Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2152(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0488/2008

Ingivna texter :

A6-0488/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/01/2009 - 6.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0023

Antagna texter
PDF 151kWORD 66k
Torsdagen den 15 januari 2009 - Strasbourg
Budgetkontrollen av EU-medlen i Afghanistan
P6_TA(2009)0023A6-0488/2008

Europaparlamentets resolution av den 15 januari 2009 om budgetkontrollen av EU-medlen i Afghanistan (2008/2152(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Afghanistan och, särskilt, sin resolution av den 8 juli 2008(1),

–   med beaktande av konferenserna i Bonn 2001, Tokyo 2002 och Berlin 2004 under vilka Förenta nationerna, Europeiska unionen och det internationella samfundet lovade att lämna ett internationellt bistånd på totalt över 8 000 000 000 EUR till Afghanistan och med beaktande av konferensen i London 2006, under vilken Afghanistanöverenskommelsen undertecknades,

–   med beaktande av den nationella utvecklingsstrategin, som den afghanska regeringen antog i början av 2008 och som också är strategin för att minska fattigdomen i landet,

–   med beaktande av konferensen i Paris den 12 juni 2008 under vilken givarländerna lovade mer än 21 000 000 000 USD i bistånd till Afghanistan,

–   med beaktande av de åtaganden som EU ingått i samband med den tidigare nämnda Pariskonferensen om effektiviteten i biståndet till Afghanistan samt den uppförandekod om komplementaritet och arbetsfördelning inom utvecklingspolitiken som Europeiska unionen antog 2007,

–   med beaktande av sin resolution av den 22 april 2008 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2006, avsnitt III – kommissionen(2), och särskilt punkterna 181-200 (externa åtgärder, humanitärt bistånd och utveckling),

–   med beaktande av landsstrategidokumentet 2003–2006 som antagits av kommissionen i samförstånd med parlamentets där stabiliteten och minskningen av fattigdomen betonades,

–   med beaktande av landsstrategidokumentet 2007–2013 samt det fleråriga vägledande programmet 2007–2010 som antogs av kommissionen i samförstånd med Europaparlamentet och som föreskriver ett belopp på 610 000 000 EUR för Islamiska republiken Afghanistan under budgetåren 2007–2010.

–   med beaktande av parlamentets delegation som besökte Afghanistan mellan den 26 april och den 1 maj 2008 för att undersöka förutsättningarna för att genomföra EU-biståndet och det internationella biståndet samt rapporten från detta besök,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3), och särskilt artikel 53,

–   med beaktande av artiklarna 285–287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om revisionsrätten och artiklarna 310–325 i nämnda fördrag om finansiella bestämmelser, som kommer att träda i kraft efter att ratificeringsprocessen slutförts för Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)(4),

–   med beaktande av millennieutvecklingsmålen och målen i millenniedeklarationen som antogs av FN den 8 september 2000 och undertecknades av 189 länder,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete(5),

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor, utskottet för utveckling och budgetutskottet (A6-0488/2008), och av följande skäl:

A.  Afghanistan är i en nästan kontinuerlig konflikt- eller krigssituation sedan flera årtionden och vid sidan av narkotikahandel och en latent korruption, som återfinns på alla förvaltningsnivåer, plågas centralregeringen sedan länge av svaga strukturer och bristfällig kapacitet och sakkunskap samt kroniskt otillräckliga medel där statens budgetinkomster täcker knappt 30 procent av de totala utgifterna.

B.  Den allvarliga situation som Afghanistan befinner sig i kräver en skyndsam förbättring av styrelseformerna så att det uppstår en starkare stat som kan garantera befolkningen säkerhet och respekt för lagarna samt kan skapa nödvändiga förutsättningar för en hållbar utveckling av landet.

C.  I det nuvarande läget med global ekonomisk nedgång är det mycket viktigt att man ser till att kontrollen av EU:s finansiering av utvecklingssamarbete är effektiv.

D.  I artikel 25.1 b i instrumentet för utvecklingssamarbete fastställs villkoren för budgetstöd till partnerländerna.

E.  Ansvarsskyldighet, insyn och resultatförvaltning är bland de huvudsakliga principerna som styr utvecklingssamarbetet enligt flera internationella konventioner, inklusive Parisdeklarationen om biståndseffektivitet ("Parisdeklarationen").

F.  I Afghanistan kommer 90 procent av de offentliga medlen från internationellt bistånd, vilket belyser såväl de stora behoven som det kraftiga biståndsberoendet i landet.

Fördelningen av Europeiska unionens bistånd

1.  Europaparlamentet konstaterar att unionen är en av de främsta givarna av utvecklingsstöd och humanitärt bistånd i Afghanistan och påminner om att kommissionen, som har en delegation i Kabul sedan 2002, beviljade stöd mellan 2002 och 2007 på sammanlagt 1 400 000 000 EUR, varav 174 000 000 EUR till humanitärt bistånd, och att ungefär 1 150 000 000 EUR redan har betalats ut, vilket motsvarar en ansenlig utbetalningsgrad på 81,5 procent.

2.  Europaparlamentet konstaterar att EU:s bistånd består av direktstöd och indirekt stöd. Mellan 2002 och 2007 genomfördes gemenskapens direktstöd, som utgör 70 procent (970 000 000 EUR) av gemenskapens totala stöd, genom kommissionen i form av finansieringsavtal med den afghanska staten, kontrakt med leverantörer av tjänster, varor och anläggningsarbeten och avtal om bidrag med internationella organisationer och europeiska eller lokala icke-statliga organisationer medan det indirekta stödet främst förvaltades av Förenta nationerna (13 procent av medlen) och Världsbanken (17 procent av medlen).

Prioriterade sektorer för biståndet

3.  Europaparlamentet påminner om att kommissionens landsstrategidokument för Afghanistan för perioden 2003–2006, som syftade till att upprätta de nödvändiga förutsättningarna för hållbar utveckling och för minskning av fattigdomen, inriktades på följande prioriteringar: reformering av offentlig förvaltning (212 000 000 EUR), narkotikabekämpning (95 000 000 EUR), livsmedelsförsörjning (203 000 000 EUR), infrastruktur (90 000 000 EUR), hälsovård (50 000 000 EUR), flyktingar (38 000 000 EUR) och åtgärder för minröjning (47 200 000 EUR). För perioden 2007-2013 föreslås två långsiktiga prioriterade mål i landsstrategidokumentet för Afghanistan, nämligen hållbar utveckling och kampen mot fattigdomen.

4.  Europaparlamentet konstaterar att för att förverkliga de två långsiktiga prioriterade mål som ställts upp för perioden 2007–2013 är följande sektorer prioriterade för biståndstilldelningen: styrelseformer, landsbygdsutveckling och hälsovård, medan andra åtgärdsområden som inte prioriterats är socialt skydd, regionalt samarbete och minröjning.

5.  Europaparlamentet påminner om att jämställdheten mellan könen och kvinnors rättigheter är erkända som avgörande frågor, både inom ramen för den afghanska regeringens nationella utvecklingsstrategi och i landsstrategidokumentet 2007–2013, i vilket genusdimensionen de facto definieras som en integrerad del av planeringen inom de ovannämnda prioriterade sektorerna.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att under arbetet med det fleråriga vägledande programmet 2010–2013 och för att stärka EU:s två långsiktiga prioriterade mål för anslagen till Afghanistan, dvs. hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning, omfördela gemenskapsmedel mellan de tre prioriterade områdena och de tre oprioriterade områdena, och även till förmån för utvecklingen av infrastruktur och alternativa försörjningsmöjligheter som bidrar till att minska fattigdomen och underlättar övergången från en opiumbaserad ekonomi till ett alternativt ekonomiskt och socialt system. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att öka anlagen till hälsovård, utbildning och infrastruktur. Parlamentet påminner också och EU:s åtagande om att uppnå millennieutvecklingsmålen.

Sammanfattning av utnyttjandet av Europeiska EU:s medel

7.  Europaparlamentet konstaterar att de samtal som fördes i samband med parlamentets ovannämnda delegationsbesök i Afghanistan har riktat uppmärksamheten på två huvudsakliga svårigheter när det gäller distributionen av internationellt bistånd: landets bristfälliga kapacitet på det ekonomiska och administrativa planet när det gäller att utnyttja biståndet och avsaknaden av samordning mellan givare och de afghanska myndigheterna.

