Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2152(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0488/2008

Внесени текстове :

A6-0488/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/01/2009 - 6.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0023

Приети текстове
PDF 427kWORD 105k
Четвъртък, 15 януари 2009 г. - Страсбург
Бюджетен контрол на средствата на ЕС в Афганистан
P6_TA(2009)0023A6-0488/2008

Резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2009 г. относно бюджетния контрол на средствата на ЕС в Афганистан (2008/2152(INI))

Европейският парламент,

-   като взе предвид своите предходни резолюции относно Афганистан и по-специално резолюцията си от 8 юли 2008 г.(1),

-   като взе предвид конференциите в Бон през 2001 г., в Токио през 2002 г. и в Берлин през 2004 г., по време на които ООН, ЕС и международната общност поеха ангажимент да предоставят на Афганистан международна помощ в размер над 8 000 000 000 EUR; като взе предвид конференцията в Лондон през 2006 г., по време на която беше подписан "Пактът за Афганистан",

-   като взе предвид националната стратегия за развитие, която беше приета в началото на 2008 г. от афганистанското правителство и която се явява също така стратегия за намаляване на бедността в страната,

-   като взе предвид конференцията в Париж от 12 юни 2008 г., по време на която страните донори обещаха да отпуснат помощ в размер над 21 000 000 000 USD на Афганистан,

-   като взе предвид ангажиментите, поети от ЕС по време на горепосочената конференция в Париж относно ефективността на помощта за Афганистан, както и кодекса на ЕС за поведение относно допълняемостта и разпределението на труда в политиката за развитие, приет през 2007 г.,

-   като взе предвид своята резолюция от 22 април 2008 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г., раздел ІІІ - Комисия(2) и по-специално параграфи 181-200 (външни дейности, хуманитарна помощ и развитие),

-   като взе предвид стратегическия документ за страна за периода 2003-2006 г., приет от Комисията в съгласие с Парламента, който поставя ударение върху стабилността и намаляването на бедността,

-   като взе предвид стратегическия документ за страна за периода 2007-2013 г. и многогодишната индикативна програма (МИП) за периода 2007-2010 г., приети от Комисията в съгласие с Европейския парламент, като МИП предвижда сума в размер на 610 000 000 EUR за Ислямска република Афганистан за финансовите години 2007 до 2010,

-   като взе предвид мисията на своята делегация, която посети Афганистан между 26 април и 1 май 2008 г., за да се запознае с условията, при които се прилага общностната и международната помощ, както и доклада вследствие на тази мисия,

-   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3) и по-специално член 53 от него,

-   като взе предвид членове 285-287 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно Сметната палата, както и членове 310-325 от същия договор относно финансовите разпоредби, които ще влязат в сила след приключването на процеса по ратифициране на Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейски съюз и на Договора за създаване на Европейската общност,

-   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1073/1999 г. на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF)(4),

   като взе предвид Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) и целите, посочени в Декларацията на хилядолетието, приета от ООН на 8 септември 2000 г. и подписана от 189 държави,

−   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за създаване на финансов инструмент за развитие на сътрудничеството (Инструмент за сътрудничество за развитие – ИСР)(5),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

-   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становищата на Комисията по външни работи, Комисията по развитие и Комисията по бюджети (A6-0488/2008),

А.   като има предвид, че Афганистан е почти постоянно в състояние на конфликт или война от няколко десетилетия, като централното правителство, освен че е изправено пред проблемите на трафика на наркотици и широко разпространена корупция на всички административни равнища, е хронично и постоянно засегнато от слабостта на своите структури, както и от липсата на капацитет, експертен опит и достатъчни средства, тъй като приходите в държавния бюджет покриват едва 30 % от общите разходи;

Б.   като има предвид, че тежкото положение, пред което е изправен Афганистан, налага бързо подобрение на управлението чрез развиването на по-силна държавна власт, способна да осигури на своето население сигурност и правова държава, както и да създаде необходимите условия за устойчиво развитие на страната;

В.   като има предвид, че в сегашния климат на глобално забавяне на икономическия растеж е особено важно да се гарантира ефективен контрол на финансирането от страна на ЕС на сътрудничеството за развитие;

Г.   като има предвид, че в член 25, параграф 1, буква б) от ИСР се определят условията за предоставяне на бюджетно подпомагане на страните партньори;

Д.   като има предвид, че отчетността, прозрачността и управлението с оглед на резултатите са сред основните принципи, ръководещи сътрудничеството за развитие съгласно няколко международни конвенции, включително Парижката декларация относно ефективността на помощите ("Парижката декларация");

Е.   като има предвид, че в Афганистан 90 % от публичните средства са от международни помощи, което показва високите равнища както на потребностите, така и на зависимостта от помощите в страната,

Разпределение на помощта на ЕС

1.  Подчертава, че ЕС е един от основните донори на помощ за развитие и хуманитарна помощ за Афганистан; припомня, че Комисията, която разполага с делегация в Кабул от 2002 г., е отпуснала в периода между 2002 и 2007 г. обща помощ в размер 1 400 000 000 EUR (от които 174 000 000 EUR за хуманитарна помощ), като приблизително 1 150 000 000 EUR са вече изплатени, което се явява много висок процент на изплащане на средства, равняващ се на 81,5 %;

2.  Отбелязва, че помощта на Съюза се състои от преки и непреки помощи и че между 2002 и 2007 г. пряката помощ на Общността, която съставлява 70 % (970 000 000 EUR) от общата стойност, е била предоставена от службите на Комисията под формата на споразумения за финансиране с афганистанската държава, на договори с фирми за услуги, доставки и строителни работи или на споразумения за отпускане на субсидии, сключени с международни организации или европейски или местни неправителствени организации, докато непряката помощ се управлява по същество от ООН (13 % от средствата) и от Световната банка (17 % от средствата);

Приоритетни области за помощта

3.  Припомня, че стратегическият документ за страна (СДС) на Комисията за периода 2003-2006 г. за Афганистан, целеше да създаде необходимите условия за устойчиво развитие и намаляване на бедността и беше насочен към следните приоритети: реформа на публичната администрация (212 000 000 EUR); борба срещу трафика на наркотици (95 000 000 EUR); продоволствено осигуряване (203 000 000 EUR); инфраструктура (90 000 000 EUR); здравеопазване (50 000 000 EUR); бежанци (38 000 000 EUR); и дейности по разминиране (47 200 000 EUR); за периода 2007-2013 г. СДС за Афганистан предлага две дългосрочни приоритетни цели, а именно устойчиво развитие и борба срещу бедността;

4.  Отбелязва, че с оглед на осъществяването на въпросните две дългосрочни приоритетни цели за периода 2007-2013 г., областите, в които е необходимо съсредоточаване при разпределението на помощта, са управлението, развитието на селските райони и здравеопазването, като социалната защита, регионалното сътрудничество и дейностите по разминиране се определят като допълнителни области за подпомагане;

5.  Припомня, че равенството между половете и правата на жените се считат за жизненоважни въпроси както в националната стратегия за развитие на афганистанското правителство, така и в СДС за периода 2007-2013 г., който посочва, че измерението, свързано с равнопоставеността на половете, ще бъде неразделна част от планирането в гореспоменатите три области на съсредоточаване;

6.  С цел да увеличи размерът на отпусканите средства за двете дългосрочни приоритетни цели на ЕС в Афганистан, устойчивото развитие и борбата срещу бедността, призовава Комисията в процеса на изготвяне на многогодишната индикативна програма (МИП) за периода 2010-2013 да направи промени в схемата за разпределение на средствата на Общността между трите области на съсредоточаване и трите допълнителни области, като преразпределението да подпомага и развитието на инфраструктурата и алтернативните начини за препитание, които допринасят за намаляването на бедността и улесняват прехода от икономика, основаваща се на опиума, към алтернативна икономическа и социална система; поради това настоятелно призовава Комисията да увеличи размера на отпусканите средства за здравеопазване, образование и инфраструктура; също така припомня ангажимента на ЕС по отношение на постигането на ЦХР;

Използване на средства на ЕС - текущо състояние

7.  Припомня, че проведените срещи в рамките на посещението на гореспоменатата делегация на Европейския парламент в Афганистан откроиха два основни проблема при разпределението на международната помощ: слабият капацитет на страната за усвояване на помощта от икономическа и административна гледна точка, като и лошата координация между донорите и афганистанските органи;

8.  Счита, че липсата на координация отразява слабите правителствени структури и липсата на подходяща стратегия на правителствено равнище; счита, че не може да се отрече отговорността на афганистанските органи и политически ръководители по отношение на общото положение на нещата в страната, независимо дали става въпрос за липсата на стратегическа ориентация или за управлението на предоставените значителни суми; отбелязва също така, че големият брой донори и техният стремеж да направят дейността си видима за обществото могат често да водят до изолирани национални стратегии или до припокриване в дейността на различни национални министерства; счита, че тази липса на координация насърчава корупцията и вреди на възстановяването на страната;

9.  Припомня, че Споразумението за Афганистан, сключено между Ислямска република Афганистан и международната общност по време на конференцията в Лондон през 2006 г., е взаимно обвързващата рамка за възстановяване и изграждане на държавни структури в Афганистан;

10.  Изразява загриженост относно лошото качество на администрирането на финансовата помощ от страна на централната администрация на Афганистан и липсата на прозрачност при управлението на тази помощ; счита, че е от първостепенна важност МИП за периода 2010-2013 г. надлежно да вземе под внимание конкретните резултати от борбата срещу корупцията и да приспособи помощта на ЕС в съответствие с тях;

11.  Счита, че правителството на Афганистан трябва да превърне въвеждането на правова държава и борбата срещу корупцията и трафика на наркотици в един от приоритетите си; счита, че не би могъл да бъде постигнат никакъв траен напредък в Афганистан без наличието на подходящо управление;

12.  Отбелязва при все това, че въпреки тези структурни слабости, волята на международната общност и на правителството на Афганистан са позволили да се подобри жизненото равнище на населението;

13.  Припомня, че при посещението си делегацията на Парламента направи положителна оценка на вариантите, избрани при отпускането на помощ от ЕС чрез действията на Комисията;

14.  Счита по-специално, че след падането на режима на талибаните, в секторите на здравеопазването, образованието и инфраструктурата (особено пътната инфраструктура) са налице обнадеждаващи резултати, значително е намаляла детската смъртност (от 22 % през 2001 г. на 12,9 % през 2006 г.), повече афганистански граждани имат пряк достъп до основни здравни услуги (65 % през 2006 г. спрямо 9 % през 2001 г.), и са налице първите положителни признаци за развитие в областта на образованието и инициативите, насочени към равенство между половете;

15.  Припомня особено жестоката дискриминация, на която са били подложени жените в Афганистан при режима на талибаните и следователно осъжда всички правни, културни и религиозни практики, които дискриминират жените, като ги изключват от обществения и политическия живот и ги изолират в ежедневието; настоятелно призовава Комисията да се бори с тези практики във всичките си дейности в областта на развитието в тази страна;

16.  Подчертава значението на борбата с всички форми на детски труд, трафик на деца и насилие срещу деца и на подобряването на социалната закрила на малолетните и непълнолетните в Афганистан; призовава за програми, които да насърчават децата да посещават училище и включват възможността за плащане на училищни такси, както и програми за осигуряване на храна в училищата;

17.  Отбелязва усилията на Комисията да представи по-ярко значението на своите дейности пред афганистанските партньори; въпреки това изказва съжаление относно почти пълната липса на подкрепа от страна на държавите-членки за усилията на Комисията по открояване на проекти;

18.  Счита, в светлината на правните разпоредби относно мониторинга на пряката и непряката помощ на Общността, съдържащи се в споразуменията, подписани от ЕС относно управлението на помощта на Общността, отпускана посредством доверителни фондове с повече от един донор (MDTF), че Комисията разполага с достатъчен набор от правни средства, за да защищава финансовите интереси на ЕС в Афганистан; очаква тя да изготви списък по категории на нередностите, установени на място;

19.  Отбелязва, че по силата на същите разпоредби Европейската сметна палата (ЕСП) може също така да осъществява проверки по отношение на съответните международни организации;

20.  Припомня, че агенциите на ООН и Световната банка разполагат с усъвършенствани системи на управление, съпоставими с тази на Комисията, които разполагат със специализирани органи в областта на финансовото управление, вътрешен одит, проверки, външен одит, мониторинг на пазарите и средства за борба с измамите и нередностите;

21.  Приветства неотдавнашното подобряване на сътрудничеството между ООН, наред с други международни организации, и институциите на Европейския съюз по отношение на мониторинга на финансирането на сътрудничеството за развитие; призовава в близко бъдеще процесът на подобряване да стане още по-задълбочен;

22.  Подчертава необходимостта от засилен контрол на осъществяването на сътрудничеството на ЕС за развитие; призовава ООН и други международни организации, които управляват средства на ЕС, да си сътрудничат в пълна степен с ЕСП и с Европейската служба за борба с измамите (OLAF), както и с Обединената инспекционна група на ООН;

23.  Подкрепя усилията на Комисията да подпомогне Афганистан и приветства нейния дългосрочен ангажимент към тази държава; счита, че Комисията следва да работи в по-тясно сътрудничество с ООН и Световната банка, включително посредством сътрудничество между Комисията, ЕСП, OLAF и съответните агенции на ООН, за да се гарантира, че приносът на Комисията към доверителните фондове с повече от един донор се управлява по прозрачен начин; настоятелно призовава Комисията да информира адекватно Парламента;

24.  Подчертава необходимостта да се подобри координацията на донорите в Афганистан под ръководството на Мисията на ООН за подпомагане в Афганистан и счита, че Европейската комисия следва да засили координацията на помощта сред държавите-членки, с цел да се подобри ефективността и да се увеличи видимостта на помощта на ЕС;

Препоръки
Координация и видимост на международната помощ

25.  Счита, че са необходими допълнителни усилия в областта на международното съдействие, за да се подкрепи прилагането на афганистанската национална стратегия за развитие и за да се въведе постепенно по-добра координация и по-ефикасни методи при осъществяването на приоритетите за развитие, определени от самите афганистанци; настоява властите в Кабул да играят по-важна роля при изпълнението на проекти за развитие и в борбата срещу корупцията, по-специално чрез подобряване на управлението на публичните финанси и чрез обучение на одитори, особено на равнище министерства и на местно равнище;

26.  Настоява Комисията да се заеме с тревожните проблеми в координацията по отношение на финансовата помощ на ЕС за Афганистан не само между държавите-членки и самата нея, но и между отделните държави-членки; призовава Комисията да разработи стратегия с включване на донорите и афганистанските органи за подобряване на координацията и комуникацията между тях;

27.  Подчертава голямото значение на координирането на донорите в Афганистан и по-специално на хармонизирането на процедурите въз основа на системите в страната; настоява тези и други мерки за ефективност на помощите, посочени в Парижката декларация, да бъдат приложени в пълна степен в Афганистан;

28.  Припомня, че ефективността на помощта е основен принцип на политиката на ЕС за развитие; с оглед на това подчертава важността на програмата на Комисията за ефективността на помощта и отбелязва заключенията на Съвета по общи въпроси и външни отношения, приети на 26 май 2008 г., във връзка с ефективността на помощта на ЕС в Афганистан;

29.  Като отбелязва намерението да се прехвърли финансирането на основни здравни услуги от Комисията към афганистанското министерство на здравеопазването, подчертава, че всяко увеличено финансиране, което преминава през афганистанското правителство, трябва да бъде придружавано от мерки за изграждане на капацитет и от ясни критерии за очакванията, включително специфична подкрепа за демократичното управление на поднационално равнище;

30.  Поставя под нъпрос доколко е уместно насочването на средства чрез основния бюджет на афганистанското правителство ("бюджетна подкрепа") посредством доверителни фондове с повече от един донор с вноски от общностния бюджет, когато се счита, че Афганистан все още не изпълнява изискванията на ЕС за пряко участие в програма за бюджетна подкрепа; счита, че когато подобни изисквания бъдат изпълнени, бюджетната подкрепа следва да се предоставя по сектори;

31.  Обръща внимание на изискването по член 25, параграф 1, буква б) от ИСР програмите за бюджетно подпомагане да бъдат съпроводени от подкрепа за усилията на страните партньори да разработят възможности за парламентарен контрол и капацитет за одит и да увеличат прозрачността и обществения достъп до информация; изтъква, че дейността в тази област следва също се осъществява при предоставяне на бюджетна подкрепа от други донори или от доверителни фондове с повече от един донор и подчертава важната роля, която могат да играят организациите на гражданското общество по отношение на мониторинга на подобна бюджетна подкрепа;

32.  Подчертава значението на извършването на оценка на общностното сътрудничество в Афганистан, според изискванията на член 33 от ИСР, и необходимостта оценките да имат солидна основа, да обхващат координацията на донорите и да включват аспекти на входящи дейности и верига на резултатите (резултат, последствия, въздействие); призовава за това констатациите от оценяването да бъдат използвани при изготвянето на последващите действия в областта на сътрудничеството;

33.  Счита, че е от съществено значение, като се има предвид колко е важна помощта от Общността в контекста на международната помощ като цяло, да се подобри видимостта на действията на ЕС, както на място, така и в очите на европейската общественост; счита, че ЕС трябва също така да играе ключова роля в отношенията с афганистанското правителство, националните и регионални административни структури и международната общност на донорите в сферите на диалога, на предоставянето на насоки и на подкрепата при вземане на решения; изразява надежда, че Комисията ще постави началото на общ процес на размисъл относно бъдещото управление на пряката помощ от афганистанските органи;

34.  Призовава афганистанското правителство да гарантира, че приетият наскоро национален план за действие за жените в Афганистан (NAPWA), ще получи достатъчно финансиране и ще бъде прилаган съвместно с гражданското общество и организациите на жени; успоредно с това призовава Комисията да гарантира, че действията й за подпомагане на равенството между половете ще бъдат прозрачни и съгласувани с подобни действия на останалите донори за Афганистан; в тази връзка приканва Комисията да представи доклад, който да разгледа до каква степен равенството между половете към момента е вземано предвид при планирането на финансовата помощ, отпускана от ЕС в световен мащаб;

Приоритетни области за помощта

35.  Насърчава Комисията, в сътрудничество с държавите-членки, да се намеси по-решително за разрешаване на ключовите проблеми на ежедневието, здравеопазването, сигурността и достъпа до обществени услуги и основно образование;

36.  Счита, че приоритетите, очертани в СДС за периода 2007–2013 г., са в съответствие с нуждите на афганистанското общество; подчертава необходимостта да се обърне специално внимание на реформата на наказателноправната система, включително полицията, практиките на задържане и съдебната власт, като се гарантира зачитането на правата на човека, особено правата на жените и децата, и на борбата срещу бедността, включително развитието на селските райони и разрешаването на приоритетния проблем, свързан с производството на опиум; приветства намерението на Комисията да се насочи към въпросите на управлението, и призовава за даване на свеж импулс на преходното правосъдие в съответствие с плана за действие на афганистанското правителство за мир, справедливост и помирение;

37.  Подчертава необходимостта от увеличаване на помощта за развитие за Афганистан и същевременно подобряване на нейната ефективност; отново подчертава, че помощта следва да доведе до увеличаване на местния капацитет и трябва да бъде справедливо разпределена на територията на страната в съответствие с установените социално-икономически потребности; отбелязва отправените в същия дух препоръки на Парижката конференция и на доклада на органа за съгласуване на помощта за Афганистан (Agency Coordinating Body For Afghan Relief); призовава своята комисия по бюджетен контрол да включи оценка на степента, до която финансирането за Полицейската мисия на ЕС в Афганистан е било използвано правилно и ефективно;

38.  Обръща внимание на две особени предизвикателства, които трябва да бъдат спешно разрешени, а именно развитието на селското стопанство, за да бъде предотвратена една евентуална хуманитарна криза, която би влошила и без това лошото положение по отношение на сигурността, и разработването на политики и програми за разрешаване на значителните социални и здравни проблеми, предизвикани от наркотичната зависимост, и които са насочени по-специално към жените и техните семейства;

Контрол върху средствата на ЕС

39.  Очаква от Комисията да засили своя контрол върху ефективността на управлението на финансовата помощ на ЕС и по-специално върху собствения си принос в доверителните фондовете с повече от един донор;

40.  Призовава Комисията да предоставя на Парламента годишен доклад с оценка на ефективността и въздействието на помощта, аргументирана декларация за уверение, разделена по видове помощи, относно законосъобразността и редовността на финансираните и съфинансираните операции, както и информация относно дела на контролираните разходи по видове помощи, относно типовете установени нередности и относно предприетите мерки;

41.  Обръща внимание на Регламент (ЕО) № 1073/1999 и настоява всяка информация за измами или сериозни нередности, които имат последствия за средства на ЕС, да бъде спешно изпращана на OLAF;

42.  Настоява Комисията и OLAF да поемат инициативи с оглед засилване на оперативните контакти с отдела за борба с измами и корупция (Integrity Department) на Световната банка, по-специално в сферата на финансирането посредством доверителни фондове с повече от един донор, и призовава да се обърне особено внимание на провеждането на повече съвместни разследвания, евентуално координирани с агенциите на ООН;

43.  Изразява дълбока загриженост относно рисковете, на които са изложени служителите, работещи за сътрудничество за развитие в Афганистан, откроени от смъртта на четирима служители през август 2008 г.; счита, че сигурността на цивилните хуманитарни работници е застрашена от размиването на разграничението между военни и цивилни участници поради използването на военни провинциални екипи за възстановяване, които осъществяват свързани с развитието дейности в различните провинции; следователно призовава за повторно установяване на ясно разграничение между военен и цивилен персонал;

44.  Счита, че влошаването на сигурността води до сериозни затруднения за персонала на делегацията на Комисията в Кабул и също така повишава административните разходи за изпълнението на проекти, подкрепяни от Комисията; следователно призовава Комисията да увеличи персонала на тази делегация, като назначи повече и по-компетентни служители, които са в състояние да извършват всички необходими наблюдения, одити и контрол, като се взема предвид обстановката в Афганистан;

45.  Призовава за адекватно финансиране на разноските по сигурността в проектите на Комисията, за да се гарантира, че хуманитарните работници са защитени и че легитимното управление на сигурността не отклонява парични средства от задачите на проектите и тяхното осъществяване;

46.  Приветства забележителните постижения на персонала на делегацията на Комисията в Кабул и призовава за съществено засилване на сегашните мерки за сигурност, както и за подобряване на условията на труд на този персонал;

Помощ за изграждане на капацитет на афганистанската администрация

47.  Приветства усилията на органите на Афганистан да подобрят управленските си и финансови механизми, което би довело до собствена ангажираност от афганистанска страна, но счита, че е необходимо да се направи по-съгласувано усилие, с цел процесът да придобие устойчивост; подчертава, че е необходимо институциите на Афганистан да продължат борбата срещу корупцията и да въведат ефективни политики за подобряване на социалните условия и условията на живот, образованието и здравеопазването за населението, както и за особено внимание към включването на маргинализираните групи и жените във вземането на решения;

48.  Счита, че е от съществено значение да се засилят още повече действията и програмите, които имат за цел подобряване на доброто управление и ефективността на афганистанската администрация, както и борбата с всички форми на корупция; отбелязва усилието, направено от ЕС за борба с корупцията в афганистанската администрация, чрез предоставяне на част от съответния бюджетен ред за обучението и възнагражденията на служителите, и призовава Комисията да насърчава програмите за обучение за персонала от администрацията и полицията;

49.  Призовава в Афганистан да бъдат организирани програми за обучение, подобни на тези, провеждани от OLAF и EuropeAid за служители в африканските държави по темата "защита и оптимизация на обществените средства - сътрудничество между националните и международни институции";

50.  Призовава международната общност да настоява пред афганистанското правителство за по-високи стандарти на прозрачност при разпределението на фискални ресурси на провинциите, окръзите и местните органи с по-добро участие на тези формирования в прилагането на националните политики за развитие; призовава афганистанското правителство да информира по подходящ начин афганистанския парламент за използването на международната помощ;

51.  Настоятелно призовава Комисията, държавите-членки и афганистанското правителство да гарантират, че техните програми и дейности, особено на местно ниво, са изцяло съгласувани с националната стратегия за развитие на Афганистан и с ангажиментите, поети от всички страни по време на Парижката конференция;

52.  Като признава значението на провинциалните екипи за възстановяване и дейността на афганистанските сили за сигурност, въпреки това признава, че съществува предизвикателство пред ефективността на помощта, когато става въпрос за насърчаване на развитието в Афганистан с помощта на гражданско-военни институции, и призовава за максимално участие на афганистанските неправителствени организации и на организациите на гражданското общество, на афганистанското правителство и на международните агенции;

53.  Изразява съжаление, че отношенията между недържавните участници (НДУ) и правителството на Афганистан не винаги се развиват гладко и призовава да се положат всички усилия за подобряването им; също така посочва необходимостта от установяване на строго определение за НДУ с нестопанска цел на национално равнище след консултация със самите НДУ;

54.  Насърчава всяка инициатива, която има за цел да сближи междупарламентарните делегации на Европейския парламент и на двете камари на афганистанския парламент (Wolesi Jirga и Meshrano Jirga), с оглед стимулиране на доброто управление на парламентарно равнище;

55.  Припомня инициативата на Парламента, в рамките на бюджета за 2008 г., да подкрепя изграждането на демокрацията с парламенти от трети държави и изразява решимост да използва съответните ресурси по такъв начин, че да подобри способността на афганистанския парламент да законодателства, да осъществява контрол върху изпълнителната власт и да бъде изцяло представителен за афганистанския народ;

56.  Подчертава необходимостта от приоритетна подкрепа за развитие на политическите партии, за създаване на групи по определени въпроси в рамките на националното събрание, гражданското общество и медиите; счита, че международната общност е задължена да финансира избирателния бюджет, изцяло или отчасти, и да предостави помощ за изпълнението на всички разпоредби на афганистанския избирателен закон, включително на тези, свързани с проверката на кандидатите;

57.  Призовава Комисията и афганистанското правителство, с оглед на предстоящите президентски и парламентарни избори, които трябва да се проведат в Афганистан съответно през 2009 г. и 2010 г., да продължават да насърчават и предоставят подходящо финансиране за дейности, които стимулират политическата еманципация на жените, по-специално на регионално равнище, като се има предвид, че при последните избори за съвети на провинциите нямаше достатъчно жени кандидати, които да заемат определените за жени 124 места в провинциалните съвети;

58.  Счита, че Комисията трябва да увеличи средствата за борбата с трафика на наркотици и препоръчва общността на донорите да положи всички необходими усилия да гарантира, че въвеждането на заместващи култури позволява на производителите да получават достатъчни приходи, за да се откажат окончателно от отглеждането на мак;

59.  Припомня препоръката си до Съвета от 25 октомври 2007 г. относно производството на опиум за медицински цели в Афганистан(6), която се противопоставя, в рамките на интегрираните програми за развитие, на фумигацията като средство за премахване на мака в Афганистан и предлага съдействие от страна на Европейския парламент при обсъждането на възможностите и осъществимостта на научен пилотен проект, озаглавен "Мак за медицината";

o
o   o

60.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, както и на правителството и парламента на Ислямска република Афганистан.

(1) Приети текстове, P6_TA(2008)0337.
(2) Приети текстове, P6_TA(2008)0133.
(3) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.
(5) ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 41.
(6) ОВ С 263 Е, 16.10.2008 г., стр. 651.

Правна информация - Политика за поверителност