Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2114(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0514/2008

Pateikti tekstai :

A6-0514/2008

Debatai :

PV 12/01/2009 - 21
CRE 12/01/2009 - 21

Balsavimas :

PV 13/01/2009 - 6.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0008

Priimti tekstai
PDF 302kWORD 65k
Antradienis, 2009 m. sausio 13 d. - Strasbūras
Direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir Direktyvos 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos perkėlimas, įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas
P6_TA(2009)0008A6-0514/2008

2009 m. sausio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir Direktyvos 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos perkėlimo, įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo (2008/2114(INI))

Europos Parlamentas,

-   atsižvelgdamas Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos nuostatas dėl vidaus rinkos sukūrimo ir įmonių laisvės teikti paslaugas kitose valstybėse narėse užtikrinimo,

-   atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje(1) ("NKV direktyva"),

-   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos(2) ("KLR direktyva"),

-   atsižvelgdamas į 1997 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 97/55/EB, iš dalies keičiančią Direktyvą 84/450/EEB dėl klaidinančios reklamos, kad būtų įtraukta lyginamoji reklama(3),

-   atsižvelgdamas į 1984 m. rugsėjo 10 d. Tarybos direktyvą 84/450/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų dėl klaidinančios reklamos suderinimo(4),

-   atsižvelgdamas į 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo ("reglamentas dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje")(5),

-   atsižvelgdamas į 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/27/EB dėl draudimų ginant vartotojų interesus(6) ir į 2008 m. lapkričio 18 d. Komisijos parengtą šios direktyvos taikymo ataskaitą (COM(2008)0756),

-   atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 27 d. Komisijos žaliąją knygą dėl kolektyvinio žalos atlyginimo vartotojams (COM(2008)0794),

-   atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 13 d. Komisijos komunikatą dėl 2007–2013 m. ES vartotojų politikos strategijos (COM(2007)0099),

-   atsižvelgdamas į tai, kad Peticijų komitetas iš 24 valstybių narių ir 19 trečiųjų šalių gavo daugiau nei 400 peticijų dėl klaidinamos žinynus leidžiančių įmonių veiklos,

-   atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. rezoliuciją dėl klaidinančių žinynų leidėjų(7),

-   atsižvelgdamas į Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros(8),

-   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

-   atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A6-0514/2008),

A.   kadangi pagal Komisijos parengtą 2007–2013 m. ES vartotojų politikos strategiją siekiama "geresnės vartotojų rinkų ir nacionalinės vartotojų politikos stebėsenos", ypač "laiku ir vienodai perkelti direktyvos dėl nesąžiningos komercinės praktikos nuostatas",

B.   kadangi NKV direktyvoje pateikiama nauja ES vartotojų teisės koncepcija – joje numatyta maksimaliai suderinti teisės aktus, siekiant apsaugoti vartotojus nuo nesąžiningos komercinės veiklos,

C.   kadangi pagal KLR direktyvą kodifikuojama Direktyva 84/450/EEB, ypač pakeitimai, įtraukti į ją pagal Direktyvą 97/55/EB, o jos taikymo sritis susiaurinama taip, kad apimtų tik įmonių tarpusavio (B2B) sandorius,

D.   kadangi NKV direktyvos taikymo sritis apima tik įmonių ir vartotojų sandorius ir į ją patenka ne visa komercinė veikla, o tik tokia, kurią galima laikyti klaidinama; kadangi ji taikoma tik tokiai komercinei veiklai, kuri gali pakenkti vartotojų ekonominiams interesams ir pagal ją nereikalaujama koreguoti nacionalinių teisės aktų, pagal kuriuos įmonės saugomos nuo kitų įmonių nesąžiningos komercinės veiklos,

E.   kadangi trys valstybės narės, t. y. Vokietija, Ispanija ir Liuksemburgas, nepranešė Komisijai apie priimtas priemones, pagal kurias NKV direktyva perkeliama į jų nacionalinę teisę; kadangi Europos Bendrijų Teisingumo Teismui (ETT) pateikti trys prašymai priimti prejudicinius sprendimus dėl nacionalinių priemonių suderinamumo su NKV direktyva; kadangi Komisija laikosi nuomonės, kad tam tikros valstybės narės netinkamai perkėlė minėtąją direktyvą į savo nacionalinę teisę,

F.   kadangi pagal NKV ir KLR direktyvas valstybėms narėms paliekama pakankamai daug laisvės, kalbant apie teisių gynimo priemones ir sankcijas už direktyvų nuostatų pažeidimus,

G.   kadangi trūksta veiksmingų teisinių priemonių, taikomų KLR direktyvos pažeidimų atveju, be to, ši direktyva nepakankamai vykdoma, kaip matyti, inter alia, iš klaidinamos žinynus leidžiančių įmonių veiklos,

Įvadas

1.   pabrėžia NKV ir KLR direktyvų svarbą siekiant didesnio vartotojų ir prekiautojų pasitikėjimo tarpvalstybiniais sandoriais ir užtikrinant įmonėms didesnį teisinį tikrumą dėl įvairios komercinės veiklos ir reklamos leistinumo vidaus rinkoje;

2.   pabrėžia, kad NKV direktyva yra esminis ES vartotojų teisės aktas, taigi jos perkėlimas, įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas bus labai svarbūs ES vartotojų teisės raidai ateityje ir visiškam vidaus rinkos potencialo išnaudojimui, tarpvalstybinės prekybos ir e. prekybos vystymui;

3.   yra tvirtai įsitikinęs, kad, norint pasiekti šiose direktyvose nustatytų tikslų, labai svarbu tinkamai perkelti, įgyvendinti ir vykdyti NKV ir KLR direktyvas, visų pirma atsižvelgiant į vykdymo sistemų ir įgyvendinimo metodų skirtumus valstybėse narėse, tam tikrų direktyvose numatytų teisinių sąvokų sudėtingumą, nacionalinių taisyklių, kuriomis reguliuojama nesąžininga komercinė veikla ir reklama, daugialypumą bei išsamumą ir plačią šių direktyvų taikymo sritį;

4.   remdamasis NKV direktyvos 8 konstatuojamąja dalimi, ragina Komisiją ištirti, ar reikia saugoti mažas ir vidutines įmones nuo agresyvios įmonių veiklos ir, jei to reikia, imtis tinkamų tolesnių veiksmų;

Kodifikavimas ir perkėlimas

5.   teigiamai vertina Komisijos pastangas padėti valstybėms narėms perkelti NKV ir KLR direktyvas į nacionalinę teisę;

6.   pažymi, kad Direktyvos 84/450/EEB, iš dalies pakeistos Direktyva 97/55/EB, 3a straipsnio 2 dalis, kurioje minimas "specialaus siūlymo palyginimas", išbraukta, ir jos nėra nei NKV, nei KLR direktyvose; apgailestauja dėl to, kad esama painiavos dėl šio išbraukimo padarinių įmonių ir vartotojų sandoriams, kuri visų pirma pasireiškia skirtingu valstybių narių požiūriu į tai, ar priėmus NKV direktyvą palikti nacionalinėje teisėje esančias nuostatas, pagal kurias įgyvendinama Direktyvos 84/450/EEB, iš dalies pakeistos Direktyva 97/55/EB, 3a straipsnio 2 dalis; ragina valstybes nares, padedant Komisijai, tai išnagrinėti ir, jei reikia, imtis tolesnių veiksmų;

7.   mano, kad Komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl dalinio KLR direktyvos keitimo, įtraukiant į ją veiklos, kuri visais atvejais turi būti laikoma klaidinama, "juodąjį" sąrašą, arba išplėsti NKV direktyvos taikymo sritį taip, kad ji apimtų ir B2B sutartis, ypač atsižvelgiant į šios direktyvos I priedo 21 punktą; ragina Komisiją iki 2009 m. gruodžio mėn. pranešti apie priemones, kurių imtasi;

8.   pažymi, kad kelios valstybės narės, perkeldamos NKV direktyvą į savo teisės sistemas ir ją įgyvendindamos, išskaidė šios direktyvos I priede pateikiamą "juodąjį" sąrašą; mano, kad dėl "juodojo" sąrašo išskaidymo ir pateikimo skirtinguose nacionaliniuose teisės aktuose kyla painiava įmonėms ir dėl to gali rastis NKV direktyvos taikymo iškraipymų; ragina Komisiją bendradarbiauti su valstybėmis narėmis joms pritaikant savo nacionalinę teisę, kad "juodieji" sąrašai būtų kuo geriau žinomi ir kuo naudingesni vartotojams;

9.   ragina valstybes nares peržiūrėti savo teisės sistemas, kad būtų išvengta galimo taisyklių, priimtų perkeliant NKV ir KLR direktyvas į nacionalinę teisę, ir jau esamų nacionalinių nuostatų dubliavimosi, ir taip užtikrinti vartotojams ir įmonėms didesnį perkėlimo proceso aiškumą;

10.   ragina valstybes nares sutelkti pastangas į tinkamą NKV ir KLR direktyvų perkėlimą, įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą, taip pat užtikrinti, kad būtų laikomasi visų nacionalinių teismų ir ETT sprendimų šioje srityje;

11.   mano, kad dėl to, jog valstybės narės neteisingai perkelia direktyvas arba delsia tai padaryti, kenčia tarpvalstybinius sandorius sudarantys vartotojai ir įmonės;

Įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas

12.   pažymi, kad kai kuriose valstybėse narėse nustatyta, jog tik tam tikri reguliavimo organai gali vykdyti nacionalines nuostatas, priimtas įgyvendinant NKV direktyvą, ir nėra numatyta tiesioginės vartotojų teisės į žalos atlyginimą, taigi vartotojai neturi teisės pateikti ieškinių dėl žalos, patirtos dėl nesąžiningos komercinės veiklos; ragina valstybes nares, jei jos to dar nepadarė, apsvarstyti poreikį suteikti vartotojams tiesioginę teisę į žalos atlyginimą, siekiant užtikrinti, kad jie būtų pakankamai apsaugoti nuo nesąžiningos komercinės veiklos;

13.   palankiai vertina Komisijos atliktų interneto svetainių, kuriose parduodami oro transporto bendrovių bilietai ir iš kurių galima parsisiųsdinti mobiliųjų telefonų melodijų, patikrinimų rezultatus, nes tai – pirmieji žingsniai siekiant geriau kontroliuoti vidaus rinkos teisės aktų įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą; pabrėžia, kad reikia reguliariai atlikti tokius išsamius patikrinimus; ragina Komisiją, bendradarbiaujant su Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinklu, rinkti panašius duomenis apie vidaus rinkos teisės aktų įgyvendinimą kitose svarbiose vidaus rinkos srityse;

14.   ragina Komisiją kurti veiksmingesnes įgyvendinimo stebėsenos priemones (pvz., patikrinimai), kad būtų galima pagerinti vartotojų apsaugos teisės vykdymą; ragina Komisiją apsvarstyti galimybę įtraukti patikrinimus į Vartotojų rezultatų stebėsenos sistemą;

15.   ragina visas valstybes nares visiškai bendradarbiauti su Komisija jai atliekant patikrinimus ir tolesnius veiksmus;

16.   pabrėžia, kad norint deramai stebėti vartojimo prekių rinką svarbu turėti pagrįstus, laiku pateikiamus ir tikslius duomenis bei informaciją; pažymi, kad pateikiant šiuos duomenis itin svarbų vaidmenį atlieka įmonių ir vartotojų organizacijos;

17.   pabrėžia tarpvalstybinės teisėsaugos svarbą vidaus rinkos veikimui; ragina Komisiją toliau plėtoti naudojimąsi Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinklu taip, kad būtų galima pagerinti tarpvalstybinę teisėsaugą; pabrėžia, kad svarbu toliau skleisti žinias apie Europos vartotojų centrų tinklą;

18.   ragina valstybes nares skirti tarpvalstybinei teisėsaugai pakankamai darbuotojų ir finansinių išteklių;

19.   ragina valstybes nares ir nacionalines teismines institucijas stiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą klaidinamų duomenų bazių paslaugų srityje;

20.   džiaugiasi Komisijos iniciatyva sukurti viešai prieinamą duomenų bazę, kurioje būtų pateikiami nacionaliniai teisės aktai, priimti perkeliant NKV direktyvą, aktuali teismų praktika ir kita svarbi informacija; ragina Komisiją į šią duomenų bazę įtraukti ekspertų stebėsenos ataskaitas, kuriose, remiantis duomenų bazėje dokumentais pagrįstais atvejais, būtų pateiktos konkrečios rekomendacijos, kokių veiksmų reikėtų imtis siekiant pagerinti teisės aktų vykdymą; be to, ragina Komisiją naudojant šią duomenų bazę sukurti interneto svetainę, kuri taptų vienu prieigos punktu ir kurioje įmonės ir vartotojai galėtų gauti informacijos apie valstybėse narėse galiojančius teisės aktus;

21.   ragina Komisiją ir valstybes nares rengti informavimo kampanijas siekiant pagerinti vartotojų žinias apie jų teises ir suteikti jiems didesnę apsaugą nuo nesąžiningos komercinės veiklos ir klaidinančios lyginamosios reklamos;

22.   pažymi, kad perkėlimo, įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo kontrolei atlikti reikia daug išteklių; taigi mano, kad Komisijai turėtų būti suteikta užtektinai žmogiškųjų išteklių, kad ji galėtų veiksmingiau kontroliuoti įgyvendinimą;

23.   ragina valstybes nares teikti įmonėms užtektinai konsultacijų nacionaliniu mastu; kaip pažangiosios patirties pavyzdį pažymi Jungtinės Karalystės Verslo, verslumo ir reglamentavimo reformos ministerijos kartu su Sąžiningos prekybos biuru paskelbtą leidinį "Vartotojų apsaugos nuo nesąžiningos prekybos reglamentavimas. Trumpas įmonėms skirtas vadovas";

24.   primygtinai ragina Komisiją remiantis NKV direktyvos 18 straipsniu laiku, iki 2011 m. birželio 12 d., pateikti išsamią įgyvendinimo ataskaitą, į kurią būtų įtraukta įgyvendinant KLR direktyvą įgyta patirtis;

o
o   o

25.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 149, 2005 6 11, p. 22.
(2) OL L 376, 2006 12 27, p. 21.
(3) OL L 290, 1997 10 23, p. 18.
(4) OL L 250, 1984 9 19, p. 17.
(5) OL L 364, 2004 12 9, p. 1.
(6) OL L 166, 1998 6 11, p. 51.
(7) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0608.
(8) OL C 321, 2003 12 31, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika