Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0131(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0004/2009

Teksty złożone :

A6-0004/2009

Debaty :

PV 05/02/2009 - 4
CRE 05/02/2009 - 4

Głosowanie :

PV 05/02/2009 - 5.1
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0046

Teksty przyjęte
PDF 370kWORD 56k
Czwartek, 5 lutego 2009 r. - Strasburg
Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich *
P6_TA(2009)0046A6-0004/2009

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (COM(2008)0431 – C6-0313/2008 – 2008/0131(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0431),

–   uwzględniając art. 36 i art. 37 Traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0313/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0004/2009),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst zaproponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1
Rozporządzenie (WE) nr 3/2008
Artykuł 9 – ustęp 1
1.  W przypadku braku programów, które mają zostać zrealizowane na rynku wewnętrznym w odniesieniu do jednego lub kilku działań informacyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. b), przedstawionych zgodnie z art. 6 ust. 1, zainteresowane państwo(-a) członkowskie opracowuje(-ą) program i specyfikację w oparciu o wytyczne, o których mowa w art. 5 ust. 1, oraz wybiera w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert organ odpowiedzialny za realizację programu, jaki dane państwo(-a) zobowiązuje(-ą) się współfinansować.
1.  W przypadku braku programów, które mają zostać zrealizowane na rynku wewnętrznym w odniesieniu do jednego lub kilku działań informacyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. b), przedstawionych zgodnie z art. 6 ust. 1, zainteresowane państwo(-a) członkowskie opracowuje(-ą) program i specyfikację w oparciu o wytyczne, o których mowa w art. 5 ust. 1, po dokonaniu oceny konieczności i stosowności tych programów w danym(-ch) państwie(-ach) członkowskim(-ch) i na podstawie konsultacji ze stowarzyszeniami lub organizacjami zawodowymi działającymi w danej dziedzinie, oraz wybiera w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert organ odpowiedzialny za realizację programu, jaki dane państwo(-a) zobowiązuje(-ą) się współfinansować.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1
Rozporządzenie (WE) nr 3/2008
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy
2.  W przypadku braku programów, które mają zostać zrealizowane na rynku wewnętrznym w odniesieniu do jednego lub kilku działań informacyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a), b) i c), przedstawionych zgodnie z art. 6 ust. 1, zainteresowane państwo(-a) członkowskie opracowuje(-ą) program i specyfikację w oparciu o wytyczne, o których mowa w art. 5 ust. 2, oraz wybiera w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert organ odpowiedzialny za realizację programu, jaki dane państwo(-a) zobowiązuje(-ą) się współfinansować.
2.  W przypadku braku programów, które mają zostać zrealizowane w krajach trzecich w odniesieniu do jednego lub kilku działań informacyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a), b) i c), przedstawionych zgodnie z art. 6 ust. 1, zainteresowane państwo(-a) członkowskie opracowuje(-ą) program i specyfikację w oparciu o wytyczne, o których mowa w art. 5 ust. 2, po dokonaniu oceny konieczności i stosowności tych programów w danym(-ch) państwie(-ach) członkowskim(-ch) i na podstawie konsultacji ze stowarzyszeniami lub organizacjami zawodowymi działającymi w danej dziedzinie, oraz wybiera w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert organ odpowiedzialny za realizację programu, jaki dane państwo(-a) zobowiązuje(-ą) się współfinansować.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1
Rozporządzenie (WE) nr 3/2008
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi
Ostatecznie organem odpowiedzialnym za realizację programu wybranym przez dane państwo(-a) członkowskie może być organizacja międzynarodowa, zwłaszcza w przypadku gdy program dotyczy działań promocyjnych w krajach trzecich w sektorze oliwy z oliwek oraz olejów spożywczych.
Ostatecznie organem odpowiedzialnym za realizację programu wybranym przez dane państwo(-a) członkowskie może być organizacja międzynarodowa, zwłaszcza w przypadku gdy program dotyczy działań promocyjnych w krajach trzecich w sektorze oliwy z oliwek oraz olejów spożywczych lub w sektorze win o chronionej nazwie pochodzenia lub o chronionym oznaczeniu geograficznym.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1
Rozporządzenie (WE) nr 3/2008
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera c)
(c) oceny efektywności cenowej programu,
(c) ocena stosunku kosztu do skuteczności programu,
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 3/2008
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapity pierwszy i drugi
Artykuł 1a
Art.  13 ust. 2 akapity pierwszy i drugi rozporządzenia (WE) nr 3/2008 otrzymują brzmienie:
"2. Udział Wspólnoty w finansowaniu zatwierdzonych programów, o których mowa w art. 8 i 9, nie przekracza 60% rzeczywistych kosztów tych programów. W przypadku programów informacyjnych i promocyjnych trwających dwa lub trzy lata udział ten nie może przekroczyć tego pułapu w żadnym roku realizacji programu.
Udział procentowy, o którym mowa w akapicie pierwszym, wynosi 70% dla działań promocyjnych dotyczących owoców i warzyw przeznaczonych specjalnie dla dzieci w placówkach szkolnych we Wspólnocie."
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności