Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0131(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0004/2009

Внесени текстове :

A6-0004/2009

Разисквания :

PV 05/02/2009 - 4
CRE 05/02/2009 - 4

Гласувания :

PV 05/02/2009 - 5.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0046

Приети текстове
PDF 422kWORD 55k
Четвъртък, 5 февруари 2009 г. - Страсбург
Действия за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни *
P6_TA(2009)0046A6-0004/2009

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 февруари 2009 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (COM(2008)0431 – C6-0313/2008 – 2008/0131(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0431),

–   като взе предвид членове 36 и 37 от Договора за ЕО, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C6-0313/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6-0004/2009),

1.  Одобрява текста на Съвета, във вида, в който е изменен;

2.  Отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения текст, подложен на процедурата на консултация;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1
Регламент (ЕО) № 3/2008
Член 9 – параграф 1
1.  При липса на програми за прилагане на вътрешния пазар за едно или няколко от действията за информиране, упоменати в член 2, параграф 1, буква б), предложени в съответствие с член 6, параграф 1, всяка от заинтересованите държави-членки съставя въз основа на насоките, установени в член 5, параграф 1, програма и спецификации към нея и избира чрез публичен търг орган за изпълнението на програмата, която тя се задължава да съфинансира.
1.  При липса на програми за прилагане на вътрешния пазар за едно или няколко от действията за информиране, упоменати в член 2, параграф 1, буква б), предложени в съответствие с член 6, параграф 1, всяка от заинтересованите държави-членки съставя въз основа на насоките, установени в член 5, параграф 1, след като са оценили необходимостта и възможностите за развитие на тези програми в съответната държава или държави-членки, и след консултация с асоциациите и професионалните организации, действащи в съответния отрасъл, програма и спецификации към нея и избира чрез публичен търг орган за изпълнението на програмата, която тя се задължава да съфинансира.
Изменение 2
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1
Регламент (ЕО) № 3/2008
Член 9 – параграф 2 – алинея 1
(2)  При липса на програми за прилагане на вътрешния пазар за едно или няколко от действията за информиране, упоменати в член 2, параграф 1, букви а), б) и в), предложени в съответствие с член 6, параграф 1, всяка от заинтересованите държави-членки съставя въз основа на насоките, установени в член 5, параграф 2, програма и спецификации към нея и избира чрез публичен търг орган за изпълнението на програмата, която тя се задължава да съфинансира.
2.  При липса на програми за прилагане на вътрешния пазар за едно или няколко от действията за информиране, упоменати в член 2, параграф 1, буква б), предложени в съответствие с член 6, параграф 1, всяка от заинтересованите държави-членки съставя въз основа на насоките, установени в член 5, параграф 2, след като са оценили необходимостта и възможностите за развитие на тези програми в съответната държава или държави-членки, и след консултация с асоциациите и професионалните организации, действащи в съответния отрасъл, програма и спецификации към нея и избира чрез публичен търг орган за изпълнението на програмата, която тя се задължава да съфинансира.
Изменение 3
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1
Регламент (ЕО) № 3/2008
Член 9 – параграф 2 – алинея 2
Органът, избран от засегнатата държава-членка или засегнатите държави-членки да изпълнява програмата, може да бъде международна организация, по-специално в случаите, в които програмата се отнася до насърчаване на сектора на зехтина и трапезния зехтин в трети страни.
Органът, избран от засегнатата държава-членка или засегнатите държави-членки да изпълнява програмата, може да бъде международна организация, по-специално в случаите, в които програмата се отнася до насърчаване на сектора на зехтина и трапезния зехтин или до вина, ползващи се със защитено наименование за произход или със защитено географско указание в трети страни.
Изменение 4
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1
Регламент (ЕО) № 3/2008
Член 9 – параграф 3 – точка в
в) оценка на съотношението качество/разходи за програмата.
в) оценка на съотношението разход/ефикасност за програмата.
Изменение 5
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 а (нов)
Регламент (ЕО) № 3/2008
Член 13 – параграф 2 – алинеи 1 и 2
Член 1 а
В член 13, параграф 2 алинеи първа и втора от Регламент (ЕО) № 3/2008 се заменят със следното:
"2. Финансовото участие на Общността в одобрените програми, посочени в членове 8 и 9, не превишава 60 % от действителните разходи за програмите. В случаите на програми за информиране и насърчаване, със срок от две или три години, участието, за всяка година от прилагането им, не трябва да надвишава тази максимална граница."
Посоченият в първа алинея процент е 70 % за действията за насърчаване на плодове и зеленчуци, предназначени предимно за деца в училищните заведения на Общността.
Правна информация - Политика за поверителност