите на тези директиви, като се имат предвид по-специално различията по отношение на системите за изпълнение и на средствата за прилагане между отделните държавите-членки, сложността на някои правни понятия в директивите, многобройните и обширни национални правила, регулиращи нелоялните търговски практики и рекламите, както и широкия обхват на приложение на директивите;

4.  Като се позовава на съображение 8 от Директивата за нелоялните търговски практики, призовава Комисията да проучи необходимостта от защита на малките и средни предприятия срещу агресивни търговски практики и, ако е необходимо, да предприеме съответни последващи мерки;

Кодифициране и транспониране

5.  Приветства усилията на Комисията да подпомогне държавите-членки при транспонирането на Директивата за нелоялните търговски практики и на Директивата за заблуждаващата и сравнителната реклама;

6.  Отбелязва, че член 3а, параграф 2 от Директива 84/450/ЕИО, изменена с Директива 97/55/ЕО, в който се визира "сравняване на стоки, отнасящо се до предлагане на стоки и услуги при специални условия,", беше заличен и не беше включен нито в Директивата за нелоялните търговски практики, нито в Директивата за заблуждаващата и сравнителната реклама; изразява съжаление, че съществува неяснота около последиците от това заличаване за транзакциите между търговци и потребители, изразена по-специално в различните подходи на държавите-членки към запазването в националните законодателства след приемането на Директивата за нелоялните търговски практики на вече съществуващите разпоредби за изпълнение на член 3а, параграф 2 от Директива 84/450/ЕИО, изменена с Директива 97/55/ЕО; призовава държавите-членки, с помощта на Комисията, да проучат този въпрос и да предприемат възможни последващи действия;

7.  Счита, че Комисията следва да представи предложение за изменение на Директивата за заблуждаващата и сравнителната реклама, така че тя да включва "черен списък" на практиките, които следва при всички обстоятелства да се считат за заблуждаващи, или да разшири приложното поле на Директивата за нелоялните търговски практики, така че то да обхваща договорите между търговци, що се отнася по-специално до точка 21 от приложение І към нея; отправя искане към Комисията до декември 2009 г. да докладва за предприетите мерки;

8.  Отбелязва, че при транспонирането и прилагането на Директивата за нелоялните търговски практики в своите правни системи няколко държави-членки са изключили съдържащия се в приложение І към нея "черен списък"; счита, че разделянето на черния списък в различни актове от националното законодателство обърква предприятията и може да доведе до изкривявания в прилагането на Директивата за нелоялните търговски практики; призовава Комисията да работи в сътрудничество с държавите-членки при адаптирането на националното им законодателство, така че "черните списъци" да са видими и полезни за потребителите във възможно най-висока степен;

9.  Призовава настоятелно държавите-членки да извършат преглед на своите правни системи с цел избягване на евентуални припокривания между правилата, приети при транспонирането на Директивата за нелоялните търговски практики и на Директивата за заблуждаващата и сравнителната реклама, и вече съществуващите национални разпоредби и по-този начин да гарантират по-голяма яснота за потребителите и търговците по отношение на процеса на транспониране;

10.  Призовава държавите-членки да съсредоточат своите усилия върху правилното транспониране, прилагане и изпълнение на Директивата за нелоялните търговски практики и Директивата за заблуждаващата и сравнителната реклама и да гарантират спазването на всички свързани с тях решения на националния съд и на Съда на ЕО;

11.  Счита, че погрешното и забавено транспониране на директивите от страна на държавите-членки спъва потребители и търговците при извършването на трансгранични транзакции;

Прилагане и изпълнение

12.  Отбелязва, че някои държави-членки са предвидили само определени регулаторни органи да могат да прилагат националните правила, приети в изпълнение на Директивата за нелоялните търговски практики и не са предвидили право на пряко обезщетение за потребителите, които по този начин нямат право да заведат искове за обезщетение за щети в резултат от нелоялни търговски практики; призовава държавите-членки, които още не са го направили, да обмислят необходимостта от предоставяне на потребителите на право на пряко обезщетение, за да се гарантира наличието на достатъчна степен на защита от нелоялните търговски практики;

13.  Приветства резултатите от извършените от Комисията проверки на интернет сайтовете на авиокомпаниите в ЕС и на мелодиите за телефони в ЕС като първа стъпка към по-добро наблюдение на прилагането и изпълнението на законодателството в областта на вътрешния пазар; изтъква необходимостта в тази връзка редовно да се провеждат разширени проверки; призовава Комисията в сътрудничество с мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите да събере сходни данни за прилагането на законодателството в областта на вътрешния пазар в други основни сектори на вътрешния пазар;

14.  Насърчава Комисията да разработи по-ефективни средства за наблюдение на прилагането, например проверки, така че да може да бъде подобрено изпълнението на законодателните разпоредби в областта на защитата на потребителите; призовава Комисията да проучи възможността за включване на проверки в механизмите за наблюдаване на Индекса за развитие на пазарите на дребно;

15.  Призовава всички държави-членки да си сътрудничат изцяло с Комисията при извършването на проверки от страна на Комисията и предприемането на съответни последващи действия;

16.  Подчертава значението на разумни, навременни и точни данни и информация за подходящо наблюдение на пазарите за потребителски стоки; отбелязва основната роля, която играят организациите на търговци и потребители за предоставянето на тези данни;

17.  Подчертава значението на трансграничното изпълнение за функционирането на вътрешния пазар; призовава Комисията допълнително да развие използването на мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите по такъв начин, че да може да се подобри трансграничното изпълнение на законодателството; подчертава необходимостта от по-нататъшно повишаване на осведомеността по отношение на Европейската мрежа от потребителски центрове;

18.  Призовава държавите-членки да отделят достатъчно персонал и финансови ресурси за трансграничното изпълнение на законодателството;

19.  Призовава държавите-членки и националните съдебни органи да засилят трансграничното сътрудничество по отношение на подвеждащи услуги, свързани с бази данни;

20.  Приветства инициативата на Комисията за създаване на обществено достъпна база данни за националните мерки, приети при транспонирането на Директивата за нелоялните търговски практики, юриспруденцията върху тях и другите свързани материали; призовава Комисията да включи в тази база данни експертни мониторингови доклади, в които въз основа на документирани в базата данни случаи, да се формулират конкретни препоръки за действие с цел подобряване на прилагането на законодателството; призовава Комисията освен това да използва тази база данни за създаване на уебсайт "единна точка на достъп", където както предприятията, така и потребителите могат да получат информация за действащото законодателство в държавите-членки;

21.  Призовава Комисията и държавите-членки да организират информационни кампании за повишаване на осведомеността на потребителите за техните права, предоставяйки им по-голяма степен на защита от нелоялни търговски практики и от подвеждаща сравнителна реклама;

22.  Изтъква, че наблюдението на транспонирането, прилагането и изпълнението изисква много ресурси; поради това счита, че на Комисията следва да бъдат предоставени на разположение съответните човешки ресурси, за да контролира по-ефективно прилагането;

23.  Призовава държавите-членки да осигурят достатъчно насоки за дружествата на национално равнище; посочва като най-добра практика изданието "Защита на потребителите от регламентите за нелоялната търговия: основен наръчник за предприятията", публикувано от Министерството на стопанската дейност, предприятията и регулаторната реформа на Обединеното кралство съвместно със Службата за лоялна търговия на Обединеното кралство;

24.  Настоява за навременно представяне до 12 юни 2011 г на подробен доклад за изпълнението от страна на Комисията съгласно член 18 от Директивата за нелоялните търговски практики, включващ опита, получен с Директивата за заблуждаващата и сравнителната реклама;

o
o   o

25.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) OВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22.
(2) OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 21.
(3) OВ L 290, 23.10.1997 г., стр. 18.
(4) OВ L 250, 19.9.1984 г., стр. 17.
(5) OВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1.
(6) OВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 51.
(7) Приети текстове, P6_TA(2008)0608.
(8) OВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност