Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2152(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0488/2008

Předložené texty :

A6-0488/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/01/2009 - 6.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0023

Přijaté texty
PDF 415kWORD 106k
Čtvrtek, 15. ledna 2009 - Štrasburk
Rozpočtová kontrola fondů EU určených Afghánistánu
P6_TA(2009)0023A6-0488/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2009 o rozpočtové kontrole vynakládání finančních prostředků Evropské unie v Afghánistánu (2008/2152(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá dřívější usnesení o Afghánistánu a zejména na své usnesení ze dne 8. července 2008(1),

-   s ohledem na konference v Bonnu v roce 2001, Tokiu v roce 2002 a v Berlíně v roce 2004, během kterých se Spojené národy, Evropská unie a mezinárodní společenství zavázaly k mezinárodní pomoci v celkové výši více než 8 000 000 000 EUR pro Afghánistán; s ohledem na konferenci v Londýně v roce 2006, během které byl podepsán "Pakt pro Afghánistán",

-   s ohledem na vnitrostátní strategii rozvoje, kterou na začátku roku 2008 potvrdila afghánská vláda a která je také strategií pro omezení chudoby v zemi,

-   s ohledem na konferenci v Paříži konanou dne 12. června 2008, během které dárcovské země slíbily Afhgánistánu pomoc ve výši více než 21 000 000 000 USD,

-   s ohledem na závazky, které přijala Evropská unie na výše uvedené konferenci v Paříži, týkající se účinnosti pomoci v Afghánistánu, a také na Kodex chování EU pro doplňkovost a dělbu práce v rámci rozvojové politiky přijatý v roce 2007,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 22. dubna 2008 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2006, oddíl III – Komise(2), a zejména jeho odstavce 181 až 200 (vnější akce, humanitární pomoc a rozvoj),

-   s ohledem na strategický dokument na období 2003–2006 přijatý Komisí po dohodě s Parlamentem, který zdůrazňuje stabilitu a omezení chudoby,

-   s ohledem na strategický dokument na období 2007–2013 a na víceletý orientační program na období 2007–2010 přijaté Komisí po dohodě s Parlamentem, přičemž podle víceletého orientačního programu má být Islámskému státu Afghánistán v rozpočtovém období 2007 až 2010 poskytnuto 610 000 000 EUR,

-   s ohledem na návštěvu delegace EP, vyslané do Afghánistánu od 26. dubna do 1. května 2008, s cílem přezkoumat podmínky provádění pomoci Společenství a mezinárodní pomoci a na příslušnou zprávu mise,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3), a zejména na jeho článek 53,

-   s ohledem na články 285 až 287 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se Účetního dvora a také články 310 až 325 této Smlouvy týkající se finančních opatření, které vstoupí v platnost po ukončení procesu ratifikace Lisabonské smlouvy, pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství,

-   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 týkající se vyšetřování prováděného Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)(4),

-   s ohledem na rozvojové cíle tisíciletí a na cíle stanovené Deklarací tisíciletí, kterou dne 8. září 2000 přijala OSN a podepsalo ji 189 zemí,

-   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI)(5),

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanoviska Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro rozvoj a Rozpočtového výboru (A6-0488/2008),

A.   vzhledem k tomu, že Afghánistán je již několik desetiletí téměř stále ve stavu konfliktu nebo války a že kromě obchodu s drogami a rozšířené korupce vyskytující se na všech úrovních správy se ústřední vláda odjakživa potýká s chatrnými strukturami a také s chybějící kapacitou a odbornými znalostmi a chronickým nedostatkem prostředků, kdy příjmy státního rozpočtu pokrývají sotva 30 % z jeho celkových výdajů,

B.   vzhledem k tomu, že vážná situace v Afghánistánu vyžaduje rychlé zlepšení správy věcí veřejných, které je možné dosáhnout v rámci silnějšího státu, jenž bude schopen zajistit obyvatelstvu bezpečnost a dodržování zákonů a bude schopen vytvořit podmínky nezbytné pro udržitelný rozvoj země,

C.   vzhledem k tomu, že v současné situaci globálního zpomalení hospodářství je zejména důležité zajistit účinnou kontrolu finančních prostředků, které EU poskytuje na rozvojovou spolupráci,

D.   vzhledem k tomu, že čl. 25 odst. 1 písm. b) nástroje pro rozvojovou spolupráci stanoví podmínky pro poskytování rozpočtové podpory partnerským zemím,

E.   vzhledem k tomu, že odpovědnost, transparentnost a řízení zaměřené na výsledek patří podle několika mezinárodních úmluv, včetně Pařížské deklarace o účinnosti pomoci, k hlavním zásadám rozvojové spolupráce,

F.   vzhledem k tomu, že v Afghánistánu pochází 90 % veřejných prostředků z mezinárodní pomoci, což ukazuje na to, že tato země má významné potřeby a zároveň je velmi závislá na vnější pomoci,

Rozdělení pomoci EU

1.   zdůrazňuje, že Unie je jedním z hlavních dárců rozvojové a a humanitární pomoci; připomíná, že Komise, která má od roku 2002 delegaci v Kábulu, rozhodla v období 2002 až 2007 poskytnout pomoc v celkové výši 1 400 000 000 EUR, z čehož 174 000 000 EUR je pomoc humanitární a přibližně 1 150 000 000 EUR už bylo vyplaceno, což představuje velmi vysokou míru vyplacených prostředků zhruba ve výši 81,5%;

2.   bere na vědomí, že pomoc Unie se skládá z přímých a nepřímých podpor a pro období 2002 až 2007 přímá podpora Společenství, která představovala 70 % (970 000 000 EUR) z celkového množství podpor Společenství, byla poskytnuta přímo odděleními Komise ve formě úmluv o financování s afghánským státem, smluv s dodavateli služeb, dodávek nebo prací a úmluv o finančních podporách s mezinárodními organizacemi a s evropskými nebo místními nevládními organizacemi, a že nepřímá podpora je spravována hlavně Spojenými národy (13 % finančních prostředků) a Světovou bankou (17% finančních prostředků);

Prioritní oblasti pomoci

3.   připomíná, že pro období 2003–2006 strategický dokument Komise pro Afghánistán usiluje o zavedení podmínek nezbytných pro udržitelný rozvoj a omezení chudoby, a zaměřil se na následující priority: reforma veřejné správy (212 000 000 EUR), boj proti obchodu s drogami (95 000 000 EUR), zajištění potravin (203 000 000 EUR), infrastruktura (90 000 000 EUR), zdravotnictví (50 000 000 EUR), uprchlíci (38 000 000 EUR), odminování (47 200 000 EUR); na období 2007–2013 navrhuje strategický dokument Komise pro Afghánistán dva dlouhodobé prioritní cíle, a to udržitelný rozvoj a boj proti chudobě;

4.   konstatuje, že pro uskutečnění těchto dvou dlouhodobých prioritních cílů stanovených na období 2007–2013 jsou prioritními oblastmi pro přidělení podpor správa věcí veřejných, rozvoj venkova a zdravotnictví, a jako další neprioritní oblasti jsou stanoveny sociální ochrana, regionální spolupráce a projekty na odminování;

5.   připomíná, že genderová rovnost a práva žen se považují za otázky klíčového významu, v rámci národní strategie rozvoje vypracované afghánskou vládou i národního strategického dokumentu na období 2007–2013, kterým se stanovuje, že genderová dimenze bude neoddělitelnou součástí plánování ve všech třech výše uvedených prioritních oblastech;

6.   za účelem zvýšení prostředků vyčleněných na dva dlouhodobé prioritní cíle EU v Afghánistánu, tj. udržitelný rozvoj a boj proti chudobě, vyzývá Komisi, aby v průběhu přípravy víceletého orientačního programu (VOP) na období 2010–2013 zásadně změnila rozdělení prostředků Společenství mezi tři prioritní a tři neprioritní oblasti a směřovala je také na rozvoj infrastruktury a alternativní zdroje obživy, a přispěla tak ke snížení chudoby a usnadnila přechod hospodářství založeného na produkci opia na alternativní hospodářský a sociální systém; naléhavě proto žádá Komisi, aby zvýšila prostředky vyčleněné na zdravotnictví, vzdělávání a infrastrukturu; připomíná závazek EU týkající se plnění rozvojových cílů tisíciletí;

Bilance použití finančních prostředků Evropské unie

7.   připomíná, že setkání, ke kterým došlo v rámci mise jeho delegace vyslané do Afghánistánu, poukázala na dva hlavní problémy při distribuci mezinárodní pomoci: slabá absorpční schopnost Afghánistánu z ekonomického a správního hlediska a nedostatečná koordinace mezi dárci a afghánskými orgány;

8.   domnívá se, že nedostatečná koordinace je důsledkem chatrných vládních struktur a absence opravdové vládní strategie; domnívá se, že nelze popřít odpovědnost afghánských orgánů a politických představitelů při řízení všeobecných záležitostí země, a to ani v případě absence vládních strategií ani v případě správy velkých částek finančních prostředků, které jsou jim přiděleny; dodává, že mnohočetnost dárců a jejich snaha se zviditelnit, vedou velmi často k izolovaným vnitrostátním strategiím, v některých případech dokonce k duplicitě mezi různými vnitrostátními ministerstvy; domnívá se, že tato nedostatečná koordinace navíc podporuje korupci a neprospívá obnově země;

9.   připomíná, že dohoda s Afghánistánem uzavřená mezi Islámským státem Afghánistán a mezinárodním společenstvím u příležitosti konference v Londýně v roce 2006 je vzájemně závazný rámec pro obnovu a budování státu v Afghánistánu;

10.   vyjadřuje své znepokojení nad špatnou správou finanční podpory afghánskými ústředními správními orgány a nad nedostatkem transparentnosti při řízení této pomoci; považuje za mimořádně důležité, aby VOP na období 2010–2013 patřičně zohlednil konkrétní výsledky boje s korupcí a aby tomu odpovídajícím způsobem přizpůsobil pomoc EU;

11.   je přesvědčen, že k prioritám afghánské vlády musí patřit právní stát a boj proti korupci a obchodování s drogami; domnívá se, že bez řádné správy věcí veřejných nemůže v Afghánistánu dojít k trvalému pokroku;

12.   konstatuje však, že přes tyto strukturální slabiny odhodlání mezinárodního společenství a afghánské vlády umožnily zvýšit životní úroveň obyvatel;

13.   připomíná že výsledkem návštěvy delegace Parlamentu bylo kladné hodnocení možností, které poskytuje pomoc EU prostřednictvím akcí Komise;

14.   domnívá se zejména, že od pádu talibanského režimu došlo ke slibnému vývoji v oblasti zdravotnictví, školství a infrastruktury (hlavně silniční), dětská úmrtnost značně poklesla (z 22 % v roce 2001 na 12,9 % v roce 2006), vyšší počet Afghánců má přímý přístup k základní zdravotní péči (65 % v roce 2006 v porovnání s 9 % v roce 2001), projevují se první znaky pozitivního vývoje v oblasti školství a iniciativy ve prospěch rovnosti mužů a žen;

15.   připomíná zejména velmi závažnou diskriminaci, které čelily ženy v Afghánistánu během talibanského režimu a odsuzuje veškeré právní, kulturní a náboženské zvyklosti, které diskriminují ženy, vylučují je z veřejného a politického života a izolují je v jejich každodenním životě; naléhavě vyzývá Komisi, aby s těmito zvyklostmi bojovala ve všech svých rozvojových akcích v této zemi;

16.   zdůrazňuje, že je důležité bojovat proti všem formám dětské práce, proti obchodování s dětmi a násilí namířenému proti nim a zlepšit sociální ochranu nezletilých v Afghánistánu; vyzývá ke zřízení programů, které podpoří děti ve školní docházce a jež budou zahrnovat opatření zaměřená na platbu školních poplatků a programy na poskytování stravy ve školách;

17.   bere na vědomí úsilí Komise co nejlépe zhodnotit svou činnost s afghánskými partnery; lituje však téměř úplné absence podpory Komise ze strany členských států v jejím záměru stanovování projektů;

18.   domnívá se na základě soudních opatření týkajících se kontroly přímých a nepřímých podpor Společenství obsažených v dohodách podepsaných EU o správě podpor Společenství vyplácených prostřednictvím svěřeneckých fondů sdružujících více dárců, že Komise má k dispozici dostatek právních zdrojů, aby mohla obhajovat finanční zájmy EU v Afghánistánu; a očekává od ní, že vyhotoví základní seznam pozorovaných nesrovnalostí zjištěných na místě;

19.   bere na vědomí, že Evropský účetní dvůr může při použití stejných ustanovení provádět kontroly příslušných mezinárodních organizací;

20.   připomíná, že agentury Spojených národů i Světová banka mají vypracovaný systém správy věcí veřejných, srovnatelný se systémem fungujícím v Komisi, se specializovanými orgány pro finanční správu, interní audit, kontroly, externí audit, sledování trhů a boj proti podvodům a nesrovnalostem;

21.   vítá nedávná zlepšení spolupráce mezi OSN – vedle ostatních mezinárodních organizací – a orgány EU, pokud jde o monitorování finančních prostředků poskytovaných na rozvojovou spolupráci; vyzývá k tomu, aby byl proces zlepšování spolupráce v blízké budoucnosti ještě prohlouben;

22.   zdůrazňuje, že je třeba důkladněji monitorovat provádění rozvojové pomoci EU; vyzývá OSN a další mezinárodní organizace, které spravují finanční prostředky EU, aby plně spolupracovaly s Evropským účetním dvorem, úřadem OLAF a se Společnou inspekční jednotkou OSN;

23.   podporuje úsilí Komise pomoci Afghánistánu a vítá její dlouhodobý závazek vůči této zemi; trvá na tom, že Komise by měla těsněji spolupracovat s OSN a se Světovou bankou včetně prostřednictvím spolupráce mezi Komisí, Účetním dvorem, úřadem OLAF a příslušnými agenturami OSN s cílem zajistit, aby byl příspěvek Komise do svěřeneckých fondů spravován transparentně; naléhavě žádá Komisi, aby Parlament odpovídajícím způsobem informovala;

24.   zdůrazňuje potřebu zlepšit koordinaci dárců v Afghánistánu pod vedením UNAMA (Asistenční mise OSN v Afghánistánu) a domnívá se, že Komise by měla posílit koordinaci pomoci mezi členskými státy s cílem zlepšit účinnost a zvýšit viditelnost podpory EU;

Doporučení
Koordinace a viditelnost mezinárodní pomoci

25.   domnívá se, že je nutno vyvinou ještě větší úsilí v oblasti mezinárodní pomoci s cílem podporovat zavedení vnitrostátní afghánské strategie pro rozvoj a postupně zavést lepší koordinaci a účelnější metody při zavádění priorit rozvoje stanovených samotnými Afghánci; trvá na tom, aby orgány v Kábulu hrály důležitější roli v provádění rozvojových projektů, v boji proti korupci, zejména tím, že zlepší správu veřejných financí a vzdělání auditorů, zejména na ministerské a místní úrovni;

26.   trvá na tom, aby se Komise zabývala znepokojivými nedostatky v koordinaci finanční pomoci EU Afghánistánu, které se vyskytují nejen mezi členskými státy a Komisí, ale také mezi členskými státy samotnými; vyzývá Komisi, aby vypracovala strategii, která by zapojila dárce a afghánské orgány a byla by zaměřena na zlepšení koordinace a komunikace mezi nimi;

27.   zdůrazňuje velký význam koordinace dárcovské pomoci v Afghánistánu a zejména harmonizace postupů na základě vnitrostátních systémů; zdůrazňuje, že je třeba v Afghánistánu plně provádět tato opatření na zvýšení účinnosti pomoci, jakož i ostatní opatření stanovená v Pařížské deklaraci;

28.   připomíná, že účinnost pomoci je hlavním principem rozvojové politiky EU; v tomto ohledu zdůrazňuje význam programu Komise zaměřeného na účinnost pomoci a bere na vědomí závěry Rady ve složení pro všeobecné záležitosti a zahraniční věci ze dne 26. května 2008 týkající se účinnosti pomoci EU Afghánistánu;

29.   bere na vědomí záměr převést na afghánské ministerstvo zdravotnictví finanční prostředky Komise určené na základní zdravotní péči; zdůrazňuje, že každé navýšení finančních prostředků spravovaných prostřednictvím afghánské vlády musí být doplněno budováním kapacit a jasnými kritérii pro očekávané výsledky včetně zvláštní podpory správě věcí veřejných na nižší než celostátní úrovni;

30.   má pochybnosti o převádění finančních prostředků přes hlavní rozpočet afghánské vlády ("rozpočtová podpora"), jak to dělají svěřenecké fondy sdružující více dárců s příspěvky z rozpočtu Společenství, pokud se Afghánistán dosud nepovažuje za stát, který splnil požadavky EU, aby se mohl přímo účastnit programu rozpočtové podpory; domnívá se, že až tyto požadavky budou splněny, měla by být rozpočtová podpora poskytována na odvětvovém základě;

31.   upozorňuje na čl. 25 odst. 1 písm. b) finančního nástroje, který požaduje, aby programy rozpočtové podpory byly doplněny podporou úsilí partnerských zemí o vytvoření parlamentní kontroly a auditorských kapacit a o zlepšení transparentnosti a veřejného přístupu k informacím; připomíná, že činnost v této oblasti by se měla vykonávat i v případech, kdy je rozpočtová podpora poskytována jinými dárci nebo svěřeneckými fondy sdružujícími více dárců, a zdůrazňuje významnou úlohu, kterou při monitorování této rozpočtové podpory mohou hrát organizace občanské společnosti;

32.   zdůrazňuje, že je důležité vyhodnotit spolupráci společenství v Afghánistánu, jak to vyžaduje článek 33 finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci, a že tato hodnocení musí stát na pevných základech, týkat se koordinace dárcovské pomoci a zahrnovat aspekty, jako jsou vstupní činnosti a řetězec výsledků (vstup, účinek, dopad); vyzývá k tomu, aby výsledky hodnocení byly využity při formulování následných činností spolupráce;

33.   považuje za zásadní, vzhledem k důležitosti pomoci Společenství v poměru k celkové mezinárodní pomoci, aby se viditelnost akcí EU, jak v místě, tak vzhledem k evropským občanům zlepšila; domnívá se, že EU musí hrát klíčovou roli v oblastech dialogu, orientace a pomoci v rozhodování ve vztazích s afghánskou vládou, vnitrostátní a regionální správou a mezinárodním společenstvím dárců; očekává, že Komise zahájí všeobecnou reflexi ohledně budoucí správy přímých podpor afghánskými orgány;

34.   vyzývá afghánskou vládu, aby zajistila, aby národní akční plán pro afghánské ženy (NAPWA), který byl nedávno přijat, získal dostatečné finanční prostředky a byl prováděn ve spolupráci s občanskou společností a ženskými organizacemi; zároveň vyzývá Komisi, aby zajistila, aby její opatření na podporu genderové rovnosti byla transparentní a  v souladu s dalšími podobnými opatřeními, která provádí ostatní dárci v Afghánistánu; v tomto smyslu vyzývá Komisi k předložení zprávy, v jejímž rámci se přezkoumá, do jaké míry byla v současnosti zohledňována genderová rovnost při plánování celkové finanční pomoci poskytované EU;

Prioritní oblasti pomoci

35.   vybízí Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy posílila oblasti, do kterých zasahuje s cílem vyřešit prioritní problémy dotýkající se každodenního života, zdraví, bezpečnosti, přístupu k veřejným službám a základnímu vzdělávání;

36.   domnívá se, že priority vyčíslené ve strategickém dokumentu země na období 2007–2013 jsou v souladu s potřebami afghánské společnosti; zdůrazňuje potřebu zaměřit pozornost na reformu systému trestního soudnictví včetně policie, vězeňských praktik a soudnictví, zajistit dodržování lidských práv, zejména práv žen a dětí, a boj proti chudobě včetně rozvoje venkova a řešení základního problému spočívající v produkci opia; vítá záměr Komise zaměřit se na správu věcí veřejných a požaduje nové podněty pro opatření pro vyrovnání se s minulostí v souladu s akčním plánem afghánské vlády pro mír, spravedlnost a usmíření;

37.   zdůrazňuje nutnost navýšit rozvojovou pomoc pro Afghánistán a také zvýšit její účinnost; znovu potvrzuje, že pomoc by měla navýšit vlastní kapacity a že musí být spravedlivě rozdělena v celé zemi na základě posouzených sociálně-ekonomických potřeb; bere na vědomí doporučení učiněná v tomto smyslu na konferenci v Paříži a uvedená ve zprávě Agentury pro koordinaci afghánské obnovy; naléhavě žádá Výbor pro rozpočtovou kontrolu, aby zahrnul hodnocení toho, do jaké míry byla správně a účinně použita finanční podpora policejní mise EU v Afghánistánu;

38.   upozorňuje na dva konkrétní problémy, kterými je naléhavě nutno se zabývat, a to rozvoj zemědělství s cílem odvrátit případnou humanitární krizi, která by mohla zhoršit již tak nestálou bezpečnostní situaci, a rozvoj politik a programů zabývajících se hlavními sociálními a zdravotními problémy způsobenými drogovou závislostí a zaměřených zejména na ženy a jejich rodiny;

Kontrola vynakládání finančních prostředků EU

39.   očekává od Komise, že posílí své kontroly účinnosti správy finanční pomoci EU a zejména jejího vlastního příspěvku do svěřeneckých fondů;

40.   žádá Komisi, aby předložila Parlamentu výroční zprávu obsahující hodnocení účinnosti a dopadu pomoci, odůvodněné prohlášení o zajištění rozepsané podle typu pomoci, o legalitě a řádnosti financovaných a spolufinancovaných operací a také informace o podílu kontrolovaných výdajů podle typu podpory, o typech zjištěných nesrovnalostí a o přijatých opatřeních;

41.   připomíná nařízení (ES) č. 1073/1999 a trvá na tom, aby veškeré informace o podvodech nebo závažných nesrovnalostech majících dopad na vynakládání evropských finančních prostředků byly neodkladně posílány úřadu OLAF;

42.   naléhavě žádá, aby Komise a úřad OLAF přijaly iniciativy pro posílení operativních styků s Integrity Departement Světové banky, zejména v rámci financování prostřednictvím svěřeneckého fondu, a žádá, aby byla věnována zvláštní pozornost provádění společných vyšetřování, případně v koordinaci s agenturami Spojených národů;

43.   vyjadřuje mimořádnou obavu ohledně rizik, kterým jsou vystaveni pracovníci v oblasti rozvojové spolupráce v Afghánistánu – tato rizika byla ještě zdůrazněna úmrtím čtyř z těchto pracovníků v srpnu 2008; domnívá se, že bezpečnost civilních humanitárních pracovníků je ohrožena tím, že neexistuje jasný rozdíl mezi vojenskými a civilními pracovníky, protože vojenské provinční rekonstrukční týmy jsou využívány k vykonávání rozvojových činností v provinciích; vyzývá tedy, aby se znovu začalo jasně rozlišovat mezi vojenskými a civilními pracovníky;

44.   domnívá se, že zhoršení bezpečnosti bude představovat vážné problémy pro zaměstnance delegace Komise v Kábulu a zvýší správní náklady na provádění projektů podporovaných Komisí; vyzývá Komisi, aby posílila počet zaměstnanců této delegace a zaměstnala více a lépe kvalifikované pracovníky, kteří jsou schopni provádět všechna ověření a audity a nezbytné kontroly, vzhledem k situaci v Afghánistánu;

45.   požaduje, aby byly poskytnuty odpovídající finanční prostředky pro krytí bezpečnostních nákladů v rámci projektů Komise, aby byla zajištěna ochrana humanitárních pracovníků a rovněž aby v rámci legitimního řízení bezpečnosti nebyly peníze použity na účely, které nesouvisejí s cíli projektů a jejich realizací;

46.   vyjadřuje zvláštní uznání znamenité práci vykonané pracovníky delegace Komise v Kábulu a žádá značné posílení současných bezpečnostních opatření a také zlepšení pracovních podmínek;

Podpora rozvoje kapacity afghánské správy

47.   vítá snahy afghánských orgánů o zlepšení správních a finančních mechanismů, které by vedly k jejich převzetí odpovědnosti v těchto oblastech, domnívá se však, že proto, aby se tento proces stal udržitelným, je třeba, aby tyto snahy byly více sladěny; zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby afghánské úřady pokračovaly v boji proti korupci a aby uplatňovaly účinné politiky ke zlepšení sociální situace a životních podmínek, vzdělání a zdraví obyvatelstva a aby se pozornost zaměřila zvláště na způsoby zapojení okrajových skupin obyvatelstva a žen do rozhodování;

48.   považuje za podstatné více posílit akce a programy, které mají za cíl zlepšit řádnou správu věcí veřejných a účinnost afghánské správy, a také boj proti všem formám korupce; bere na vědomí úsilí, které EU vynaložila, aby potlačila korupci afghánských úředníků tím, že věnovala část rozpočtu na jejich školení a odměny, a vyzývá Komisi, aby pokračovala ve školicích akcích pro pracovníky správy a policie;

49.   žádá, aby byla v Afghánistánu organizována školení podobná školením organizovaným úřady OLAF a EuropAid pro úředníky v afrických zemích na téma "ochrana a optimalizace veřejných finančních prostředků – spolupráce mezi vnitrostátními a mezinárodními orgány";

50.   žádá, aby afghánská vláda poskytla mezinárodnímu společenství vetší transparentnost v přidělování daňových prostředků provinciím, okresům a místním orgánům a zajistila větší účast těchto orgánů v zavádění politik pro vnitrostátní rozvoj, a aby afghánská vláda přiměřeným způsobem informovala afghánský parlament o využívání mezinárodní pomoci;

51.   naléhavě žádá Komisi, členské státy a afghánskou vládu, aby zajistily, aby jejich programy a činnosti, především na úrovni provincií, byly plně koordinovány s afghánskou vnitrostátní rozvojovou strategií a odpovídaly závazkům, které všechny strany přijaly u příležitosti konference v Paříži;

52.   uznává význam provinčních rekonstrukčních týmů a činnosti afghánských bezpečnostních sil; uvědomuje si nicméně, jaké překážky brání v účinnosti pomoci, pokud jde o prosazování rozvoje v Afghánistánu prostřednictvím občansko-vojenských institucí, a vyzývá k maximální účasti afghánských nevládních organizací a organizací občanské společnosti, afghánské vlády a mezinárodních agentur;

53.   lituje, že vztahy mezi nestátními subjekty a afghánskou vládou nejsou vždy bez problémů, a žádá, aby bylo ke zlepšení těchto vztahů vynaloženo maximální úsilí; upozorňuje také, že je třeba po konzultaci s nestátními subjekty stanovit na vnitrostátní úrovni úzce vymezenou definici neziskových nestátních subjektů;

54.   podporuje veškerou iniciativu, která má za cíl sblížit meziparlamentní delegace a obě komory afghánského Parlamentu (Wolesi Jirga a Meshrano Jirga), s cílem podpořit řádnou správu věcí veřejných na úrovni parlamentu;

55.   připomíná iniciativu podporovat v rámci rozpočtu na rok 2008 budování demokracie s parlamenty ve třetích zemích a je odhodlán příslušné zdroje využít ke zlepšení schopnosti afghánského parlamentu přijímat právní předpisy a sledovat výkonnou složku státní správy a plně zastupovat afghánský lid;

56.   zdůrazňuje nutnost upřednostnit podporu rozvoje politických stran, skupin zaměřených na řešení otázek v rámci Národního shromáždění, občanské společnosti a médií; domnívá se, že mezinárodní společenství má povinnost úplně či částečně financovat rozpočet na volby a poskytnout pomoc při provádění všech ustanovení afghánského volebního zákona včetně ustanovení týkajících se prověřování kandidátů;

57.   vyzývá Komisi a afghánskou vládu, aby se zřetelem na nadcházející prezidentské a parlamentní volby, které se mají konat v roce 2009 a 2010, nadále podporovaly a poskytovaly přiměřené finanční prostředky na opatření na prosazování politické emancipace žen, zejména v regionech, s ohledem na to, že během posledních voleb do provinčních rad se ukázalo, že nebyl k dispozici dostatečný počet kandidátek na obsazení 124 křesel určených v provinčních radách pro ženy;

58.   domnívá se, že by Komise měla zvýšit prostředky připravené pro boj proti obchodování s drogami, a doporučuje, aby společenství dárců vyvinulo veškeré nezbytné úsilí k zajištěné toho, aby zavedení náhradních plodin poskytovalo producentům dostatečné příjmy, aby úplně přestali pěstovat mák;

59.   připomíná své doporučení Radě ze dne 25. října 2007 k výrobě opia pro léčebné účely v Afghánistánu(6) a zároveň se v rámci integrovaných programů rozvoje staví proti využívání fumigace jako způsobu likvidace máku v Afghánistánu a nabízí svou pomoc při projednávání možností a proveditelnosti vědeckého pilotního projektu "Mák pro lékařství";

o
o   o

60.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Afghánské islámské republiky.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2008)0337.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2008)0133.
(3) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.
(5) Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 41.
(6) Úř. věst. C 263 E, 16.10.2008, s. 651.

Právní upozornění - Ochrana soukromí