Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2176(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0008/2009

Ingivna texter :

A6-0008/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 03/02/2009 - 6.4

Antagna texter :

P6_TA(2009)0035

Antagna texter
PDF 107kWORD 31k
Tisdagen den 3 februari 2009 - Strasbourg
Begäran om upphävande av Miloslav Ransdorfs immunitet
P6_TA(2009)0035A6-0008/2009

Europaparlamentets beslut av den 3 februari 2009 om begäran om upphävande av Miloslav Ransdorfs immunitet (2008/2176(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den begäran om upphävande av Miloslav Ransdorfs immunitet som översändes av den behöriga tjeckiska myndigheten den 16 juni 2008 och som tillkännagavs i kammaren den 9 juli 2008,

–   efter att ha hört Miloslav Ransdorf i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artikel 10 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965 och artikel 6.2 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet av den 20 september 1976,

–   med beaktande av EG-domstolens domar av den 12 maj 1964 och 10 juli 1986(1),

–   med beaktande av artikel 27.4 i den tjeckiska konstitutionen,

–   med beaktande av artiklarna 6.2 och 7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0008/2009), och av följande skäl:

A.  Miloslav Ransdorf är ledamot av Europaparlamentet och valdes vid det sjätte direkta valet den 10–13 juni 2004, och parlamentet företog valprövningen den 14 december 2004(2).

B.  I enlighet med artikel 10 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965 ska under Europaparlamentets sessioner dess ledamöter, vad avser deras egen stats territorium, åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land. Immuniteten kan inte åberopas av en ledamot som tas på bar gärning vid utförandet av en brottslig handling. Detta kan inte hindra Europaparlamentet att utöva sin rätt att upphäva en av sina ledamöters immunitet.

C.  I enlighet med artikel 27.4 i den tjeckiska konstitutionen får ingen ledamot av parlamentet eller senaten bli föremål för straffrättsligt åtal utan samtycke från den kammare där han eller hon är ledamot. Om respektive kammare inte ger sitt samtycke är straffrättsligt åtal uteslutet för all framtid.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Miloslav Ransdorfs immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till de berörda myndigheterna i Tjeckien.

(1) Dom i mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier (REG 1964, s. 383; svensk specialutgåva, volym 1, s. 203) och dom i mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl. (REG 1986, s. 2391; svensk specialutgåva, volym 8, s. 703).
(2) EUT C 226 E, 15.9.2005, s. 51.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy