Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0136(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0444/2008

Ingivna texter :

A6-0444/2008

Debatter :

PV 12/01/2009 - 14
CRE 12/01/2009 - 14

Omröstningar :

PV 13/01/2009 - 6.11
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0011

Antagna texter
PDF 194kWORD 78k
Tisdagen den 13 januari 2009 - Strasbourg
Utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden ***II
P6_TA(2009)0011A6-0444/2008
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 januari 2009 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (11119/8/2008 – C6-0326/2008 – 2006/0136(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (11119/8/2008 – C6-0326/2008)(1),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0388),

–   med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(2008)0093),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0444/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EUT C 266 E, 21.10.2008, s. 1.
(2) EUT C 263 E, 16.10.2008, s. 181.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 13 januari 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG
P6_TC2-COD(2006)0136

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr ....)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy