Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2210(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0478/2008

Předložené texty :

A6-0478/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 03/02/2009 - 6.3
CRE 03/02/2009 - 6.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0034

Přijaté texty
PDF 298kWORD 64k
Úterý, 3. února 2009 - Štrasburk
Volná příroda v Evropě
P6_TA(2009)0034A6-0478/2008

Usnesení Evropského parlamentu z 3. února 2009 o volné přírodě v Evropě (2008/2210(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na směrnici Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků(1) (směrnice o ptácích),

-   s ohledem na směrnici Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin(2) (směrnice o stanovištích),

-   s ohledem na ekologickou síť zvláštních oblastí ochrany Evropské unie, která byla vytvořena na základě obou výše uvedených směrnic a která se nazývá "Natura 2000",

-   s ohledem na výsledek devátého zasedání konference smluvních stran (COP 9) Úmluvy o biologické rozmanitosti,

-   s ohledem na zprávu č. 3/2008 Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) nazvanou "Evropské lesy – stav lesních ekosystémů a jejich udržitelné využívání",

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0478/2008),

A.   vzhledem k tomu, že účinná ochrana a v případě nutnosti obnova posledních oblastí volné přírody v Evropě je zásadním předpokladem pro to, aby byl do roku 2010 zastaven úbytek biologické rozmanitosti,

B.   vzhledem k tomu, že cíle zastavit úbytek biologické rozmanitosti do roku 2010 nebude dosaženo a že jsou již znatelné sociální a hospodářské dopady úbytku biologické rozmanitosti a zhoršení ekosystémových služeb,

C.   vzhledem k tomu, že Evropská unie by měla stavět na stávajících úspěšných projektech, jako je Natura 2000, a pro období po roce 2010 vypracovat nový rámec politiky v oblasti biologické rozmanitosti, který bude výrazně posílený a ambiciózní,

D.   vzhledem k tomu, že směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích poskytují pevný funkční rámec pro ochranu přírody, včetně oblastí volné přírody, před škodlivými vlivy,

E.   vzhledem k tomu, že cíle politiky Evropské unie v oblasti biologické rozmanitosti a cíle směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích ještě zdaleka nebyly řádně začleněny do odvětvových politik, jako jsou politiky v oblasti zemědělství, regionálního rozvoje, energií nebo dopravy,

F.   vzhledem k tomu, že mnohé oblasti volné přírody jsou důležitými zásobárnami uhlíku a jejich ochrana je podstatná jak z hlediska biologické rozmanitosti, tak z hlediska ochrany klimatu,

G.   vzhledem k tomu, že obzvláště závažnou hrozbou pro oblasti volné přírody je dopad invazních nepůvodních druhů na biologickou rozmanitost, neboť invazní druhy v nich často není možné odhalit včas a před tím, než se podniknou příslušné kroky, tak mohou vzniknout značné ekologické a hospodářské škody,

Definice a zmapování

1.   vyzývá Komisi, aby definovala volnou přírodu; tato definice by měla postihnout aspekty, jako jsou ekosystémové služby, hodnota z hlediska zachování životního prostředí, změna klimatu a udržitelné využívání;

2.   vyzývá Komisi, aby pověřila EEA a další příslušné evropské orgány, aby zmapovaly oblasti volné přírody v Evropě s cílem zjistit současný stav výskytu, míru biologické rozmanitosti a rozšíření dosud nedotčených oblastí, i těch, kde je lidská činnost minimální (rozdělených podle hlavních typů stanovišť na lesní, sladkovodní a mořské oblasti volné přírody);

3.   vyzývá Komisi, aby vypracovala studii o významu a přínosu ochrany volné přírody; tato studie by se především měla zabývat otázkami ekosystémových služeb, mírou biologické rozmanitosti v oblastech volné přírody, přizpůsobením se změně klimatu a udržitelným přírodním cestovním ruchem;

Rozvoj oblastí volné přírody

4.   vyzývá Komisi, aby vytvořila strategii EU pro volnou přírodu v souladu se směrnicí o ptácích a směrnicí o stanovištích, aby přitom zaujala ekosystémový přístup, určila ohrožené druhy a biotopy a stanovila priority;

5.   vyzývá Komisi a členské státy, aby se věnovaly rozvoji oblastí volné přírody; zdůrazňuje, že je třeba poskytnout zvláštní finanční prostředky na omezování fragmentace volné přírody, pečlivé řízení při obnově oblastí volné přírody, vytvoření mechanismů a programů náhrad, osvětovou činnost, budování porozumění a na to, aby se do sledování a měření příznivého stavu zachování druhů a stanovišť zavedla koncepce vztahující se k volné přírodě, jako je např. úloha neřízených přírodních procesů a strukturálních prvků, které z nich vyplývají; domnívá se, že tato činnost by měla být prováděna ve spolupráci s místním obyvatelstvem a ostatními zúčastněnými stranami;

Podpora

6.   vyzývá Komisi a členské státy, aby ve spolupráci s místními nevládními organizacemi, příslušnými subjekty a místním obyvatelstvem propagovaly význam volné přírody;

7.   vyzývá členské státy, aby zahájily a podporovaly informační kampaně, jejichž cílem je zvyšovat povědomí široké veřejnosti o volné přírodě a její důležitosti, a pěstovat poznatek, že ochrana biologické rozmanitosti je slučitelná s hospodářským růstem a zaměstnaností;

8.   vyzývá členské státy, aby si mezi sebou vyměňovaly zkušenosti s osvědčenými postupy a získanými poznatky vztahujícími se k oblastem volné přírody tím, že shromáždí klíčové evropské odborníky s cílem prozkoumat koncepci volné přírody v Evropské unii a začlenit volnou přírodu do evropské agendy;

9.   vyzývá Komisi a členské státy, aby s ohledem na důkladně zdokumentované škody, které na mnoha místech nejvzácnějšího přírodního dědictví Evropy způsobil a stále způsobuje cestovní ruch, zajistily, aby cestovní ruch, a to i v případě, že je jeho záměrem přivést návštěvníky na stanoviště s divokou faunou a florou v oblastech volné přírody, byl řízen s mimořádnou opatrností a s maximálním využitím zkušeností získaných v Evropě i mimo ni ohledně toho, jak snížit jeho dopady, a případně s odkazem na článek 6 směrnice o stanovištích; měl by být zvážen model, kdy jsou oblasti volné přírody z větší části nepřístupné (kromě povoleného vědeckého výzkumu) a kdy je vymezená část zpřístupněna pro udržitelný vysoce kvalitní cestovní ruch založený na zkušenostech s volnou přírodou, který má hospodářský přínos pro místní společenství;

Lepší ochrana

10.   vyzývá Komisi a členské státy, aby věnovaly zvláštní pozornost účinné ochraně oblastí volné přírody;

11.   vyzývá Komisi, aby odhalovala bezprostřední hrozby týkající se oblastí volné přírody;

12.   vyzývá Komisi, aby vypracovala vhodná doporučení, která poslouží členským státům jako vodítko, pokud jde o osvědčené metody zajištění ochrany přírodních stanovišť;

13.   vyzývá Komisi a členské státy, aby oblasti volné přírody chránily tím, že budou účinněji a důsledněji provádět směrnici o ptácích, směrnici o stanovištích, rámcovou směrnici o vodě (3) a rámcovou směrnici o strategii pro mořské prostředí(4) a že budou jejich provádění lépe financovat, aby se zabránilo zničení těchto oblastí v důsledku neudržitelného rozvoje se škodlivými následky;

14.   vítá přezkum směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích a jejich případné změny pro lepší ochranu ohrožených druhů a biotopů;

15.   vyzývá Komisi, aby uznala iniciativu zaměřenou na volnou přírodu v Evropě (Wild Europe Initiative), která sdružuje několik organizací působících v oblasti zachování přírody, včetně Mezinárodního svazu ochrany životního prostředí (IUCN), Světové komise pro chráněná území (IUCN-WCPA), Světového fondu na ochranu přírody (WWF), Birdlife International a PAN Parks, a která má výrazný zájem o oblasti volné přírody nebo téměř volné přírody;

Volná příroda a Natura 2000

16.   vyzývá Komisi, aby ve spolupráci se zúčastněnými stranami vypracovala pokyny, jak chránit, řídit, udržitelně využívat, sledovat a financovat oblasti volné přírody v rámci sítě Natura 2000, zejména s ohledem na aktuální problémy, jako je změna klimatu, nezákonná těžba dřeva a rostoucí poptávka po zboží;

17.   vyjadřuje vážné obavy o evropskou politiku biologické rozmanitosti z důvodu nedostatku finančních prostředků na řízení sítě Natura 2000; v této souvislosti vyzývá Komisi, aby podle směrnice o stanovištích připravila finanční spoluúčast Společenství na správě lokalit v členských státech;

18.   vyzývá Komisi, aby oblastem volné přírody v rámci sítě Natura 2000 udělila zvláštní status a podrobila je přísnější ochraně;

19.   domnívá se, že je nutné posílit politiku rozvoje venkova a začlenění ochrany životního prostředí do odvětví zemědělství EU; soudí však, že fond pro rozvoj venkova z hlediska zdrojů, plánování a odbornosti není pro financování biologické rozmanitosti a zachování oblastí volné přírody dostatečný;

20.   vyzývá Komisi, aby zajistila další posílení sítě Natura 2000, která by se tak měla stát koherentní a fungující ekologickou sítí, v níž zaujímají oblasti volné přírody ústřední místo; zdůrazňuje, že je nutné, aby politiky, zejména pokud jde o společnou zemědělskou politiku a politiky v oblasti dopravy, energetiky a rozpočtu, byly soudržné, aby nebyly ohroženy cíle sítě Natura 2000 v oblasti zachování přírody;

Invazní nepůvodní druhy

21.   vyzývá Komisi a členské státy, aby společným úsilím vytvořily pevný legislativní rámec týkající se invazních nepůvodních druhů, který se zaměří na to, jaký mají tyto druhy ekologický i hospodářský dopad, a na to, jak konkrétně jsou vůči této hrozbě zranitelné oblasti volné přírody;

Volná příroda a změna klimatu

22.   vyzývá Komisi, aby sledovala a vyhodnocovala dopad změny klimatu na volnou přírodu;

23.   vyzývá Komisi a členské státy, aby zachování volné přírody učinily prioritou ve svých strategiích pro řešení změny klimatu;

24.   vyzývá Komisi, aby v souvislosti se změnou klimatu provedla výzkum a poskytla pokyny ohledně toho, kdy a jakým způsobem je možné volnou přírodu prostřednictvím lidské intervence spravovat, a docílit tak její ochrany;

o
o   o

25.   vyjadřuje silnou podporu posílení politik a opatření vztahujících se k volné přírodě;

26.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 103, 25.4.1979, s. 1.
(2) Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.
(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).
(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).

Právní upozornění - Ochrana soukromí