Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2114(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0514/2008

Indgivne tekster :

A6-0514/2008

Forhandlinger :

PV 12/01/2009 - 21
CRE 12/01/2009 - 21

Afstemninger :

PV 13/01/2009 - 6.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0008

Vedtagne tekster
PDF 34kWORD 54k
Tirsdag den 13. januar 2009 - Strasbourg
Vildledende og sammenlignende reklame
P6_TA(2009)0008A6-0514/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 13. januar 2009 om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktiv 2005/29/EF om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og direktiv 2006/114/EF om vildledende og sammenlignende reklame (2008/2114(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og navnlig bestemmelserne heri om oprettelse af det indre marked, der garanterer virksomheder frihed til at levere tjenesteydelser i andre medlemsstater,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked(1) ("UCP-direktivet"),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF af 12. december 2006 om vildledende og sammenlignende reklame(2) ("MCA-direktivet"),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 om ændring af direktiv 84/450/EØF om vildledende reklame for at medtage sammenlignende reklame(3),

-   der henviser til Rådets direktiv 84/450/EØF af 10. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om vildledende reklame(4),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 af 27. oktober 2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse ("forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde")(5),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser(6) og beretning fra Kommissionen af 18. november 2008 om dets anvendelse, (KOM(2008)0756),

-   der henviser til Kommissionens grønbog af 27. november 2008 om kollektivt søgsmål for forbrugere (KOM(2008)0794),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. marts 2007 om EU's strategi for forbrugerpolitikken 2007-2013 (KOM(2007)0099),

-   der henviser til de 400 andragender om vildledende erhvervsguider fra 24 medlemsstater og 19 tredjelande, der er blevet modtaget af Udvalget for Andragender,

-   der henviser til sin beslutning af 16. december 2008 om vildledende praksis hos udgivere af erhvervsvejvisere(7),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning(8),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A6-0514/2008),

A.   der henviser til, at Kommissionens EU-forbrugerbeskyttelsesstrategi 2007-2013 sigter imod "bedre overvågning af forbrugermarkederne og de nationale forbrugerpolitikker" og "en rettidig og ensartet gennemførelse af direktivet om urimelig handelspraksis" i særdeleshed,

B.   der henviser til, at UCP-direktivet indeholder en ny fremgangsmåde på området EU-forbrugerret, idet det indeholder bestemmelser om en maksimal harmonisering til beskyttelse af forbrugerne mod urimelig handelspraksis,

C.   der henviser til, at MCA-direktivet kodificerer direktiv 84/450/EØF og i særdeleshed ændringerne hertil indført ved direktiv 97/55/EF og indsnævrer dets formål til virksomhed-til-virksomhed handel (B2B),

D.   der henviser til, at UCP-direktivets anvendelsesområde er begrænset til transaktioner mellem virksomheder og forbrugere, og at det ikke omfatter alle handelspraksis, men kun dem, som kan betragtes som urimelige; der henviser til, at UCP-direktivet er begrænset til handelspraksis, som kan skade forbrugernes økonomiske interesser, og at tilpasninger af nationale lovgivning om beskyttelse af virksomheder mod andre virksomheders urimelige handelspraksis ikke er påkrævet inden for UCP-direktivets rammer,

E.   der henviser til, at tre medlemsstater ikke har indberettet de foranstaltninger, der er vedtaget for at gennemføre UCP-direktivet til Kommissionen, nemlig Tyskland, Spanien og Luxembourg; der henviser til, at tre anmodninger om en præjudiciel afgørelse er blevet henvist til Domstolen for De Europæiske Fællesskaber (Domstolen), for så vidt angår de nationale foranstaltningers kompatibilitet med UCP-direktivet; der henviser til, at Kommissionen er af den opfattelse, at der er konstateret en utilstrækkelig gennemførelse i visse medlemsstater,

F.   der henviser til, at UCP- og MCA-direktiverne giver medlemsstaterne betydelig handlerum, for så vidt angår retsmidler og straffe for overtrædelse af bestemmelserne heri,

G.   der henviser til, at der er mangel på effektive retsmidler i forbindelse med overtrædelse af MCA-direktivet såvel som manglende håndhævelse af dette direktiv, som det bl.a. fremgår af erhvervsguideselskaber, der anvender vildledende praksis,

Indledning

1.   understreger betydningen af UCP- og MCA-direktiverne med henblik på at give forbrugerne og virksomhederne mere mod til at indgå grænseoverskridende handler og sikre større retssikkerhed for virksomheder med hensyn til antageligheden af forskellige former for handelspraksis og reklame på det indre marked;

2.   fremhæver UCP-direktivet som en betydningsfuld lovgivning inden for området forbrugerlovgivning, hvis transponering, gennemførelse og håndhævelse vil være en afgørende kilde for den fremtidige udvikling i EU's forbrugerret og for fuld udvikling af det indre markeds potentiale og for udviklingen af grænseoverskridende handel og e-handel;

3.   er overbevist om, at en korrekt transponering, gennemførelse og håndhævelse af UCP- og MCA-direktiverne er væsentlig for at gennemføre målene for disse direktiver, især på baggrund af forskellene i håndhævelsessystemer og gennemførelsesteknikker i medlemsstaterne, kompleksiteten i visse af de juridiske begreber i direktiverne, mange forskellige og omfattende eksisterende nationale bestemmelser vedrørende urimelig handelspraksis og reklame og direktivernes brede anvendelsesområde;

4.   opfordrer Kommissionen med henvisning til betragtning 8 i UCP-direktivet om urimelig handelspraksis til at undersøge, om der er behov for at beskytte små og mellemstore virksomheder mod aggressiv handelspraksis, og i påkommende tilfælde til at iværksætte de nødvendige opfølgningsforanstaltninger;

Kodificering og transponering

5.   udtrykker tilfredshed med Kommissionens indsats med henblik på at hjælpe medlemsstaterne med at gennemføre UCP- og MCA-direktiverne;

6.   bemærker, at artikel 3a, stk. 2, i direktiv 84/450/EØF som ændret af direktiv 97/55/EF, hvori der henvises til "sammenlignende reklame vedrørende særtilbud", udgik og hverken står i UCP-direktivet eller i MCA-direktivet; beklager, at der er forvirring vedrørende følgevirkningerne af denne udgåelse for virksomhed-til-forbruger handel, der især fremgår af medlemsstaternes forskellige holdninger til bevarelsen i national ret efter vedtagelsen af UCP-direktivet af allerede eksisterende bestemmelser om gennemførelse af artikel 3a, stk. 2, i direktiv 84/450/EØF som ændret af direktiv 97/55/EF; opfordrer medlemsstaterne til med Kommissionens hjælp at undersøge dette og træffe eventuelle opfølgningsforanstaltninger;

7.   mener, at Kommissionen enten bør fremsætte et forslag om en ændring af MCA-direktivet, således at det omfatter en sort liste over praksis, der under alle omstændigheder må betragtes som vildledende, eller udvide UCP-direktivets anvendelsesområde til at omfatte virksomhed-til-virksomhed-aftaler især med hensyn til punkt 21 i bilag I deri; anmoder Kommissionen om senest i december 2009 at aflægge beretning om de trufne foranstaltninger;

8.   konstaterer, at adskillige medlemsstater har opsplittet den sorte liste i bilag I i UCP-direktivet, da de transponerede og gennemførte det i deres retssystemer; mener, at opsplitning af den sorte liste i forskellige stykker national lovgivning skaber forvirring for virksomhederne og kan føre til fordrejninger i gennemførelsen af UCP-direktivet; anmoder Kommissionen om at samarbejde med medlemsstaterne om at tilpasse deres nationale lovgivning, således at "sortlisterne" i videst muligt omfang er tilgængelige og til nytte for forbrugerne;

9.   opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gennemgå deres retssystemer for at undgå eventuelle overlapninger af bestemmelser, der er vedtaget i forbindelse med transponeringen af UCP- og MCA-direktiverne og allerede eksisterende nationale bestemmelser og derved sikre større klarhed for forbrugerne og virksomhederne vedrørende transponeringsproceduren;

10.   opfordrer medlemsstaterne til at koncentrere deres indsats om den egentlige transponering, gennemførelse og håndhævelse af UCP- og MCA-direktiverne og sikre, at alle relevante nationale domme og afgørelser fra EF-Domstolen overholdes;

11.   mener, at forbrugere og virksomheder, der foretager grænseoverskridende transaktioner, hæmmes af en forkert eller forsinket omsætning af direktiverne;

Gennemførelse og håndhævelse

12.   bemærker, at nogle medlemsstater har fastlagt, at kun bestemte tilsynsorganer kan håndhæve de nationale bestemmelser, der er vedtaget vedrørende gennemførelse af UCP-direktivet, og ikke har fastlagt bestemmelse om en direkte ret til at klage for forbrugerne, som således ikke har ret til at indbringe erstatningskrav som følge af urimelig handelspraksis; opfordrer medlemsstater, som ikke allerede har gjort det, til at overveje nødvendigheden af at give forbrugerne en direkte klageret for at sikre, at de er tilstrækkelig beskyttet mod urimelig handelspraksis;

13.   udtrykker tilfredshed med Kommissionens Airlines Sweep og Ringtones Sweep (prisundersøgelser) som et første skridt hen imod en bedre kontrol af gennemførelsen og håndhævelsen af lovgivningen vedrørende det indre marked; understreger behovet for at gennemføre en omfattende kontrol på dette område med jævne mellemrum; opfordrer Kommissionen til i samarbejde med CPC-netværket (Consumer Protection Cooperation Network) at indsamle lignende data om gennemførelsen af lovgivningen vedrørende det indre marked inden for andre vigtige sektorer på det indre marked;

14.   opmuntrer Kommissionen til at udvikle mere effektive redskaber til kontrol af gennemførelsen som f.eks. "sweeps" på en sådan måde, at håndhævelsen af forbrugerbeskyttelseslovgivningen kan forbedres; anmoder Kommissionen om at overveje muligheden for at integrere sweeps i forbrugerresultattavlen, der indføres som en overvågningsmekanisme;

15.   opfordrer medlemsstaterne til at samarbejde fuldt ud med Kommissionen om gennemførelsen af og opfølgningen på Kommissionens sweeps;

16.   understreger betydningen af rimelige, rettidige og nøjagtige data og oplysninger for en passende overvågning af markederne for forbrugsvarer; understreger, at virksomheds- og forbrugerorganisationer spiller en afgørende rolle i tilvejebringelsen af sådanne data;

17.   understreger betydningen af en grænseoverskridende håndhævelse for det indre markeds funktion; opfordrer Kommissionen til at udbygge anvendelsen af CPC-netværket på en sådan måde, at den grænseoverskridende håndhævelse kan forbedres; understreger behovet for at øge kendskabet til Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre;

18.   opfordrer medlemsstaterne til at afsætte tilstrækkelig personale og finansielle ressourcer til den grænseoverskridende håndhævelse;

19.   opfordrer medlemsstaterne og de nationale retsmyndigheder til at styrke det grænseoverskridende samarbejde vedrørende vildledende "databasetjenesteydelser";

20.   udtrykker tilfredshed med Kommissionens initiativ med henblik på at oprette en offentligt tilgængelig database af nationale foranstaltninger, der er vedtaget med henblik på at transponere UCP-direktivet, retspraksis derom og andet relevant materiale; opfordrer Kommissionen til at inkludere overvågningsrapporter fra eksperter i denne database, hvori der med udgangspunkt i dokumenterede sager i databasen fremsættes specifikke anbefalinger til tiltag til forbedring af håndhævelsen af lovgivningen; opfordrer endvidere Kommissionen til at anvende denne database til at oprette en hjemmeside for ensartet adgang, hvor både virksomheder og forbrugere kan finde oplysninger om den lovgivning, der er gældende i medlemsstaterne;

21.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at organisere oplysningskampagner for at gøre forbrugerne mere bevidste om deres rettigheder og give dem større beskyttelse mod urimelig handelspraksis og vildledende sammenlignende reklame;

22.   understreger, at kontrollen med transponering, gennemførelse og håndhævelse er ressourcekrævende; mener derfor, at Kommissionen bør gives tilstrækkeligt personale til at føre et mere effektivt tilsyn med gennemførelsen;

23.   opfordrer medlemsstaterne til at give tilstrækkelig vejledning til selskaberne på nationalt niveau; fremhæver som en bedste praksis-vejledningen "Consumer Protection from Unfair Trading Regulations: a basic guide for business", der er udgivet af det britiske ministerium for erhvervsliv, virksomheder og lovgivningsreform i samarbejde med Det Britiske Kontor For Rimelig Handel;

24.   fastholder, at Kommissionen skal overholde fristen for forelæggelse af en samlet rapport senest den 12. juni 2011 i henhold til artikel 18 i UCP-direktivet, hvori der redegøres for erfaringerne erhvervet med MCA-direktivet;

o
o   o

25.   pålægger sin formand til at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22.
(2) EFT L 376 af 27.12.2006, s. 21.
(3) EFT L 290 af 23.10.1997, s. 18.
(4) EFT L 250 af 19.9.1984, s. 17.
(5) EUT L 364 af 9.12.2004, s. 1.
(6) EFT L 166 af 11.6.1998, s. 51.
(7) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0608.
(8) EFT C 321 af 31.12.2003, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik