Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2508(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0036/2009

Rozpravy :

PV 15/01/2009 - 10.1
CRE 15/01/2009 - 10.1

Hlasování :

PV 15/01/2009 - 11.1

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0029

Přijaté texty
PDF 212kWORD 49k
Čtvrtek, 15. ledna 2009 - Štrasburk
Írán: případ Širín Ebadi
P6_TA(2009)0029RC-B6-0036/2009

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2009 o Íránu: případ Širín Ebadi

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o Íránu, zejména na usnesení týkající se lidských práv,

-   s ohledem na třetí meziparlamentní setkání mezi Evropským parlamentem a Mažlisem (parlamentem Íránské islámské republiky), které se konalo v Bruselu ve dnech 4. a 5. listopadu 2008, a na zprávu o tomto setkání,

-   s ohledem na prohlášení předsednictví Rady jménem Evropské unie ze dne 22. prosince 2008 týkající se uzavření Centra na ochranu lidských práv, které vedla právnička a nositelka Nobelovy ceny za mír z roku 2003 Širín Ebadi, ze strany íránské policie,

-   s ohledem na prohlášení předsednictví Rady ze dne 31. prosince 2008 o výhružkách, kterým je Širín Ebadi vystavena,

-   s ohledem na prohlášení generálního tajemníka Organizace spojených národů ze dne 3. ledna 2009 týkající se zastrašování a pronásledování Širín Ebadi a její bezpečnosti a ochrany,

-   s ohledem na předchozí rezoluce Valného shromáždění OSN, zejména na rezoluci č. 63/191 ze dne 18. prosince 2008 o situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice,

-   s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 1. října 2008 o situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice,

-   s ohledem na deklaraci Spojených národů o obráncích lidských práv přijatou dne 9. prosince 1998,

-   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv (UDHR), na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, jichž je Írán smluvní stranou,

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že se celková situace v oblasti lidských práv v Íránu od roku 2005 neustále zhoršuje ve všech oblastech a ohledech, zejména pokud jde o uplatňování občanských práv a politických svobod, a to nehledě na to, že se Írán na základě nejrůznějších mezinárodních nástrojů v této oblasti zavázal k podpoře a ochraně lidských práv a základních svobod,

B.   vzhledem k tomu, že dne 21. prosince 2008 íránská policie uzavřela Centrum na ochranu lidských práv, které vedla Širín Ebadi, protože připravovalo oslavu 60. výročí UDHR,

C.   vzhledem k tomu, že dne 29. prosince 2008 byla prohledána kancelář Širín Ebadi v Teheránu a byly zabaveny dokumenty a počítače; vzhledem k tomu, že dne 1. ledna 2009 před jejím domem a kanceláří demonstrovaly nepřátelsky naladěné davy, které skandovaly hesla namířená proti ní, strhly tabuli označující její advokátní kancelář a pomalovaly budovu sprejem,

D.   vzhledem k množícím se důkazům, že intenzivnější pronásledování Širín Ebadi ze strany íránských orgánů je důsledkem jejích kontaktů s úředníky OSN pro lidská práva a toho, že ve zprávě OSN ze dne 2. října 2008 o situaci v oblasti lidských práv v Íránu použili informace získané v jejím centru,

E.   vzhledem k tomu, že poté, co se Širín Ebadi rozhodla převzít obhajobu sedmi členů vedení baháizmu, kteří byli společně zatčeni v květnu 2008, jí bylo vyhrožováno smrtí; vzhledem k tomu, že Centrum na ochranu lidských práv protestovalo také proti tomu, že orgány brání studentům v přístupu na univerzity,

F.   vzhledem k tomu, že v srpnu 2008 oficiální íránská tisková agentura (IRNA) rozšířila nepravdivé informace o tom, že dcera Širín Ebadi Narges Tavasolianová přestoupila na baháizmus, což je tvrzení, které může mít vážné důsledky, protože zastánci baháizmu jsou v Íránu tvrdě pronásledováni,

G.   vzhledem k tomu, že členové dalšího významného centra na ochranu lidských práv v Íránu, Organizace pro lidská práva v Kurdistánu, jsou ze strany úřadů pronásledováni stejně tvrdě a nacházejí se pod neustálou hrozbou zatčení; vzhledem k tomu, že jeho zakladatel Muhammad Sádik Kábúdvand byl odsouzen k deseti letům vězení na základě obvinění, že "tím, že založil Organizaci pro lidská práva v Kurdistánu, ohrožuje národní bezpečnost",

H.   vzhledem k tomu, že vláda a orgány Íránu mají jasně danou povinnost chránit zastánce lidských práv; a vzhledem k tomu, že se ve výše uvedené Deklaraci OSN o zastáncích lidských práv, kterou Valné shromáždění OSN přijalo na základě konsenzu v roce 1998, uvádí, že státy "přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění ochrany [zastánců lidských práv] před násilím, výhružkami, odplatou, diskriminací de iure nebo de facto, nátlakem nebo jinou svévolnou činností", jež je důsledkem jejich legitimního úsilí o podporu lidských práv, ze strany příslušných orgánů,

1.   důrazně odsuzuje represe, pronásledování a výhružky vůči Širín Ebadi a uzavření Centra na ochranu lidských práv v Teheránu a vyjadřuje své vážné znepokojení nad zesíleným pronásledováním obránců lidských práv v Íránu; poukazuje na to, že razie, kterou íránské bezpečnostní složky podnikly v teheránském Centru na ochranu lidských práv, je součástí rozsáhlejšího pokusu o umlčení íránské komunity obránců lidských práv;

2.   vyjadřuje své vážné znepokojení nad tím, že pokračující perzekuce, výhružky a útoky proti Širín Ebadi vedou nejen k ohrožení její bezpečnosti, ale také k ohrožení íránských občanských aktivistů a obránců lidských práv;

3.   zdůrazňuje, že uzavření Centra na ochranu lidských práv je nejen útokem proti Širín Ebadi a  obráncům lidských práv v Íránu, ale také útokem na celou mezinárodní komunitu zastánců lidských práv, v níž je Širín Ebadi vlivnou a vedoucí členkou;

4.   naléhavě žádá íránské orgány, aby ukončily represe, pronásledování a výhrůžky vůči Širín Ebadi, a zajistily tak její bezpečnost a ochranu, a aby povolily znovuotevření Centra na ochranu lidských práv; vyzývá íránské orgány, aby umožnily nerušené fungování Centra na ochranu lidských práv, Organizace pro lidská práva v Kurdistánu a dalších organizací na ochranu lidských práv;

5.   vyzývá íránské orgány, aby dostály svým mezinárodním závazkům v oblasti lidských práv, konkrétně aby dodržovaly právo na pokojné shromažďování zakotvené v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech, který Írán podepsal a ratifikoval;

6.   opakovaně vyjadřuje znepokojení nad pronásledováním a vězněním íránských občanů, kteří se zasazují o ochranu lidských práv a vystupují proti trestu smrti, přičemž jsou často obviňováni z tzv. aktivit v rozporu s národní bezpečností; vyzývá Írán, aby ukončil pronásledování, zastrašování a perzekuci politických odpůrců a obránců lidských práv mj. tím, že propustí svévolně uvězněné osoby a osoby uvězněné na základě jejich politických názorů, a aby ukončil beztrestnost v případech porušování lidských práv;

7.   co nejdůrazněji odsuzuje tři případy ukamenování, které se odehrály v Mašhadu koncem prosince 2008, jak potvrdil mluvčí justice, a vyzývá íránské orgány, aby dodržovaly vyhlášené moratorium a urychleně přijaly právní předpisy, které by zakazovaly tento krutý trest;

8.   vyjadřuje vážné znepokojení nad zhoršujícím se zdravotním stavem Muhammada Sádika Kábúdvanda, k němuž došlo od jeho uvěznění; považuje ho za vězně svědomí a vyzývá k jeho okamžitému a bezpodmínečnému propuštění a k tomu, aby mu byla poskytnuta lékařská péče;

9.   hluboce lituje metodu zákazu studia, která se stále používá proti studentům s cílem potrestat je za organizování veřejných diskuzí, a vyzývá orgány, aby propustily osoby zatčené při příležitosti posledních oslav národního dne studentů dne 6. prosince 2008 na univerzitě v Šírázu;

10.   apeluje na íránské orgány, aby dodržovaly požadavek vlády na respektování náboženských menšin a urychleně propustily vedoucí představitele baháizmu – Fariba Kamalabádího, Džamaluddína Chandžáního, Afífa Naeimiho, Saída Rasaieho, Mahvaše Sabeta, Behrúza Taakkoliho a Vahída Tizfáma –, kteří byli uvězněni pouze na základě své víry;

11.   naléhavě žádá Radu a Komisi, aby pokračovaly ve zkoumání situace v oblasti lidských práv v Íránu a v první polovině roku 2009 Parlamentu předložily komplexní zprávu v této věci a aby i nadále upozorňovaly na konkrétní případy porušování lidských práv;

12.   zdůrazňuje, že možné uzavření dohody o spolupráci a obchodu mezi Íránem a EU v budoucnu závisí také na tom, zda bude dosaženo podstatného zlepšení v oblasti dodržování lidských práv v Íránu;

13.   žádá, aby s ohledem na výše uvedené obavy předsednictví Rady a diplomatická zastoupení členských států v Íránu neprodleně přijaly společné kroky;

14.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Radě OSN pro lidská práva, vedoucímu představiteli justice Íránu a vládě a parlamentu Íránské islámské republiky.

Právní upozornění - Ochrana soukromí