Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2205(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0001/2009

Внесени текстове :

A6-0001/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/02/2009 - 5.3
CRE 05/02/2009 - 5.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0048

Приети текстове
PDF 477kWORD 116k
Четвъртък, 5 февруари 2009 г. - Страсбург
Засилване на ролята на европейските малки и средни предприятия в международната търговия
P6_TA(2009)0048A6-0001/2009

Резолюция на Европейския парламент от 5 февруари 2009 г. относно засилването на ролята на европейските малки и средни предприятия в международната търговия (2008/2205(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Европейската харта за малките предприятия, приета на Съвета на Европейския съюз в Санта Мария да Фейра на 19 и 20 юни 2000 г.,

–   като взе предвид заключенията на председателството на Съвета на Европейския съюз относно Лисабонската стратегия, приети в Лисабон на 23 и 24 март 2000 г.,

–   като взе предвид Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микропредприятия, малки и средни предприятия(1),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 21 януари 2003 г., озаглавено "С мисъл за малките предприятия в една разширяваща се Европа" (COM(2003)0026),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 10 ноември 2005 г., озаглавено "Изпълнение на Лисабонската програма на Общността – Съвременна политика за МСП за растеж и заетост" (COM(2005)0551),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 4 октомври 2006 г., озаглавено "Глобална Европа: конкуренция на световно ниво – Принос към стратегията за растеж и заетост на ЕС" (COM(2006)0567),

–   като взе предвид своята резолюция от 22 май 2007 г. относно "Глобална Европа – външни аспекти на конкурентоспособността"(2),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 4 октомври 2007 г., озаглавено "Малките и средните предприятия – ключ към засилен растеж и заетост. Средносрочен преглед на модерната политика по отношение на МСП" (COM(2007)0592),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 18 април 2007 г., озаглавено "Глобална Европа: тясно сътрудничество за осигуряване на достъп до пазари за европейските износители" (COM(2007)0183),

–   като взе предвид доклада за общественото допитване относно стратегията на ЕС за достъп до пазарите, представен от Комисията (ГД "Търговия") на 28 февруари 2007 г.,

–   като взе предвид окончателния доклад на експертната група относно подпомагането на интернационализацията на малките и средни предприятия (МСП), публикуван от Комисията (ГД "Предприятия и промишленост", Насърчаване на конкурентоспособността на МСП) през декември 2007 г.(3),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 25 юни 2008 г., озаглавено "Мисли първо за малките!" ‐ "Small Business Act" за Европа" (COM(2008)0394),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 6 декември 2006 г., озаглавено "Глобална Европа: Инструменти за търговска защита на ЕО в променящата се световна икономика - Зелена книга за допитване до обществеността" (COM(2006)0763),

–   като взе предвид своята резолюция от 28 септември 2006 г. относно икономическите и търговски отношения на ЕС с Индия(4),

–   като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2006 г. относно годишния доклад на Комисията до Европейския парламент относно мерките срещу дъмпинга, срещу субсидиите и за защита, прилагани от трети страни спрямо Общността (2004 г.)(5),

–   като взе предвид своята резолюция от 4 април 2006 г. относно оценката на преговорите от Доха след министерската конференцията на СTO, проведена в Хонг Конг(6),

–   като взе предвид своята резолюция от 12 октомври 2006 г. относно икономическите и търговските отношения между ЕС и Меркосур с оглед на сключването на междурегионално споразумение за асоцииране(7),

–   като взе предвид своята резолюция от 1 юни 2006 г. относно трансатлантическите икономически отношения между ЕС и САЩ(8),

–   като взе предвид своята резолюция от 13 октомври 2005 г. относно перспективите за търговските отношения между ЕС и Китай(9),

–   като взе предвид своята резолюция от 6 септември 2005 г. относно текстилните изделия и конфекцията след 2005 г.(10),

–   като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 14 ноември 2006 г., придружаващ съобщението на Комисията, озаглавено "Икономически реформи и конкурентоспособност: ключови послания от Доклада за европейската конкурентоспособност за 2006 г. (SEC(2006)1467),

–   като взе предвид заключенията на председателството, приети от Европейския съвет в Брюксел, състоял се на 23 и 24 март 2006 г.(7775/1/2006),

–   като взе предвид своята резолюция от 15 март 2006 г. относно приноса на Европейския съвет, състоял се през пролетта на 2006 г., във връзка с Лисабонската стратегия(11),

–   като взе предвид декларацията, приета с единодушие на 2 декември 2006 г. в рамките на годишната сесия на Парламентарната конференция за СTO,

–   като взе предвид своята резолюция от 24 април 2008 г., озаглавена " Към реформа на Световната търговска организация"(12),

–   като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2006 г. относно обозначаване на произхода(13),

–   като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси и външни отношения от 12 февруари 2007 г. относно Споразумението за държавни поръчки на СТО и МСП,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по международна търговия и становищата на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A6-0001/2009),

А.   като има предвид, че МСП в Европейския съюз, дефинирани като предприятия, които имат по-малко от 250 работници или служители и чийто оборот не надвишава 50 млн. EUR, наброяват 23 милиона предприятия (99% от общия брой) и осигуряват 75 милиона работни места (70%) в Европейския съюз;

Б.   като има предвид, че над 96% от МСП в Европейския съюз имат по-малко от 50 служители и под 10 млн. EUR годишен оборот, което ограничава техните възможности за износ на стоки и услуги извън националните граници, поради високите постоянни разходи, свързани с международната търговия;

В.   като има предвид, че поради това техните международни резултати са структурно слаби, въпреки че 8% от МСП в Европейския съюз изнасят стоки извън своите национални граници, а почти 3% от МСП считат износа на стоки извън Европейския съюз за свой приоритет; като има предвид, че за разлика от тях десетте водещи предприятия в Европейския съюз реализират 96% от износа и преките чуждестранни инвестиции на Европейския съюз;

Г.   като има предвид, че прогнозираният икономически растеж в трети държави се очаква да бъде по-висок, отколкото на вътрешния пазар, което ще доведе до нови възможности за износ за МСП;

Д.   като има предвид, че МСП ще се сблъскват с все по-силна конкуренция в рамките на Европейския съюз от страна на конкуренти от трети държави;

Е.   като има предвид, че откритият пазар и лоялната конкуренция са най-добрите средства за осигуряване на възможности за МСП в глобализираната икономика;

Ж.   като има предвид, че международните предприятия са с доказана по-голяма способност за въвеждане на иновации; като има предвид, че участието на международните пазари и иновациите са важни стимули за конкурентоспособност и растеж и че те са от решаващо значение за постигане на целите на Лисабонската стратегия по отношение на растежа и работните места;

З.   като има предвид, че интернационализацията води до конкурентоспособност и растеж и допринася за разрастването на стопанските предприятия, и следователно повишава равнището на заетост, и като има предвид, че МСП създават 80% от новите работни места в Европейския съюз;

И.   като има предвид, че МСП трябва да се справят с конкретни проблеми при започване на процеса на интернационализация като например тяхната липса на международен опит, трудния достъп до финансиране, недостига на опитни човешки ресурси и твърде сложната международна нормативна уредба, както и че тези трудности им пречат да извършат необходимите структурни промени с цел да могат да се възползват от интернационализацията;

Й.   като има предвид, че на МСП, заети в международната търговия, е отредена ролята да обновят икономическата среда на Европейския съюз, така че да се превърнат в следващата генерация големи предприятия, от които се нуждае Европейският съюз, за да достигне целта 3% от БВП да се отделят за научноизследователска и развойна дейност;

К.   като има предвид, че пазарите, които са най-близки по отношение на географското си разположение и култура, т.е. в региони, граничещи със Съюза, като Средиземноморския регион и Западните Балкани, са от основен интерес за МСП в Европейския съюз;

Л.   като има предвид, че конкурентоспособността зависи също и от възможността за гарантиране на МСП на подходяща защита срещу нелоялни търговски практики; като има предвид, че промишленото производство в Европа е важен сектор за икономическия растеж и заетостта;

Многостранната рамка и СТО

1.  Подчертава необходимостта системата на СТО да отчита в по-голяма степен ролята и интересите на МСП; припомня, че МСП се нуждаят от ясна и функционална международна нормативна рамка;

2.  Призовава Комисията да предвиди в хода на преговорите в рамките на СТО опростени правила конкретно за МСП в зоните за свободна търговия, както и специални клаузи относно потребностите на МСП;

3.  Приканва Комисията и държавите-членки да преразгледат своите приоритети в рамките на многостранните отношения, като подкрепят премахването на тарифните и нетарифните бариери и насърчават международната търговия посредством подходящи мерки за опростяване и хармонизиране на стандартите;

4.  Смята, че е необходимо системата на международния търговски обмен да бъде по-малко обременяваща за МСП и да се разгледа възможността за създаване на система от международни арбитражни съдилища с ускорени процедури и ниски разходи, с цел да се позволи на МСП да избегнат закъсненията и трудностите, свързани с уреждането на спорове с данъчните или търговските органи в някои трети държави;

5.  Призовава Комисията и държавите-членки да полагат активни усилия за постигането на многостранно глобално споразумение в областта на "улесняването на търговията", което да позволява на МСП от Европейския съюз, наред с другото, да се възползват пълноценно от глобализацията и от отварянето на пазарите на трети държави;

6.  Подкрепя по-специално заемането на твърда позиция в рамките на преговорите относно процедурите за улесняване на търговията, с цел понижаване на разходите, свързани с митническите процедури, които могат да достигат до 15 % от стойността на търгуваните стоки, посредством прозрачност и опростяване на процедурите, хармонизиране на международните стандарти, ефикасност на регистрацията на произхода на стоките и модернизиране на митническите проверки;

7.  Подчертава значението за МСП на приключването на преговорите по всички глави от кръга от преговори за развитие от Доха;

Съобщението относно глобална Европа

8.  Подкрепя усилията на Комисията да предостави на Европейския съюз една глобална стратегия, която да обхваща всички външни аспекти на европейската конкурентоспособност и да допринесе за гарантиране на цялостното постигане на целите на Лисабонската стратегия, но отбелязва със съжаление липсата на конкретни инициатива в полза на МСП, които осигуряват две трети от работните места в Европейския съюз; приканва Комисията и Съвета да предприемат незабавно мерки във връзка с този пропуск, като определят амбициозни, но реалистични цели за защита на интересите на МСП и като предоставят необходимите средства и ресурси за тяхното постигане; отбелязва значението на приемането на ефективен регламент за търговските бариери като допълнителен инструмент за тази цел;

9.  Счита, че реципрочната либерализация на търговията е необходима за МСП и с оглед на това счита, че Комисията следва да даде ясен отговор във връзка със затрудненията при износа, с които се сблъскват МСП от Европейския съюз, като уточни чрез кои национални или европейски инструменти Европейският съюз би могъл да помогне на МСП да подобрят своите резултати на световните пазари;

Реформа на инструментите за търговска защита (ИТЗ)

10.  Приветства решението на Комисията да оттегли предложенията за реформа на ИТЗ, изложени в горепосочената "Зелена книга за допитване до обществеността";

11.  Споделя становището, че реформите, предложени от Комисията, не само не биха били благоприятни за външната конкурентоспособност на промишлеността на Европейския съюз, но биха нанесли допълнителна сериозна вреда на промишлените сектори на Европейския съюз, застрашени от незаконно субсидирани чуждестранни продукти или такива, ползващи се неправомерно с предимство поради дъмпингови практики; подчертава, че системата от ИТЗ трябва да запази характера си на процедура, наподобяваща съдебните процедури и основаваща се на обективни и реални оценки, за да осигури предсказуемост и правна сигурност;

12.  Счита, че поради липсата на международно признати правила относно конкуренцията, европейската система от ИТЗ представлява най-добрият отговор за гарантиране на равни условия за всички участници и заема становището, че предприятията от Европейския съюз, по-специално МСП, имат нужда от ефективен механизъм за борба с нелоялните търговски практики;

13.  Подчертава, че системата от ИТЗ служи за защита на интересите на производителите и служителите от накърняване, причинено от дъмпинг или незаконни субсидии; с оглед на значението на ИТЗ, призовава Комисията да подобри прозрачността и предсказуемостта на разследванията и достъпа до тях, по-специално за МСП, както и да ускори и опрости процедурите;

14.  Препоръчва Комисията и държавите-членки да развият информационни и образователни дейности за МСП с цел да ги насърчат да използват ИТЗ; счита, че Комисията, въпреки своята неутрална позиция, следва да предоставя целева помощ на МСП във всички етапи на разследванията за защита на търговията; в тази връзка счита, че е необходимо да се подобрят услугите за МСП, предлагани от информационното бюро в рамките на системата от ИТЗ;

15.  Изразява съжаление във връзка с това, че досега само ограничен брой разследвания се отнасят до промишлени сектори с висока концентрация на МСП; приканва Комисията да внесе незабавно всички необходими корекции в настоящата практика с цел да гарантира по-ефикасна защита на правата на МСП и техния улеснен достъп до защитните мерки, предлагани от ИТЗ;

16.  В тази връзка смята, че понятието "част от общото производството в Общността", включено в Регламента за търговските бариери(14), вече предоставя възможности за внасянето на жалби от МСП, но въпреки това призовава Комисията да гарантира, че професионалните секторни сдружения, в които МСП са най-многобройни, могат да ги представляват пълноправно пред Комисията, без да се променя настоящият праг;

17.  Призовава Комисията да реагира по подходящ и бърз начин срещу трети държави, които използват произволно ИТЗ, по-специално що се отнася до мерки, които засягат МСП в Европейския съюз;

Права на интелектуална собственост (ПИС) и обозначения за произход

18.  Подчертава, че МСП се нуждаят от ефективна защита на ПИС като предпоставка за разработването на нови технологии, за да могат да предприемат дейности в международен план; поради това изтъква, че установяването на опростена и ефикасна система за защита на ПИС е ключов инструмент за насърчаване на интернационализацията на МСП;

19.  Припомня, че нарушенията на ПИС, които засягат МСП в Европейския съюз, са се увеличили значително през последните години и че фалшифицирането не засяга единствено големите промишлени предприятия, но също и МСП, които са успели да създадат качествени и конкурентоспособни продукти и за които фалшифицирането има тежки последици, които в някои случаи могат да застрашат самото им съществуване;

20.  Призовава Комисията и държавите-членки да се ангажират с подновена енергия за предотвратяването и борбата с фалшифицирането, чрез подходящи вътрешни политики и чрез международни инициативи, както многостранни (например Търговското споразумение за борба с фалшифицирането), така и двустранни (нови споразумения за икономическо сътрудничество с трети държави), които да отчитат надлежно въздействието на фалшифицирането върху МСП; подчертава, че за МСП защитата на географските указания и на патентните права е равностойна на защитата на търговските марки и на авторските права, ако не и по-важна от нея; призовава Комисията и държавите-членки да гарантират, че високите норми за защита на данните в Европейския съюз не се нарушават от тези мерки;

21.  Призовава Комисията и държавите-членки да насърчават МСП да използват инструментите, например патентите, за да защитават своя ноу-хау и да се предпазват от имитации и фалшификации;

22.  Призовава Комисията и държавите-членки също така да упражняват контрол и да реагират в случаите на нарушаване на ПИС, както и да приканят своите търговски партньори към по-строго спазване на Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуална собственост (TRIPS) и националните разпоредби, които защитават интелектуалната собственост;

23.  Призовава Комисията и държавите-членки да подобрят контрола върху вноса, упражняван от митническите органи, с цел осигуряване на по-ефективно равнище на защита срещу продукти, нарушаващи ПИС на предприятията в Европейския съюз;

24.  Изразява съжаление относно закъснялото въвеждане на общностната система за маркиране на произхода за някои стоки, произхождащи от страни извън Европа (например текстил и обувки)(15), и изразява загриженост във връзка с това явно нарушаване на правата на потребителите в Европейския съюз; призовава държавите-членки и Комисията и държавите-членки да премахнат незабавно всички пречки, които са възпрепятствали досега влизането в сила на тази разпоредба, и да изтъкват европейския произход на подобни продукти, който често се възприема от потребителите като гаранция за качество, безопасност и спазване на високи производствени стандарти;

Стратегия за достъп до пазарите на трети държави

25.  Изтъква, че улесняването на достъпа на МСП до международните пазари може да допринесе за създаването на нови и за защитата и добавянето на стойност към вече съществуващите работни места, за съхраняването и обмена на ноу-хау и на спецификата на индустрията на Европейския съюз и за предоставянето на държавите-членки на гаранция за стабилен и траен икономически растеж;

26.  Приветства усилията, полагани понастоящем от Комисията за осигуряване на достъпа на МСП до пазарите в трети страни; призовава Комисията и държавите-членки да гарантират успешната работа на екипите на Европейския съюз за достъп до пазарите в трети държави, по-специално в страните с бързо развиващи се икономики, с участието на съответните професионални организации;

27.  Приканва Комисията и държавите-членки да подобрят разпространението на информация относно пазарите в трети страни, по-специално като създадат отдели в услуга на МСП, и да рационализират базата данни за достъп до пазара, като по този начин осигуряват улеснен достъп до нея, особено за МСП;

28.  Призовава Комисията да опрости базата данни за достъп до пазара, за да може извършването на справки в нея да бъде по-достъпно за МСП; освен това призовава Комисията да предприеме действия за популяризиране на подобни бази данни;

29.  Счита, че екипите за достъп до пазарите, създадени от делегациите на Комисията в трети държави, следва да бъдат укрепени, и че към тях следва да се създаде бюро, което е натоварено конкретно да следи въпросите, свързани с МСП, и чийто състав включва специалисти по въпроси, свързани с предприятията;

30.  Подкрепя създаването в рамките на ключови пазари, каквито са Индия и Китай, на европейски бизнес центрове, които да си сътрудничат с националните търговски палати и с представителите на предприятията, за да се даде възможност на МСП да намерят партньори със съответните умения, за да могат да навлязат на местните пазари;

31.  Счита, че за да постигне успех, стратегията за достъп до пазара се нуждае също от подкрепа под формата на предоставяне на информация и от по-голямото влияние на националните търговски палати извън Европейския съюз; подкрепя двустранните програми, които благоприятстват конкретно достъпа на МСП до пазарите в трети държави, като се има предвид успехът на Al Invest (Латинска Америка), Medinvest (Средиземноморски регион) и Proinvest (държави от АКТБ);

32.  Подчертава, че стандартизацията може да способства за иновации и конкурентоспособност, като улеснява достъпа до пазари и създава условия за постигане на оперативна съвместимост; насърчава Комисията да активизира действията си за утвърждаване на европейските стандарти в международен план;

Европейският "Small Business Act", конкурентоспособността и международната търговия

33.  Изразява задоволство относно инициативата на Комисията за приемането на "Small Business Act" – важна възможност за ефективно адаптиране на всички политики на Европейския съюз с оглед на потребностите на МСП; в тази връзка счита, че е необходимо пълното участие на държавите-членки и на институциите на Европейския съюз, за да се гарантира прилагането на принципа "Мисли първо за малките";

34.  Отбелязва, че съществуват силно конкурентоспособни МСП в Европейския съюз, които са световни лидери във високоспециализирани пазарни ниши и следователно представляват движеща сила за прилагането на Лисабонската стратегия;

35.  Смята, че интернационализацията на МСП е първостепенна цел на търговската политика и следва да бъде крайъгълен камък на европейския "Small Business Act", който ще представлява стабилна, единна, обвързваща и глобална рамка на политиките на Комисията за МСП;

36.  Счита, че, за да се насърчи участието на МСП на пазарите в трети държави, те следва да разполагат със служители, които конкретно се занимават с въпросите на интернационализацията, а това се наблюдава рядко; приканва Комисията и държавите-членки, с цел да преодолеят тази пречка, да насърчават създаването на консорциуми за услуги, предназначени да подпомагат МСП в процеса на интернационализация;

37.  Насърчава укрепването на всички политики в областта на иновациите и създаването на МСП; подкрепя създаването на европейски центрове за конкурентоспособност, които са достъпни за МСП и които могат да постигнат достатъчна критична маса, за да съществуват при условията на международната конкуренция; подкрепя също разширяването на обхвата и актуализирането на програмите, които предоставят на МСП достъп до средствата за международно развитие, както и всички мерки, предназначени да намалят техните фиксирани оперативни разходи; припомня, че Единният европейски патент и Уставът на европейското дружество следва да бъдат приети възможно най-скоро, за да се насърчи преминаването към търговска дейност извън пазара на Общността;

38.  Счита, че политическата и финансовата помощ за насърчаване на иновациите, свързани с продуктите и процесите, подобряването на достъпа до финансиране и на фискалните аспекти, както и сътрудничеството за осъществяване на изследвания и на трансфер на технологии са средства от ключово значение за увеличаване на производителността на МСП, която стои в основата на всяка успешна стратегия за интернационализация на МСП;

39.  Счита, че политиките по отношение на вътрешния пазар следва да са насочени към подобряване на положението на МСП в Европейския съюз чрез създаване на благоприятна за тези предприятия стопанска среда и чрез гарантиране на способността им да се възползват изцяло от възможностите, предоставяни от вътрешния пазар; освен това счита, че в съответните случаи тези политики следва също да предоставят по-важна роля на МСП в международен мащаб;

40.  Призовава Комисията да разгледа начините, по които вътрешният пазар може допълнително да подпомогне предприятията в Европейския съюз по отношение на международната конкуренция;

41.  Приветства възложения и подписан от Комисията договор за извършване на проучване относно интернационализацията на МСП; счита, че проучването ще предостави подробен обзор на състоянието на интернационализация на МСП в Европейския съюз; призовава Комисията да предприеме ефективни мерки за улесняване на ефективността на МСП в глобализирания свят;

42.  Отбелязва колко е важно наличието на предприемачи със знания и умения за посрещане на предизвикателствата пред международната търговска дейност; следователно призовава Комисията и държавите-членки да увеличат предлагането на програми за обучение на предприемачи във връзка с глобализираната търговска среда (като например мрежата "Enterprise Europe" или схемата "Gateway to China"); призовава за активизиране на сътрудничеството между МСП и университетите, с цел подобряване на изследванията и иновациите; призовава Комисията да разгледа възможността за създаване на специална програма на Европейския съюз за обмен на млади предприемачи на основата на програмите "Еразъм" и "Леонардо да Винчи";

43.  Приветства организирането на "Европейска седмица на МСП" през май 2009 г. и предлага това събитие да се използва за предоставяне на информация на МСП относно способите за развиване на техния износ извън Европейския съюз;

Споразумения за свободна търговия

44.  Приканва Комисията да оценява все по-внимателно въздействието, което новото поколение споразумения за свободна търговия, договорени с трети страни, може да има върху МСП от Европейския съюз и да го взема предвид при воденето на преговори;

45.  Споделя становището, че Комисията следва да се стреми към сключването на споразумения за свободна търговия или други търговски споразумения, които биха били благоприятни за европейската икономика като цяло и за МСП в частност, или които предвиждат равностойни търговски отстъпки, освен по отношение на най-слабо развитите страни;

46.  Подчертава значението на насърчаването на икономическите и търговските отношения между Европейския съюз и трети държави, които са членове на ЦЕФТА, и призовава Комисията да обръща специално внимание на МСП в търговските си отношения с тези държави;

47.  Препоръчва Комисията да гарантира постоянен контрол над тези споразумения и да се намесва незабавно в случай на незачитане на задълженията, поети от партньорите;

48.  Подчертава значението, което имат за МСП най-близките по отношение на географското си разположение пазари, и призовава Комисията в рамките на търговските отношения с тези страни да обръща специално внимание на МСП; в тази връзка посреща със задоволство споменаването на Средиземноморската инициатива за развитие на предприятията, съдържащо се в декларацията от срещата на върха в Париж от 13 юли 2008 г. относно Съюза за Средиземноморието;

49.  Отбелязва важната роля на МСП по отношение на трансфера на технологии, свързани с изменението на климата, както и значението на активното участие на МСП в помощта за развитие;

Възлагане на обществени поръчки

50.  Припомня, че обществените поръчки са един от най-обещаващите сектори за европейската икономика, и в частност за МСП; изразява загриженост във връзка с постоянните ограничения в множество трети страни, които отказват да гарантират на предприятията в Европейския съюз аналогичен достъп до техните процедури за възлагане на обществени поръчки или често прилагат норми, които са недостатъчно прозрачни и справедливи;

51.  Смята, че МСП в Европейския съюз следва да имат същото равнище на предимства и възможности по отношение на възлагането на обществени поръчки в основните индустриализирани страни (сред които Съединените щати, Канада и Япония), като това в рамките на Европейския съюз; следователно призовава Комисията да предостави на МСП в Европейския съюз по-добър достъп до пазари за обществени поръчки в трети държави и равни условия на конкуренция в секторите на обществените поръчки, включително чрез прилагане на принципа на реципрочност, ако това е необходимо;

52.  Счита, че е необходимо да се предприемат добре обмислени и ефикасни действия от страна на Европейския съюз за осигуряване на равни права за предприятията в Европейския съюз и по-специално за МСП;

53.  Изисква от Комисията да представи реалистични и конструктивни предложения с оглед на евентуалното бъдещо предоговаряне и на укрепването на споразумението на СТО за държавните поръчки;

54.  Счита, че обществените поръчки следва да представляват ключова глава във всички двустранни и регионални търговски преговори, водени от Европейския съюз, с цел да се постигне балансирано отваряне на пазарите за обществени поръчки;

55.  Приветства предложението на Комисията, съдържащо се в нейното съобщение относно глобална Европа, за прилагане на целенасочени ограничения по отношение на възлагането на европейски обществени поръчки спрямо тези страни, които не предоставят достъп до възлаганите от тях обществени поръчки; приканва Комисията да информира Парламента относно резултатите, които са постигнати до момента, и относно инициативите, които смята да предприеме, за да осигури по-добър достъп за МСП от Европейския съюз до възлагането на обществени поръчки в трети държави;

Селскостопански продукти и географски указания

56.  Припомня значението на достъпа до селскостопанските пазари за МСП в Европейския съюз от този сектор и приканва Комисията, в рамките на бъдещите многостранни и двустранни търговски преговори, да не се отказва от тарифните защитни мерки, с които все още се ползва секторът, а да гарантира, че по-известните и по-конкурентни европейски селскостопански продукти не са неправомерно санкционирани от антиконкурентни практики, приведени в изпълнение от други членове на СТО; счита, че трябва да се постигне значителен напредък по отношение на географските указания, с оглед на постигането на балансирани резултати по отношение на селското стопанство в рамките на кръга от преговори от Доха;

57.  Подкрепя инициативите на Комисията, целящи създаване на по-ясна и по-балансирана международна референтна рамка в областта на географските указания; счита, че честото използване на наименованията и географските указания на много селскостопански хранителни продукти в ущърб, по-специално, на МСП в Европейския съюз е неприемливо; настоятелно призовава Комисията и държавите-членки решително да се намесят по отношение на страните, които използват нетарифни бариери, за да защитят неправомерно своите собствени пазари;

58.  Подкрепя създаването на многостранен международен регистър на географските указания, който да даде възможност на МСП да защитят своите географски указания по лесен и икономичен начин; счита, че е необходимо да се допълни и разшири списъкът със защитени географски указания с всички продукти на Европейския съюз, които поради своето естество или местоположение или начин на производство гарантират на МСП в Европейския съюз "сравнително предимство" спрямо подобни продукти от трети страни;

59.  Настоятелно призовава другите членове на СТО да гарантират пълен достъп на продуктите на Европейския съюз, защитени с географски указания, като, при необходимост, изтеглят от търговската мрежа националните продукти, които неправомерно използват тези наименования, или като най-малкото предоставят пълен достъп на защитените географски указания на Европейския съюз и защитените наименования за произход, които вече са навлезли в употреба или са се превърнали в общи наименования;

Подкрепа за интернационализацията на МСП

60.  Счита, че националните или регионални програми за подпомагане на интернационализацията на МСП са много полезно средство за получаване на добри резултати; изисква те да продължават да бъдат съфинансирани чрез средства от Европейския фонд за регионално развитие и повече финансови средства да бъдат отделени за транснационалните проекти за сътрудничество, разработени от секторни сдружения, с цел да се подпомогне износът и възможността за интернационализация на МСП, съвместно да се отворят нови пазари и да се разработят общи пазарни стратегии в трети страни;

61.  Подчертава необходимостта от подобряване на достъпа до финансиране, и особено до микрокредитиране, за МСП; счита, че инструментите на Общността като Европейския инвестиционен фонд, Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации и инициативата за съвместни европейски ресурси за финансиране на микро-, малки и средни предприятия ("JEREMIE") могат да спомогнат за разработването на по-добра рамка за достъп до финансиране за МСП, които планират своята интернационализация;

62.  Счита, че създаването на съвместни предприятия или други споразумения за партньорство между МСП следва да бъдат насърчени като стратегия за проникване на нови пазари, разработване на проекти за преки инвестиции в трети страни и участие в търгове; призовава Комисията да мобилизира средства, особено чрез целта за европейско териториално сътрудничество, и да насърчава транснационално сътрудничество между МСП в Европейския съюз;

Заключителни съображения

63.  Счита, че развитието и интернационализацията на МСП от Европейския съюз изисква особено внимание и подкрепа в рамките на определянето на търговската политика на Европейския съюз;

64.  Призовава Комисията и държавите-членки да оказват пълна подкрепа на МСП в условията на настоящата финансова криза, като гарантират непрекъсваемост на отпусканите за тях кредити с оглед подобряване на тяхното развитие;

65.  Приканва Комисията и държавите-членки да сътрудничат помежду си с оглед определяне на последователна и амбициозна политика, която да даде възможност на МСП в Европейския съюз да се развиват по хармоничен начин и с по-висок темп на растеж, да завладяват нови пазари и, най-общо, да увеличат своите възможности за износ и присъствието си на международната сцена;

66.  Изисква от Комисията и от държавите-членки да гарантират посредством подходяща политическа и финансова подкрепа развитието на МСП в Европейския съюз по отношение на тяхната модернизация и на обучаването на техния ръководен персонал и работници; в тази връзка силно подчертава значението на постоянното обучение на ръководителите на МСП, като се създадат благоприятни условия за осъществяването на подобни дейности; счита, че е наложително Европейският съюз да поеме изцяло защитата на наследените знания, традиции и професионални умения, които МСП са успели да съхранят и да обогатят;

67.  Счита, че трябва да се гарантира по-добра координация както в рамките на Общността, между Комисията, държавите-членки и другите заинтересовани страни; изисква да бъде своевременно информиран относно всички бъдещи инициативи в областта на външната конкурентоспособност на МСП и да има тясно участие във всички бъдещи инициативи, които Европейския съюз може да предприеме;

o
o   o

68.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки, на правителствата и парламентите на членовете на СТО, както и на СТО.

(1) ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.
(2) ОВ C 102 E, 24.4.2008 г., стр. 128.
(3) http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/internationalisation/report_internat.pdf
(4) ОВ C 306 E, 15.12.2006 г., стр. 400.
(5) ОВ C 313 E, 20.12.2006 г., стр. 276.
(6) ОВ C 293 E, 2.12.2006 г., стр. 155.
(7) ОВ C 308 E, 16.12.2006 г., стр. 182.
(8) ОВ C 298 E, 8.12.2006 г., стр. 235.
(9) ОВ C 233 E, 28.9.2006 г., стр. 103.
(10) ОВ C 193 E, 17.8.2006 г., стр. 110.
(11) ОВ C 291 E, 30.11.2006 г., стр. 321.
(12) Приети текстове, P6_TA(2008)0180.
(13) ОВ C 303 E, 13.12.2006 г., стр. 881.
(14) Регламент (ЕО) № 3286/94 от 22 декември 1994 г. за установяване на процедури на Общността в областта на общата търговска политика с оглед гарантиране упражняването от Общността на правата, които са ѝ предоставени съгласно правилата за международна търговия, по-специално тези, които са установени под егидата на Световната търговска организация (ОВ L 349, 31.12.1994 г., стр. 71).
(15) Предложение за регламент на Съвета относно обозначаването на страната на произход за определени стоки, внасяни от трети страни (COM(2005)0661).

Правна информация - Политика за поверителност