8.  Europaparlamentet anser att bristen på samordning är knuten till bristen på statliga strukturer och avsaknaden av en verklig statlig strategi. Myndigheterna och de ansvariga politikerna i Afghanistan kan inte komma ifrån sitt ansvar för hur landet generellt sköts, både när det gäller avsaknaden av strategiska inriktningar eller förvaltningen av de mycket betydande ekonomiska bidrag som de tilldelas. De många biståndsgivarna och deras vilja att synas leder dessutom mycket ofta till isolerade nationella strategier, i vissa fall till dubbelarbete mellan olika nationella ministerier. Denna brist på samordning har, samtidigt som den främjat korruptionen, bidragit till att lägga hinder för landets återuppbyggnad.

9.  Europaparlamentet erinrar om att Afghanistanöverenskommelsen, som ingicks mellan Islamiska republiken Afghanistan och världssamfundet vid Londonkonferensen 2006, är den ömsesidigt bindande ramen för återuppbyggnad och statsbyggande i Afghanistan.

10.  Europaparlamentet uttrycker oro över den dåliga kvalitén när det gäller den centrala afghanska administrationens förvaltning av biståndsmedel och bristen på insyn i hanteringen av detta bistånd. Parlamentet menar att det är mycket viktigt att man inom ramen för det vägledande fleråriga programmet 2010-2013 i tillbörlig utsträckning beaktar de konkreta resultaten av korruptionsbekämpningen och anpassar EU-biståndet efter detta.

11.  Europaparlamentet anser att den afghanska regeringen måste göra inrättandet av en rättsstat och kampen mot korruption och narkotikahandel till en av sina politiska prioriteringar och anser att utan adekvata styrelseformer kommer inga hållbara framsteg att göras i Afghanistan.

12.  Icke desto mindre konstaterar Europaparlamentet att trots dessa strukturella brister har det internationella samfundets och den afghanska regeringens insatser gjort det möjligt att förbättra levnadsnivån för befolkningsgrupperna.

13.  Europaparlamentet påminner om att dess delegation hade en positiv uppfattning om de olika stödformer som EU bidragit med genom kommissionens verksamhet.

14.  Europaparlamentet anser särskilt att hälsovårds-, utbildnings- och infrastruktursektorerna (särskilt vägsektorn) har åstadkommit lovande resultat sedan talibanregimens fall, med tanke på den avsevärda sänkningen av barnadödligheten (från 22 procent 2001 till 12,9 procent 2006), en större procentandel afghaner som har direkt tillgång till primärhälsovård (65 procent 2006 mot 9 procent 2001) samt de första tecknen på en positiv utveckling inom utbildning och initiativ till förmån för jämställdhet mellan könen.

15.  Europaparlamentet påminner om den särskilt hårda diskrimineringen av kvinnorna i Afghanistan under talibanregimen och fördömer följaktligen all rättslig, kulturell eller religiös diskriminering av kvinnor som leder till att de utestängs ur det offentliga och politiska livet och segregeras i sitt dagliga liv. Parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att bekämpa sådan diskriminering i allt utvecklingsarbete i landet.

16.  Europaparlamentet betonar vikten av att bekämpa alla former av barnarbete och handel med och våld mot barn samt att förbättra det sociala skyddet för minderåriga i Afghanistan. Parlamentet efterlyser program som uppmuntrar barn att gå i skolan och som ger hjälp med betalning av skolavgifterna samt program för skolmat.

17.  Europaparlamentet noterar kommissionens ansträngningar att ge ökat värde åt sina insatser i sina afghanska samarbetsparters ögon, men beklagar att medlemsstaterna nästan inte alls stöder kommissionen när den försöker ta fram projekt.

18.  Europaparlamentet har gått igenom de juridiska bestämmelserna för kontroll av det direkta och indirekta gemenskapsbiståndet ingående i de avtal som undertecknats av EU avseende förvaltningen av gemenskapens externa stöd som utbetalas via förvaltningsfonder för flera biståndsgivare och konstaterar att kommissionen förfogar över en tillräcklig juridisk arsenal för att försvara EU:s ekonomiska intressen i Afghanistan och förväntar sig att en förteckning ska upprättas över de typer av regelbrott som observerats på ort och ställe.

19.  Europaparlamentet noterar att Europeiska revisionsrätten också genom tillämpning av samma bestämmelser kan genomföra kontroller hos de berörda internationella organisationerna.

20.  Europaparlamentet påminner slutligen om att både FN-organen och Världsbanken förfogar över välutvecklade styrningssystem som är jämförbara med kommissionens, med specialiserade enheter inom ekonomisk förvaltning, internrevision, kontroller, externrevision, marknadsuppföljning och kampen mot bedrägerier och regelbrott.

21.  Europaparlamentet välkomnar att samarbetet nyligen har förbättrats mellan FN, bland andra internationella organisationer, och EU-institutionerna, när det gäller att övervaka finansieringen av utvecklingssamarbete. Parlamentet uppmanar till ytterligare förbättringar inom den närmaste framtiden.

22.  Europaparlamentet betonar behovet av bättre övervakning av genomförandet av EU:s utvecklingssamarbete. Parlamentet uppmanar FN och andra internationella organisationer som förvaltar EU:s medel att fullt ut samarbeta med Europeiska revisionsrätten, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och FN:s inspektionsenhet.

23.  Europaparlamentet stöder kommissionens ansträngningar för att hjälpa Afghanistan, och välkomnar dess långsiktiga åtagande härvidlag. Parlamentet anser att kommissionen bör arbeta i närmare samarbete med FN och Världsbanken, bland annat i form av ett samarbete mellan kommissionen, Europeiska revisionsrätten, Olaf och relevanta FN-organ, för att se till att det råder insyn i hur dess bidrag till förvaltningsfonderna förvaltas. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att det hålls underrättat på ett adekvat sätt.

24.  Europaparlamentet understryker att bidragsgivarnas verksamhet i Afghanistan måste samordnas bättre under ledning av FN:s biståndsuppdrag i Afghanistan, och anser att kommissionen bör stärka samordningen av bidrag bland medlemsstaterna och på så sätt göra EU:s stöd både mer verkningsfullt och mer synligt.

Rekommendationer
När det gäller det internationella biståndets samordning och synlighet

25.  Europaparlamentet anser att ytterligare insatser är nödvändiga inom området för det internationella biståndet för att stödja genomförandet av den afghanska nationella utvecklingsstrategin och för att stegvis införa en bättre samordning och effektivare metoder i genomförandet av de utvecklingsprioriteringar som afghanerna själva fastställt. Parlamentet insisterar på att myndigheterna i Kabul får sig tilldelade en viktigare roll i genomförandet av utvecklingsprojekt när det gäller bedrägeribekämpningen, i synnerhet genom att förbättra förvaltningen av de offentliga finanserna och utbildningen av revisorer, särskilt i fackministerierna och på lokal nivå.

26.  Europaparlamentet kräver att kommissionen tar itu med de oroande bristerna när det gäller samordningen av EU:s finansiella bistånd till Afghanistan, inte endast mellan medlemsstaterna och kommissionen utan även bland medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en strategi som omfattar givarna och de afghanska myndigheterna, och som är utformad för att förbättra samordningen och kommunikationen mellan dem.

27.  Europaparlamentet understryker hur viktigt det är med givarsamordning i Afghanistan och framför allt att tillvägagångssätten bör harmoniseras genom landsspecifika system. Parlamentet insisterar på att dessa och andra åtgärder i Parisdeklarationen ska genomföras fullt ut i Afghanistan.

28.  Europaparlamentet påminner om att ett effektivt bistånd är en mycket viktig princip för EU:s politik när det gäller utvecklingsbistånd. Parlamentet understryker i detta sammanhang betydelsen av kommissionens program för ett effektivt bistånd och noterar rådets (allmänna frågor och yttre förbindelser) slutsatser som antogs den 26 maj 2008 när det gäller EU-biståndets effektivitet i Afghanistan.

29.  Europaparlamentet har noterat avsikten att överföra medel från kommissionen för grundläggande hälsovård till det afghanska ministeriet för hälsa. Parlamentet betonar att alla ökningar av finansiering som går genom den afghanska regeringen måste åtföljas av kapacitetsuppbyggnad och tydliga kriterier för vad som förväntas, inklusive specifikt stöd till demokratisk samhällsstyrning på lägre nivåer än den statliga.

30.  Europaparlamentet ifrågasätter att medel kanaliseras via den afghanska regeringens centrala budget ("budgetstöd") genom förvaltningsfonder med flera bidragsgivare (MDTF) som uppbär bidrag från gemenskapsbudgeten, när Afghanistan inte ännu anses uppfylla EU:s krav för att få delta direkt i ett budgetstödprogram. Parlamentet anser att när kraven är uppfyllda bör budgetstödet tillhandahållas sektorsvis.

31.  Europaparlamentet framhåller artikel 25.1 b i finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete där det krävs att budgetstödprogrammen ska åtföljas av stöd till partnerländernas insatser för att utveckla den parlamentariska kontrollen och revisionskapaciteten samt för att öka insynen och allmänhetens tillgång till information. Parlamentet påpekar att detta bör ske även när "budgetstödet" tillhandahålls av andra givare än MDTF och betonar den viktiga roll som organisationer i civilsamhället kan spela för kontrollen av sådant budgetstöd.

32.  Europaparlamentet betonar vikten av att man utvärderar gemenskapssamarbetet i Afghanistan enligt kraven i artikel 33 i finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete, att man påbörjar utvärderingarna utifrån solida grunder, att man täcker in samordning mellan givarna och att man även tar upp tidigare verksamheter och resultatkedjor (output, resultat, konsekvenser). Parlamentet anser att man bör använda resultaten från utvärderingarna för att fastställa hur det kommande samarbetet ska utformas.

33.  Europaparlamentet anser det vara av yttersta vikt, med tanke på gemenskapsbiståndets betydelse i förhållande till det totala internationella biståndet, att synligheten förbättras för EU:s insatser, både lokalt och gentemot EU-medborgarna. EU måste spela en privilegierad roll i dialogen, inriktningen och stödet när det gäller beslutsfattandet i förhållande till den afghanska regeringen, de nationella och regionala förvaltningarna och bidragsgivarnas internationella samfund. Parlamentet förväntar sig av kommissionen att en allmän diskussion ska inledas om att direktstödet i framtiden ska förvaltas av de afghanska myndigheterna.

34.  Europaparlamentet uppmanar den afghanska regeringen att säkerställa att den nyligen fastställda nationella handlingsplanen för kvinnorna i Afghanistan (NAPWA) finansieras på tillfredställande sätt och genomförs i samarbete med civilsamhället och kvinnoorganisationerna. Parlamentet uppmanar samtidigt kommissionen att se till att dess jämställdhetsinsatser är transparenta och harmoniseras med de övriga bidragsgivarnas insatser i Afghanistan. Kommissionen uppmanas därför att lägga fram en rapport i vilken man utreder i vilken omfattning jämställdhet mellan könen fram till nu beaktats i planeringen av det totala ekonomiska bistånd som EU beviljat.

När det gäller biståndets prioriterade sektorer

35.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med medlemsstaterna förstärka sina insatsområden för att lösa prioriterade problem som berör det dagliga livet, hälsa, säkerhet och tillgång till offentliga tjänster samt grundutbildning.

36.  Europaparlamentet anser att de prioriteringar som anges i kommissionens landstrategidokument (2007–2013) överensstämmer med det afghanska samhällets behov. Parlamentet betonar behovet att reformera straffrättssystemet, inklusive polisväsendet, rutinerna för fängsligt förvar och domstolsväsendet, se till att de mänskliga rättigheterna respekteras, särskilt när det gäller kvinnor och barn, bekämpa fattigdomen, bland annat genom att främja landsbygdsutvecklingen, samt tackla det allt överskuggande problemet med opiumproduktionen. Parlamentet välkomnar kommissionens avsikt att rikta in sig på styrelseformerna och menar att övergångsstrukturerna för rättssystemet behöver genomgå en nystart i överensstämmelse med den afghanska regeringens handlingsplan för fred, rättvisa och försoning.

37.  Europaparlamentet understryker behovet att utöka utvecklingsbiståndet till Afghanistan och samtidigt se till att det används på ett mer effektivt sätt. Parlamentet betonar än en gång att biståndet bör tjäna till att stärka den inhemska kapaciteten och måste fördelas rättvist över hela landet utifrån en bedömning av de sociala och ekonomiska behov som råder lokalt. Parlamentet har tagit del av de rekommendationer i samma syfte som presenterades vid konferensen i Paris och i rapporten från ACBAR (Agency Coordinating Body for Afghan Relief). Parlamentet uppmanar budgetkontrollutskottet att göra en bedömning av i vilken omfattning anslagen till EU:s polisuppdrag i Afghanistan har använts på ett korrekt och effektivt sätt.

38.  Europaparlamentet uppmärksammar två specifika utmaningar som kräver omedelbara åtgärder, nämligen utvecklingen av jordbruket i syfte att undvika en möjlig humanitär kris som skulle försämra den redan prekära säkerhetssituationen, och utvecklingen av en politik och ett handlingsprogram för att bemöta de allvarliga samhälls- och hälsoproblem som följer av narkotikamissbruk, och som är särskilt inriktade på kvinnor och deras familjer.

När det gäller kontrollen av unionens medel

39.  Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen förstärker sina kontroller av effektiviteten i förvaltningen av unionens ekonomiska bistånd och i synnerhet av kommissionens bidrag till förvaltningsfonderna.

40.  Europaparlamentet begär att kommissionen ska tillhandahålla Europaparlamentet en årlig rapport med en utvärdering av biståndets effektivitet och verkan, en revisionsförklaring som per stödtyp bedömer de finansierade eller samfinansierade verksamheternas laglighet och korrekthet, samt även information om procentantalet kontrollerade utgifter per stödtyp, om de typer av regelbrott som konstaterats och om de åtgärder som vidtagits.

41.  Europaparlamentet påminner om förordning (EG) nr 1073/1999 och insisterar på att alla upplysningar om bedrägerier och allvarliga regelbrott som berör EU-medel skyndsamt ska skickas till OLAF.

42.  Europaparlamentet insisterar på att kommissionen och OLAF ska ta initiativ för att förstärka de operativa kontakterna med Världsbankens Integrity Departement, särskilt inom ramen för finansieringen genom förvaltningsfonderna, och begär att särskild uppmärksamhet ska riktas mot en förbättring av möjligheterna att genomföra fler gemensamma utredningar, eventuellt samordnade med FN:s organ.

43.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över riskerna som den personal som arbetar med utvecklingssamarbete i Afghanistan utsätts för. Att fyra anställda dog i augusti 2008 är ett tydligt exempel på dessa risker. Parlamentet anser att säkerheten för de civila hjälparbetarna äventyras av att det är svårt att särskilja militära och civila aktörer på grund av att man använder militära enheter för återuppbyggnad i utvecklingsarbetet i provinserna. Parlamentet efterlyser därför att en tydlig åtskillnad ska återupprättas mellan militär och civil personal.

44.  Europaparlamentet anser att den försämrade säkerheten medför allvarliga svårigheter för kommissionens delegationspersonal i Kabul och ökar kostnaderna för förvaltningen av genomförandet av de projekt som stöds av kommissionen. Kommissionen anmodas därför att utöka delegationspersonalen så att den i antal och expertis är tillräcklig för att genomföra alla de verifikationer, revisioner och kontroller som behövs, med tanke på den rådande situationen i Afghanistan.

45.  Europaparlamentet begär tillräcklig finansiering av säkerhetskostnaderna i projekt som leds av kommissionen, så att hjälparbetarna skyddas och medel inte avleds av den legitima säkerhetshanteringen från projektens målsättningar och resultat.

46.  Europaparlamentet vill särskilt visa sin uppskattning för det anmärkningsvärda arbete som utförs av kommissionens delegationspersonal i Kabul och begär en avsevärd förstärkning av de befintliga säkerhetsåtgärderna samt även förbättrade arbetsvillkor för personalen.

När det gäller bistånd till utveckling av den afghanska förvaltningens kapacitet

47.  Europaparlamentet välkomnar de afghanska myndigheternas ansträngningar att förbättra sina förvaltnings- och finansieringsmekanismer, vilka kommer att bana väg för afghanskt engagemang, men anser att mer samlade insatser krävs för att denna process ska bli hållbar. Parlamentet understryker behovet för Afghanistans institutioner att driva kampen mot korruption vidare och att införa verkningsfulla handlingsprogram för att förbättra befolkningens sociala situation, livsvillkor, utbildning och hälsa. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt olika sätt att inkludera marginaliserade grupper och kvinnor i beslutsfattandet.

48.  Europaparlamentet anser det mycket viktigt att man ytterligare förstärker de åtgärder och program som syftar till att förbättra styrelseformerna och effektiviteten i den afghanska förvaltningen samt att bekämpa alla former av korruption. Parlamentet noterar de insatser som unionen gjort för att minska korruptionen i den afghanska förvaltningen genom att en del av budgetposten använts för utbildning av och löner till statstjänstemän och anmodar kommissionen att fortsätta sina utbildningsinsatser för tjänstemännen och polisen.

49.  Europaparlamentet begär att utbildningar liknande dem som anordnades av OLAF och EuropeAid för afrikanska statstjänstemän under temat "skydd och optimering av allmänna medel - samarbete mellan nationella och internationella institutioner" ska organiseras i Afghanistan.

50.  Europaparlamentet insisterar på att den afghanska regeringen ger det internationella samfundet en större insyn i fördelningen av skattemedel till provinser, distrikt och lokala myndigheter och ser till att dessa institutioner i högre grad medverkar i genomförandet av den nationella utvecklingspolitiken, samt uppmanar den afghanska regeringen att informera det afghanska parlamentet på ett adekvat sätt om användningen av det internationella biståndet.

51.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna samt den afghanska regeringen att se till att deras program och verksamheter, särskilt på provinsnivå, till fullo samordnas med Afghanistans nationella utvecklingsstrategi och ligger i linje med de åtaganden som samtliga parter gjorde vid Pariskonferensen.

52.  De regionala enheterna för återuppbyggnad och de afghanska säkerhetsstyrkorna har en viktig roll att spela. Icke desto mindre är det en utmaning för ett effektivt bistånd att främja utvecklingen i Afghanistan med hjälp av civilmilitära institutioner. Europaparlamentet efterlyser ett maximalt deltagande av afghanska icke-statliga organisationer och organisationer från civilsamhället samt av den afghanska regeringen och internationella organ.

53.  Europaparlamentet beklagar att förbindelserna mellan icke-statliga aktörer och Afghanistans regering inte alltid är problemfria och betonar att alla ansträngningar bör göras för att förbättra dessa förbindelser. Parlamentet påpekar också behovet av en strikt definition av ideella icke-statliga aktörer på nationell nivå, efter att dessa aktörer har rådfrågats.

54.  Europaparlamentet uppmuntrar varje initiativ som syftar till att öka kontakterna mellan Europaparlamentets interparlamentariska delegationer och Wolesi Jirga och Meshrano Jirga, de två kammarna i det afghanska parlamentet, för att främja goda parlamentariska styrelseformer.

55.  Europaparlamentet erinrar om att det i 2008 års budget tog initiativ till att stödja demokratisk uppbyggnad av parlament i tredjeländer och åtar sig att använda de avsedda resurserna för att stärka det afghanska parlamentets förmåga att stifta lagar, övervaka den verkställande makten och vara fullt representativt för det afghanska folket.

56.  Europaparlamentet betonar att man måste prioritera stödet till utvecklingen av politiska partier samt till intressegrupperingar inom nationalförsamlingen, civilsamhället och medierna. Världssamfundet har en skyldighet att helt eller delvis finansiera valbudgeten och att understödja tillämpningen av alla bestämmelser i landets vallag, inbegripet bestämmelserna om prövning av kandidater.

57.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och den afghanska regeringen att inför de kommande president- och parlamentsvalen som förrättas i Afghanistan 2009 och 2010 fortsättningsvis uppmuntra och finansiera insatser som syftar till att ge kvinnor egenmakt, särskilt på landsbygden, detta med tanke på att det i det senaste provinsrådsvalet inte fanns tillräckligt med kvinnliga kandidater för att fylla de 124 platser som var vikta för kvinnor i provinsråden.

58.  Europaparlamentet anser att kommissionen ska öka medlen avsedda för kampen mot narkotikahandeln och rekommenderar att givarsamfundet gör allt det kan för att produktionen av ersättningsgrödor för narkotika ska göra det möjligt för producenterna att få tillfredsställande löner, så att odlingen av opiumvallmo slutgiltigt upphör.

59.  Europaparlamentet påminner om sin rekommendation till rådet av den 25 oktober 2007 om opiumproduktion för medicinska ändamål i Afghanistan(6), där rådet uppmanades att motsätta sig användningen av desinfektion som ett sätt att utrota vallmoodlingar i Afghanistan inom ramen för integrerade utvecklingsprogram och att ge sitt stöd till en diskussion om möjligheterna för och genomförbarheten av ett vetenskapligt pilotprojekt för "Vallmo för medicin".

o
o   o

60.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till regeringen och parlamentet i Islamiska republiken Afghanistan.

(1) Antagna texter, P6_TA(2008)0337.
(2) Antagna texter, P6_TA(2008)0133.
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(4) EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.
(5) EUT L 378, 27.12.2006, s. 41.
(6) EUT C 263 E, 16.10.2008, s. 651.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy