Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2114(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0514/2008

Ingivna texter :

A6-0514/2008

Debatter :

PV 12/01/2009 - 21
CRE 12/01/2009 - 21

Omröstningar :

PV 13/01/2009 - 6.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0008

Antagna texter
PDF 147kWORD 55k
Tisdagen den 13 januari 2009 - Strasbourg
Införlivande, genomförande och säkerställande av efterlevnaden av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam
P6_TA(2009)0008A6-0514/2008

Europaparlamentets resolution av den 13 januari 2009 om införlivande, genomförande och säkerställande av efterlevnaden av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam (2008/2114(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt dess bestämmelser om inrättande av den inre marknaden och garantierna för företagens rätt att tillhandahålla tjänster i andra medlemsstater,

-   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden(1) (direktivet om otillbörliga affärsmetoder),

-   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam(2),

-   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/55/EG av den 6 oktober 1997 om ändring av direktiv 84/450/EEG om vilseledande reklam så att detta omfattar jämförande reklam(3),

-   med beaktande av rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om vilseledande reklam(4),

-   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (förordningen om konsumentskyddssamarbete)(5),

-   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/27/EG av den 19 maj 1998 om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen(6) och kommissionens rapport av den 18 november 2008 om dess tillämpning (KOM(2008)0756),

-   med beaktande av kommissionens grönbok av den 27 november 2008 om kollektiva prövningsmöjligheter för konsumenter (KOM(2008)0794),

-   med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 mars 2007 om EU:s strategi för konsumentpolitiken 2007–2013 (KOM(2007)0099),

-   med beaktande av de fler än 400 framställningar om vilseledande reklam från bolag som ger ut företagskataloger som inkommit till parlamentets utskott för framställningar från 24 medlemsstater och 19 tredjeländer,

-   med beaktande av sin resolution av den 16 december 2008 om bekämpande av vilseledande reklam från bolag som ger ut företagskataloger(7),

-   med beaktande av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning(8),

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A6-0514/2008), och av följande skäl:

A.  Kommissionens EU-strategi för konsumentpolitiken 2007–2013 syftar framför allt till en bättre bevakning av konsumentmarknaderna och nationell konsumentpolitik och ett enhetligt genomförande i rätt tid av direktivet om otillbörliga affärsmetoder.

B.  Direktivet om otillbörliga affärsmetoder innehåller ett nytt tillvägagångssätt i EU:s konsumentlagstiftning, eftersom det möjliggör maximal harmonisering för att skydda konsumenterna mot otillbörliga affärsmetoder.

C.  Genom direktivet om vilseledande och jämförande reklam kodifieras direktiv 84/450/EEG, särskilt de ändringar till detta som infördes genom direktiv 97/55/EG, och minskas dess tillämpningsområde till transaktioner mellan företag (s.k. B2B-transaktioner).

D.  Tillämpningsområdet för direktivet om otillbörliga affärsmetoder är begränsat till transaktioner mellan företag och konsumenter och omfattar inte all affärsverksamhet, utan endast sådan som kan anses som otillbörlig. Det är begränsat till affärsverksamhet som kan skada konsumenternas ekonomiska intressen. Ändringar i nationell lagstiftning som skyddar företag mot otillbörliga affärsmetoder som används av andra företag krävs inte inom ramen för det direktivet.

E.  Tre medlemsstater har ännu inte meddelat kommissionen att de antagit åtgärder för att genomföra direktivet om otillbörliga affärsmetoder, nämligen Tyskland, Spanien och Luxemburg. Tre begäran om förhandsavgörande har översänts till Europeiska gemenskapernas domstol (EG-domstolen) när det gäller nationella åtgärders förenlighet med direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Kommissionen anser att otillräckligt införlivande upptäckts i några medlemsstater.

F.  Direktiven om otillbörliga affärsmetoder och om vilseledande och jämförande reklam ger medlemsstaterna avsevärt manöverutrymme när det gäller rättsmedel och påföljder vid överträdelse av bestämmelserna i direktiven.

G.  Det saknas effektiva rättsmedel vid överträdelse av direktivet om vilseledande och jämförande reklam, och också när det gäller att säkerställa efterlevnaden av det direktivet, vilket bland annat visar sig i samband med bolag som bedriver vilseledande verksamhet med företagskataloger.

Inledning

1.  Europaparlamentet betonar betydelsen av direktiven om otillbörliga affärsmetoder och om vilseledande och jämförande reklam för att öka konsumenternas och näringsidkarnas förtroende för gränsöverskridande transaktioner och skapa ökad rättssäkerhet för företag när det gäller tillåtligheten för olika affärsmetoder och marknadsföring på den inre marknaden.

2.  Europaparlamentet understryker att direktivet om otillbörliga affärsmetoder är en milstolpe i EU:s konsumentlagstiftning. Införlivandet, genomförandet och säkerställandet av efterlevnaden av detta direktiv kommer att vara en avgörande källa för den framtida utvecklingen för EU:s konsumentlagstiftning och för att till fullo kunna utveckla potentialen för den inre marknaden och utveckla gränsöverskridande handel och e-handel.

3.  Europaparlamentet är övertygat om att korrekt införlivande, genomförande och säkerställande av efterlevnaden av direktiven om otillbörliga affärsmetoder och om vilseledande och jämförande reklam är avgörande för att uppnå målen med dessa direktiv, särskilt med tanke på skillnaderna i medlemsstaternas system för säkerställande av efterlevnaden och deras genomförandemetoder, komplexiteten hos några av de juridiska begreppen i direktiven, många och omfattande befintliga nationella bestämmelser för reglering av otillbörliga affärsmetoder och marknadsföring samt direktivens breda tillämpningsområden.

4.  Med hänvisning till skäl 8 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder uppmanar Europaparlamentet kommissionen att undersöka behovet av att skydda små och medelstora företag mot aggressiva affärsmetoder och att i förekommande fall vidta uppföljningsåtgärder.

Kodifiering och införlivande

5.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens insatser för att hjälpa medlemsstaterna vid införlivandet av direktiven om otillbörliga affärsmetoder och om vilseledande och jämförande reklam.

6.  Europaparlamentet konstaterar att i artikel 3a.2 i direktiv 84/450/EEG, ändrat genom direktiv 97/55/EG, nämndes "jämförelse som avser ett särskilt erbjudande", men artikeln utgick och finns inte med i vare sig direktivet om otillbörliga affärsmetoder eller direktivet om vilseledande och jämförande reklam. Parlamentet anser att det är beklagligt att det råder förvirring om följderna av denna strykning för transaktioner mellan företag och konsumenter, vilket särskilt framgår av medlemsstaternas olikartade tillvägagångssätt när det gäller att i nationell rätt bibehålla sådana redan befintliga bestämmelser som genomför artikel 3a.2 i direktiv 84/450/EEG, ändrat genom direktiv 97/55/EG, efter det att direktivet om otillbörliga affärsmetoder antagits. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att med kommissionens hjälp undersöka detta och eventuellt vidta uppföljningsåtgärder.

7.  Europaparlamentet anser att kommissionen antingen bör lägga fram ett förslag om ändring av direktivet om vilseledande och jämförande reklam, så att detta innehåller en "svart lista" över verksamhet som i alla händelser klassas som vilseledande, eller utvidga tillämpningsområdet för direktivet om otillbörliga affärsmetoder till att även omfatta avtal mellan företag med särskild hänsyn till punkt 21 i bilaga I till det direktivet. Parlamentet uppmanar kommissionen att senast i december 2009 rapportera om vilka åtgärder som vidtagits.

8.  Europaparlamentet noterar att flera medlemsstater delat upp den "svarta lista" som finns i bilaga I till direktivet om otillbörliga affärsmetoder i samband med att de införlivat och genomfört det i sina rättsordningar. Parlamentet anser att en uppdelning av den svarta listan på olika nationella författningar skapar förvirring hos företagen och kan leda till snedvridning vid tillämpningen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Parlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med medlemsstaterna för att anpassa deras nationella lagstiftning så att "svarta listor" i så stor utsträckning som möjligt blir synliga och nyttiga för konsumenterna.

9.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att gå igenom sina rättssystem för att undvika eventuell överlappning mellan å ena sidan bestämmelser som antagits för att införliva direktiven om otillbörliga affärsmetoder och om vilseledande och jämförande reklam, å andra sidan befintliga nationella bestämmelser, och på så sätt skapa ökad klarhet för konsumenter och företag när det gäller införlivandeprocessen.

10.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att koncentrera sina insatser på korrekt införlivande, genomförande och säkerställande av efterlevnaden av direktiven om otillbörliga affärsmetoder och om vilseledande och jämförande reklam och att se till att alla relevanta nationella domar och EG-domstolens avgöranden följs.

11.  Europaparlamentet anser att vid gränsöverskridande transaktioner hindras konsumenter och företag av att medlemsstaterna införliva direktiven felaktigt eller långsamt.

Genomförande och säkerställande av efterlevnaden

12.  Europaparlamentet konstaterar att vissa medlemsstater har föreskrivit att endast vissa regleringsorgan får säkerställa efterlevnaden av nationella bestämmelser som antagits för att genomföra direktivet om otillbörliga affärsmetoder, medan de inte infört några bestämmelser om direkta rättsmedel för konsumenterna, som alltså inte har rätt att väcka talan om ersättning för skada de lidit till följd av otillbörliga affärsmetoder. Parlamentet uppmanar de medlemsstater som ännu inte gjort detta att överväga behovet av att ge konsumenterna direkta rättsmedel, så att de är tillräckligt skyddade mot otillbörliga affärsmetoder.

13.  Europaparlamentet välkomnar resultaten av kommissionens flygbolagsöversikt för EU och ringsignalsöversikt för EU som ett första steg i riktning mot en bättre övervakning av genomförandet och efterlevnaden av inremarknadslagstiftningen. Parlamentet understryker behovet av att regelbundet genomföra utökade kontroller i detta avseende. Parlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med nätverket för konsumentskyddssamarbete samla in liknande uppgifter om genomförandet av inremarknadslagstiftningen inom andra viktiga sektorer på den inre marknaden.

14.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att utveckla effektivare verktyg för övervakning av genomförandet, till exempel översikter, på sådant sätt att efterlevnaden av konsumentskyddslagstiftningen kan förbättras. Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga om det är möjligt att integrera översikterna i övervakningsmekanismen för resultattavlan för konsumentmarknaden.

15.  Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att fullt ut samarbeta med kommissionen under genomförandet och uppföljningen av kommissionens översikter.

16.  Europaparlamentet understryker vikten av förnuftiga, tidsanpassade och korrekta uppgifter och dito information för att en lämplig övervakning av marknaderna för konsumentvaror ska kunna ske. Parlamentet konstaterar att näringslivets organisationer och konsumentorganisationerna spelar en viktig roll när det gäller att tillhandahålla dessa uppgifter.

17.  Europaparlamentet understryker vikten av att på ett gränsöverskridande sätt säkerställa efterlevnaden för att den inre marknaden ska kunna fungera. Parlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare utveckla nätverket för konsumentskyddssamarbete på sådant sätt att gränsöverskridande upprätthållande av lagen kan förbättras. Parlamentet understryker att det finns ett behov av att ytterligare öka medvetenheten om nätverket av europeiska konsumentcentrum.

18.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tilldela det gränsöverskridande upprätthållandet av lagen lämpliga personalresurser och ekonomiska resurser.

19.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de nationella rättsvårdande myndigheterna att förstärka det gränsöverskridande samarbetet när det gäller vilseledande "databastjänster".

20.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att inrätta en allmänt tillgänglig databas med uppgifter om nationella åtgärder som antagits för att genomföra direktivet om otillbörliga affärsmetoder, om rättspraxis i sammanhanget och om annat relevant material. Parlamentet uppmanar kommissionen att komplettera denna databas med vetenskapliga övervakningsrapporter som på grundval av de fall som dokumenterats i databasen innehåller konkreta handlingsrekommendationer för att förbättra efterlevnaden av lagen. Parlamentet uppmanar vidare kommissionen att använda denna databas för att skapa en webbsida med en "enhetlig kontaktpunkt" där både företagare och konsumenter kan få information om gällande lagstiftning i medlemsstaterna.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att anordna informationskampanjer för att öka konsumenternas medvetenhet om sina rättigheter och ge dem utökat skydd mot otillbörliga affärsmetoder och vilseledande jämförande reklam.

22.  Europaparlamentet påpekar att övervakningen av införlivande, genomförande och säkerställande av efterlevnaden är resurskrävande. Parlamentet anser därför att kommissionen bör ges lämpliga personalresurser för att effektivare kunna säkerställa genomförandet.

23.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillhandahålla företagen tillräcklig vägledning på nationell nivå. Som bästa praxis framhåller parlamentet dokumentet "Consumer Protection from Unfair Trading Regulations: a basic guide for business", som publicerats av UK Department for Business, Enterprise & Regulatory Reform i samarbete med UK Office of Fair Trading.

24.  Europaparlamentet insisterar på att kommissionen, i enlighet med artikel 18 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder, senast den 12 juni 2011 lägger fram en övergripande rapport om genomförandet som även omfattar de erfarenheter som gjorts med direktivet om vilseledande och jämförande reklam.

o
o   o

25.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 149, 11.6.2005, s. 22.
(2) EGT L 376, 27.12.2006, s. 21.
(3) EGT L 290, 23.10.1997, s. 18.
(4) EGT L 250, 19.9.1984, s. 17.
(5) EUT L 364, 9.12.2004, s. 1.
(6) EGT L 166, 11.6.1998, s. 51.
(7) Antagna texter, P6_TA(2008)0608.
(8) EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy