Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2114(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0514/2008

Předložené texty :

A6-0514/2008

Rozpravy :

PV 12/01/2009 - 21
CRE 12/01/2009 - 21

Hlasování :

PV 13/01/2009 - 6.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0008

Přijaté texty
PDF 303kWORD 67k
Úterý, 13. ledna 2009 - Štrasburk
Provádění, uplatňování a prosazování směrnic 2005/29/ES a 2006/114/ES
P6_TA(2009)0008A6-0514/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. ledna 2009 o provádění, uplatňování a prosazování směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a směrnice 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě (2008/2114(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na její ustanovení o vytváření vnitřního trhu a zaručování svobody podnikům poskytovat služby v jiných členských státech,

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu(1) (dále jen "směrnice o nekalých obchodních praktikách"),

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě(2) (dále jen "směrnice o klamavé a srovnávací reklamě"),

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/55/ES ze dne 6. října 1997, kterou se mění směrnice 84/450/EHS o klamavé reklamě tak, aby zahrnovala srovnávací reklamu(3),

-   s ohledem na směrnici Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klamavé reklamy(4),

-   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (dále jen "nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele")(5),

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/27/ES ze dne 19. května 1998 o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů(6) a zprávu Komise ze dne 18. listopadu 2008 o uplatňování této směrnice (KOM(2008)0756),

-   s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 27. listopadu 2008 o kolektivním odškodnění spotřebitelů (KOM(2008)0794),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. března 2007 o strategii spotřebitelské politiky EU 2007–2013 (KOM(2007)0099),

-   s ohledem na více než 400 peticí o podvodných katalogových firmách, které jeho Petiční výbor obdržel z 24 členských států a 19 třetích zemí,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 16. prosince 2008 o nepoctivých katalogových firmách(7),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu o zdokonalení tvorby právních předpisů(8),

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (A6-0514/2008),

A.   vzhledem k tomu, že strategie spotřebitelské politiky EU 2007–2013, kterou provádí Komise, si klade za cíl "zlepšit kontrolu spotřebitelských trhů a vnitrostátních spotřebitelských politik" a usiluje zejména o "dosažení včasného a jednotného provedení směrnice o nekalých obchodních praktikách",

B.   vzhledem k tomu, že směrnice o nekalých obchodních praktikách představuje nový přístup v oblasti spotřebitelského práva EU, neboť zajišťuje maximální harmonizaci v zájmu ochrany spotřebitele před těmito praktikami,

C.   vzhledem k tomu, že směrnice o klamavé a srovnávací reklamě je kodifikací směrnice 84/450/EHS, a zejména změn zavedených směrnicí 97/55/ES, jejíž působnost zúžila na transakce mezi podniky (B2B),

D.   vzhledem k tomu, že působnost směrnice o nekalých obchodních praktikách je omezena na transakce mezi podniky a spotřebiteli a nepokrývá všechny obchodní praktiky, ale pouze ty, které je možné považovat za nepoctivé; vzhledem k tomu, že je omezena na obchodní praktiky, které mohou škodit ekonomickému zájmu spotřebitelů, a úprava vnitrostátních předpisů ochraňující podniky před nekalými obchodními praktikami jiných podniků není v jejím rámci vyžadována,

E.   vzhledem k tomu, že tři členské státy, konkrétně Německo, Španělsko a Lucembursko, dosud Komisi neoznámily opatření, která přijaly za účelem provedení směrnice o nekalých obchodních praktikách; vzhledem k tomu, že u Soudního dvora Evropských společenství (ESD) byly podány tři žádosti o předběžné rozhodnutí týkající se slučitelnosti vnitrostátních opatření se směrnicí o nekalých obchodních praktikách; vzhledem k tomu, že se Komise domnívá, že v několika členských státech nebyla směrnice provedena správně,

F.   vzhledem k tomu, že jak směrnice o nekalých obchodních praktikách, tak i směrnice o klamavé a srovnávací reklamě ponechává členským státům značnou volnost, pokud jde o volbu právních prostředků a sankcí v případě jejich porušení,

G.   vzhledem k tomu, že neexistují právní prostředky, které by účinně zamezily porušování směrnice o klamavé a srovnávací reklamě, a že dodržování této směrnice není dostatečně vymáháno, čehož dokladem je mimo jiné nekalá činnost "katalogových firem",

Úvod

1.   zdůrazňuje, že směrnice o nekalých obchodních praktikách a směrnice o klamavé a srovnávací reklamě jsou důležité proto, že zvyšují důvěru občanů a obchodníků v přeshraniční obchody a poskytují podnikům vyšší právní jistotu, pokud jde o to, jaké obchodní a reklamní metody jsou na vnitřním trhu povoleny;

2.   vyzdvihuje směrnici o nekalých obchodních praktikách jako přelomový předpis v oblasti spotřebitelského práva EU, jehož provedení, uplatňování a prosazování bude rozhodujícím zdrojem pro budoucí vývoj práva v této oblasti, jakož i pro plný rozvoj možností vnitřního trhu, rozvoj přeshraničního obchodu a elektronického obchodu;

3.   je pevně přesvědčen o tom, že pro dosažení cílů směrnic o nekalých obchodních praktikách a o klamavé a srovnávací reklamě musí být tyto směrnice řádně provedeny, uplatňovány a prosazovány, a to zvláště vezmeme-li v úvahu rozdílnost systémů prosazování a metod uplatňování v jednotlivých členských státech, složitost některých právních konceptů použitých ve směrnicích, velké množství a značný rozsah vnitrostátních předpisů týkajících se nepoctivých obchodních praktik a reklamy a širokou oblast působnosti těchto směrnic;

4.   žádá Komisi, aby s ohledem na 8. bod odůvodnění směrnice o nekalých obchodních praktikách prozkoumala nutnost ochrany malých a středních podniků proti agresivním obchodním praktikám, a případně navrhla odpovídající následná opatření;

Kodifikace a provedení ve vnitrostátním právu

5.   vítá, že se Komise snaží pomáhat členským státům s provedením směrnice o nekalých obchodních praktikách a směrnice o klamavé a srovnávací reklamě ve vnitrostátním právu;

6.   poukazuje na to, že čl. 3a odst. 2 směrnice 84/450/EHS, ve znění směrnice 97/55/ES, o "srovnání poukazujícím na zvláštní nabídku" byl zrušen a není už obsažen ani ve směrnici o nekalých obchodních praktikách, ani ve směrnici o klamavé a srovnávací reklamě; lituje, že ohledně důsledků, jaké bude mít zrušení tohoto článku pro transakce mezi podniky a spotřebiteli, panuje určitá nejistota, která se projevuje zejména tím, že různé členské státy zvolily odlišný přístup k zachování stávajících vnitrostátních ustanovení, kterými byl proveden čl. 3a odst. 2 směrnice 84/450/EHS ve znění směrnice 97/55/ES, i po přijetí směrnice o nekalých obchodních praktikách; vyzývá členské státy, aby tuto situaci za pomoci Komise prošetřily a případně učinily další kroky;

7.   soudí, že Komise by měla buď předložit návrh na změnu směrnice o klamavé a srovnávací reklamě, kterou by byla do směrnice vložena "černá listina" postupů pokládaných za všech okolností za klamavé, anebo rozšířit působnost směrnice o nekalých obchodních praktikách i na smlouvy uzavřené mezi podniky (B2B), zvláště s ohledem na bod 21 přílohy I této směrnice; žádá Komisi, aby do prosince 2009 předložila zprávu o přijatých opatřeních;

8.   konstatuje, že některé členské státy při provádění a uplatňování směrnice rozdělily "černou listinu" uvedenou v příloze I směrnice o nekalých obchodních praktikách na více částí; domnívá se, že rozdělení černé listiny mezi různé vnitrostátní předpisy vytváří nejasnosti pro podniky a může vést k tomu, že směrnice o nekalých obchodních praktikách bude uplatňována nesprávně; vyzývá Komisi, aby s členskými státy spolupracovala na přizpůsobení jejich vnitrostátních právních předpisů tak, aby byly "černé listiny" co nejpřístupnější spotřebitelům a byly pro ně co nejužitečnější;

9.   naléhá na členské státy, aby prověřily své právní řády s cílem předejít případnému překrývání mezi předpisy, které byly přijaty za účelem provedení směrnice o nekalých obchodních praktikách a směrnice o klamavé a srovnávací reklamě, a stávajícími vnitrostátními předpisy; transpoziční proces tak bude pro spotřebitele i podniky jasnější;

10.   vyzývá členské státy, aby zaměřily své úsilí na řádné provedení, uplatňování a prosazování směrnic o nekalých obchodních praktikách a směrnice o klamavé a srovnávací reklamě a aby zajistily dodržování všech rozsudků, které v této oblasti vydaly vnitrostátní soudy a ESD;

11.   zastává názor, že se spotřebitelům a podnikům při uskutečňování přeshraničních transakcí kladou překážky způsobené nesprávným nebo zpomaleným prováděním směrnic členskými státy;

Provádění a vynucování

12.   poukazuje na to, že některé členské státy ustanovily, že dodržování vnitrostátních předpisů, které byly přijaty za účelem provedení směrnice o nekalých obchodních praktikách, mohou vymáhat pouze některé regulační orgány, a neposkytly spotřebitelům možnost požadovat nápravu přímo, takže spotřebitelé nemají právo uplatňovat nárok na náhradu škody vzniklé v důsledku nepoctivých obchodních praktik; vyzývá členské státy, které tak dosud neučinily, aby zvážily, zda není nutné poskytnout spotřebitelům právo žádat o náhradu škody přímo, aby byla zajištěna jejich dostatečná ochrana před nekalými obchodními praktikami;

13.   vítá výsledky systematických kontrol dodržování předpisů na ochranu spotřebitele, které provedla Komise v oblasti letecké dopravy ("EU Airlines Sweep") a mobilních obsahových služeb ("EU Ringtones Sweep"), jako první krok k lepšímu sledování provádění a vymáhání právních předpisů týkajících se vnitřního trhu; zdůrazňuje potřebu pravidelně provádět v této souvislosti rozšířené kontroly; vyzývá Komisi, aby v součinnosti se sítí pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele shromaždovala obdobné údaje o tom, jak jsou právní předpisy v oblasti vnitřního trhu prováděny v ostatních důležitých sektorech vnitřního trhu;

14.   vybízí Komisi k vytvoření účinnějších nástrojů kontroly provádění, jakými jsou například zmíněné "sweepy", aby se prosazování právních předpisů na ochranu spotřebitele mohlo zlepšit; vyzývá Komisi, aby projednala proveditelnost začlenění "sweepů" do mechanismů sledování v rámci hodnotící zprávy o spotřebitelských trzích;

15.   vyzývá všechny členské státy, aby s Komisí na provádění a kontrole "sweepů" plně spolupracovaly;

16.   zdůrazňuje význam, který mají odůvodněné, včasné a přesné údaje pro náležité sledování trhů se spotřebním zbožím; poukazuje na klíčovou úlohu, kterou při poskytování těchto údajů hrají obchodní a spotřebitelské organizace;

17.   vyzdvihuje význam přeshraničního prosazování práva pro fungování vnitřního trhu; vyzývá Komisi, aby rozšířila využívání sítě pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele v zájmu zlepšení přeshraničního prosazování práva; zdůrazňuje potřebu dalšího zvyšování povědomí o síti evropských spotřebitelských center;

18.   vyzývá členské státy, aby na přeshraniční prosazování práva věnovaly přiměřené lidské a finanční zdroje;

19.   vyzývá členské státy a vnitrostátní soudní orgány, aby posílily přeshraniční spolupráci v oblasti podvodných databázových systémů;

20.   vítá iniciativu Komise na zřízení veřejně přístupné databáze, která bude obsahovat vnitrostátní opatření přijatá za účelem provedení směrnice o nekalých obchodních praktikách, judikaturu a další relevantní materiály; žádá Komisi, aby tuto databázi doplnila o odborné kontrolní zprávy, které na základě případů uložených v databázi navrhují konkrétní kroky ke zlepšení prosazování právních předpisů; žádá Komisi, aby tuto databázi využila k vytvoření internetových stránek fungujících jako "jednotný přístupový bod", kde budou moci podniky i spotřebitelé získávat informace o právních předpisech platných v členských státech;

21.   vybízí Komisi a členské státy, aby zorganizovaly informační kampaň s cílem zvýšit povědomí spotřebitelů o jejich právech, nabídnout jim větší ochranu před nekalými obchodními praktikami a praktikami klamavé a srovnávací reklamy;

22.   zdůrazňuje, že sledování provádění, uplatňování a prosazování legislativy je velice nákladná činnost; domnívá se proto, že by měly být Komisi přiděleny přiměřené lidské zdroje, aby mohla na provádění předpisů dohlížet efektivněji;

23.   vyzývá členské státy, aby na vnitrostátní úrovni poskytovaly podnikům dostatek praktických pokynů; jako dobrý postup oceňuje příručku o předpisech na ochranu spotřebitele před nepoctivými obchodními postupy ("Consumer Protection from Unfair Trading Regulations: a basic guide for business"), kterou vydalo Ministerstvo pro obchod, podnikání a legislativní reformu Spojeného království (UK Department for Business, Enterprise & Regulatory Reform) ve spolupráci s Úřadem pro spravedlivý obchod (UK Office of Fair Trading);

24.   trvá na tom, aby Komise včas, tj. do 12. června 2011, předložila souhrnnou zprávu podle článku 18 směrnice o nekalých obchodních praktikách, která bude zahrnovat zkušenosti získané prostřednictvím směrnice o klamavé a srovnávací reklamě;

o
o   o

25.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22.
(2) Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 21.
(3) Úř. věst. L 290, 23.10.1997, s. 18.
(4) Úř. věst. L 250, 19.9.1984, s. 17.
(5) Úř. věst. L 364, 9.12.2004, s. 1.
(6) Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 51.
(7) Přijaté texty, P6_TA(2008)0608.
(8) Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí