Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/2114(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0514/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0514/2008

Debates :

PV 12/01/2009 - 21
CRE 12/01/2009 - 21

Balsojumi :

PV 13/01/2009 - 6.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0008

Pieņemtie teksti
PDF 300kWORD 68k
Otrdiena, 2009. gada 13. janvāris - Strasbūra
Direktīvas 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem, un Direktīvas 2006/114/EK par maldinošu un salīdzinošu reklāmu transponēšana, īstenošana un piemērošana
P6_TA(2009)0008A6-0514/2008

Eiropas Parlamenta 2009. gada 13. janvāra rezolūcija par Direktīvas 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem, un Direktīvas 2006/114/EK par maldinošu un salīdzinošu reklāmu transponēšanu, īstenošanu un piemērošanu (2008/2114(INI))

Eiropas Parlaments,

-   ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un it īpaši tā noteikumus, ar kuriem izveido iekšējo tirgu un uzņēmumiem garantē brīvību sniegt pakalpojumus citās dalībvalstīs,

-   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Direktīvu 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem(1) (Negodīgas komercprakses direktīva),

-   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvu 2006/114/EK par maldinošu un salīdzinošu reklāmu(2) (Maldinošas un salīdzinošas reklāmas direktīva),

-   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 6. oktobra Direktīvu 97/55/EK, ar ko groza Direktīvu 84/450/EEK par maldinošu reklāmu, lai tajā iekļautu salīdzinošo reklāmu(3),

-   ņemot vērā Padomes 1984. gada 10. septembra Direktīvu 84/450/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz maldinošu reklāmu(4),

-   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā(5) (Regula par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā),

-   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 19. maija Direktīvu 98/27/EK par aizliegumiem saistībā ar patērētāju interešu aizsardzību(6) un Komisijas 2008. gada 18. novembra ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu (COM(2008)0756),

-   ņemot vērā Komisijas 2008. gada 27. novembra Zaļo grāmatu par patērētāju kolektīvo tiesisko aizsardzību (COM(2008)0794),

-   ņemot vērā Komisijas 2007. gada 13. marta paziņojumu par ES Patērētāju politikas stratēģiju 2007.–2013. gadam (COM(2007)0099),

-   ņemot vērā tos vairāk nekā 400 lūgumrakstus par maldinošu informāciju sniedzošām uzziņu sabiedrībām 24 dalībvalstīs un 19 trešās valstīs, kurus saņēmusi Lūgumrakstu komiteja,

-   ņemot vērā 2008. gada 16. decembra rezolūciju par uzziņu sabiedrību maldinošo darbību(7),

-   ņemot vērā Iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu(8),

-   ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

-   ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A6-0514/2008),

A.   tā kā Komisijas ES patērētāju politikas 2007.–2013. gada stratēģijas mērķis ir "labāka patērētāju tirgu un valstu patērētāju politikas uzraudzība" un it īpaši "savlaicīga un vienveidīga Negodīgas komercprakses direktīvas transponēšana";

B.   tā kā Negodīgas komercprakses direktīva ietver jaunu pieeju ES patērētāju aizsardzības tiesību aktu jomā, paredzot pēc iespējas lielāku saskaņotību attiecībā uz patērētāju aizsardzību pret negodīgu komercpraksi;

C.   tā kā ar Maldinošas un salīdzinošas reklāmas direktīvu kodificē Direktīvu 84/450/EEK un it īpaši tās grozījumus, kurus ievieš ar Direktīvu 97/55/EK, un sašaurina tās darbības jomu attiecībā uz uzņēmumu savstarpējiem darījumiem (B2B);

D.   tā kā Negodīgas komercprakses direktīvas piemērošanas joma aprobežojas ar darījumiem starp uzņēmumiem un patērētājiem un neaptver visu komercpraksi ‐ tikai to, kuru var uzskatīt pat negodīgu; tā kā tā aprobežojas ar komercpraksi, kas var nodarīt kaitējumu patērētāju ekonomiskajām interesēm, un tā kā tajā netiek prasīts pielāgot tos dalībvalstu tiesību aktus, kuri uzņēmumus aizsargā no citu uzņēmumu negodīgas komercprakses;

E.   tā kā trīs dalībvalstis, proti, Vācija, Spānija un Luksemburga, vēl nav informējušas par pasākumiem, kas pieņemti, lai transponētu Negodīgas komercprakses direktīvu; tā kā Eiropas Kopienu Tiesai ir iesniegti trīs prejudiciāla nolēmuma pieprasījumi attiecībā uz valsts pasākumu atbilstību Negodīgas komercprakses direktīvai; tā kā Komisija uzskata, ka dažās dalībvalstīs ir atklāta neatbilstīga direktīvas transponēšana;

F.   tā kā Negodīgas komercprakses direktīva un Maldinošas un salīdzinošas reklāmas direktīva dalībvalstīm atstāj pietiekamu rīcības brīvību attiecībā uz kompensācijas pasākumiem un sodu noteikšanu šo direktīvu noteikumu pārkāpšanas gadījumā;

G.   tā kā trūkst efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekļu Negodīgas komercprakses direktīvas noteikumu pārkāpšanas gadījumā un tā netiek pilnībā piemērota, kā to cita starpā ir pierādījuši gadījumi ar uzziņu sabiedrībām, kas iesaistās maldinošā darbībā;

Ievads

1.   uzsver Negodīgas komercprakses direktīvas un Maldinošas un salīdzinošas reklāmas direktīvas nozīmi patērētāju un tirgotāju uzticības palielināšanā attiecībā uz iesaistīšanos pārrobežu darījumos un lielākas juridiskās noteiktības nodrošināšanā uzņēmumiem saistībā ar dažādu komercprakšu pieņemamību un reklamēšanu iekšējā tirgū;

2.   uzsver Negodīgas komercprakses direktīvas un Maldinošas un salīdzinošas reklāmas direktīvas kā orientiera nozīmi ES patērētāju aizsardzības tiesību aktu jomā un to, ka šo direktīvu transponēšana, īstenošana un piemērošana būs svarīgs pirmsākums turpmākajai ES tiesību aktu pilnveidošanai patērētāju aizsardzības jomā, kā arī iekšējā tirgus potenciāla pilnīgai attīstībai un pārrobežu tirdzniecības un e-komercijas attīstībai;

3.   pauž stingru pārliecību par to, ka pareiza Negodīgas komercprakses direktīvas un Maldinošas un salīdzinošas reklāmas direktīvas transponēšana, īstenošana un piemērošana ir svarīga, lai sasniegtu šo direktīvu mērķus, it īpaši, ņemot vērā dalībvalstu atšķirīgās piemērošanas uzraudzības sistēmas un īstenošanas paņēmienus, dažu šajās direktīvās ietverto juridisko jēdzienu sarežģītību, daudzpusīgos un plašos dalībvalstu spēkā esošos noteikumus, kas reglamentē negodīgu komercpraksi un reklamēšanu, un šo direktīvu plašo piemērošanas jomu;

4.   attiecībā uz Negodīgas komercprakses direktīvas astoto apsvērumu aicina Komisiju izskatīt nepieciešamību aizsargāt mazos un vidējos uzņēmumus no agresīvas uzņēmējdarbības prakses un attiecīgos gadījumos ierosināt vajadzīgos uzraudzības pasākumus;

Kodificēšana un transponēšana

5.   atzinīgi vērtē Komisijas centienus palīdzēt dalībvalstīm Negodīgas komercprakses direktīvas un Maldinošas un salīdzinošas reklāmas direktīvas transponēšanā;

6.   atzīmē, ka, Direktīvu 84/450/EEK grozot ar Direktīvu 97/55/EK, tika svītrots tās 3.a panta 2. punkts, kurā bija atsauce uz "salīdzinājumu, kas attiecas uz īpašu piedāvājumu", un ka tas neparādās nedz Negodīgas komercprakses direktīvā, nedz Maldinošas un salīdzinošas reklāmas direktīvā; pauž nožēlu par neskaidrību attiecībā uz šī svītrojuma ietekmi uz uzņēmumu darījumiem ar patērētājiem, kura it īpaši izpaužas kā dalībvalstu atšķirīgās pieejas tam, vai pēc Negodīgas komercprakses direktīvas pieņemšanas valsts tiesību aktos ir jāsaglabā spēkā esošie noteikumi, ar kuriem īsteno Direktīvas 84/450/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 97/55/EK, 3.a panta 2. punktu; aicina dalībvalstis ar Komisijas palīdzību izpētīt šo jautājumu un nepieciešamības gadījumā attiecīgi rīkoties;

7.   uzskata, ka Komisijai vajadzētu vai nu iesniegt priekšlikumu grozījumam Maldinošas un salīdzinošas reklāmas direktīvā, lai tajā iekļautu to darbību "melno sarakstu", kuras jebkādā gadījumā uzskatāmas par maldinošām, vai arī paplašināt Negodīgas komercprakses direktīvas piemērošanas jomu, lai aptvertu uzņēmumu savstarpējos līgumus, īpaši atsaucoties uz šīs direktīvas I pielikuma 21. punktu; prasa Komisijai līdz 2009. gada decembrim sniegt ziņojumu par šajā jomā veiktajiem pasākumiem;

8.   konstatē, ka vairākas dalībvalstis, transponējot un īstenojot Negodīgas komercprakses direktīvu savās tiesību sistēmās, ir sadalījušas pa komponentēm šīs direktīvas I pielikumā ietverto "melno sarakstu"; uzskata, ka "melnā saraksta" sadalīšana pa dažādiem valsts tiesību aktiem rada neskaidrības uzņēmumiem un var radīt izkropļojumus Negodīgas komercprakses direktīvas piemērošanā; prasa Komisijai kopā ar dalībvalstīm strādāt pie to tiesību aktu pielāgošanas, lai t.s. "melnie saraksti" būtu pēc iespējas redzamāki un noderīgāki patērētājiem;

9.   mudina dalībvalstis rūpīgi pārskatīt savas tiesību sistēmas, lai izvairītos no noteikumu, kas pieņemti, transponējot Negodīgas komercprakses direktīvu un Maldinošas un salīdzinošas reklāmas direktīvu, pārklāšanās ar jau spēkā esošajiem valsts noteikumiem, un tādējādi patērētājiem un uzņēmumiem nodrošinātu lielāku skaidrību par transponēšanas procesu;

10.   aicina dalībvalstis koncentrēt centienus uz Negodīgas komercprakses direktīvas un Maldinošas un salīdzinošas reklāmas direktīvas pareizu transponēšanu, īstenošanu un piemērošanu un nodrošināt to, ka tiek ievēroti visi atbilstīgie dalībvalstu tiesu spriedumi un Tiesas nolēmumi;

11.   uzskata, ka pārrobežu darījumos patērētājiem un uzņēmējiem traucē tas, ka dalībvalstis nepareizi vai novēloti transponē direktīvas;

Īstenošana un piemērošana

12.   atzīmē, ka dažas dalībvalstis ir noteikušas, ka tikai zināmas regulatīvās iestādes var uzraudzīt to valsts noteikumu izpildi, kas pieņemti, īstenojot Negodīgas komercprakses direktīvu, un patērētājiem nav paredzējušas tiešas tiesības uz atlīdzību, kuri tādējādi nav tiesīgi iesniegt prasības par kaitējuma atlīdzību saistībā ar negodīgu komercpraksi; aicina dalībvalstis, kuras to vēl nav izdarījušas, apsvērt nepieciešamību paredzēt patērētājiem tiešas tiesības uz atlīdzību, lai nodrošinātu viņu pietiekamu aizsardzību pret negodīgu komercpraksi;

13.   atzinīgi vērtē Komisijas organizētās ES aviosabiedrību tīmekļa vietņu pārbaudes (EU Airlines Sweep) un izsaukuma kontrolsignālu pārbaudes (EU Ringtones Sweep) rezultātus kā pirmo soli ceļā uz iekšējā tirgus tiesību aktu īstenošanas un piemērošanas labāku uzraudzību; uzsver nepieciešamību šajā sakarā veikt regulāras paplašinātas pārbaudes; aicina Komisiju sadarbībā ar Sadarbības tīklu patērētāju aizsardzībai apkopot līdzīgus datus par iekšējo tirgu reglamentējošo tiesību aktu īstenošanu citās svarīgās iekšējā tirgus nozarēs;

14.   mudina Komisiju izstrādāt efektīvākus īstenošanas uzraudzības instrumentus, tādus kā iepriekš minētās pārbaudes (sweep), lai uzlabotu patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu piemērošanu; prasa Komisijai apsvērt, kāda ir iespējamība šīs pārbaudes iekļaut mehānismos patēriņa tirgus rezultātu pārskata uzraudzīšanai;

15.   aicina visas dalībvalstis pilnībā sadarboties ar Komisiju minēto pārbaužu veikšanā un no tām izrietošo pasākumu īstenošanas uzraudzībā;

16.   uzsver pamatotu, savlaicīgi iesniegtu un precīzu datu un cita veida informācijas nozīmi patēriņa preču tirgu atbilstīgā uzraudzībā; atzīmē uzņēmumu un patērētāju organizāciju svarīgo lomu šādu datu sniegšanā;

17.   uzsver pārrobežu piemērošanas nozīmi iekšējā tirgus darbībā; aicina Komisiju efektīvāk izmantot Sadarbības tīklu patērētāju aizsardzībai, lai varētu uzlabot tiesību aktu pārrobežu piemērošanu; uzsver nepieciešamību turpināt veicināt izpratni par Eiropas patērētāju aizsardzības centru tīkliem;

18.   aicina dalībvalstis pārrobežu piemērošanai piešķirt atbilstīgus finanšu un cilvēkresursus;

19.   aicina dalībvalstis un to tiesu iestādes pastiprināt pārrobežu sadarbību attiecībā uz maldinošiem datubāžu pakalpojumiem;

20.   atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu izveidot publiski pieejamu datubāzi, kas ietvertu pasākumus, kuri pieņemti, transponējot Negodīgas komercprakses direktīvu, tiesu praksi šajā jomā un citus atbilstīgus materiālus; aicina Komisiju šajā datubāzē iekļaut ekspertu uzraudzības ziņojumus, kuros, pamatojoties uz datubāzē dokumentētajām lietām, būtu izteikti specifiski ieteikumi, kā rīkoties, lai uzlabotu tiesībaizsardzību; turklāt aicina Komisiju izmantot šo datubāzi, lai izveidotu "vienotā piekļuves punkta" tīmekļa vietni, kurā gan uzņēmumi, gan patērētāji varētu iegūt informāciju par dalībvalstīs spēkā esošajiem tiesību aktiem;

21.   aicina Komisiju un dalībvalstis organizēt informācijas kampaņas, lai paaugstinātu patērētāju izpratni par viņu tiesībām, nodrošinot viņiem lielāku aizsardzību pret negodīgu komercpraksi un maldinošu salīdzinošo reklāmu;

22.   norāda, ka transponēšanas, īstenošanas un piemērošanas uzraudzība ir resursietilpīgs uzdevums; tāpēc uzskata, ka Komisijas rīcībā vajadzētu būt pietiekamiem cilvēkresursiem, lai tā varētu efektīvāk īstenot atbilstīgo politiku;

23.   aicina dalībvalstis valsts līmenī nodrošināt pietiekamas vadlīnijas uzņēmumiem; kā labāko piemēru uzsver Apvienotās Karalistes (AK) Komercdarbības, uzņēmējdarbības un normatīvo reformu ministrijas sadarbībā ar AK Godīgas tirdzniecības biroju publicēto dokumentu "Noteikumi patērētāju aizsardzībai pret negodīgu tirdzniecību ‐ rokasgrāmata uzņēmumiem";

24.   uzstāj, lai Komisija saskaņā ar grafiku ‐ līdz 2011. gada 12. jūnijam ‐ un atbilstīgi Negodīgas komercprakses direktīvas 18. pantam iesniedz visaptverošu īstenošanas ziņojumu, kurā tiktu iekļauta pieredze, kas gūta saistībā ar Maldinošanas un salīdzinošas reklāmas direktīvas īstenošanu;

o
o   o

25.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV L 149, 11.6.2005., 22. lpp.
(2) OV L 376, 27.12.2006., 21. lpp.
(3) OV L 290, 23.10.1997., 18. lpp.
(4) OV L 250, 19.9.1984., 17. lpp.
(5) OV L 364, 9.12.2004., 1. lpp.
(6) OV L 166, 11.6.1998., 51. lpp.
(7) Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0608.
(8) OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika