Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2154(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0459/2008

Pateikti tekstai :

A6-0459/2008

Debatai :

PV 13/01/2009 - 13
CRE 13/01/2009 - 13

Balsavimas :

PV 14/01/2009 - 4.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0022

Priimti tekstai
PDF 242kWORD 94k
Trečiadienis, 2009 m. sausio 14 d. - Strasbūras
Galimybė visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais
P6_TA(2009)0022A6-0459/2008

2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 įgyvendinimas) (2007/2154(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į EB sutartį ir ypač į 254 straipsnį dėl prievolės skelbti teisės aktus bei į 255 straipsnio 2 dalį dėl ES piliečių ir gyventojų teisės susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais,

–   atsižvelgdamas į EB sutartį ir ypač į 207 straipsnio 3 dalį dėl Tarybos įsipareigojimo savo darbo tvarkos taisyklėse tiksliai apibrėžti sąlygas, kurių laikantis visuomenė gali susipažinti su Tarybos dokumentais,

–   atsižvelgdamas į ES sutartį ir ypač į 1 straipsnį (atvirumo principas kaip vienas iš visuotinių Europos Sąjungos principų), 6 straipsnį (demokratija), 28 straipsnio 1 dalį ir 41 straipsnio 1 dalį (teisės susipažinti su dokumentais, susijusiais su bendra užsienio ir saugumo politika bei policijos ir teismų bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose, taikymas),

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties, kuri bus iš dalies pakeista Lisabonos sutartimi, 10 ir 16 straipsnius ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 15 ir 298 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir ypač jos 41 straipsnį (teisė į gerą administravimą) ir 42 straipsnį (teisė susipažinti su dokumentais),

–   atsižvelgdamas į 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos (EB) reglamentą Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais(1),

–   atsižvelgdamas į 2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1700/2003, iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB, Euratomas) Nr. 354/83 dėl Europos ekonominės bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos istorinių archyvų atvėrimo visuomenei(2),

–   atsižvelgdamas į Europos Bendrijų Teisingumo Teismo (ETT) ir Pirmosios instancijos teismo praktiką galimybės susipažinti su dokumentais klausimu ir ypač į neseniai priimtus Pirmosios instancijos teismo sprendimą byloje Bavarian Lager Co. Ltd prieš Europos Bendrijų Komisiją (byla T-194/04) ir Europos Teisingumo Teismo sprendimą byloje Švedijos Karalystė ir Maurizio Turco prieš Europos Sąjungos Tarybą (sujungtos bylos C-39/05 P ir C-52/05 P) (Teisingumo Teismo sprendimas M. Turco byloje),

–   atsižvelgdamas į Europos ombudsmeno bei Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno veiklą ir parengtus dokumentus susipažinimo su dokumentais klausimu,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 20 d. Tarpinstitucinį Europos Parlamento ir Tarybos susitarimą dėl galimybės Europos Parlamentui susipažinti su neskelbtina Tarybos informacija saugumo ir gynybos politikos srityje(3),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. balandžio 30 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (COM(2008)0229),

–   atsižvelgdamas į Europos Tarybos konvencijos dėl oficialių dokumentų viešumo projektą,

–   atsižvelgdamas į žodžiu pateiktus klausimus Tarybai ir Komisijai dėl ETT sprendimo M. Turco byloje vykdymo (O-87/2008 ir O-88/2008),

–   atsižvelgdamas į Tarybos, Komisijos ir Europos Parlamento 2006 m. metines ataskaitas dėl galimybės susipažinti su dokumentais bei į Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 17 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį ir į 97 straipsnio 7 dalį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6-0459/2008),

A.   kadangi teisinės valstybės principais grindžiamos demokratinės valstybės privalo laikytis piliečiams taikomų taisyklių viešumo principo, o tai reiškia, kad ES institucijos privalo užtikrinti atvirumą ir skaidrumą, ypač priimdamos sprendimus, kad demokratinių teisėkūros institucijų posėdžiai, diskusijos ir balsavimai būtų vieši, o teisės aktų projektai ir susiję tekstai taip pat būtų prieinami visuomenei,

B.   kadangi, siekiant užtikrinti demokratinės politinės sistemos atskaitomybę ir teisėtumą, piliečiai turi teisę susipažinti su šia informacija:

   kaip dirba jų atstovai, išrinkti arba paskirti į viešąsias institucijas arba atstovaujantys valstybei narei Europos ar tarptautiniu lygmenimis (atskaitomybės principas),
   kaip vyksta sprendimų priėmimo procesas (įskaitant dokumentus, pakeitimus, tvarkaraščius, dalyvius, balsavimą ir kt.),
   kaip skirstomos ir leidžiamos viešosios lėšos ir kokių rezultatų pasiekiama (lėšų atsekamumo principas),

C.   kadangi tarptautinė bendruomenė ir Europos Sąjunga, remdamosi valstybių narių patirtimi, vis labiau pripažįsta tikrą "teisę susipažinti su dokumentais" ir "teisę gauti informaciją", kurios yra grindžiamos demokratiškumu, viešumu, skaidrumu ir atvirumu,

D.   kadangi iš kiekybinių duomenų, pateikiamų ES institucijų metinėse Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo ataskaitose, matyti, jog vis dažniau suteikiama galimybė susipažinti su dokumentais (mažėja bendras atmestų prašymų skaičius ir procentas), o ES institucijos prašymus atmeta dėl skirtingų priežasčių (pagrindinė – sprendimų priėmimo proceso apsauga), ir kad, kalbant apie neskelbtinus dokumentus, Komisija ir Europos Parlamentas į savo registrus neįtraukė nė vieno tokio dokumento, o Taryba į savo registrą įtraukė 79 neskelbtinus dokumentus iš 409; kadangi atlikus kokybinę analizę aiškiai matyti, kad dėl kai kurių šio reglamento nuostatų atsirado skirtingų aiškinimų, kaip jį teisingai taikyti, ir dėl šios priežasties piliečiai kreipėsi į Europos Ombudsmeną ir ETT,

E.   kadangi priešingai, negu reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 11 straipsnio 2 dalį, Taryba tarpinstitucinės nuorodos numerį įtraukia tik į nedaugelį dokumentų, atsiranda sunkumų susieti dokumentą su procedūra, o dėl to arba dokumentai sumenkinami suteikiant jiems neregistruojamų posėdžių dokumentų statusą, arba jie laikomi diplomatiniais dokumentais, taip piliečių teisė susipažinti su dokumentais paverčiama niekais,

F.   kadangi remiantis Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 6 konstatuojamąja dalimi taip pat turėtų būti suteikta teisė susipažinti su dokumentais, priimamais pagal perduotų įgaliojimų procedūrą (komitologiją), ir kadangi taikant šią procedūrą priimami devyni dešimtadaliai teisės aktų ir todėl toje sistemoje turėtų būti visiškai užtikrinta tinkama ir skaidri parlamentinė ir demokratinė priežiūra,

G.   kadangi internetas piliečiams tapo pagrindiniu ES dokumentų paieškos būdu, o dokumentų, kuriuos ES institucijos pateikia internete, skaičius išaugo, taigi dabar atsiranda poreikis toliau gerinti ES institucijų ir dokumentų svetainių patogumą vartotojui, jų tarpusavio ryšį ir kurti bendrą ES portalą, kuriame galima būtų susipažinti su visais ES dokumentais, procedūromis ir institucijomis,

H.   kadangi ES institucijos dabar turėtų imtis tolesnių veiksmų ir, rengdamos ES Informacijos laisvės aktą, siekti didesnio skaidrumo, atvirumo ir demokratiškumo; kadangi taikant Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 buvo atkreiptas visuomenės dėmesys į trūkumus, taigi ES institucijos turi skubiai išanalizuoti ir įgyvendinti neseniai priimtus teismų sprendimus, ir kadangi Komisija pateikė savo pasiūlymą persvarstyti Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001,

1.   pabrėžia, kad svarbiame ETT sprendime M. Turco byloje teigiama, jog "Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 iš principo nustato pareigą leisti susipažinti su Tarybos Teisės tarnybos nuomonėmis, susijusiomis su teisės aktų leidybos procedūra"(4) ir kad šiame sprendime Teismas pateikė šias išvadas:

   visuomenės teisė susipažinti su institucijų dokumentais atsiranda dėl šių institucijų demokratinio pobūdžio, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 konstatuojamojoje dalyje ir 1 straipsnyje,
   šiame reglamente esančios išimtys (pvz., sprendimų priėmimo proceso apsauga) turi būti tiksliai išaiškintos ir suderintos su viršesniu viešuoju interesu atskleisti informaciją, nes tai susiję su demokratija, aktyvesniu piliečių dalyvavimu priimant sprendimus, valdymo teisėtumu, veiksmingumu ir atskaitomybe piliečiams(5),
   šios išvados yra dar svarbesnės ES institucijoms atliekant savo teisėkūros funkcijas(6),
   atvirumas skirtingų požiūrių į teisės aktą (ir jo teisėtumą) atžvilgiu, "leidžiant atvirai aptarti įvairių nuomonių skirtumus, prisideda prie didesnio institucijų legitimumo ir pasitikėjimo Europos piliečių akyse"(7),
   institucija turi išsamiai išdėstyti priežastis, dėl kurių atsisakoma suteikti galimybę susipažinti su dokumentais(8),
   išimtis gali būti taikoma tik laikotarpiui, kurio metu apsauga yra pagrįsta remiantis dokumento turiniu(9);

2.   pabrėžia, kad, ETT priėmus sprendimą M. Turco byloje, ES toliau stiprinamas principas, kuriuo remiantis demokratinėms institucijoms tenka pareiga užtikrinti savo veiklos, dokumentų ir sprendimų viešumą, o tai pagal ES sutarties 6 straipsnį ir EB sutarties 254 ir 255 straipsnius yra jų teisėtumo ir atskaitomybės sąlyga; pabrėžia, kad dėl šios priežasties dokumentai turi būti viešai skelbiami ir bet kuriuo atveju prieinami ir kad šio principo atžvilgiu išimtis turėtų būti taikoma ribotai ir išaiškinama tiksliai;

3.   primygtinai ragina visas ES institucijas taikyti Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 atsižvelgiant į naująją Teismo praktiką ir ypač į visas ETT sprendimo M. Turco byloje išvadas, pirmiausia dėl teisėkūros procedūrų (Teisės tarnybos nuomonių skelbimas, tikslus išimčių išaiškinimas, prievolė išsamiai išdėstyti priežastis, dėl kurių atsisakyta suteikti galimybę susipažinti su dokumentais ir kt.), ir ragina Tarybą persvarstyti savo taisykles ir užtikrinti, kad būtų viešai skelbiamos visos diskusijos, dokumentai ir informacija, įskaitant valstybių narių delegacijų Taryboje bei jos darbo grupėse ir ekspertų grupėse sudėtį, ir rengti savo viešų posėdžių stenogramas, kadangi šiuo atveju taip pat taikomos ETT išvados dėl to, kad viešasis interesas užtikrinti atvirumą yra svarbesnis už sprendimų priėmimo apsaugos išimtį, nes turint skirtingus požiūrius į teisės aktą užtikrinamas didesnis institucijų teisėtumas;

4.   ragina ES institucijas apibrėžti bendras taisykles, kuriomis vadovaujantis turėtų būti vykdomos administracinės procedūros ir ES institucijų viduje bei išorėje teikiami, įslaptinami, išslaptinami, registruojami ir platinami dokumentai, nepamirštant, kad skaidrumo principas neatskiriamas nuo gero administravimo principo, kaip Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija teigia Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje; vadovaujantis tuo pačiu požiūriu keičiant Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 jis turėtų būti sujungtas su 1983 m. vasario 1 d. Tarybos reglamentu (EEB, Euratomas) Nr. 354/83 dėl Europos ekonominės bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos istorinių archyvų atvėrimo visuomenei(10) ir apimti bendrųjų taisyklių dėl dabartinių, tarpinių ir istorinių archyvų apibrėžtis, kad būtų išvengta dabartinio ES institucijų ir valstybių narių praktikos neatitikimo;

5.   mano, kad Parlamentas turėtų rodyti viešumo, skaidrumo ir atvirumo pavyzdį ES ir kad prieš 2009 m. vyksiančius Europos Parlamento rinkimus jis turėtų pradėti įgyvendinti neeilinį veiksmų planą siekdamas užtikrinti, kad jo tinklavietėje būtų daugiau lengvai prieinamos informacijos apie:

   Europos Parlamento narių veiklą ir jų dalyvavimą Parlamento veikloje, išreikštos absoliučiais ir santykiniais skaičiais bei procentais ir prieinamos piliečiams taip pat naudojant paieškos kriterijus(11),
   Parlamento veiklą plenariniuose posėdžiuose, komitetuose, delegacijose ir vidaus padaliniuose: Teisėkūros observatorija turėtų būti patobulinta įtraukiant visų susijusių dokumentų nuorodas(12); komitetų ir delegacijų darbas turėtų būti transliuojamas Parlamento svetainėje tiesiogiai kaip ir plenarinių posėdžių darbas, taip pat įrašomas ir pateikiamas piliečiams naudojant paieškos kriterijus; vidaus padaliniai (Pirmininkų sueiga, Biuras, kvestoriai, parlamentinės reformos darbo grupė ir kt.), suteikdami galimybę susipažinti su savo parengtais dokumentais, turėtų skatinti ir užtikrinti kuo didesnį savo darbo skaidrumą kitiems nariams ir piliečiams,
   išmokas Europos Parlamento nariams ir jų išlaidas remiantis Europos ombudsmeno požiūriu, kad informacijos prieinamumo principas turėtų būti taikomas ir šiems duomenims(13), ir visas visų EP narių finansinių interesų deklaracijas ir kad ši informacija būtų pateikta visomis oficialiosiomis ES kalbomis,
  

taip pat ragina valstybes nares, nacionalinius parlamentus bei kitas renkamas institucijas padaryti tą patį įsteigiant parlamento ir parlamento narių veiklos registrą;

6.   ragina Komisiją įsipareigojimo "pateikti nuorodas į visus 3 straipsnio a punkte minimus dokumentus, turimus registre, kuris numatytas [Reglamento (EB) Nr. 1049/2001] 11 straipsnyje, jei tai dar nebuvo padaryta" klausimu vadovautis Europos ombudsmeno rekomendacija (skundas 3208/2006/GG) dėl Komisijos registro;

7.   mano, kad dokumentų ir informacijos būtų lengviau atsisiųsti, jeigu dokumentai būtų teikiami, registruojami ir kitų teisėkūros institucijų pakartotinai naudojami laikantis bendrų standartų (pavyzdžiui, dėl nuorodų į skirtingas to paties dokumento redakcijas, jo pakeitimus, priedus ir klaidų ištaisymus)(14) ir naudojant atvirojo kodo teksto apdorojimo programas, užtikrinant daugiakalbystę ir taikant technologijas, kuriomis naudodamiesi neįgalieji gali gauti informaciją ir dokumentus, kaip Komisija siūlo valstybėms narėms komunikate dėl Europos viešojo administravimo institucijų sąveikos sprendimų (ISA) (COM(2008) 0583) ir kaip numatyta 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo)(15);

8.   mano, kad su ES institucijomis susijusios informacijos prieinamumas paprastiems piliečiams – vis dar kliūčių kupinas kelias, nes trūksta veiksmingos į piliečius orientuotos tarpinstitucinės skaidrumo ir ryšių politikos; mano, kad nesvarbu, iš kokios vietos prisijungiama, ES piliečiams turėtų būti suteikta galimybė atsekti bet kurią konkrečią teisėkūros ar administracinę procedūrą ir susipažinti su visais su ja susijusiais dokumentais(16); jau 2001 m. buvo raginama, kad būtų parengtos tarpinstitucinės gairės, kaip tobulinti, supaprastinti ir baigti rengti institucijų registrus ir tinklalapius bei juos susieti; ES institucijos, kurių tikslas – vadovauti rengiant e. vyriausybės informacijos pateikimo būdus, turėtų gebėti ir norėti sukurti gerai pritaikytą paieškos sistemą, kuria naudojantis visuomenei būtų patogiau gauti dokumentų ir informacijos;

9.   labai apgailestauja, kad, priešingai negu numatyta Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 12 straipsnyje, daugelis parengiamųjų teisėkūros dokumentų vis dar neregistruojami (pvz., "posėdžių dokumentai", daugiausia aptariami Tarybos darbo grupėse prieš Coreper 1 priimant sprendimą), o jeigu ir užregistruojami, juose nenurodomas tarpinstitucinis kodas, todėl tampa neįmanoma jų įtraukti į bendrą tarpinstitucinį registrą, tvarkomą kaip bandomąjį tarpinstitucinį projektą, pradėtą 2004 m. ir skirtą teisėkūros procedūroms laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės srityje (Trans-JAI); pažymi naująjį galutinį terminą (2010 m.), Pirmininko pavaduotojos M. Wallström paskelbtą plenariniame posėdyje, ir todėl mano, kad šio termino irgi nebus laikomasi, jeigu institucijos nedelsdamos nepaskirs ryšių palaikymo pareigūno, kuris galėtų į pradinį dokumentą įtraukti tarpinstitucinį kodą, jeigu jis neįtrauktas; dabartinė padėtis – ne tik viešųjų lėšų švaistymas, bet ir būdas piliečius gerokai atitolinti nuo kasdienio teisėkūros darbo labai opiose srityse, pvz., laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės srityje; ragina Komisiją numatyti, kad ši priemonė įsigaliotų kitos Parlamento kadencijos pradžioje;

10.   mano, kad ES institucijos turėtų sukurti bendrą ES registrą arba informacijos ir dokumentų portalą, kuriame piliečiai galėtų stebėti tam tikras procedūras ir susipažinti su susijusiais dokumentais(17); įgyvendinant šį planą reikėtų supaprastinti ES institucijų registrus ir tinklalapius ir baigti juos rengti, po to juos sujungti ir galiausiai sudaryti iš jų bendrą ES portalą; ragina iki kitos Parlamento kadencijos sukurti institucijų kasdieninį tęstinį informacinį leidinį, kuriame būtų renkama informacija ir dokumentai, susiję su ES teisėkūros ir kita veikla bei darbotvarke, ir kuris buvo numatytas kartu su projektu "Skaidrumas laisvės, saugumo ir teisingumo srityse" (Trans-JAI), parengtu sudarant 2004 m. tarpinstitucinį susitarimą, bet, deja, dar neįgyvendinamu;

11.   ragina ES institucijas bent iki kitos Parlamento kadencijos pradžios užtikrinti, kad:

   visuose parengiamuosiuose dokumentuose būtų pateikiama teisėkūros procedūros nuoroda,
   visos darbotvarkės ir Tarybos bei parengiamųjų organų posėdžių rezultatai turėtų nuorodas į pirminius dokumentus ir būtų laiku įregistruoti ir paskelbti Tarybos registre (įskaitant vadinamuosius posėdžių dokumentus),
   ES institucijos aiškiai, sąžiningai ir skaidriai supažindintų su savo organizacine struktūra ir nurodytų vidinių skyrių funkcijas, vidinį darbo krūvį ir jiems pagal kompetenciją priskirtų dokumentų orientacinius vykdymo terminus, į kurias tarnybas piliečiai turėtų kreiptis, kai jiems reikalinga pagalba, informacija ar kai jie pageidauja pasinaudoti administracine teisių gynimo procedūra,
   prie visų teisėkūros pasiūlymų būtų pateiktas poveikio vertinimas, su kuriuo galėtų susipažinti visuomenė;

12.   ragina ES institucijas kartu su parlamentine asamblėja, kuriai tenka teisės aktuose nustatyta pareiga viešai rengti posėdžius ir skelbti nagrinėtus dokumentus, užtikrinti skaidresnes komitologijos procedūras bei pirmojo svarstymo metu vykdant bendro sprendimo procedūrą (per vadinamąjį trišalį susitikimą) ES institucijų priimtus susitarimus siekiant, kad tarpinstituciniai susitarimai visiškai atitiktų viešumo, skaidrumo ir atvirumo reikalavimus vykdant teisėkūros procedūras;

13.   pabrėžia, kad esamos perduotųjų teisės aktų (vadinamųjų "komitologijos teisės aktų"), sudarančių devynias dešimtąsias kasmet ES institucijų priimamų teisiškai privalomų aktų, priėmimo procedūros turėtų būti persvarstytos ir taikomos taip, kad būtų užtikrinta, jog bus laikomasi demokratinių principų ir skaidrumo, kad būtų viešai paskelbti komitologijos komitetų nariai, procedūros ir balsavimo rezultatai ir kad nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento nariai ir piliečiai galėtų greitai gauti prieigą prie komitologijos registre esančių dokumentų, kai tik jie nusiunčiami komitologijos komitetų nariams (kaip 2001 m. žadėjo buvęs Komisijos narys M. Barnier); mano, kad didesnio skaidrumo pirmiausia reikėtų reglamentų projektų srityje, o Parlamentas turėtų šiuos pasiūlymus svarstyti kuo atviriau ir skaidriau, taip išvengdamas nesuvokiamų atvejų, kilusių, pvz., priimant aviacijos saugumo reglamentus dėl skysčių ir kūno skaitytuvų;

14.   mano, kad dėl lojalaus ES institucijų bendradarbiavimo principo taikymo institucijoms tenka pareiga, ypač joms dirbant su teisėkūros dokumentais arba tarptautinėmis sutartimis (pvz., ES ir JAV bendradarbiavimo teisingumo ir vidaus reikalų srityje, PNR ir duomenų apsaugos), arba vykdant paskyrimo procedūrą (pvz., Pagrindinių teisių agentūros direktoriaus paskyrimo), keistis visais susijusiais dokumentais ir informacija, net jei jie yra neskelbtini ar konfidencialūs, ir kad dabartinę praktiką reikia kuo skubiau gerinti;

15.   giria Europos ombudsmeną už darbą siekiant užtikrinti didesnį ES institucijų skaidrumą ir pritaria kartu su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu išsakytoms nuomonėms dėl duomenų apsaugos ir teisės į privatumą derinimo, numatyto 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo(18) ir Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 dėl teisės susipažinti su dokumentais; prašo Europos ombudsmeną naujai išrinktam Parlamentui parengti galimybės susipažinti su dokumentais ataskaitą, kurioje būtų aptariami šioje rezoliucijoje iškelti klausimai;

16.   ragina ES institucijas ir valstybes nares skatinti bendrą skaidraus administravimo kultūrą, grindžiamą Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje išdėstytais principais, ETT teisės precedentu, Europos ombudsmeno rekomendacijomis ir gerąja valstybių narių patirtimi; mano, kad, kaip dabar daroma duomenų apsaugos pareigūnų atveju, kiekvienas ES institucijų generalinis direktoratas turėtų užtikrinti, kad dokumentai būtų teikiami, registruojami, įslaptinami, išslaptinami ir platinami laikantis gero administravimo principo, Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 nuostatų ir atitinkamų ES institucijų darbo tvarkos taisyklių;

17.   ragina 2009 m. paskelbti Europos skaidrumo metais ir, pasinaudojant Europos rinkimais, propaguoti, taip pat valstybėse narėse, Europos skaidrumo kampaniją, kad piliečiai žinotų apie savo teisę susipažinti su ES dokumentais ir ES viešumo, atvirumo ir skaidrumo standartais;

18.   mano, kad valstybės narės, perkeldamos ES teisės aktus į nacionalinę teisę, turėtų vadovautis ES lygmeniu sukurtu skaidrumo pavyzdžiu, ir ragina valstybių narių parlamentus bei Europos Sąjungos parlamentų Bendrijos ir Europos reikalų komitetų konferenciją išnagrinėti šioje rezoliucijoje pateiktus pasiūlymus ir skatinti sukurti ES parlamentų ir jų narių veiklos registrą, kuriuo būtų galima užtikrinti ir didinti abipusį ES, jos Parlamento ir valstybių narių parlamentų bendradarbiavimą ir konsultavimąsi, taip pat grindžiamą gerąja patirtimi užtikrinant skaidrumą e. Parlamento ir e. vyriausybės priemonėmis;

19.   pažymi Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos nuomonėje Nr. 270 (2008 m.) pareikštą susirūpinimą dėl Europos Tarybos konvencijos dėl oficialių dokumentų viešumo projekto ir ragina valstybes nares į konvencijos projektą įtraukti bent jau tos asamblėjos narių pateiktus pakeitimus;

20.   ragina Europos Vadovų Tarybą ir ETT (kiek tai susiję su pastarojo administracinėmis funkcijomis) – vieninteles dvi institucijas, dar netaikančias Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 nuostatų savo dokumentams, apsvarstyti šią padėtį ir imtis deramų veiksmų jai ištaisyti;

21.   ragina ES institucijas remiantis dabar siūlomu Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 persvarstymu rengti plataus užmojo Europos Informacijos laisvės aktą;

22.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Europos ombudsmenui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir Europos Tarybai.

(1) OL L 145, 2001 5 31, p. 43.
(2) OL L 243, 2003 9 27, p. 1.
(3) OL C 298, 2002 11 30, p. 1.
(4) ETT sprendimo M. Turco byloje 68 pastraipa.
(5) Dokumento, kuriam galėtų būti taikoma išimtis (pvz., teisinės išvados), turinys turi būti nagrinėjamas siekiant nustatyti, kurioms jo dalims taikoma išimtis; pavojus, susijęs su atskleidimu, turi būti "protingai numatomas, o ne grynai hipotetinis"; atsižvelgus į šiuos pavojus ir "bendrą interesą leisti susipažinti su šiuo dokumentu, atsižvelgiant į naudą, išplaukiančią, …, iš padidinto atvirumo" piliečiams atsiranda galimybė glaudžiau dalyvauti priimant sprendimus bei užtikrinamas didesnis valdymo teisėtumas, veiksmingumas ir atskaitomybė piliečiui demokratinėje sistemoje.
(6) Kadangi "iš tikro piliečių galimybė susipažinti su teisės aktų leidybos pagrindais yra jų veiksmingo naudojimosi savo demokratinėmis teisėmis sąlyga" (ETT sprendimo M. Turco byloje 46 pastraipa) ir Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 pabrėžiamas viršesnis viešasis interesas yra susijęs su tuo, kad "dokumentų, kuriuose pateikiama institucijos Teisės tarnybos nuomonė, diskusijos dėl teisės aktų pasiūlymų metu kylančiais teisiniais klausimais, atskleidimas padidina teisės aktų leidybos skaidrumą ir atvirumą bei sustiprina Europos piliečių demokratinę teisę" (ETT sprendimo M. Turco byloje 67 pastraipa).
(7) ETT sprendimo M. Turco byloje 59 pastraipa.
(8) ETT sprendimo M. Turco byloje 69 pastraipa.
(9) ETT sprendimo M. Turco byloje 70 pastraipa.
(10) OL L 43, 1983 2 15, p. 1.
(11) Pavyzdžiui: kiek dienų Europos Parlamento narys dalyvavo EP veikloje ir ką jis pasirašė ir (arba) kaip balsavo, taip pat ir vardinio balsavimo metu, plenariniame posėdyje ir komiteto posėdyje; kurių institucinių įstaigų posėdžiuose, plenariniuose ir (arba) komitetų, ir (arba) delegacijų jis dalyvavo ir kt.; duomenys taip pat turėtų būti randami naudojant paieškos kriterijus, pvz., Europos Parlamento nario vardas ir pavardė, plenarinis posėdis, komitetas, delegacija, dalyvavimas, diena, mėnuo, metai, kadencija ir kt., ir nuorodos į šią tinklavietę turėtų būti įtrauktos į Europos Parlamento narių tinklalapius ir kitas susijusias tinklavietes; į Europos Parlamento narių tinklalapius turėtų būti įtraukta ši informacija bei padėjėjų vardai ir pavardės, pateiktos nuomonės, komitetuose ir plenariniame posėdyje pateikti pranešimų ir kitokių aktų pakeitimai, balsavimo motyvai, garso ir vaizdo intarpai, pasirašyti rašytiniai pareiškimai, įskaitant pasirašiusiųjų sąrašą, ir kt.
(12) Komitetų procedūros ir dokumentai, pvz., pirmasis pranešimas ir pakeitimai, kitų komitetų nuomonės, Teisės tarnybos nuomonės, plenariniame posėdyje pateikti pakeitimai, vardiniai balsavimai, institucijų laiškai, ypač susiję su komitetų ir plenarinių posėdžių lygmens teisėkūros procedūromis, ir kt.
(13) Europos ombudsmeno rekomendacijos Europos Parlamentui projektas (skundas 3643/2005/(GK)WP).
(14) Taip šiuo metu nėra, nes Komisija, Parlamentas ir Taryba taiko skirtingą praktiką.
(15) OL L 345, 2003 12 31, p. 90.
(16) Pvz., pradiniu pasiūlymu, posėdžių protokolais, pranešimais, pakeitimais, balsavimu, balsavimo rezultatais, diskusijomis, įsigaliojusiu tekstu, įgyvendinimu valstybėse narėse, vertinimo ataskaitomis ir kt.
(17) Pvz., su pradiniu pasiūlymu, posėdžių protokolais, pranešimais, pakeitimais, balsavimu, balsavimo rezultatais, diskusijomis, įsigaliojusiu tekstu, įgyvendinimu valstybėse narėse, vertinimo ataskaitomis ir kt.
(18) OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika