Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2509(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0037/2009

Debatter :

PV 15/01/2009 - 10.2
CRE 15/01/2009 - 10.2

Omröstningar :

PV 15/01/2009 - 11.2

Antagna texter :

P6_TA(2009)0030

Antagna texter
PDF 115kWORD 36k
Torsdagen den 15 januari 2009 - Strasbourg
Guinea
P6_TA(2009)0030RC-B6-0037/2009

Europaparlamentets resolution av den 15 januari 2009 om statskuppen i Guinea

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 23 december 2008, dagen efter president Lansana Contés frånfälle, grep en grupp officerare makten.

B.  Lansana Conté hade själv, då han var officer, gripit makten med våld 1984 i samband med att hans företrädare president Sékou Touré avled och suttit kvar vid makten i 24 år.

C.  Försvarsmakten bör inte ha någon plats att fylla i olika länders styre.

D.  Nationalförsamlingens mandatperiod upphörde för två år sedan och sedan dess har det inte hållits några val till den.

E.  Det är bara Guineas folk och dess folkvalda företrädare som har rätt att bestämma om Guineas framtid i politiskt, ekonomiskt och socialt hänseende, och de två år som militärjuntan föreslagit för att man ska hinna ordna med val är en alltför lång tid.

F.  Statskuppen har fördömts av Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap (Ecowas) och Afrikanska unionen, som beslutat om tillfällig uteslutning av Guinea.

G.  De huvudsakliga oppositionspartierna och grupperingarna mellan olika fackföreningar, som legat bakom strejkerna i juni 2006 och januari 2007 har noterat statskuppen, men nationalförsamlingens talman vädjar om att grundlagsenliga förhållanden ska återställas.

H.  Enligt Världsbanken har varannan invånare i Guinea högst 1 USD om dagen att leva på och inkomsten per capita har sedan landet blivit självständigt bara gått nedåt, fastän landet är rikt på vatten och mineraltillgångar.

I.  "Transparency International" har klassat Guinea som ett av de mest korrumperade länderna i Afrika.

J.  Statskuppen inträffade i ett läge med försämrade ekonomiska och sociala förhållanden. Den bästa garanten för att demokratin ska slå rot är utveckling.

K.  I flera av Guineas städer har det hållits upprepade demonstrationer mot de fördyrade levnadskostnaderna och bristen på baslivsmedel.

L.  Ur synvinkel av de mänskliga rättigheterna framstår framlidne president Lansana Contés tid vid makten som mycket skrämmande, med bland annat överdrivna insatser av maktmedel mot civila från militärens och polisens sida, godtyckliga frihetsberövanden och frihetsberövanden utan rättslig prövning, angrepp på yttrandefriheten.

M.  Det är nödvändigt att fullt ut beakta de förslag som politiska partier, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället lagt fram om hur man kan gå vidare med en nationell dialog som tar sikte på en fredlig och demokratisk övergång samt på en tidtabell för presidentval och val till nationalförsamlingen.

N.  De beslut som fattats och de utnämningar som gjorts av militärjuntan, framför allt på regeringsnivå, bryter mot de grundläggande reglerna för en rättsstat.

O.  Kabiné Komara, som tidigare beklätt en ansvarsfull post inom Afrikanska import-exportbanken, har utnämnts till premiärminister och han finns med på den förteckning över personer som fackföreningarna i samband med händelserna i februari 2007 uppfört på förslag till premiärministerposten.

P.  Militära och civila personer i ansvarsfull ställning har godtyckligt arresterats.

1.  Europaparlamentet fördömer att en grupp officerare gripit makten och uppmanar till att det inom några månader, i samverkan med Afrikanska unionen och Ecowas och med stöd av EU, ska förrättas val till nationalförsamlingen samt presidentval och att dessa val ska vara fria och öppna och följa internationella normer samt äga rum under en civil övergångsregerings överinseende.

2.  Europaparlamentet efterlyser en nationell dialog inom Guinea där alla politiska partier, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället ska delta och som ska bana väg för en övergång till demokrati.

3.  Europaparlamentet uppmanar juntan att respektera åsikts-, yttrande- och föreningsfriheten, också rätten att hålla fredliga sammankomster, såsom de kommit till uttryck i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

4.  Europaparlamentet fördömer att militärer och civila arresterats och berövats sin frihet utan att anklagas för något och begär att de omedelbart ska försättas på fri fot om inga allvarliga anklagelser kan göras gällande mot dem.

5.  Europaparlamentet noterar de politiska utfästelser som gjorts av dem som nu styr Guinea, framför allt om att korruptionen radikalt ska bekämpas och ett öppet och demokratiskt styre införas i Guinea och önskar att dessa utfästelser infrias.

6.  Europaparlamentet lyckönskar Afrikanska unionen och Ecowas för att de beslutat att utesluta Guinea så länge som landet inte har en demokratiskt vald regering och ett demokratiskt valt parlament,

7.  Europaparlamentet vill att det med stöd av artiklarna 8 och 96 i Cotonou-avtalet inleds en politisk dialog mellan EU och den övergångsregim som gripit makten i Guinea.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vara beredd att frysa allt annat bistånd än humanitär hjälp och livsmedelsbistånd och se efter om man kunde tillgripa målinriktade sanktioner mot de som gripit makten med våld, om det inte sker någon övergång till demokrati.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen, FN:s säkerhetsråd, Afrikanska unionens institutioner, Ecowas och den gemensamma parlamentariska församlingen AVS-EU och till myndigheterna i Guinea.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy