Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2114(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0514/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0514/2008

Keskustelut :

PV 12/01/2009 - 21
CRE 12/01/2009 - 21

Äänestykset :

PV 13/01/2009 - 6.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0008

Hyväksytyt tekstit
PDF 132kWORD 54k
Tiistai 13. tammikuuta 2009 - Strasbourg
Sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2005/29/EY sekä harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin 2006/114/EY saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä, täytäntöönpano ja voimaansaattaminen
P6_TA(2009)0008A6-0514/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. tammikuuta 2009 sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2005/29/EY sekä harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin 2006/114/EY saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä, täytäntöönpanosta ja voimaansaattamisesta (2008/2114(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen määräykset, jotka koskevat sisämarkkinoiden toteuttamista ja joilla taataan yrityksille palvelujen tarjoamisen vapaus toisissa jäsenvaltioissa,

–   ottaa huomioon sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla 11 päivänä toukokuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY(1),

–   ottaa huomioon harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 12 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/114/EY(2),

–   ottaa huomioon harhaanjohtavaa mainontaa koskevan direktiivin 84/450/ETY muuttamisesta sisällyttämällä siihen vertaileva mainonta 6 päivänä lokakuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/55/EY(3),

–   ottaa huomioon harhaanjohtavaa mainontaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 10 päivänä syyskuuta 1984 annetun neuvoston direktiivin 84/450/ETY(4),

–   ottaa huomioon kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä 27 päivänä lokakuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ("asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä")(5),

–   ottaa huomioon kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista 19 päivänä toukokuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/27/EY(6) ja komission 18. marraskuuta 2008 sen soveltamisesta antaman kertomuksen (KOM(2008)0756),

–   ottaa huomioon komission 27. marraskuuta 2008 esittämän vihreän kirjan kuluttajan kollektiivisista oikeussuojakeinoista (KOM(2008)0794),

–   ottaa huomioon komission 13. maaliskuuta 2007 antaman tiedonannon EU:n kuluttajapoliittisesta strategiasta vuosiksi 2007–2013 (KOM(2007)0099),

–   ottaa huomioon vetoomusvaliokunnan harhaanjohtavista luetteloyrityksistä 24 jäsenvaltiosta ja 19 kolmannesta maasta vastaanottamat yli 400 vetoomusta,

–   ottaa huomioon 16. joulukuuta 2008 antamansa päätöslauselman yrityshakemistoyhtiöiden harhaanjohtavista käytännöistä(7),

–   ottaa huomioon toimielinten välisen sopimuksen paremmasta lainsäädännöstä(8),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön (A6-0514/2008),

A.   ottaa huomioon, että komission laatima EU:n kuluttajapoliittinen strategia vuosiksi 2007–2013 tähtää "kuluttajamarkkinoiden ja jäsenvaltioiden kuluttajapolitiikan seurannan parantamiseen" sekä erityisesti sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin saattamiseen osaksi kansallisia lainsäädäntöjä "ajoissa ja yhdenmukaisesti",

B.   ottaa huomioon, että sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla annettuun direktiiviin sisältyy uusi lähestymistapa EU:n kuluttajalainsäädännön alalla, sillä siinä säädetään mahdollisimman pitkälle menevästä kuluttajien suojelun yhdenmukaistamisesta sopimattomia kaupallisia menettelyjä vastaan,

C.   ottaa huomioon, että harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetulla direktiivillä kodifioidaan direktiivi 84/450/ETY ja erityisesti siihen direktiivillä 97/55/EY tehdyt tarkistukset ja kavennetaan sen soveltamisalaa koskemaan yritysten välisiä kaupallisia menettelyjä (business-to-business, B2B),

D.   ottaa huomioon, että sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla annetun direktiivin soveltamisala rajoittuu yritysten ja kuluttajien välisiin kauppatapahtumiin, eikä ulotu kaikkiin kaupallisiin käytäntöihin, vaan pelkästään niihin, jotka voidaan katsoa sopimattomiksi; ottaa huomioon, että direktiivi rajoittuu kaupallisiin käytäntöihin, jotka voivat vahingoittaa kuluttajien taloudellisia etuja, ja että tässä direktiivissä ei vaadita yritysten suojelemiseksi toisten yritysten sopimattomilta kaupallisilta käytännöiltä tehtävää kansallisen lainsäädännön mukauttamista,

E.   ottaa huomioon, että kolme jäsenvaltiota, Saksa, Espanja ja Luxemburg, ei ole ilmoittanut komissiolle sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla annetun direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä hyväksytyistä toimenpiteistä; ottaa huomioon, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle on toimitettu kolme ennakkoratkaisukysymystä kansallisten toimenpiteiden yhteensopivuudesta sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla annetun direktiivin kanssa; ottaa huomioon, että komissio on havainnut, että direktiivi on saatettu puutteellisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä eräissä jäsenvaltioissa,

F.   ottaa huomioon, että sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla annettu direktiivi ja harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annettu direktiivi jättävät jäsenvaltioille huomattavasti harkintavaltaa, mitä tulee korjaaviin toimenpiteisiin ja säännösten rikkomisesta määrättäviin seuraamuksiin,

G.   ottaa huomioon, että tehokkaat oikeuskeinot harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin rikkomisesta puuttuvat ja että kuten muun muassa harhaanjohtavia käytäntöjä noudattavien luetteloyritysten tapauksessa on tullut ilmi, direktiivin soveltamista ei valvota riittävästi,

Johdanto

1.   korostaa sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla annetun direktiivin ja harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin merkitystä kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien luottamuksen lisäämisessä rajat ylittävään kaupankäyntiin ja yritysten oikeusvarmuuden parantamisessa sen suhteen, ovatko erilaiset kaupalliset käytännöt ja mainontatoimet hyväksyttäviä sisämarkkinoilla;

2.   korostaa, että sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla annettu direktiivi on merkittävä virstanpylväs EU:n kuluttajalainsäädännön alalla ja että sen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä, täytäntöönpano ja voimaansaattaminen on olennaisen tärkeää EU:n kuluttajalainsäädännön tulevalle kehitykselle, sisämarkkinoiden potentiaalin täydelle hyödyntämiselle sekä rajat ylittävän ja sähköisen kaupankäynnin kehittämiselle;

3.   on vahvasti sitä mieltä, että sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla annetun direktiivin ja harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin asianmukainen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä, täytäntöönpano ja voimaansaattaminen ovat olennaisen tärkeitä kyseisten direktiivien tavoitteiden saavuttamiseksi varsinkin, kun otetaan huomioon erot jäsenvaltioiden voimaansaattamisjärjestelmissä ja täytäntöönpanomenetelmissä, joidenkin direktiiveihin sisältyvien oikeudellisten käsitteiden monimutkaisuus, sopimattomia kaupallisia menettelyjä ja mainontaa koskevat moninaiset ja kattavat kansalliset säännöt sekä direktiivien laaja soveltamisala;

4.   kehottaa komissiota tarkastelemaan sopimattomista kaupallisista menettelyistä annetun direktiivin johdanto-osan 8 kappaleen johdosta, olisiko pieniä ja keskisuuria yrityksiä suojattava aggressiivisilta kaupallisilta menettelyiltä, sekä ryhtymään tilanteen niin vaatiessa aiheellisin jatkotoimiin;

Kodifiointi ja saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

5.   pitää myönteisinä komission ponnisteluja jäsenvaltioiden auttamiseksi sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla annetun direktiivin ja harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin saattamiseksi osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä;

6.   panee merkille, että direktiivillä 97/55/EY muutetun direktiivin 84/450/ETY 3 a artiklan 2 kohta, jossa viitataan "erikoistarjouksia koskevaan vertailuun", poistettiin, eikä sitä sisällytetty sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla annettuun direktiiviin eikä myöskään harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annettuun direktiiviin; pahoittelee, että kyseisen poiston vaikutuksiin elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien väliseen kaupankäyntiin liittyy epäselvyyttä, joka ilmenee varsinkin jäsenvaltioiden erilaisissa lähestymistavoissa jo olemassa olevien säännösten, joilla direktiivillä 97/55/EY muutetun direktiivin 84/450/ETY 3 a artiklan 2 kohta pannaan täytäntöön, säilyttämiseen kansallisessa lainsäädännössä sopimattomia elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiä kaupallisia menettelyjä sisämarkkinoilla koskevan direktiivin hyväksymisen johdosta; kehottaa jäsenvaltioita selvittämään kyseistä asiaa komission avustuksella ja toteuttamaan tarvittaessa jatkotoimenpiteitä;

7.   katsoo, että komission pitäisi joko esittää ehdotus harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin muuttamiseksi sisällyttäen siihen luettelon käytännöistä, jotka katsotaan kaikissa olosuhteissa harhaanjohtaviksi, tai ulottaa sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla annettu direktiivi koskemaan yritysten välisiä kaupallisia menettelyjä ottaen erityisesti huomioon sen liitteessä I olevan 21 kohdan; pyytää komissiota antamaan joulukuuhun 2009 mennessä kertomuksen toteutetuista toimenpiteistä;

8.   panee merkille, että useat jäsenvaltiot ovat jakaneet osiin sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla annetun direktiivin liitteeseen I sisältyvän luettelon saattaessaan direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä ja pannessaan sen täytäntöön; katsoo, että luettelon hajauttaminen eri kansallisiin lakeihin aiheuttaa sekaannusta yrityksille ja saattaa johtaa sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla annetun direktiivin soveltamisen vääristymiseen; kehottaa komissiota yhteistyöhön jäsenvaltioiden kanssa, kun ne mukauttavat kansallista lainsäädäntöään niin, että sopimattomina pidettyjen menettelyjen luettelot ovat kuluttajien nähtävillä ja hyödyttävät heitä mahdollisimman paljon;

9.   kehottaa jäsenvaltioita tutkimaan oikeusjärjestelmiään mahdollisten päällekkäisyyksien välttämiseksi sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla annetun direktiivin ja harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamiseksi hyväksyttyjen sääntöjen ja jo olemassa olevien kansallisten säännösten välillä, jolloin voidaan varmistaa, että osaksi kansallista lainsäädäntöä saattaminen on kuluttajien ja yritysten kannalta selkeämpi prosessi;

10.   kehottaa jäsenvaltioita keskittämään ponnistelunsa sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla annetun direktiivin ja harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin asianmukaiseen saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä, täytäntöönpanoon ja voimaansaattamiseen sekä varmistamaan, että kaikkia asiaa koskevia kansallisten tuomioistuinten päätöksiä ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomioita noudatetaan;

11.   katsoo, että rajat ylittävässä kaupankäynnissä kuluttajia ja elinkeinonharjoittajia haittaa direktiivien virheellisesti tai viiveellä suoritettu täytäntöönpano jäsenvaltioissa;

Täytäntöönpano ja sen valvonta

12.   panee merkille, että jotkin jäsenvaltiot ovat säätäneet, että ainoistaan tietyt sääntelyelimet voivat saattaa voimaan sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla annetun direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä hyväksytyt kansalliset säännöt, ja että ne eivät ole säätäneet kuluttajien suorasta oikeudesta saada korvauksia, jolloin kuluttajat eivät voi vaatia korvausta sopimattomista kaupallisista menettelyistä aiheutuneista vahingoista; kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole sitä tehneet, ottamaan huomioon, että kuluttajille on tarpeen suoda suora oikeus korvausten saamiseen, jotta voidaan taata, että heitä suojellaan riittävästi sopimattomilta kaupallisilta menettelyiltä;

13.   pitää myönteisinä komission toteuttamien, lentoyhtiöihin ja matkapuhelinten soittoääniin kohdistuneiden "EU-Sweep"-tutkimusten tuloksia ja katsoo niiden olevan ensimmäinen askel kohti sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpanon ja voimaansaattamisen parempaa valvontaa; korostaa tarvetta suorittaa alalla laajoja ja säännöllisiä tarkastuksia; kehottaa komissiota keräämään yhteistyössä kuluttajansuoja-asioiden yhteistyöverkoston kanssa vastaavia tietoja sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpanosta muilla sisämarkkinoiden keskeisillä osa-alueilla;

14.   kehottaa komissiota kehittämään tehokkaampia täytäntöönpanon valvontavälineitä, kuten sweep-tutkimuksia, jotta kuluttajansuojalainsäädännön voimaansaattamista voidaan parantaa; pyytää komissiota pohtimaan, olisiko sweep-tutkimukset mahdollista sisällyttää kuluttaja-asioiden tulostaulun seurantamekanismeihin;

15.   kehottaa kaikkia jäsenvaltioita täyteen yhteistyöhön komission kanssa komission sweep-tutkimusten suorittamisessa ja seurannassa;

16.   pitää erityisen tärkeänä, että käytettävissä on tarkoituksenmukaista, ajantasaista ja tarkkaa tietoa, jonka avulla voidaan valvoa asianmukaisesti kulutushyödykemarkkinoita; toteaa, että yritykset ja kuluttajajärjestöt ovat avainasemassa tällaisen tiedon tuottajina;

17.   korostaa rajat ylittävän voimaansaattamisen merkitystä sisämarkkinoiden toiminnan kannalta; kehottaa komissiota kehittämään edelleen kuluttajansuoja-asioiden yhteistyöverkoston käyttöä lainsäädännön rajat ylittävän voimaansaattamisen parantamiseksi; korostaa tarvetta lisätä tietoisuutta Euroopan kuluttajakeskusten verkostosta;

18.   kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan lainsäädännön rajat ylittävään voimaansaattamiseen riittävästi henkilö- ja taloudellisia resursseja;

19.   kehottaa jäsenvaltioita ja kansallisia oikeusviranomaisia vahvistamaan harhaanjohtavia tietokantapalveluja koskevaa rajat ylittävää yhteistyötä;

20.   pitää myönteisenä komission aloitetta luoda yleisön käytettävissä oleva tietokanta sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla annetun direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamisen yhteydessä hyväksytyistä kansallisista toimenpiteistä, oikeuskäytännöstä ja muusta asiaan liittyvästä materiaalista; kehottaa komissiota sisällyttämään tietokantaan tieteellisiä seurantakertomuksia, joissa annetaan tietokannassa dokumentoitujen tapausten perusteella konkreettisia toimintasuosituksia lainsäädännön soveltamisen valvonnan parantamiseksi; kehottaa komissiota lisäksi käyttämään kyseistä tietokantaa sellaisten keskitetyn pääsyn Internet-sivujen luomiseen, joilta sekä yritykset että kuluttajat voivat saada tietoa jäsenvaltioissa voimassa olevasta lainsäädännöstä;

21.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita järjestämään tiedotuskampanjoita, jotta kuluttajat tuntisivat paremmin oikeutensa ja osaisivat varoa sopimattomia kaupallisia menettelyjä ja harhaanjohtavaa vertailevaa mainontaa;

22.   korostaa, että osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamisen, täytäntöönpanon ja voimaansaattamisen seuranta edellyttää runsaasti resursseja; katsoo näin ollen, että komission käyttöön pitäisi antaa täytäntöönpanon valvonnan tehostamiseksi tarvittavat henkilöresurssit;

23.   kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan yhtiöille riittävästi neuvontaa kansallisella tasolla; korostaa parhaana käytäntönä Yhdistyneen kuningaskunnan elinkeinoministeriön (Department for Business, Enterprise & Regulatory Reform) yhdessä Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailuviraston (Office of Fair Trading) kanssa julkaisemaa asiakirjaa Consumer Protection from Unfair Trading Regulations: a basic guide for business;

24.   vaatii, että komissio antaa sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla annetun direktiivin 18 artiklan mukaisesti 12. kesäkuuta 2011 mennessä kattavan kertomuksen direktiivin soveltamisesta, jossa tarkastellaan myös mainonnasta annetun direktiivin soveltamisesta saatuja kokemuksia;

o
o   o

25.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22.
(2) EUVL L 376, 27.12.2006, s. 21.
(3) EYVL L 290, 23.10.1997, s. 18.
(4) EYVL L 250, 19.9.1984, s. 17.
(5) EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1.
(6) EYVL L 166, 11.6.1998, s. 51.
(7) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0608.
(8) EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö