Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2152(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0488/2008

Texte depuse :

A6-0488/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/01/2009 - 6.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0023

Texte adoptate
PDF 415kWORD 106k
Joi, 15 ianuarie 2009 - Strasbourg
Controlul bugetar al fondurilor UE în Afganistan
P6_TA(2009)0023A6-0488/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 15 ianuarie 2009 referitoare la controlul bugetar al fondurilor UE în Afganistan (2008/2152(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluţiile sale anterioare privind Afganistanul şi, în special, rezoluţia din 8 iulie 2008(1),

–   având în vedere conferinţele de la Bonn (2001), Tokyo (2002) şi Berlin (2004), în cadrul cărora Organizaţia Naţiunilor Unite, UE şi comunitatea internaţională s-au angajat să acorde Afganistanului un ajutor internaţional în valoare totală de peste 8 000 000 000 EUR; având în vedere Conferinţa de la Londra din 2006 cu ocazia căreia a fost semnat "Pactul pentru Afganistan",

–   având în vedere strategia naţională de dezvoltare, adoptată la începutul anului 2008 de Guvernul Afganistanului, care constituie, de asemenea, strategia de reducere a sărăciei din această ţară,

–   având în vedere Conferinţa de la Paris din 12 iunie 2008, în cadrul căreia ţările donatoare au promis Afganistanului ajutoare în valoare de peste 21 000 000 000 USD,

–   având în vedere angajamentele asumate de UE la Conferinţa de la Paris, menţionată anterior, cu privire la eficacitatea ajutorului acordat Afganistanului, precum şi Codul de conduită al UE în materie de complementaritate şi diviziune a muncii în cadrul politicii de dezvoltare, adoptat în 2007,

–   având în vedere Rezoluţia sa din 22 aprilie 2008 cuprinzând observaţii ce fac parte integrantă din Decizia Parlamentului European privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006, Secţiunea III – Comisia(2) şi în special punctele 181-200 (acţiuni externe, ajutorul umanitar şi dezvoltarea),

–   având în vedere Documentul de strategie de ţară pentru 2003-2006 adoptat de Comisie de comun acord cu Parlamentul, în care se punea accentul pe stabilitate şi reducerea sărăciei,

–   având în vedere Documentul de strategie de ţară pentru 2007-2013, precum şi Programul indicativ multianual (PIM) 2007-2010 adoptat de Comisie de comun acord cu Parlamentul, care prevede plata unei sume de 610 000 000 EUR către Republica Islamică Afganistan pe parcursul exerciţiilor financiare 2007-2010,

–   având în vedere vizita delegaţiei PE în Afganistan organizată între 26 aprilie şi 1 mai 2008 pentru a examina condiţiile de gestionare a ajutorului comunitar şi internaţional, precum şi raportul privind misiunea întocmit de delegaţia respectivă,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(3), în special articolul 53,

–   având în vedere articolele 285-287 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, referitoare la Curtea de Conturi, precum şi articolele 310-325 din tratatul respectiv, referitoare la dispoziţiile financiare, care vor intra în vigoare după finalizarea procesului de ratificare a Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European Antifraudă (OLAF)(4),

-   având în vedere Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) şi obiectivele expuse în Declaraţia Mileniului adoptată de ONU la 8 septembrie 2000 şi semnată de 189 de ţări,

-   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a unui instrument de finanţare a cooperării pentru dezvoltare ("Instrumentul de finanţare a cooperării pentru dezvoltare" - ICD)(5),

–   având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizele Comisiei pentru afaceri externe, al Comisiei pentru dezvoltare şi al Comisiei pentru bugete (A6-0488/2008),

A.   întrucât Afganistanul se află de mai multe decenii în stare cvasipermanentă de conflict sau de război, iar, pe lângă traficul cu droguri şi corupţia latentă prezentă la toate nivelurile administraţiei, administraţia centrală a fost constant şi în mod cronic afectată de slăbiciune structurală, de lipsa de capacitate şi expertiză şi de insuficienţa mijloacelor, încasările la bugetul de stat acoperind de-abia 30% din cheltuielile totale;

B.   întrucât situaţia gravă cu care se confruntă Afganistanul necesită o îmbunătăţire rapidă a guvernării, prin instituirea unor autorităţi statale mai solide, capabile să asigure siguranţa populaţiei şi respectarea statului de drept şi să creeze condiţiile necesare pentru o dezvoltare durabilă a ţării;

C.   întrucât, în contextul actual de încetinire a ritmului economiei mondiale, este deosebit de important să se asigure un control eficient al fondurilor UE alocate cooperării pentru dezvoltare;

D.   întrucât articolul 25 alineatul (1) litera (b) din ICD stabileşte condiţiile de furnizare a sprijinului bugetar ţărilor partenere;

E.   întrucât responsabilitatea, transparenţa şi gestionarea orientată spre rezultate se numără printre cele mai importante principii directoare ale cooperării pentru dezvoltare în conformitate cu mai multe convenţii internaţionale, inclusiv Declaraţia de la Paris privind eficacitatea ajutoarelor pentru dezvoltare ("Declaraţia de la Paris");

F.   întrucât în Afganistan 90% din banii publici provin din ajutorul internaţional, ceea ce ilustrează nivelul ridicat atât al nevoilor, cât şi al dependenţei de ajutoare ale acestei ţări,

Repartizarea ajutorului acordat de UE

1.   subliniază că UE este unul din principalii donatori de ajutor pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară ai Afganistanului; reaminteşte că suma totală a ajutorului acordat între 2002 şi 2007 de Comisie, care are o delegaţie la Kabul din 2002, ,se ridică la 1 400 000 000 EUR, dintre care 174 000 000 EUR cu titlu de ajutor umanitar, şi că au fost deja efectuate plăţi în valoare de 1 150 000 000 EUR, ceea ce constituie un ritm al plăţilor foarte ridicat, de 81,5%;

2.   ia act de faptul că ajutorul acordat de UE constă în ajutoare directe şi indirecte şi că, între 2002 şi 2007, ajutorul comunitar direct, care reprezintă 70% (970 000 000 EUR) din totalul ajutorului comunitar, a fost acordat de serviciile Comisiei sub formă de convenţii de finanţare cu statul afgan, de contracte cu prestatorii de servicii, bunuri sau lucrări sau de convenţii de subvenţionare cu organizaţii internaţionale şi organizaţii neguvernamentale europene sau locale, în timp ce ajutorul indirect este gestionat în principal de Organizaţia Naţiunilor Unite (13% din fonduri) şi Banca Mondială (17% din fonduri);

Sectoarele prioritare la acordarea ajutorului

3.   reaminteşte că documentul de strategie de ţară (DST) al Comisiei pentru Afganistan pentru perioada 2005-2006, prin care se urmăreşte stabilirea condiţiilor necesare dezvoltării durabile şi reducerii sărăciei, s-a axat asupra următoarelor priorităţi: reforma administraţiei publice (212 000 000 EUR), lupta antidrog (95 000 000 EUR), siguranţa alimentară (203 000 000 EUR), infrastructură (90 000 000 EUR), sectorul sanitar (50 000 000 EUR), refugiaţi (38 000 000 EUR) şi, respectiv, operaţiuni de deminare (47 200 000 EUR); pentru intervalul 2007-2013, DST al Comisiei pentru Afganistan propune două obiective prioritare pe termen lung, respectiv dezvoltarea durabilă şi combaterea sărăciei;

4.   constată că, pentru îndeplinirea celor două obiective prioritare pe termen lung stabilite pentru intervalul 2007-2013, principalele sectoare care vor beneficia de ajutor sunt guvernarea, dezvoltarea rurală şi sănătatea, stabilindu-se şi alte sectoare de intervenţie secundare, cele ale protecţiei sociale, al cooperării regionale şi al operaţiunilor de deminare;

5.   reaminteşte faptul că egalitatea de gen şi drepturile femeii sunt recunoscute ca reprezentând chestiuni esenţiale, atât în cadrul strategiei naţionale de dezvoltare a guvernului afgan, cât şi în cadrul DST 2007–2013, care stabileşte faptul că dimensiunea de gen va fi integrată în elaborarea programelor în toate cele trei domenii prioritare;

6.   invită Comisia să reanalizeze, cu ocazia elaborării PIM 2010 - 2013 şi pentru a majora fondurile alocate pentru obiectivele pe termen lung ale UE în Afganistan, şi anume dezvoltarea durabilă şi lupta împotriva sărăciei, distribuirea fondurilor comunitare între cele trei domenii de importanţă crucială şi cele trei domenii de importanţă secundară, precum şi pentru dezvoltarea infrastructurii şi a unor mijloace de subzistenţă alternative, contribuind la reducerea sărăciei şi facilitând trecerea de la o economie bazată pe opiu la un sistem economic şi social alternativ; îndeamnă, prin urmare, Comisia să majoreze cuantumul fondurilor alocate sectoarelor sănătăţii, educaţiei şi infrastructurii; reafirmă, de asemenea, angajamentul UE cu privire la realizarea ODM;

Bilanţul utilizării fondurilor UE

7.   reaminteşte că întâlnirile organizate în cadrul misiunii efectuate de delegaţia sa în Afganistan, menţionată anterior, au evidenţiat două mari probleme în distribuirea ajutorului internaţional: slaba capacitate de absorbţie a Afganistanului pe plan economic şi administrativ şi lipsa de coordonare între donatori şi autorităţile afgane;

8.   consideră că lipsa de coordonare reprezintă o consecinţă a fragilităţii structurilor guvernamentale şi a inexistenţei unei veritabile strategii de guvernare; consideră că nu poate fi negată răspunderea care le revine autorităţilor şi responsabililor politici afgani pentru modul în care este administrată această ţară, fiind vorba atât de inexistenţa unor orientări strategice cât şi de gestionarea mijloacelor financiare foarte importante care le sunt alocate; constată, de asemenea, că multitudinea donatorilor şi dorinţa acestora de a-şi face simţită prezenţa au drept efect elaborarea de strategii naţionale izolate, ducând, în anumite cazuri, la suprapuneri între diferite ministere ale statului afgan; consideră că lipsa de coordonare tinde să încurajeze corupţia şi se dovedeşte a fi în detrimentul reconstrucţiei naţionale;

9.   reaminteşte că acordul încheiat între Republica Islamică Afganistan şi comunitatea internaţională (Afghanistan Compact) cu ocazia Conferinţei de la Londra din 2006 constituie cadrul care produce obligaţii reciproce în ceea ce priveşte reconstrucţia şi edificarea statului în Afganistan;

10.   îşi exprimă îngrijorarea cu privire la calitatea deficitară a administrării fondurilor de asistenţă de către administraţia centrală afgană şi la lipsa de transparenţă în gestionarea acestei asistenţe; consideră că este deosebit de important ca PIM 2010-2013 să ţină seama în mod corespunzător de rezultatele concrete obţinute în combaterea corupţiei şi să adapteze asistenţa UE în consecinţă;

11.   apreciază că printre priorităţile guvernului afgan trebuie să se numere instaurarea statului de drept şi lupta împotriva corupţiei şi a traficului cu droguri; consideră că, fără o guvernare adecvată, nu poate exista un progres pe termen lung în Afganistan;

12.   constată totuşi că, în pofida acestor slăbiciuni structurale, nivelul de viaţă al populaţiei a cunoscut o îmbunătăţire datorită voinţei comunităţii internaţionale şi a Guvernului Afganistanului;

13.   reaminteşte că vizita delegaţiei sale a avut drept rezultat o evaluare pozitivă a opţiunilor UE de acordare a ajutorului, prin intermediul acţiunilor Comisiei;

14.   consideră că s-au obţinut rezultate promiţătoare de la răsturnarea regimului taliban, în special în sectorul sanitar, al învăţământului şi la nivelul infrastructurii (mai ales a celei rutiere), având în vedere scăderea semnificativă a mortalităţii infantile (de la 22% în 2001 la 12,9% în 2006), creşterea procentului din populaţia afgană care are acces direct la îngrijirile medicale de bază (65% în 2006 faţă de 9% în 2001) şi apariţia primelor semne ale unei evoluţii pozitive în domeniul educaţiei şi la nivelul iniţiativelor de promovare a egalităţii de gen;

15.   reaminteşte discriminările foarte grave de care suferă femeile în Afganistan sub regimul taliban şi, în consecinţă, condamnă toate practicile juridice, culturale şi religioase care discriminează femeile, excluzându-le din viaţa publică şi politică şi izolându-le în viaţa de zi cu zi; îndeamnă Comisia să combată aceste practici în toate acţiunile sale de dezvoltare în această ţară;

16.   subliniază importanţa combaterii tuturor formelor de exploatare prin muncă a copiilor, de trafic şi de violenţă împotriva copiilor şi a îmbunătăţirii protecţiei sociale pentru minori în Afganistan; cere ca programele să încurajeze şcolarizarea copiilor, inclusiv să se prevadă plata taxelor şcolare şi introducerea unor programe de alimentaţie în şcoli;

17.   ia act de eforturile Comisiei de a-şi îmbunătăţi modul în care activităţile sale sunt percepute de către partenerii afgani, dar deplânge lipsa aproape totală a sprijinului statelor membre faţă de Comisie în încercarea sa de a conferi o identitate proiectelor sale;

18.   consideră, în urma analizei dispoziţiilor juridice referitoare la sistemul de monitorizare a ajutorului comunitar direct şi indirect incluse în acordurile semnate de UE cu privire la gestionarea ajutorului comunitar extern vărsat prin intermediul unor fonduri fiduciare cu donatori multipli (multi-donor trust funds - MDTF), că arsenalul juridic de care dispune Comisia este suficient pentru a proteja interesele financiare ale UE în Afganistan şi aşteaptă ca aceasta să întocmească o listă cu tipurile de nereguli constatate la faţa locului;

19.   constată că, la rândul său, Curtea de Conturi Europeană (CCE) are posibilitatea, în temeiul aceloraşi dispoziţii, să efectueze controale la organizaţiile internaţionale vizate;

20.   reaminteşte, în cele din urmă, că atât agenţiile Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), cât şi Banca Mondială, dispun de un sistem de guvernare complex, comparabil celor din cadrul Comisiei, cu organe specializate în gestiunea financiară, auditul intern, operaţiunile de control, auditul extern, supravegherea pieţelor şi combaterea fraudei şi a neregulilor;

21.   salută îmbunătăţirile aduse recent cooperării dintre ONU şi alte organizaţii internaţionale pe de o parte şi instituţiile UE pe de altă parte în ceea ce priveşte monitorizarea fondurilor alocate cooperării pentru dezvoltare şi solicită aprofundarea procesului de îmbunătăţire în viitorul apropiat;

22.   subliniază necesitatea de a monitoriza mai bine punerea în aplicare a cooperării pentru dezvoltare a UE; solicită ONU şi altor organizaţii internaţionale care gestionează fondurile UE să coopereze pe deplin cu Curtea de Conturi Europeană şi cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), precum şi cu Unitatea comună de inspecţie a ONU;

23.   sprijină eforturile Comisiei de a ajuta Afganistanul şi salută angajamentul pe termen lung asumat de Comisie faţă de această ţară; susţine că activitatea Comisiei ar trebui să se desfăşoare într-o mai strânsă legătură cu ONU şi Banca Mondială, inclusiv prin cooperare între Comisie, CCE, OLAF şi agenţiile de resort ale ONU, spre a asigura o administrare transparentă a contribuţiei acesteia la MDTF; îndeamnă insistent Comisia să informeze în mod adecvat Parlamentul;

24.   subliniază necesitatea unei mai bune coordonări a donatorilor în Afganistan, sub conducerea Misiunii de Asistenţă a Organizaţiei Naţiunilor Unite în Afganistan şi consideră că Comisia ar trebui să coordoneze mai strâns asistenţa în rândul statelor membre ale UE, pentru o eficacitate mai ridicată şi o vizibilitate mai bună a sprijinului acordat de UE;

Recomandări
Coordonarea şi vizibilitatea ajutorului internaţional

25.   consideră că sunt necesare eforturi suplimentare în domeniul asistenţei internaţionale pentru a sprijini punerea în aplicare a strategiei naţionale de dezvoltare a Afganistanului şi pentru a institui în mod treptat o mai bună coordonare şi metode mai eficiente în ceea ce priveşte concretizarea priorităţilor procesului de dezvoltare stabilite în mod direct de statul afgan; insistă asupra necesităţii ca autorităţile de la Kabul să joace un rol mai important în punerea în aplicare a proiectelor de dezvoltare şi în lupta împotriva corupţiei, dusă în special prin îmbunătăţirea gestiunii finanţelor publice şi a formării profesionale a auditorilor, mai ales la nivel ministerial şi local;

26.   insistă asupra soluţionării de către Comisie a deficienţelor îngrijorătoare în materie de coordonare cu privire la asistenţa financiară a UE acordată Afganistanului, nu doar între statele membre şi Comisie, ci şi între statele membre; invită Comisia să elaboreze o strategie care să implice donatorii şi autorităţile afgane, menită să îmbunătăţească coordonarea şi comunicarea între aceştia;

27.   subliniază importanţa ridicată a coordonării donatorilor în Afganistan şi, în special, a armonizării procedurilor pe baza sistemelor naţionale; insistă ca aceste măsuri, precum şi alte măsuri de eficienţa ajutoarelor prezentate în Declaraţia de la Paris să fie aplicate integral în Afganistan;

28.   reaminteşte faptul că eficacitatea ajutoarelor reprezintă principiul cheie al politicii de dezvoltare a UE; în această privinţă, subliniază importanţa agendei Comisiei privind eficacitatea ajutoarelor şi ia act de concluziile Consiliului Afaceri Generale şi Relaţii Externe adoptate la 26 mai 2008 privind eficacitatea ajutoarelor UE în Afganistan;

29.   remarcă intenţia de a transfera finanţarea Comisiei pentru îngrijirea medicală de bază către ministerul afgan al sănătăţii şi subliniază că toate finanţările majorate transferate prin intermediul guvernului afgan trebuie să fie însoţite de criterii clar formulate în materie de consolidare a capacităţii şi de rezultate, inclusiv de un sprijin specific pentru guvernare democratică la nivel subnaţional;

30.   pune sub semnul întrebării canalizarea fondurilor prin intermediul bugetului central al guvernului afgan ("sprijin bugetar") sub forma MDTF care beneficiază de contribuţii de la bugetul UE, deoarece se consideră că Afganistanul nu îndeplineşte încă cerinţele UE referitoare la participarea directă într-un program de sprijin bugetar; consideră că, atunci când aceste cerinţe vor fi îndeplinite, sprijinul bugetar ar trebui acordat pe sectoare;

31.   atrage atenţia asupra dispoziţiilor articolului 25 alineatul (1) litera (b) din ICD conform cărora programele de sprijin bugetar trebuie să fie însoţite de sprijin pentru eforturile ţărilor partenere pentru a consolida controlul parlamentar şi capacităţile de verificare a conturilor şi pentru a creşte transparenţa şi accesul publicului la informaţie; subliniază faptul că ar trebui să se ia măsuri în acest sens şi atunci când sprijinul bugetar este furnizat prin alţi donatori sau fonduri fiduciare cu donatori multipli şi subliniază rolul important pe care organizaţiile societăţii civile îl pot juca în monitorizarea acestui sprijin bugetar;

32.   subliniază importanţa evaluării cooperării comunitare în Afganistan, aşa cum se prevede în articolul 33 din ICD, şi nevoia ca evaluările să poată începe de la baze solide, să acopere coordonarea donatorilor şi să includă aspecte privind activităţile desfăşurate şi lanţul de rezultate (randament, rezultat, impact); solicită utilizarea concluziilor evaluărilor în formularea acţiunilor ulterioare de cooperare;

33.   apreciază că, având în vedere importanţa ajutorului comunitar în raport cu volumul total al ajutorului acordat de comunitatea internaţională, este imperativ ca acţiunile UE, atât la nivel local, cât şi faţă de cetăţenii europeni, să se bucure de o mai mare vizibilitate, iar UE să îi revină un rol principal la nivelul dialogului, al orientării şi al acordării de asistenţă în procesul de luare a deciziilor la nivelul guvernului afgan, al autorităţilor naţionale şi regionale ale administraţiei şi al comunităţii internaţionale a donatorilor; speră că Comisia va lansa un amplu proces de reflecţie privind modul în care autorităţile afgane vor gestiona în viitor ajutorul direct;

34.   solicită guvernului afgan să asigure faptul că planul de acţiune naţional pentru femeile din Afghanistan (NAPWA) recent creat dispune de resurse financiare suficiente şi că este pus în aplicare în cooperare cu societatea civilă şi organizaţiile de femei; în plus, solicită Comisiei să garanteze că acţiunile întreprinse în favoarea egalităţii între sexe sunt transparente şi coordonate cu acţiunile de acelaşi fel întreprinse de ceilalţi donatori ai Afganistanului; în acest sens, invită Comisia să prezinte un raport care să analizeze măsura în care egalitatea între sexe s-a materializat până în prezent şi a fost luată în considerare la programarea ajutorului financiar global alocat de UE;

Sectoarele prioritare la acordarea ajutorului

35.   încurajează Comisia să intervină cu mai multă fermitate, în cooperare cu statele membre, în sectoarele care au legătură directă cu problemele prioritare care afectează viaţa de zi cu zi, sănătatea, securitatea şi accesul la servicii publice şi învăţământul de bază;

36.   consideră că priorităţile evidenţiate în DST 2007-2013 sunt conforme cu necesităţile societăţii afgane; subliniază cât de necesar este ca, în centrul preocupărilor, să fie aşezată reforma sistemului judiciar penal, inclusiv a poliţiei, a practicilor de detenţie şi a magistraturii, asigurându-se respectarea drepturilor omului, în special ale femeilor şi copiilor, precum şi combaterea sărăciei, inclusiv dezvoltarea rurală şi soluţionarea marii probleme pe care o reprezintă producţia de opiu; salută intenţia Comisiei de a se concentra asupra guvernării şi solicită ca justiţia de tranziţie să fie reimpulsionată, în conformitate cu planul de acţiune pentru pace, dreptate şi reconciliere al guvernului afgan;

37.   subliniază că asistenţa pentru dezvoltare acordată Afganistanului trebuie intensificată, ridicându-i totodată gradul de eficacitate; afirmă încă o dată că asistenţa ar trebui să determine o creştere a capacităţilor locale şi că ea ar trebui distribuită în întreaga ţară, în acord cu necesităţile socio-economice constatate; în acest sens, ia notă de recomandările adoptate la Conferinţa de la Paris şi în raportul Agenţiei de coordonare a ajutoarelor umanitare în Afganistan; solicită Comisiei sale pentru control bugetar să includă o evaluare a măsurii în care finanţarea acordată pentru misiunea de poliţie a UE Afganistan a fost utilizată corect şi cu eficacitate;

38.   atrage atenţia asupra a două probleme de deosebită importanţă, care trebuie abordate de urgenţă: dezvoltarea agriculturii, pentru a se evita o potenţială criză umanitară care ar putea înrăutăţi situaţia şi aşa precară în care se află siguranţa, şi dezvoltarea unor politici şi programe care să se concentreze asupra problemelor sociale şi sanitare majore generate de toxicodependenţă, acordându-se o atenţie deosebită femeilor şi familiilor acestora;

Controlul fondurilor UE

39.   se aşteaptă ca Comisia să intensifice controalele privind eficienţa gestionării ajutorului financiar al UE şi mai ales a propriei contribuţii la MDTF;

40.   solicită Comisiei să prezinte Parlamentului European un raport anual care să cuprindă evaluarea eficacităţii şi a impactului ajutorului, o declaraţie de asigurare motivată structurată pe tipul de ajutor, stabilind caracterul legal şi corect al operaţiilor finanţate şi cofinanţate, precum şi informaţii privind procentajul cheltuielilor controlate în funcţie de tipul de ajutor, tipurile de neregularităţi identificate şi măsurile luate;

41.   atrage atenţia asupra Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 şi insistă ca toate informaţiile privind cazurile de fraudă sau de nereguli grave, cu impact asupra fondurilor europene, să fie transmise fără întârziere serviciilor OLAF;

42.   insistă ca Comisia şi OLAF să ia iniţiative de consolidare a contactelor operaţionale cu departamentul Integritate din cadrul Băncii Mondiale, în special în domeniul finanţărilor prin intermediul MDTF, şi solicită să se acorde atenţie specială desfăşurării unui număr mai mare de anchete comune cu agenţiile ONU;

43.   îşi exprimă profunda preocupare cu privire la riscurile la care este expus personalul care lucrează în cadrul activităţilor de cooperare pentru dezvoltare în Afganistan, dovedit de decesele din august 2008 a patru membri ai acestuia; consideră că securitatea lucrătorilor umanitari civili este pusă în pericol de confuzia care se face în distingerea între operatorii militari şi civili ca urmare a utilizării echipelor militare pentru reconstrucţia provinciei în derularea acţiunilor de dezvoltare din provincii; prin urmare, solicită să se restabilească o diferenţă clară între personalul militar şi cel civil;

44.   consideră că deteriorarea situaţiei securităţii creează mari dificultăţi personalului delegaţiei Comisiei de la Kabul şi duce la mărirea costurilor de gestionare a implementării proiectelor Comisiei; prin urmare, solicită Comisiei să consolideze efectivele acestei delegaţii pentru a o dota cu personalul necesar, în număr şi expertiză, în măsură să efectueze toate verificările, operaţiunile de audit şi controalele necesare, ţinând seama de contextul situaţiei din Afganistan;

45.   solicită finanţarea corespunzătoare a costurilor în materie de securitate pe care le implică proiectele Comisiei Europene, pentru a garanta atât protecţia celor implicaţi în activitatea de asistenţă, cât şi faptul că administrarea legitimă a securităţii nu conduce la redirecţionarea unora dintre fondurile destinate obiectivelor şi realizării proiectelor;

46.   apreciază în mod deosebit activitatea remarcabilă depusă de personalul delegaţiei Comisiei la Kabul şi solicită îmbunătăţirea semnificativă a măsurilor de securitate actuale, precum şi crearea unor condiţii mai bune de muncă;

Ajutorul pentru dezvoltarea capacităţii administraţiei afgane

47.   salută eforturile depuse de autorităţile afgane de a-şi îmbunătăţi mecanismele manageriale şi financiare, ceea ce ar duce la internalizarea responsabilităţilor, dar consideră că este nevoie de eforturi mai strâns concertate pentru ca acest proces să devină sustenabil; subliniază că este necesar ca instituţiile afgane să continue lupta împotriva corupţiei şi să introducă politici eficace pentru a îmbunătăţi condiţiile sociale şi nivelul de trai, educaţia şi sănătatea populaţiei şi că trebuie să se acorde o atenţie deosebită modalităţilor de includere a grupurilor marginalizate şi a femeilor în structurile decizionale;

48.   consideră esenţială consolidarea acţiunilor şi a programelor care vizează îmbunătăţirea bunei guvernări şi a eficienţei administraţiei afgane, precum şi combaterea tuturor formelor de corupţie; ia act de eforturile depuse de UE pentru reducerea corupţiei în rândul funcţionarilor afgani, prin punerea la dispoziţie a unei părţi din linia sa bugetară pentru formarea şi remunerarea acestora, şi solicită Comisiei să continue acţiunile destinate formării personalului din administraţie şi poliţie;

49.   solicită să se organizeze în Afganistan acţiuni de formare similare celor organizate de OLAF şi EuropeAid pentru funcţionarii africani, cu tema "protecţia şi optimizarea fondurilor publice – cooperarea între instituţiile naţionale şi internaţionale";

50.   insistă ca guvernul afgan să ofere comunităţii internaţionale standarde de transparenţă mai bune în ceea ce priveşte alocarea resurselor fiscale provinciilor, districtelor şi autorităţilor locale şi să asigure o implicare mai serioasă a acestor instituţii în implementarea politicilor de dezvoltare naţională; insistă ca guvernul afgan să informeze în mod corespunzător parlamentul afgan cu privire la utilizarea ajutorului internaţional;

51.   îndeamnă Comisia, statele membre şi guvernul afgan să asigure deplina coordonare a programelor şi activităţilor lor cu Strategia de dezvoltare naţională a Afganistanului, în special la nivelul provinciilor, în conformitate cu angajamentele asumate de toate părţile cu ocazia Conferinţei de la Paris;

52.   recunoaşte importanţa echipelor de reconstrucţie provincială şi activitatea forţelor de securitate afgane, dar şi dificultăţile majore întâmpinate în ceea ce priveşte eficacitatea ajutoarelor, dat fiind că dezvoltarea este promovată în Afganistan prin intermediul unor instituţii civilo-militare, şi solicită o participare cât mai largă a organizaţiilor societăţii civile, a guvernului afgan şi a agenţiilor internaţionale;

53.   regretă faptul că relaţiile dintre actorii nestatali şi guvernul Afganistanului nu se derulează întotdeauna fără piedici şi cere să se depună eforturi pentru îmbunătăţirea relaţiilor; atrage de asemenea atenţia asupra necesităţii de a institui o definiţie strictă pentru actorii nestatali fără scop lucrativ de la nivel naţional, după consultarea chiar a acestor actori nestatali;

54.   încurajează toate iniţiativele care au ca scop mărirea numărului de contacte dintre delegaţiile sale interparlamentare şi Wolesi Jirga, respectiv Meshrano Jirga, cele două camere ale parlamentului afgan, pentru promovarea bunei guvernări parlamentare;

55.   reaminteşte iniţiativa Parlamentului, în cadrul exerciţiului bugetar 2008, de a sprijini edificarea democraţiei împreună cu parlamentele din ţările terţe şi îşi exprimă hotărârea de a utiliza aceste resurse în scopul ameliorării capacităţii Parlamentului afgan de a legifera şi de a supraveghea puterea executivă şi de a fi pe deplin reprezentativ pentru poporul afgan;

56.   subliniază necesitatea sprijinirii cu prioritate a dezvoltării partidelor politice, a grupurilor tematice în cadrul Adunării Naţionale, a societăţii civile şi a mass media; consideră că comunitatea internaţională are obligaţia de a finanţa, integral sau parţial, un buget electoral şi de a oferi asistenţă în ceea ce priveşte aplicarea tuturor prevederilor legislaţiei electorale afgane, inclusiv a acelora referitoare la evaluarea candidaţilor;

57.   invită Comisia şi guvernul afgan, în lumina apropiatelor alegeri prezidenţiale şi parlamentare care urmează să aibă loc în Afganistan în 2009, respectiv 2010, să continue să încurajeze şi să acorde finanţare suficientă acţiunilor de promovare a emancipării politice a femeilor, în special în regiuni, având în vedere faptul că la ultimele alegeri pentru consiliile provinciale nu au existat suficiente candidate din rândul femeilor care să ocupe cele 124 de locuri destinate lor în consilii;

58.   consideră că Comisia trebuie să mărească mijloacele alocate luptei împotriva traficului de droguri şi recomandă comunităţii donatorilor să depună toate eforturile necesare pentru ca introducerea unor culturi de substituţie să permită producătorilor să beneficieze de venituri suficiente pentru a garanta abandonarea definitivă a culturii de mac;

59.   reaminteşte Recomandarea sa din 25 octombrie 2007 privind producerea de opium în scopuri medicale în Afganistan(6), adresată Consiliului de către Parlament prin care acesta se opunea ca, în cadrul programelor integrate de dezvoltare, să se recurgă la fumigaţie ca modalitate de eradicare a macului din Afganistan şi îşi oferea sprijinul în ceea ce priveşte discutarea posibilităţilor şi a fezabilităţii unui proiect ştiinţific pilot "Mac pentru medicină";

o
o   o

60.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, precum şi guvernului şi parlamentului Republicii Islamice Afganistan.

(1) Texte adoptate, P6_TA(2008)0337.
(2) Texte adoptate, P6_TA(2008)0133.
(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 136, 31.5.1999, p. 1.
(5) JO L 378, 27.12.2006, p. 41.
(6) JO C 263 E, 16.10.2008, p. 651.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate