Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2504(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0051/2009

Debatter :

PV 14/01/2009 - 8
CRE 14/01/2009 - 8

Omröstningar :

PV 15/01/2009 - 6.3
CRE 15/01/2009 - 6.3

Antagna texter :

P6_TA(2009)0025

Antagna texter
PDF 118kWORD 38k
Torsdagen den 15 januari 2009 - Strasbourg
Situationen i Gazaremsan
P6_TA(2009)0025RC-B6-0051/2009

Europaparlamentets resolution av den 15 januari 2009 om situationen i Gazaremsan

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Mellanöstern, särskilt resolutionerna av den 16 november 2006 om situationen i Gazaremsan(1), av den 12 juli 2007 om Mellanöstern(2), den 11 oktober 2007 om den humanitära situationen i Gaza(3) och av den 21 februari 2008 om situationen i Gaza(4),

–   med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 242 av den 22 november 1967 (S/RES/242 (1967)), 338 av den 22 oktober 1973 (S/RES/338 (1973))och 1860 av den 8 januari 2009 (S/RES/1860 (2009)),

–   med beaktande av den fjärde Genèvekonventionen av den 12 augusti 1949 angående skydd för civilpersoner under krigstid,

–   med beaktande av uppskjutandet av omröstningen om samtycke till ytterligare medverkan från Israels sida i EG-programmen,

–   med beaktande av uttalandet från Europeiska unionen av den 30 december 2008 om situationen i Mellanöstern,

–   med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 27 december 2008 inledde Israel en militär offensiv i Gaza såsom svar på Hamas raketattacker i södra Israel sedan Hamas tog kontrollen över remsan och efter sammanbrottet för eldupphöret och vägran att förnya överenskommelsen om eldupphör.

B.  Enligt de senaste rapporterna har hittills ungefär tusen människor i Gaza dödats under Israels militäroperation, många av dem barn och kvinnor, och tusentals människor har skadats och hus, skolor och andra viktiga civila infrastrukturer förstörts, till följd av den israeliska arméns användning av militär styrka.

C.  Gränsövergångarna till och från Gaza har varit stängda i 18 månader och embargot på transporter av människor och varor har påverkat det dagliga livet för invånarna och ytterligare förlamat ekonomin i Gazaremsan och begränsat reella förbättringar av läget på Västbanken. Embargot i Gazaremsan utgör en kollektiv bestraffning som strider mot internationell humanitär rätt.

D.  Att förbättra levnadsvillkoren för palestinierna i Gazaremsan och på Västbanken, återuppliva fredsprocessen och inrätta fungerande palestinska institutioner i Gaza är nyckelaspekter i insatserna för att nå en rättvis och varaktig fred mellan israeler och palestinier.

E.  Europeiska unionens betydande ekonomiska stöd till palestinierna har spelat en viktig roll i försöken att förhindra en humanitär katastrof i Gazaremsan och på Västbanken. Europeiska unionen fortsätter, bland annat genom FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNWRA), att tillhandahålla humanitärt bistånd i Gazaremsan.

1.  Europaparlamentet välkomnar att FN:s säkerhetsråd den 8 januari 2009 antog resolution 1860 och beklagar att varken Israel eller Hamas hittills har tillmötesgått FN:s begäran om ett slut på fientligheterna. Europaparlamentet efterlyser ett omedelbart och bestående eldupphör som bör inkludera ett stopp för Hamas raketangrepp på Israel liksom ett slut på Israels militäraktion i Gaza.

2.  Europaparlamentet instämmer i behovet av att snarast, såsom begärs i FN:s säkerhetsråds resolution 1860, vidta arrangemang och garantier i Gaza för att upprätthålla ett varaktigt eldupphör, som samtidigt innebär att de israeliska trupperna dras tillbaka, att gränsövergångarna varaktigt återöppnas, att blockaden upphävs och att olaglig smugglingsverksamhet med vapen och ammunition förhindras.

3.  Europaparlamentet uppmanar till en framförhandlad vapenvila som garanteras av en mekanism, inrättad av det internationella samfundet och samordnad av kvartetten och Arabförbundet, som skulle kunna inkludera en multinationell närvaro, i enlighet med ett tydligt mandat, i syfte att återupprätta säkerheten och säkra respekten för eldupphöret för människorna i Israel och i Gaza, med särskild hänvisning till övervakningen av gränsen mellan Egypten och Gaza, vilket medför en viktig roll för Egypten. Parlamentet uppmanar rådet att öka sina påtryckningar för att stoppa det pågående våldet. Parlamentet uppmuntrar de diplomatiska ansträngningar som hittills gjorts av det internationella samfundet, särskilt av Egypten och Europeiska unionen.

4.  Europaparlamentet är chockerat över den civila befolkningens lidande i Gaza. Europaparlamentet beklagar djupt att särskilt civila mål och FN-mål har träffats under angreppen. Parlamentet uttrycker medkänsla med den civilbefolkning som drabbats av våldet i Gaza och i södra Israel.

5.  Europaparlamentet begär kraftfullast att de israeliska myndigheterna ska tillåta att humanitärt stöd och bistånd obehindrat får tillträde till Gazaremsan och att garantera kontinuerliga och adekvata leveranser av bistånd genom de humanitära korridorerna. Parlamentet uppmanar de israeliska myndigheterna att tillåta internationell press att följa händelserna på ort och ställe.

6.  Europaparlamentet uppmanar Israel att uppfylla sina skyldigheter enligt internationell rätt och internationell humanitär rätt. Hamas uppmanas att upphöra med raketattackerna och ta sitt eget ansvar genom att engagera sig i en politisk process som syftar till att återuppta dialogen mellan palestinierna och bidra till den pågående förhandlingsprocessen.

7.  Europaparlamentet efterfrågar en starkare och enhetligare politisk inställning från Europeiska unionens sida och uppmanar rådet att ta tillfället i akt och samarbeta med den nya amerikanska regeringen för att få slut på konflikten genom ett avtal baserat på tvåstatslösningen, med syftet att bygga upp en ny fredlig regional säkerhetsstruktur i Mellanöstern.

8.  Europaparlamentet betonar den stora betydelsen av förnyade ansträngningar till försoning mellan alla parter i det palestinska samhället på grundval av avtalet i Mecka av den 8 februari 2007, vilket innebar att tidigare överensstämmelser skulle accepteras, inbegripet Israels rätt att existera. Parlamentet understryker i detta sammanhang behovet av en ständig geografisk förbindelse mellan, och en fredlig och varaktig politisk återförening av, Gazaremsan och Västbanken.

9.  Europaparlamentet betonar att enbart verkliga framsteg mot fred och väsentliga förbättringar på ort och ställe på Västbanken och i Gaza kan stärka den palestinska myndighetens legitimitet.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, EU:s höge representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, kvartettens särskilda sändebud till Mellanöstern, den palestinska myndighetens president, det palestinska lagstiftande rådet, Israels regering, Knesset, Egyptens regering och parlament samt Arabförbundets generalsekreterare.

(1) EUT C 314 E, 21.12.2006, s. 324.
(2) OJ C 175 E, 10.7.2008, s. 579.
(3) EUT C 227 E, 4.9.2008, s. 138.
(4) Antagna texter: P6_TA(2008)0064.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy