Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2503(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0028/2009

Rozpravy :

PV 14/01/2009 - 13
CRE 14/01/2009 - 13

Hlasování :

PV 15/01/2009 - 6.5
CRE 15/01/2009 - 6.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0027

Přijaté texty
PDF 222kWORD 61k
Čtvrtek, 15. ledna 2009 - Štrasburk
Strategie EU vůči Bělorusku
P6_TA(2009)0027RC-B6-0028/2009

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2009 o strategii EU vůči Bělorusku

Evropský parlament,

—  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Bělorusku, zejména na usnesení ze dne 9. října 2008 o situaci v Bělorusku po parlamentních volbách, které se konaly dne 28. září 2008 (1),

—  s ohledem na prohlášení předsednictví jménem Evropské unie ke společnému postoji Rady 2008/844/SZBP ze dne 10. listopadu 2008, kterým se mění společný postoj 2006/276/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska(2),

—  s ohledem na závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (GAERC) ze dne 13. října 2008 o Bělorusku, jež ruší zákaz politických kontaktů s běloruskými orgány a na dobu šesti měsíců pozastavují zákaz vydávání víz pro běloruské představitele, včetně prezidenta Alexandra Lukašenka,

—  s ohledem na výroční zprávu o lidských právech 2008, kterou předložila Rada dne 27. listopadu 2008 (14146/2/2008),

—  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 3. prosince 2008 o iniciativě východního partnerství (KOM(2008)0823),

—  s ohledem na závěrečnou zprávu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), mise Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) pro sledování průběhu voleb, ze dne 27. listopadu 2008 o parlamentních volbách v Bělorusku konaných dne 28. září 2008,

—  s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že Rada ve výše uvedených závěrech ze dne 13. října 2008 potvrdila, že doufá v postupné obnovení vztahů s Běloruskem a že je připravena s běloruskými orgány a ostatními politickými silami v zemi navázat dialog s cílem podpořit skutečný pokrok směrem k demokracii a dodržování lidských práv,

B.   vzhledem k tomu, že v zájmu podpory dialogu s běloruskými orgány a přijetí pozitivních opatření k posílení demokracie a dodržování lidských práv Rada rozhodla pozastavit na období šesti měsíců cestovní omezení, která přijala vůči některým běloruským vládním úředníkům, s výjimkou osob zapojených do zmizení, k nimž došlo v letech 1999 a 2000, a s výjimkou předsedy ústřední volební komise, s tím, že tato lhůta může být prodloužena,

C.   vzhledem k tomu, že v reakci na pozitivní kroky Běloruska již Komise s touto zemí zahájila intenzivní dialog v oblastech jako je energetika, životní prostředí, celní politika, doprava či bezpečnost potravin a potvrdila, že je připravena rozsah těchto technických rozhovorů, které jsou pro obě strany prospěšné, dále rozšířit,

D.   vzhledem k tomu, že mise OBSE/ODIHR pro sledování průběhu voleb ve své závěrečné zprávě uvedla, že volby, které dne 28. září 2008 proběhly v přísně kontrolovaném prostředí s prakticky neviditelnou volební kampaní a byly poznamenány nedostatečnou průhledností během sčítání hlasů a shromažďování výsledků z různých volebních místností, nakonec nesplnily mezinárodně uznávané demokratické normy; vzhledem k tomu, že předsedkyně ústřední volební komise Lidziya Jarmošinová přiznala, že volbám konaným v září 2008 se nedostalo "ze strany evropských partnerů plného a bezvýhradného uznání z hlediska souladu s mezinárodními normami", a že tudíž nebylo dosaženo "hlavního cíle" voleb,

E.   vzhledem k tomu, že Komise zahájila "iniciativu východního partnerství", která má vést k užší spolupráci s řadou východoevropských zemí, mezi něž se řadí také Bělorusko, ovšem s podmínkou, že tato země splní určitá kritéria týkající se demokracie, dodržování lidských práv a právního státu,

F.   vzhledem k tomu, že běloruský ministr zahraničních věcí Sjarhej Martynav prohlásil, že "Bělorusko hodnotí účast v iniciativě východního partnerství pozitivně", a dodal, že Bělorusko má v úmyslu se do této iniciativy zapojit,

G.   vzhledem k tomu, že běloruské orgány uložily opozičnímu aktivistovi Aljaksandru Barazenkovi za jeho úlohu při demonstraci v lednu 2008 trest "omezení svobody" v délce trvání jednoho roku,

H.   vzhledem k tomu, že běloruské orgány upírají stále většímu počtu protestantských a římskokatolických kněží a řeholnic právo vykonávat kazatelskou a katechetickou činnost,

1.   vítá rozhodnutí běloruských orgánů zaregistrovat hnutí "Za svobodu", které vede bývalý kandidát na běloruského prezidenta Aljaksandr Milinkevič; vyjadřuje naději, že běloruská vláda zlepší podmínky vztahující se na registraci a činnost dalších nevládních skupin, včetně politických stran a organizace zabývající se problematikou lidských práv "Naša vjasna";

2.   vítá rozhodnutí běloruských orgánů umožnit tisk a distribuci dvou nezávislých novin "Narodnaja volja" a "Naša niva"; zároveň připomíná, že na registraci stále čeká 13 nezávislých novin; vítá rozhodnutí běloruské vlády projednat mezinárodní normy týkající se internetových sdělovacích prostředků a konzultovat tyto otázky s Běloruským svazem novinářů; věří, že budou vytvořeny vhodné podmínky také pro činnost dalších nezávislých sdělovacích prostředků v Bělorusku, včetně možností pro reklamu;

3.   bere na vědomí, že Bělorusko je připraveno podrobně jednat o doporučeních OBSE/ODIHR týkajících se zlepšení volebního zákona; domnívá se, že ze strany Běloruska se jedná o důležitý a povzbuzující krok do budoucna, a netrpělivě očekává jeho rychlé provedení, jakož i další opatření, která budou naplňovat očekávání EU;

4.   vítá, že v Bělorusku byli propuštěni političtí vězni, ale vyjadřuje hluboké politování nad tím, že Aljaksandr Kazulin, Sjarhej Parsjukevič a Andrej Kim nepožívají všech práv, které běloruským občanům zaručuje Ústava Běloruské republiky, a kritizuje skutečnost, že řada dalších aktivistů je nadále vystavována různým formám omezení svobody, včetně Aljaksandra Barazenky, jenž byl po několik týdnů zadržován ve vazbě při čekání na soudní proces kvůli své účasti na demonstraci, která se konala v lednu roku 2008;

5.   vítá rozhodnutí běloruských orgánů dočasně odvolat zákaz cestování pro řadu obětí černobylské katastrofy, a umožnit jim tak účastnit se odpočinkových a ozdravných pobytů, a doufá, že bude v této otázce nalezeno dlouhodobé strukturální řešení; naléhá na české předsednictví, aby dosažení dohody s běloruskými orgány na úrovni EU, která by dětem z Běloruska umožnila cestovat do kteréhokoliv členského státu EU, jež tyto ozdravné pobyty organizují, učinilo jednou ze svých priorit;

6.   připomíná, že mají-li se významně zlepšit vztahy Běloruska s EU, měla by tato země: 1. zůstat zemí, v níž nejsou političtí vězni, 2. zaručit sdělovacím prostředkům svobodu projevu, 3. pokračovat ve spolupráci s OBSE na reformě volebního zákona, 4. zlepšit podmínky pro činnost nevládních organizací a 5. zaručit svobodu shromažďování a politického sdružování;

7.   naléhavě vyzývá běloruskou vládu, aby dodržovala lidská práva a

   a) provedla nezbytně nutné změny v běloruském trestním zákoníku zrušením článků 367, 368 a 369–1, a zejména článku 193, které bývají často zneužívány jako prostředek represe;
   b) v případě studentů vyloučených za svůj občanský postoj z univerzit, kteří jsou nuceni pokračovat ve studiu v zahraničí, upustila od zastrašování trestním stíháním, včetně stíhání za vyhýbání se vojenské službě v Bělorusku;
   c) odstranila všechny překážky, které brání řádné registraci nevládních organizací v Bělorusku; zrušila zákaz využívání soukromých bytů jako adres pro účely registrace neziskových sdružení; znovu zvážila nutnost prezidentského dekretu č. 533 ze dne 23. října 2007, jenž upravuje využívání kancelářských prostor a zařízení nevládními organizacemi a politickými stranami;
   d) lépe zacházela s národnostními menšinami a více je respektovala, včetně uznání zákonně zvoleného orgánu Svazu Poláků v Bělorusku vedeného Angelikou Borysovou, kultury, církví, vzdělávacího systému a historického a materiálního dědictví;
  

s cílem ukončit dobrovolnou izolaci země od zbytku Evropy a výrazně zlepšit vztahy mezi EU a Běloruskem;

8.   zdůrazňuje, že součástí procesu postupného obnovení kontaktů s Běloruskem musí být demokratická opozice;

9.   vyzývá Radu a Komisi, aby přijaly další opatření směřující k liberalizaci postupů udělování víz běloruským občanům, neboť takové kroky jsou nezbytně nutné pro splnění hlavního cíle politiky EU vůči Bělorusku, kterým je zintenzivnit kontakty mezi lidmi, jež poté umožní demokratizaci této země; důrazně je v této souvislosti vyzývá, aby zvážily, do jaké míry by bylo možné snížit poplatky za udělování víz běloruským občanům, kteří cestují do schengenského prostoru, a zjednodušit postup jejich získávání;

10.   vyzývá Radu a Komisi, aby zvážily selektivní uplatňování evropského nástroje sousedství a partnerství(3) a evropského nástroje pro lidská práva a demokracii(4) na Bělorusko a poskytly větší podporu běloruské občanské společnosti, aby vyzvaly běloruskou vládu, aby na znamení dobré vůle a změny k lepšímu umožnila běloruské "Evropské univerzitě humanitních věd" přemístit zákonným způsobem své sídlo z vilniuského exilu (Litva) zpět do Běloruska a obnovit zde činnost za podmínek vhodných pro svůj další rozvoj v Minsku, aby poskytly finanční podporu nezávislé běloruské televizní stanici Belsat a aby požádaly běloruskou vládu, aby Belsat v Bělorusku oficiálně zaregistrovala;

11.   vyzývá v této souvislosti Radu a Komisi, aby zvážily přijetí opatření na zlepšení podnikatelského prostředí, obchodu, investic, energetické a dopravní infrastruktury a přeshraniční spolupráce mezi EU a Běloruskem s cílem přispět k zajištění dobrých životních podmínek a prosperity běloruských občanů a ke zvýšení jejich možností komunikovat s EU a do EU svobodně cestovat;

12.   vyzývá Radu a Komisi, aby zvážily účast Evropské investiční banky na investici do projektu týkajícího se běloruské infrastruktury pro tranzit energie; zdůrazňuje význam zapojení evropských společností do privatizačního procesu v Bělorusku;

13.   vyzývá běloruské orgány, aby v průběhu budování nové jaderné elektrárny přísně dodržovaly mezinárodní bezpečnostní normy a požadavky; vyzývá Bělorusko, aby ratifikovalo dodatkový protokol dohody o komplexních zárukách Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE); vyzývá Komisi, aby sledovala, jak Bělorusko plní doporučení MAAE a požadavky Úmluvy o jaderné bezpečnosti a Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, i to, jaké účinky by mohl mít provoz jaderné elektrárny na sousední členské státy EU, a aby o tom Parlamentu a členským státům podávala zprávy;

14.   vyslovuje politování nad rozhodnutími běloruských orgánů, které během několika posledních let opakovaně odmítly udělit vstupní víza poslancům Evropského parlamentu a národních parlamentů; vyzývá běloruské orgány, aby nevytvářely další překážky, které by jeho delegaci pro vztahy s Běloruskem znemožňovaly návštěvu této země;

15.   vítá dosavadní postoj běloruských orgánů, které navzdory ohromnému nátlaku neuznaly jednostranná prohlášení nezávislosti vydaná Jižní Osetií a Abcházií;

16.   odsuzuje skutečnost, že Bělorusko je jedinou zemí v Evropě, kde dosud existuje trest smrti, který je v rozporu s hodnotami uznávanými OSN;

17.   vyzývá běloruské orgány, aby dodržovaly svobodu náboženského vyznání; odsuzuje skutečnost, že dochází k opakovanému vyhošťování evropských občanů, včetně kněží, z Běloruska, což odporuje procesu budování důvěry mezi touto zemí a EU;

18.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, parlamentům a vládám členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, parlamentním shromážděním OBSE a Rady Evropy, sekretariátu Společenství nezávislých států a parlamentu a vládě Běloruska.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2008)0470.
(2) Úř. věst.L 300, 11.11.2008, s. 56.
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 ze dne 24. října 2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství (Úř. věst. L 310, 9.11.2006, s. 1).
(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení nástroje pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě (Úř. věst. L 386, 29.12.2006, s.1).

Právní upozornění - Ochrana soukromí