Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/2503(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0028/2009

Debatai :

PV 14/01/2009 - 13
CRE 14/01/2009 - 13

Balsavimas :

PV 15/01/2009 - 6.5
CRE 15/01/2009 - 6.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0027

Priimti tekstai
PDF 265kWORD 59k
Ketvirtadienis, 2009 m. sausio 15 d. - Strasbūras
ES strategija dėl Baltarusijos
P6_TA(2009)0027RC-B6-0028/2009

2009 m. sausio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES strategijos dėl Baltarusijos

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Baltarusijoje, ypač į 2008 m. spalio 9 d. rezoliuciją dėl padėties Baltarusijoje po 2008 m. rugsėjo 28 d. vykusių parlamento rinkimų(1),

–   atsižvelgdamas į Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės Europos Sąjungos vardu pateiktą pareiškimą dėl 2008 m. lapkričio 10 d. Tarybos bendrosios pozicijos 2008/844/BUSP, pagal kurį iš dalies keičiama Bendroji pozicija 2006/276/BUSP dėl ribojamųjų priemonių taikymo kai kurių Baltarusijos pareigūnų atžvilgiu(2),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 13 d. Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybos išvadas dėl Baltarusijos, pagal kurias numatoma atšaukti draudimą palaikyti politinius ryšius su Baltarusijos valdžios institucijomis ir šešiems mėnesiams sustabdyti draudimą išduoti vizas Baltarusijos valdžios pareigūnams, įskaitant prezidentą A. Lukašenką,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 27 d. paskelbtą metinę Tarybos ES žmogaus teisių padėties 2008 m. ataskaitą (14146/2/2008),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 3 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Rytų partnerystės iniciatyvos (COM(2008)0823),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 27 d. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro 2008 m. rugsėjo 28 d. Baltarusijos parlamento rinkimų stebėjimo misijos baigiamąją ataskaitą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį,

A.   kadangi Taryba savo minėtose 2008 m. spalio 13 d. išvadose patvirtino, kad tikisi laipsniškai atnaujinti santykius su Baltarusija ir kad, siekdama puoselėti realią pažangą demokratijos stiprinimo ir pagarbos žmogaus teisėms srityse, yra pasirengusi dalyvauti rengiant dialogą su Baltarusijos valdžios institucijomis bei su kitų šalies politinių jėgų atstovais,

B.   kadangi Taryba, siekdama skatinti dialogą su Baltarusijos valdžios institucijomis ir patvirtinti aiškias priemones, skirtas demokratijai ir pagarbai žmogaus teisėms stiprinti, nusprendė šešiems mėnesiams atšaukti nustatytus kelionės apribojimus kai kuriems Baltarusijos valdžios pareigūnams, išskyrus asmenis, susijusius su 1999 m. ir 2000 m. dingimais, ir Centrinės rinkimų komisijos pirmininką, nors šie apribojimai ir gali būti atnaujinti,

C.   kadangi Komisija, reaguodama į teigiamus veiksmus, kurių ėmėsi Baltarusija, jau įsitraukė į aktyvesnį dialogą su šia šalimi energetikos, aplinkos, muitų, transporto ir maisto saugos srityse bei patvirtino savo pasirengimą dar labiau plėtoti šias abiem šalims naudingas technines derybas,

D.   kadangi ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rinkimų stebėjimo misijos baigiamojoje ataskaitoje nurodyta, kad, nors 2008 m. rugsėjo 28 d. rinkimuose, kurie vyko griežtai kontroliuojamoje aplinkoje, t. y. nesurengus faktiškai jokios viešos rinkimų kampanijos, neužtikrinus pakankamo skaidrumo skaičiuojant balsus ir sumuojant įvairių balsavimo punktų rezultatus, pastebėta keletas palankių tendencijų, vis dėlto jie neatitiko tarptautiniu mastu pripažintų demokratijos standartų; kadangi Centrinės rinkimų komisijos pirmininkė Lidziya Yarmoshyna patvirtino, kad 2008 m. rugsėjo mėn. rinkimai Europos partnerių nebuvo pripažinti kaip visiškai ir besąlygiškai atitinkantys tarptautinius standartus, taigi svarbiausio rinkimų tikslo nepasiekta,

E.   kadangi Komisija, siekdama stiprinti bendradarbiavimą su Rytų Europos valstybėmis, įskaitant Baltarusiją, jei tik pastaroji šalis atitiks specifinius kriterijus, susijusius su demokratija, pagarba žmogaus teisėms ir teisinės valstybės principams, pradėjo vykdyti Rytų partnerystės iniciatyvą,

F.   kadangi Baltarusijos užsienio reikalų ministras Syarhei Martynau paskelbė, kad Baltarusija teigiamai vertina dalyvavimą palaikant Rytų partnerystės iniciatyvą, ir pridūrė, kad Baltarusija ketina dalyvauti,

G.   kadangi Baltarusijos valdžios institucijos skyrė opozicijos aktyvistui Aleksandrui Barazenkai vienų metų laisvės apribojimo bausmę už dalyvavimą 2008 m. sausį surengtoje demonstracijoje,

H.   kadangi, nors Baltarusijoje didėja protestantų ir Romos katalikų dvasininkų skaičius, Baltarusijos valdžios institucijos nesuteikia jiems teisės atlikti dvasininko pareigas, t. y. skelbti tikėjimo žodį ir jo mokyti,

1.   palankiai vertina Baltarusijos valdžios institucijų sprendimą užregistruoti judėjimą "Už laisvę", kuriam vadovauja buvęs kandidatas į Baltarusijos prezidentus Aleksandras Milinkevičius; tikisi, kad Baltarusijos valdžios institucijos pagerins kitų nevyriausybinių grupių, taip pat politinių partijų ir žmogaus teisių organizacijos "Nasha Viasna", registracijos tvarką ir darbą reglamentuojančias sąlygas;

2.   teigiamai vertina Baltarusijos valdžios institucijų sprendimą leisti spausdinti ir platinti du nepriklausomus laikraščius "Narodnaia Volia" ir "Nasha Niva"; taip pat pažymi, kad 13 nepriklausomų laikraščių vis dar laukia registracijos; palankiai vertina Baltarusijos Vyriausybės sprendimą diskutuoti tarptautinių interneto žiniasklaidos standartų tema ir šiais klausimais konsultuotis su Baltarusijos žurnalistų asociacija; tikisi, kad ir kitoms Baltarusijos nepriklausomos žiniasklaidos priemonėms bus sudarytos tinkamos darbo sąlygos, įskaitant galimybę reklamuotis;

3.   atkreipia dėmesį į Baltarusijos pasirengimą išsamiai aptarti ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rekomendacijas dėl rinkimų įstatymo tobulinimo; mano, kad tai svarbus ir padrąsinamas Baltarusijos sprendimas, todėl tikisi, kad jis bus sklandžiai įgyvendintas ir kad bus imtasi tolesnių veiksmų, kurie pateisins ES lūkesčius;

4.   teigiamai vertina Baltarusijos politinių kalinių išlaisvinimą, tačiau apgailestauja, kad Aleksandrui Kazulinui, Sergejui Parsiukevičiui ir Andrejui Kimui neužtikrintos visos teisės, kurios Baltarusijos piliečiams numatytos pagal Baltarusijos Respublikos Konstituciją, be to, kritiškai vertina tai, kad kai kuriems kitiems aktyvistams taikomi įvairūs laisvės apribojimai, pvz., Aleksandras Barazenka buvo sulaikytas keletui savaičių ir teismo už dalyvavimą 2008 m. sausio mėn. demonstracijoje laukė nelaisvėje;

5.   teigiamai vertina Baltarusijos valdžios institucijų sprendimą laikinai atšaukti daugumai Černobylio katastrofos aukų taikytą draudimą keliauti, kad šie asmenys galėtų dalyvauti poilsio ir reabilitacijos programose, ir tikisi, kad ilgainiui bus rastas konstruktyvus sprendimas; ragina ES pirmininkaujančią Čekijos Respubliką teikti pirmenybę deryboms dėl ES lygmens susitarimo su Baltarusijos valdžios institucijomis, pagal kurį vaikai galėtų keliauti iš Baltarusijos į bet kurią ES valstybę narę, rengiančią šias reabilitacijos programas;

6.   nurodo, kad Baltarusija, siekdama iš esmės pagerinti santykius su ES, turėtų: 1) užkirsti kelią asmenų kalinimui dėl jų politinių pažiūrų, 2) užtikrinti žiniasklaidai žodžio laisvę, 3) toliau bendradarbiauti su ESBO rinkimų įstatymo reformavimo klausimu, 4) pagerinti nevyriausybinių organizacijų (NVO) darbo sąlygas ir 5) užtikrinti teisę į susirinkimų laisvę ir į laisvę burtis į politines asociacijas;

7.   ragina Baltarusijos vyriausybę gerbti žmogaus teises ir imtis šių veiksmų:

   a) atlikti labai svarbius Baltarusijos baudžiamojo kodekso pakeitimus, t. y. panaikinti 367 ir 368 straipsnius, taip pat 369 straipsnio 1 dalį, ypač 193 straipsnį, kurių nuostatomis dažnai piktnaudžiaujama numatant represines priemones,
   b) negrasinti studentams, kurie dėl savo pilietinės pozicijos pašalinti iš universitetų ir priversti tęsti studijas užsienyje, jog jie bus persekiojami baudžiamąja tvarka, įskaitant už karinės prievolės Baltarusijoje vengimą,
   c) pašalinti visas kliūtis, dėl kurių NVO negali būti tinkamai užregistruotos Baltarusijoje; panaikinti draudimą naudoti privačių butų adresus ne pelno asociacijoms registruoti; persvarstyti 2007 m. spalio 23 d. Prezidento dekretą Nr. 533, pagal kurį reglamentuojama NVO ir politinėms partijoms taikoma biuro įrangos naudojimo tvarka,
   d) atsižvelgti į tautines mažumas ir jas gerbti, taip pat pripažinti Angelikos Borys vadovaujamą teisėtai išrinktą Lenkų sąjungos valdybą, mažumų kultūras, maldos namus, švietimo sistemas ir istorinio bei materialinio paveldą,
  

ir nutraukti pačios šalies susikurtą izoliaciją Europoje bei iš esmės pagerinti ES ir Baltarusijos santykius;

8.   pabrėžia, kad demokratinė opozicija taip pat privalo dalyvauti laipsniškai atnaujinant santykius su Baltarusija;

9.   ragina Tarybą ir Komisiją imtis tolesnių veiksmų siekiant liberalizuoti vizų išdavimo Baltarusijos piliečiams tvarką, kadangi šie veiksmai itin svarbūs norint pasiekti pagrindinius ES politikos tikslus Baltarusijos atžvilgiu, t. y. stiprinti žmonių savitarpio ryšius ir savo ruožtu skatinti šalies demokratinimo procesą; todėl ragina Tarybą ir Komisiją svarstyti galimybes mažinti vizų išdavimo mokestį į Šengeno erdvę įvažiuojantiems Baltarusijos piliečiams ir supaprastinti jų išdavimo tvarką;

10.   ragina Tarybą ir Komisiją svarstyti galimybę pasirinktinai taikyti Baltarusijos atžvilgiu Europos kaimynystės ir partnerystės(3) , taip pat Europos žmogaus teisių ir demokratijos priemones(4) ir taip dar labiau remti Baltarusijos pilietinę visuomenę; ragina Tarybą ir Komisiją kreiptis į Baltarusijos Vyriausybę su prašymu parodyti gerą valią ir imtis teigiamų permainų ir leisti į Baltarusiją teisėtai grąžinti Baltarusijos Europos humanitarinį universitetą, kuris šiuo metu veikia užsienyje, Vilniuje (Lietuva); ragina įsteigti šį universitetą tinkamomis sąlygomis ir sudaryti jam sąlygas tęsti veiklą Minske; ragina suteikti finansinę pagalbą nepriklausomam Baltarusijos televizijos kanalui "Belsat" ir kreiptis į Baltarusijos Vyriausybę su prašymu oficialiai registruoti kanalą "Belsat" Baltarusijoje;

11.   taigi ragina Tarybą ir Komisiją svarstyti priemones, skirtas verslo aplinkai, prekybai, investicijoms, energetikos ir transporto infrastruktūrai ir tarptautiniam ES ir Baltarusijos bendradarbiavimui gerinti, ir prisidėti prie Baltarusijos piliečių gerovės ir klestėjimo bei sudaryti jiems sąlygas palaikyti ryšius su Europos Sąjunga ir joje nevaržomai keliauti;

12.   ragina Tarybą ir Komisiją svarstyti Europos investicijų banko dalyvavimo investuojant į Baltarusijos energijos tranzito infrastruktūrą galimybę; pabrėžia Europos įmonių dalyvavimo Baltarusijos privatizacijos procese svarbą;

13.   ragina Baltarusijos valdžios institucijas statant naują atominę jėgainę vadovautis griežtais tarptautiniais saugos standartais ir reikalavimais; ragina Baltarusiją ratifikuoti Visapusiškų saugos garantijų susitarimo su Tarptautine atominės energijos agentūra (TATENA) papildomą protokolą; ragina Komisiją stebėti, kaip Baltarusija laikosi TATENA rekomendacijų ir Branduolinės saugos konvencijos bei Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties reikalavimų, ir apie tai pranešti Europos Parlamentui ir valstybėms narėms, taip pat informuoti apie poveikį, kurį veikianti atominė jėgainė galėtų daryti kaimynystėje esančioms ES valstybėms narėms;

14.   apgailestauja, kad per pastaruosius kelerius metus Baltarusijos valdžios institucijos keletą kartų atsisakė išduoti Baltarusijos vizas Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų nariams; ragina Baltarusijos valdžios institucijas nesudaryti papildomų kliūčių Europos Parlamento delegacijai ryšiams su Baltarusija lankytis šioje šalyje;

15.   palankiai vertina tai, kad Baltarusijos valdžios institucijos iki šiol nepripažino vienašališkai paskelbtos Abchazijos ir Pietų Osetijos nepriklausomybės, nors buvo labai spaudžiamos tai padaryti;

16.   smerkia tai, kad Baltarusija yra vienintelė Europos valstybė, kurioje tebevykdoma mirties bausmė, o tai prieštarauja JT vertybėms;

17.   ragina Baltarusijos valdžios institucijas gerbti religijos laisvę; smerkia tai, kad iš Baltarusijos nuolat išsiunčiami Europos piliečiai, įskaitant dvasininkus, o tai prieštarauja ES vykstančiam pasitikėjimo ugdymo procesui;

18.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) ir Europos Tarybos parlamentinėms asamblėjoms, Nepriklausomų Valstybių Sandraugos sekretoriatui bei Baltarusijos Parlamentui ir Vyriausybei.

(1) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0470.
(2) OL L 300, 2008 11 11, p. 56.
(3) 2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1638/2006, išdėstantis bendrąsias nuostatas, kurios nustato Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę (OL L 310, 2006 11 9, p. 1).
(4) 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1889/2006, įsteigiantis demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonę (OL L 386, 2006 12 29, p. 1).

Teisinė informacija - Privatumo politika