Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2688(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0033/2009

Ingivna texter :

B6-0033/2009

Debatter :

PV 14/01/2009 - 12
CRE 14/01/2009 - 12

Omröstningar :

PV 15/01/2009 - 6.4
CRE 15/01/2009 - 6.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0026

Antagna texter
PDF 133kWORD 50k
Torsdagen den 15 januari 2009 - Strasbourg
Situationen i Afrikas horn
P6_TA(2009)0026B6-0033/2009

Europaparlamentets resolution av den 15 januari 2009 om situationen på Afrikas horn

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om länderna på Afrikas horn,

–   med beaktande av rapporten från utvecklingsutskottets delegation till Afrikas horn som utvecklingsutskottet godkände den 8 december 2008,

–   med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Olösta gränskonflikter mellan Etiopien och Eritrea och mellan Eritrea och Djibouti är till skada för freden och säkerheten på Afrikas horn. Situationen i Somalia har förvärrats till den grad att den idag utgör en av världens värsta humanitära och säkerhetsmässiga kriser. Situationen i Somalia utgör ett allvarligt riskmoment för säkerheten i regionen.

B.  Etiopien och Eritrea fick slut på ett krig länderna emellan genom att underteckna de av internationella medlare utarbetade Algeravtalen. Dessa innebar upprättande av såväl ett fredsbevarande FN-uppdrag (UNMEE) som en gränskommission ("Ethiopia-Eritrea Boundary Commission", EEBC). Skillnader återstår dock mellan parterna när det gäller hur avtalen ska tillämpas och om gränskommissionens beslut. UNMEE tvingades avsluta sitt uppdrag den 31 juli 2008 eftersom Eritrea reste hinder för dess genomförande och eftersom Etiopien vägrade att tillämpa gränskommissionens beslut i fråga om det omtvistade Badmeområdet.

C.  I juni 2008 blossade våldet upp vid Ras Doumeira på gränsen mellan Eritrea och Djibouti varvid 35 människor miste livet och dussintals skadades. Den 12 juni 2008 uppmanade FN:s säkerhetsråd båda parter att ingå ett vapenstillestånd och att dra tillbaka sina respektive trupper till de ställningar de hade innan konflikten blossade upp. Läget är idag lugnt men med tanke på det korta avstånd som skiljer de båda styrkorna finns det en risk att våldsamheter bryter ut på nytt.

D.  Den 29 oktober 2008 utsattes det etiopiska handelskontoret, en FN-förläggning och presidentens palats i Somalilands huvudstad Hargeysa för självmordsbombattacker, och samtidigt utsattes Bossasso i den somaliska regionen Puntland för attacker för vilka ett flertal individer har arresterats.

E.  En ny förhandlingsrunda inleddes i Djibouti i november 2008 som resulterade i att representanter för den federala övergångsregeringen (TFG) i Somalia respektive oppositionsalliansen för Somalias återbefrielse (ARS-D) undertecknade en överenskommelse om att dela makten, varvid båda parter offentligt gav sitt stöd till upprättandet av en undersökningskommission med uppdrag att undersöka brott mot de mänskliga rättigheterna i Somalia.

F.  Vid en konferens i Nairobi den 29 oktober 2008 med representanter för de federala övergångsinstitutionerna och ledamöter av det federala övergångsparlamentet antog den mellanstatliga utvecklingsmyndigheten (Igad) en sjupunktsplan till stöd för fredsprocessen i Somalia samt inrättade en mekanism för att övervaka dess tillämpning.

G.  Sedan november 2008 har Etiopien gradvist dragit tillbaka sina trupper från Mogadishu och från övriga platser i Somalia där de fortfarande är närvarande. Afrikanska unionens insatsstyrka i Somalia (AMISOM), vars verksamhetsområde sedan mars 2007 i praktiken begränsats till Mogadishu, kommer nu att bli ensam kvar.

H.  Under fyra år har det inte lyckats Somalias federala övergångsregering att bilda en regering med bred förankring. Som följd av president Abdullahis avgång nyligen finns det en reell risk för nya sammandrabbningar mellan rivaliserande grupper.

I.  Sjöröveri utgör ännu ett allvarligt säkerhetshot i regionen kring Afrikas horn. Det räcker inte med militära insatser för att förhindra piratdåden utan detta förutsätter framför allt framsteg när det gäller att främja fred och utveckling och lägga grunden till en fungerande statsförvaltning i Somalia. Som en följd av piratdåden har världslivsmedelsprogrammet (WFP) tvingats avbryta sina livsmedelsleveranser till Somalia, vilket har lett till att den redan prekära humanitära situationen i landet har förvärrats ytterligare.

J.  Den 8 december 2008 inledde EU sitt marina ESFP-uppdrag EU NAVFOR Somalia (eller uppdrag Atalanta) med uppgift att skydda såväl WFP:s sjötransporter som andra handelsfartyg som trafikerar rutterna utanför Somalia kust.

K.  Misslyckandet med att tillämpa det omfattande fredsavtal som ingåtts mellan norra och södra Sudan kan få till följd att landet delas vilket troligtvis skulle leda till en militär konflikt om hur oljefyndigheter i gränsområdet i sin tur ska delas. Om landet delas skulle det troligtvis sönderfalla helt och hållet, med krav på oberoende i såväl Darfur som landets östra del och med sammandrabbningar mellan olika etniska grupper påskyndade och med inblandning av grannländer som Eritrea.

L.  Djibouti står fortfarande inför enorma utmaningar och situationen i landet börjar bli kritisk som följd av den globala livsmedelskrisen. Den etiopiska regionen Somali, eller Ogaden, lider av svår torka, och det av regeringen kontrollerade livsmedelsbiståndet till regionens befolkning når inte fram trots de framsteg som WFP nyligen gjort i denna region när det gäller leveranser av livsmedelsbistånd, eftersom förseningar fortsätter att uppstå som följd av kravet på tillstånd från de militära myndigheterna för att resa i den somaliska regionen.

M.  Situationen i samtliga länder på Afrikas horn vad gäller mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen, demokrati och förvaltning har under många år varit en källa till oro för EU. Det finns trovärdiga rapporter om att godtyckliga arresteringar, tvångsarbete, tortyr och misshandel av fångar, förföljelse av journalister och politiskt förtryck förekommer i regionen.

N.  Bland de brott mot de mänskliga rättigheterna som begåtts i Somalia ska räknas kidnappningen av två katolska nunnor från Italien, Maria Teresa Olivero och Caterina Giraudo.

O.  Det för oppositionspartierna mycket ofördelaktiga system med majoritetsval som användes vid 2008 års parlamentsval utgör ett orosmoment i Djibouti, där oppositionspartiet rörelsen för demokratisk förnyelse (MRD) förbjöds i juli 2008 efter att helt omotiverat anklagats för att stödja ett eritreanskt angrepp på Djibouti, medan ledare för den fackliga organisationen Djiboutis arbetarunion/Djiboutis allmänna arbetarunion (UDT/UGTD) ännu inte har återfått sina arbeten efter att ha avskedats på grund av sin fackliga verksamhet.

P.  Inom frivilligorganisationer och oppositionsgrupper finns en rädsla för vad man uppfattar som en växande myndighetskontroll och för de inskränkningar i de politiska friheterna som den presslagstiftning och den lag om partiregistrering som nyligen har antagits i Etiopien innebär. Den lag om frivilligorganisationer ("Proclamation for the Registration and Regulation of Charities and Societies") som har antagits av den etiopiska regeringen och ratificerats av landets parlament riskerar att allvarligt begränsa verksamheten för de internationella och etiopiska organisationer som arbetar för att främja jämlikhet, rättvisa, mänskliga rättigheter och konfliktlösning.

Regional säkerhet

1.  Europaparlamentet uppmanar Etiopien att formellt stödja gränskommissionens gränsdragning mellan Eritrea och Etiopien medelst kartangivelser såsom slutlig och bindande. Parlamentet uppmanar Eritreas regering att gå med på att inleda en dialog med Etiopien om att inleda tillbakadragandet av trupper från gränsområdet och påbörja den fysiska gränsmarkeringen i enlighet med gränskommissionens beslut, liksom att normalisera förbindelserna mellan de två länderna och i samband med det åter öppna gränsen för handel. Parlamentet uppmanar det internationella samfundet och EU att utöva påtryckningar på båda parter för att de ska komma förbi det nuvarande dödläget.

2.  Europaparlamentet uppmanar rådet att utse en särskild representant/särskilt EU-sändebud till regionen kring Afrikas horn.

3.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att, inom ramen för det regionala politiska partnerskapet för fred, säkerhet och utveckling på Afrikas horn, fortsätta sina ansträngningar för att identifiera projekt av gemensamt intresse som skulle kunna ligga till grund för ett fungerande samarbete mellan Eritrea och Etiopien, exempelvis inom områdena för energiförsörjning, gränsöverskridande handel och hamntransitering.

4.  Europaparlamentet uppmanar Eritreas regering att ompröva sitt beslut att inställa sitt medlemskap i Igad. Parlamentet uppmanar Afrikanska unionens och Igads ledarskap att fortsätta att involvera Eritrea och att uppmuntra landets regering att åter medverka i de försök till samarbete som inletts på regional och subregional nivå.

5.  Europaparlamentet uppmanar Eritreas regering att gå med på att inbjuda, tillsammans med Djiboutis regering, en oberoende undersökningsdelegation med uppdrag att kasta ljus över situationen i Ras Doumeira. Parlamentet uppmanar båda sidor att sätta sin lit till dialog och diplomatiska medel för att återupprätta förbindelserna länderna emellan.

6.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att fortsatt stödja institutionsbyggandet i Somalia, tillämpningen av fredsavtalet med Djibouti och Igads ansträngningar i fredsprocessen. Parlamentet anser att AMISOM bör förstärkas och att en stabiliseringsstyrka i FN-regi bör sättas in så snart de politiska och säkerhetsmässiga förutsättningarna tillåter det.

7.  Europaparlamentet fördömer den ökning av angrepp riktade mot biståndsarbetare som har skett under de senaste månaderna och som har allvarligt försvårat biståndsarbetet och bidragit till att försämra den humanitära situationen i Somalia ytterligare. Parlamentet uppmanar FN:s samordnare av humanitära frågor i Somalia att vid sidan om fredsprocessen i Djibouti förhandla om tillträde för humanitärt bistånd, område för område, påskynda livsmedelsleveranserna och lindra den mycket svåra humanitära situationen.

8.  Europaparlamentet understryker att det i spåret av Europeiska unionens och det internationella samfundets medverkan i att uppnå en överenskommelse mellan nord och syd i Sudan är det viktigt att fortsätta ansträngningarna för att se till att den tillämpas och att fortsätta att utöva de påtryckningar som detta kräver. Europaparlamentet uppmanar därför rådet och det internationella samfundet att utvidga sitt stöd för tillämpningen av det omfattande fredsavtal mellan norra och södra Sudan och att se till att FN:s och Afrikanska unionens uppdrag i Darfur (UNAMID) finns på plats i full styrka.

9.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att fortsatt stödja Igad och dess ansträngningar för att utarbeta en integrationsplan för regionen samt att stärka institutionerna i regionen.

Livsmedelssäkerhet och utveckling

10.  Europaparlamentet uppmanar Eritreas regering att närmare samarbeta med internationella organisationer för att bedöma situationen vad gäller landets livsmedelssäkerhet och därigenom kunna göra målinriktade insatser i god tid.

11.  Europaparlamentet uppmanar Eritreas regering att ge kommissionen obehindrat tillträde till projekt som finansieras av kommissionen samt att visa större öppenhet för tekniskt bistånd inom ramen för gemensamt överenskomna projekt och program. Regeringen uppmanas även att ändra lagen om frivilligorganisationer genom att lätta på de finansiella kraven på frivilligorganisationer som vill bedriva utvecklingsverksamhet i Eritrea.

12.  Europaparlamentet uppmanar Etiopiens regering att ge humanitära organisationer fullt tillträde till regionen Somali (Ogaden) samt att skapa de förutsättningar som krävs för att biståndet ska kunna nå de tilltänkta mottagarna runtom i regionen.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genom EU:s regionala politiska partnerskap för fred, säkerhet och utveckling fortsätta att stödja regionala lösningar på gränsöverskridande utmaningar, inte minst frågan om förvaltningen av vattenresurser och dess avgörande betydelse för livsmedelssäkerheten.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kontrollera att inga av dess biståndsprogram, inbegripet pengar för arbete-programmet ("cash for work"), involverar någon form av tvångsarbete.

Mänskliga rättigheter, demokrati och god förvaltning

15.  Europaparlamentet uppmanar Eritreas regering att offentligt redogöra för var fängslade personer befinner sig och för deras hälsotillstånd och att antingen åtala och omedelbart ställa inför rätta alla politiska fångar och fängslade journalister eller omgående och villkorslöst släppa dem fria.

16.  Europaparlamentet uppmanar Eritreas regering att visa full respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, inbegripet föreningsfrihet, yttrandefrihet, mediernas frihet och samvetsfrihet.

17.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över att den svensk-eritreanska journalisten Dawit Isaak fortfarande sitter fängslad i Eritrea, trots att han sedan sin arrestering i september 2001 aldrig har ställts inför rätta, och kräver att han och övriga fängslade journalister omgående frisläpps.

18.  Europaparlamentet uppmanar EU att ompröva sitt förhållningssätt till Eritrea om inga framsteg görs för att uppfylla de grundläggande villkoren i Cotonouavtalet (artikel 9), särskilt vad avser centrala människorättsärenden (Internationella rödakorskommittés tillträde till fångar, frisläppande av G-11-fångarna).

19.  Europaparlamentet uppmanar Somalias federala övergångregering att fördöma kidnappningen av de två katolska nunnorna från Italien och att vidta åtgärder för att påskynda deras frigivande och förhindra ytterligare kidnappningar.

20.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Djibouti att skydda oppositionspartiernas och de oberoende människorättsorganisationernas politiska rättigheter, och därmed till fullo garantera pressfriheten, föreningsfriheten och yttrandefriheten. Parlamentet understryker att en meningsfull dialog måste inledas mellan regeringen och oppositionen i syfte att anpassa vallagen så att de befintliga partierna säkras en mer rättvis representation i landets parlament. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Djibouti att låta oppositionspartiet MRD återuppta sin verksamhet samt se till att alla ledare för den fackliga organisationen UDT/UGTD som avskedats på grund av facklig verksamhet återfår sina anställningar.

21.  Europaparlamentet uppmanar Djiboutis regering att vidta åtgärder för att se till att de fackliga organisationernas rättigheter åtnjuter bättre skydd i lag och i praktiken i enlighet med respektive grundläggande ILO-konventioner.

22.  Europaparlamentet beklagar att det etiopiska parlamentet har ratificerat lagen om frivilligorganisationer ("Proclamation for the Registration and Regulation of Charities and Societies"). Parlamentet kräver att lagen ändras i avgörande mening så att grundläggande principer om de mänskliga rättigheterna garanteras. Parlamentet anser att lagen bör tillämpas utan begränsningar, och insisterar på att kommissionen övervakar dess tillämpning.

23.  Europaparlamentet uppmanar de etiopiska myndigheterna att se över presslagen och lagen om partiregistrering liksom valkommissionens sammansättning för att se till att oppositionspartiernas politiska rättigheter garanteras. Parlamentet uppmanar de etiopiska myndigheterna att undersöka de påstådda trakasserier och godtyckliga arresteringar som drabbat oppositionen och samhällsorganisationer samt ställa de ansvariga inför rätta.

24.  Europaparlamentet uttrycker sin bestörtning över att Birtukan Midekssa, ledare för oppositionspartiet Unity for Democracy Justice (UDJ), har fängslats, och kräver att hon omgående och villkorslöst friges.

25.  Europaparlamentet uppmanar de etiopiska myndigheterna att utan dröjsmål och i enlighet med landets lagar och förordningar handlägga den begäran om registrering som inlämnats av den etiopiska nationella lärarföreningen (NTA) samt att upphöra att förfölja dess medlemmar.

26.  Europaparlamentet uppmanar regeringarna i Etiopien, Eritrea och Djibouti samt rådet att i enlighet med artikel 8 samt bilaga VII i det reviderade Cotonouavtalet tillsamman enas om att fördjupa den politiska dialogen om mänskliga rättigheter, demokratiska principer och rättsstatsprincipen, och därvid även ta upp till diskussion ovannämnda frågor, i syfte att fastställa referensvärden, uppnå mätbara resultat och göra praktiska framsteg.

27.  Europaparlamentet noterar att val ska hållas i Sudan år 2009 men konstaterar dels att de lagar som begränsar individens, de politiska partiernas och mediernas yttrande- och föreningsfrihet, och som är oförenliga med såväl det omfattande fredsavtalet som den nationella interimskonstitutionen, ännu inte har ändrats, dels att en nationell människorättskommission ännu inte har upprättats. Parlamentet understryker att en nödvändig förutsättning för att skapa en miljö där fria och rättvisa val kan hållas är att dessa lagar återkallas och ersätts med lagstiftning i överensstämmelse med det omfattande fredsavtalet och den nationella interimskonstitutionen samt att en nationell människorättskommission upprättas.

o
o   o

28.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, medlemsstaternas regeringar, ordföranden för Afrikanska unionens kommission, den tjänstgörande talmannen vid Afrikanska unionen församling, Afrikanska unionens generalsekretare, det panafrikanska parlamentet, Igadländernas regeringar och parlament samt den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens båda ordförande.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy