Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2205(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0001/2009

Teksty złożone :

A6-0001/2009

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/02/2009 - 5.3
CRE 05/02/2009 - 5.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0048

Teksty przyjęte
PDF 347kWORD 115k
Czwartek, 5 lutego 2009 r. - Strasburg
Wzmocnienie roli europejskich MŚP w handlu międzynarodowym
P6_TA(2009)0048A6-0001/2009

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie wzmocnienia roli europejskich MŚP w handlu międzynarodowym (2008/2205(INI))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając Europejską kartę małych i średnich przedsiębiorstw przyjętą podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej w Santa Maria da Feira w dniach 19-20 czerwca 2000 r.,

–   uwzględniając wnioski prezydencji Rady Unii Europejskiej w sprawie strategii lizbońskiej przyjęte w Lizbonie w dniach 23 i 24 marca 2000 r.,

–   uwzględniając zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji małych i średnich przedsiębiorstw(1),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 21 stycznia 2003 r. zatytułowany "Myśleć o małych przedsiębiorstwach w rozszerzającej się Europie" (COM(2003)0026),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 listopada 2005 r. zatytułowany "Wdrażanie wspólnotowego programu lizbońskiego - nowoczesna polityka wzrostu i zatrudnienia dla małych i średnich przedsiębiorstw" (COM(2005)0551),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 4 października 2006 r. zatytułowany "Globalny wymiar Europy: konkurowanie na światowym rynku - wkład w strategię wzrostu gospodarczego i zatrudnienia UE" (COM(2006)0567),

–   uwzględniając rezolucję z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie Europy w czasach globalizacji – zewnętrznych aspektów konkurencji(2),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 4 października 2007 r. zatytułowany "Małe i średnie przedsiębiorstwa kwestią kluczową dla zapewnienia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Przegląd śródokresowy nowoczesnej polityki w zakresie MŚP" (COM(2007)0592),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 18 kwietnia 2007 r. zatytułowany "Globalny wymiar Europy: Wzmocnione partnerstwo na rzecz lepszego dostępu do rynku dla europejskich eksporterów" (COM(2007)0183),

–   uwzględniając sprawozdanie w sprawie konsultacji publicznych w zakresie unijnej strategii dostępu do rynku, przedstawione przez Komisję (DG ds. Handlu) dnia 28 lutego 2007 r.,

–   uwzględniając "Sprawozdanie końcowe grupy ekspertów w sprawie wspierania internacjonalizacji MŚP" opublikowane przez Komisję (DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu oraz Promocji Konkurencyjności MŚP) w grudniu 2007 r.(3),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. zatytułowany "Najpierw myśl na małą skalę: pierwszeństwo dla MŚP – program "Small Business Act" dla Europy" (COM(2008)0394),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 6 grudnia 2006 r. zatytułowany "Globalny wymiar Europy: instrumenty ochrony handlu w kontekście zmian w gospodarce światowej. Zielona księga do konsultacji społecznej" (COM(2006)0763),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 września 2006 r. w sprawie stosunków gospodarczych i handlowych Unii Europejskiej z Indiami(4),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2006 r. w sprawie rocznego sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego dotyczącego działań antydumpingowych, antysubsydyjnych i ochronnych prowadzonych przez państwa trzecie wobec Wspólnoty (2004)(5),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie oceny rundy negocjacji z Ad-Dauhy po Konferencji Ministerialnej Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Hongkongu(6),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 października 2006 r. dotyczącą stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy UE a krajami Mercosur i zamiaru zawarcia międzyregionalnej umowy stowarzyszeniowej(7),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie transatlantyckich stosunków gospodarczych między UE i Stanami Zjednoczonymi(8),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 października 2005 r. w sprawie perspektyw stosunków handlowych pomiędzy UE i Chinami(9),

–   uwzględniając swoja rezolucję z dnia 6 września 2005 r. w sprawie przyszłości przemysłu włókienniczego i odzieżowego po 2005 r.(10),

–   uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. załączony do komunikatu zatytułowanego "Reformy gospodarcze i konkurencyjność: główne przesłania sprawozdania na temat europejskiej konkurencyjności w 2006 r." (SEC(2006)1467),

–   uwzględniając wnioski prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 23-24 marca 2006 r. (7775/1/2006),

–   uwzględniając rezolucję z dn. 15 marca 2006 r. w sprawie wkładu w debatę dotyczącą strategii lizbońskiej w ramach wiosennego szczytu Rady w 2006 r.(11),

–   uwzględniając deklarację przyjętą jednomyślnie dnia 2 grudnia 2006 r. w kontekście dorocznej sesji Konferencji Parlamentarnej ds. WTO,

–   uwzględniając rezolucję z dn. 24 kwietnia 2008 r. w sprawie sposobu dokonania reformy Światowej Organizacji Handlu(12),

–   uwzględniając rezolucję z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie oznaczania pochodzenia niektórych produktów importowanych z krajów trzecich(13),

–   mając na uwadze konkluzje Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych (GAERC) z dnia 12 lutego 2007 r. dotyczące porozumienia WTO w sprawie zamówień publicznych i MŚP,

–   uwzględniając art. 45 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii i Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6-0001/2009),

A.   mając na uwadze, że liczba MŚP w UE, określanych jako przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 pracowników i których obrót nie przekracza 50 milionów euro, wynosi 23 miliony (99% wszystkich przedsiębiorstw) i oferuje 75 milionów miejsc pracy (70% ogółu) w Unii Europejskiej,

B.   mając na uwadze, że 96% MŚP w Unii Europejskiej zatrudnia mniej niż 50 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza 10 mln euro, co ogranicza ich możliwości eksportowania towarów i usług poza granice kraju, w którym prowadzą działalność, ze względu na wysokie koszty stałe związane z handlem międzynarodowym,

C.   mając na uwadze, że ich wyniki międzynarodowe są przez to zasadniczo słabe, chociaż 8% MŚP w Unii Europejskiej eksportuje poza granice kraju, w którym działają, natomiast prawie 3% MŚP traktuje eksport towarów poza Unię jako priorytet; mając za to na uwadze, że tylko 10 największych przedsiębiorstw UE dokonuje 96% eksportu i inwestycji bezpośrednich poza granicami Unii,

D.   mając na uwadze, że oczekuje się, iż prognozowany wzrost gospodarczy w krajach trzecich będzie wyższy, niż na rynku wewnętrznym, co stworzy nowe szanse eksportowe dla MŚP,

E.   mając na uwadze, że MŚP będą spotykać się z coraz silniejszą konkurencją wewnątrz UE ze strony konkurentów z krajów trzecich,

F.   mając na uwadze, że otwarty rynek i uczciwa konkurencja są najlepszym środkiem dla zapewnienia szans MŚP w zglobalizowanej gospodarce,

G.   mając na uwadze, że umiędzynarodowione przedsiębiorstwa wykazują większą zdolność do innowacji; mając na uwadze, że umiędzynarodowianie i innowacja są kluczowymi czynnikami konkurencyjności i wzrostu, co ma zasadnicze znaczenie dla realizacji celów strategii lizbońskiej w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia,

H.   mając na uwadze, że internacjonalizacja generuje konkurencyjność i wzrost gospodarczy, oraz że sprzyja upowszechnianiu przedsiębiorczości, a zatem zatrudnienia; mając na uwadze, że to MŚP tworzą 80% nowych miejsc pracy w UE,

I.   mając na uwadze, że aby rozpocząć proces internacjonalizacji, MŚP muszą stawić czoła specyficznym problemom, takim jak brak doświadczenia międzynarodowego, trudności w dostępie do finansowania, niedobór wykwalifikowanych zasobów ludzkich czy bardzo złożone międzynarodowe ramy prawne, co stanowi przeszkodę zniechęcającą MŚP do wprowadzania zmian w organizacji i kulturze przedsiębiorstwa, które umożliwiłyby MŚP czerpanie korzyści z internacjonalizacji,

J.   mając na uwadze, że przeznaczeniem MŚP uczestniczących w handlu międzynarodowym jest nadanie nowego kształtu pejzażowi gospodarczemu UE i przekształcenie się w przyszłości w duże przedsiębiorstwa, których Unie Europejska potrzebuje, by osiągnąć cel 3% PKB przeznaczanych na badania naukowe i rozwój,

K.   mając na uwadze, że interes MŚP w Unii Europejskiej koncentruje się na rynkach bliższych geograficznie i kulturowo, a w szczególności na regionach granicznych Unii Europejskiej, takich jak państwa basenu Morza Śródziemnego i Bałkanów Zachodnich,

L.   mając na uwadze, że konkurencyjność zależy również od zdolności zagwarantowania MŚP właściwej ochrony przed nieuczciwymi praktykami handlowymi i mając na uwadze, że produkcja rzemieślnicza stanowi ważny sektor dla wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w Unii Europejskiej,

Wielostronne ramy WTO

1.   nalega na konieczność zapewnienia przez system WTO sposobu umożliwiającego szersze uwzględnienie roli i interesów MŚP; przypomina, że MŚP potrzebują jasnych i funkcjonalnych międzynarodowych ram normatywnych;

2.   zwraca się do Komisji o przewidzenie – w ramach negocjacji z WTO – szczegółowych, uproszczonych zasad dla MŚP w strefach wolnego handlu, a także specjalnych klauzul dotyczących potrzeb MŚP;

3.   zwraca się do Komisji i do państw członkowskich o dokonanie przeglądu ich priorytetów w ramach wielostronnych, sprzyjając likwidacji barier taryfowych i pozataryfowych oraz rozwijając handel międzynarodowy dzięki odpowiednim środkom upraszczającym i harmonizacji przepisów;

4.   uważa za konieczne uczynienie systemu międzynarodowej wymiany handlowej mniej kosztownym dla MŚP i rozważenie utworzenia systemu międzynarodowych sądów arbitrażowych o szybkich procedurach i niskich kosztach, aby pozwolić MŚP na uniknięcie oczekiwania i trudności, jakie pociąga za sobą spór z władzami celnymi lub handlowymi w niektórych krajach trzecich;

5.   zwraca się do Komisji i państw członkowskich o aktywne działanie na rzecz wypracowania globalnego porozumienia wielostronnego w dziedzinie "ułatwień handlowych", które pozwoliłoby MŚP w UE m. in. na korzystanie w pełni ze zdobyczy globalizacji i otwarcia rynków w krajach trzecich;

6.   w szczególności popiera zajęcie sztywnego stanowiska w negocjacjach poświęconych procedurom ułatwiającym handel ("trade facilitation procedures") na rzecz obniżenia kosztów procedur celnych - które mogą osiągnąć do 15% wartości dóbr podlegających wymianie handlowej - poprzez zastosowanie zasady przejrzystości i uproszczenie procedur, harmonizację norm międzynarodowych, skuteczność rejestracji pochodzenia dóbr, oraz modernizację kontroli celnych;

7.   podkreśla znaczenie, jakie ma dla MŚP zakończenie negocjacji nad całością rozdziałów stanowiących przedmiot rundy z Dauhy na temat rozwoju;

Komunikat "Europa w świecie"

8.   wspiera wysiłki Komisji dążące do przyjęcia globalnej strategii na rzecz Unii Europejskiej, która obejmowałaby wszystkie aspekty konkurencyjności europejskiej i przyczyniałaby się do zapewnienia realizacji ogółu celów strategii lizbońskiej, lecz ubolewa z powodu braku szczegółowej inicjatywy na rzecz MŚP, które dostarczają dwie trzecie miejsc pracy w Unii Europejskiej; zwraca się do Komisji i Rady o bezzwłoczne zapełnienie tej luki poprzez określenie ambitnych, lecz realistycznych celów na rzecz zabezpieczenia interesów MŚP i oddanie do dyspozycji środków i zasobów niezbędnych dla ich realizacji; zauważa znaczenie skutecznych przepisów w zakresie barier handlowych jako dodatkowego instrumentu prowadzącego do osiągnięcia omawianego celu;

9.   uważa, że MŚP potrzebują wzajemnej liberalizacji handlu i ocenia, że biorąc pod uwagę ich potrzeby Komisja powinna zdecydowanie zareagować na trudności, na jakie napotykają europejskie MŚP w eksporcie, określając krajowe lub europejskie instrumenty, za pośrednictwem których Unia Europejska mogłaby pomóc poprawić wydajność MŚP na rynkach światowych;

Reforma instrumentów ochrony handlu (Trade defence instruments TDI)

10.   z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji dotyczącą wycofania propozycji reformy TDI przedstawionych w ww. zielonej księdze do konsultacji społecznej;

11.  jest zdania, że reformy planowane przez Komisję nie tylko nie byłyby korzystne dla zewnętrznej konkurencyjności przemysłu UE, lecz ponownie poważnie zaszkodziłyby sektorom przemysłu UE zagrożonym towarami pochodzącymi z zewnątrz, nielegalnie dotowanymi lub nieprawidłowo wspieranymi przez praktykowanie dumpingu; podkreśla, że system instrumentów ochrony handlu (system TDI) musi pozostać procedurą quasi-prawną, opartą na obiektywnych i faktycznych przesłankach, aby zapewnić przewidywalność i pewność prawną;

12.   uważa, że ze względu na brak zasad konkurencji uznanych na szczeblu międzynarodowym europejski system TDI jest najlepszą metodą służącą zapewnieniu równych warunków działania wszystkim podmiotom i uważa, że przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, a przede wszystkim MŚP, potrzebują skutecznego mechanizmu na rzecz zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych;

13.   podkreśla, że system TDI służy ochronie interesów producentów i pracowników przed stratami powodowanymi przed dumping lub nielegalne subsydia; ze względu na znaczenie systemu TDI wzywa Komisję do zwiększenia przejrzystości, przewidywalności i dostępności dochodzeń – w szczególności dla MŚP –oraz do przyspieszenia i uproszczenia procedur;

14.   zaleca, aby Komisja i państwa członkowskie przeprowadziły działania informacyjne i szkoleniowe dla MŚP, aby zachęcać je do korzystania z systemu TDI; uważa, że Komisja – przyjmując neutralne stanowisko – powinna przekazywać ukierunkowaną pomoc dla MŚP na wszystkich etapach dochodzeń dotyczących ochrony handlu; w związku z tym uważa za konieczne usprawnienie usług oferowanych przez helpdesk TDI dla MŚP;

15.   ubolewa nad faktem, iż niewiele dochodzeń dotyczyło sektora przemysłowego, w którym skupia się duża liczba MŚP; zwraca się do Komisji o bezzwłoczne dokonanie wszystkich koniecznych korekt do obecnej praktyki, tak aby zapewnić skuteczniejszą ochronę praw MŚP i łatwiejszy dostęp do środków ochronnych gwarantowanych przez TDI;

16.   uważa w związku z tym, że zapisane w rozporządzeniu w sprawie barier w handlu(14) pojęcie "część całkowitej produkcji Wspólnoty" już umożliwia MŚP wniesienie skargi, niemniej jednak zwraca się do Komisji o zapewnienie stowarzyszeniom sektorowym, w których MŚP są najliczniejsze, reprezentowania ich w sposób przekonujący przed Komisją, nie zmieniając obecnego progu;

17.   wzywa Komisję do podjęcia odpowiednich i szybkich działań przeciwko krajom trzecim, które arbitralnie stosują instrumenty ochrony handlowej, w szczególności gdy podejmowane przez nich środki są wymierzone przeciwko wspólnotowym MŚP;

Prawa własności intelektualnej (Intellectual Property Rights IPR) i oznaczanie pochodzenia

18.   podkreśla, że MŚP potrzebują skutecznej ochrony IPR stanowiącej wstępny warunek rozwoju nowych technologii, gdyż umożliwi im to podejmowanie działalności międzynarodowej; zaznacza w związku z powyższym, że prosty i skuteczny system praw własności intelektualnej jest kluczowym narzędziem w upowszechnianiu internacjonalizacji MŚP;

19.   przypomina, że w ostatnich latach znacznie wzrosła liczba przypadków naruszenia praw własności intelektualnej, które dotykają unijne MŚP, oraz że fałszerstwo nie jest wyłącznie problemem wielkiego przemysłu, lecz również MŚP, którym udało się stworzyć wysokiej jakości, konkurencyjne produkty i które cierpią z powodu poważnych konsekwencji fałszerstw mogących w niektórych przypadkach zagrozić ich istnieniu;

20.   zwraca się do Komisji i do państw członkowskich o jeszcze większe zaangażowanie w zapobieganie zjawisku podrabiana towarów i karanie jego przejawów poprzez stosowanie odpowiednich wewnętrznych strategii politycznych i inicjatyw międzynarodowych, zarówno na poziomie wielostronnym (np. umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi), jak i dwustronnym (nowe porozumienia o współpracy gospodarczej z krajami trzecimi), które będą we właściwy sposób uwzględniać wpływ tego zjawiska na MŚP; podkreśla, że dla MŚP ochrona oznaczeń geograficznych i praw patentowych jest równie ważna, jak ochrona znaków handlowych i praw autorskich, o ile nie znacznie ważniejsza; zwraca się do Komisji i państw członkowskich o zagwarantowanie, że omawiane środki nie będą łamały wysokich standardów ochrony danych w UE;

21.   zwraca się do Komisji i państw członkowskich o zachęcanie MŚP do korzystania z instrumentów ochrony własnych zasobów wiedzy, takich jak patenty, aby bronić się przed zjawiskiem kopiowania lub podrabiania towarów;

22.   zwraca się ponadto do Komisji i państw członkowskich o kontrolowanie przypadków łamania IPR i o właściwe reagowanie na nie oraz wnioskuje, aby zachęcały partnerów handlowych do ściślejszego stosowania się do porozumienia TRIPs i przepisów krajowych chroniących własność intelektualną;

23.   wzywa Komisję i państwa członkowskie do usprawnienia kontroli importu przeprowadzanej przez władze celne, aby zapewnić skuteczniejszy poziom ochrony przed napływem towarów, które naruszają prawa własności intelektualnej przysługujące przedsiębiorstwom w UE;

24.   wyraża ubolewanie z powodu późnego wprowadzenia systemu oznaczania pochodzenia wspólnotowego w odniesieniu do niektórych dóbr (takich jak odzież i obuwie)(15) pochodzących z krajów nieeuropejskich oraz wyraża zaniepokojenie tym oczywistym przejawem łamania praw konsumentów europejskich; zwraca się do Komisji i do państw członkowskich o bezzwłoczne usunięcie przeszkód, które do tej pory utrudniają wejście w życie tego przepisu oraz o uwypuklenie europejskiego pochodzenia produktów, które jest często postrzegane przez konsumentów jako gwarancja jakości, bezpieczeństwa i przestrzegania wysokich norm produkcji;

Strategia dostępu do rynku państw trzecich

25.   przypomina, że ułatwienie dostępu do rynków międzynarodowych dla MŚP może przyczynić się do utworzenia nowych miejsc pracy, ochrony już istniejących i nadania im wartości, do ochrony i wymiany umiejętności i specyfiki przemysłu UE oraz do zapewnienia silnego i trwałego wzrostu gospodarczego dla państw członkowskich;

26.   z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Komisji na rzecz dostępu MŚP do rynków w krajach trzecich; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia skutecznego działania zespołów UE ds. dostępu do rynku w krajach trzecich, szczególnie w krajach budujących swoją gospodarkę, przy zaangażowaniu odnośnych organizacji zawodowych;

27.   zachęca Komisję i państwa członkowskie do sprawniejszego rozpowszechniania informacji dotyczących rynków w krajach trzecich, szczególnie w zakresie MŚP, do reorganizacji bazy danych dostępu do rynku, umożliwiając łatwiejszy dostęp do niej;

28.   zwraca się do Komisji o uproszczenie bazy danych dostępu do rynku, aby ułatwić dostęp MŚP do tej bazy danych; wzywa również Komisję do przeprowadzenia działań upowszechniających tego rodzaju bazę danych;

29.   pragnie wzmocnienia zespołów ds. dostępu do rynku powołanych przez Komisję przy jej delegacjach w krajach trzecich oraz utworzenia w jej łonie specjalnego biura, w którym zasiądą specjaliści w dziedzinie przedsiębiorczości, zajmującego się problemami dotyczącymi MŚP;

30.   popiera powołanie europejskich ośrodków biznesu na pionierskich rynkach, jakimi są Indie i Chiny, współpracujących z krajowymi izbami handlowymi oraz przedstawicielstwami przedsiębiorstw, aby umożliwić MŚP znalezienie partnerów potrafiących wejść na rynki lokalne;

31.   uznaje, że powodzenie strategii na rzecz dostępu do rynku zależy również od wsparcia w zakresie informacji oraz od zwiększonego wpływu krajowych izb handlowych mających swoje siedziby poza Unią Europejską; opowiada się za programami dwustronnymi sprzyjającymi specjalnemu dostępowi MŚP do rynków krajów trzecich, mając na względzie powodzenie, z jakim spotkały się programy Al Invest (Ameryka Łacińska), Medinvest (basen Morza Śródziemnego) i Proinvest (kraje AKP);

32.   podkreśla, że standaryzacja może prowadzić do innowacyjności i konkurencyjności dzięki ułatwieniu dostępu do rynków i umożliwieniu interoperacyjności; zachęca Komisję do zwiększenia promocji standardów europejskich na arenie międzynarodowej;

Europejski "Small Business Act", konkurencyjność i handel międzynarodowy

33.   z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji "Small Business Act" stanowiącą ważną okazję do skutecznego dostosowania wszystkich strategii politycznych Unii Europejskiej do MŚP; uważa w związku z tym, że konieczne jest pełne zaangażowanie państw członkowskich i instytucji na rzecz stosowania zasady "Najpierw myśl na małą skalę";

34.   zauważa, że w UE istnieją bardzo konkurencyjne MŚP, będące światowymi liderami w wysoce wyspecjalizowanych rynkach niszowych, a zatem będące motorem w dążeniu do realizacji strategii lizbońskiej;

35.   uważa, że internacjonalizacja MŚP jest podstawowym celem polityki handlowej i musi stanowić kamień węgielny europejskiego aktu "Small Business Act", który da stałe, jednolite, wiążące i globalne ramy dla strategii politycznych KE na rzecz MŚP;

36.   uważa, że aby sprzyjać swojej obecności na rynkach krajów trzecich, MSP powinny oddelegować pracowników, których zadaniem byłoby zajmowanie się kwestią internacjonalizacji, co zdarza się rzadko; aby pokonać tę przeszkodę, wzywa Komisję i państwa członkowskie do zachęcania do tworzenia konsorcjów usługowych, których zadaniem byłoby wspieranie MŚP w procesie internacjonalizacji;

37.   zachęca do wzmocnienia wszelkich strategii politycznych w zakresie innowacji i tworzenia MŚP; wspiera tworzenie europejskich biegunów konkurencyjności grupujących MŚP, mogących osiągnąć wystarczającą wielkość krytyczną, by przetrwać w obliczu międzynarodowej konkurencji; wspiera także rozszerzenie i aktualizację programów umożliwiających MŚP dostęp do finansowania przeznaczonego na rozwój międzynarodowy oraz wszelkie środki zorientowane na ograniczenie stałych kosztów operacyjnych MŚP; przypomina, że należy jak najszybciej stworzyć jednolity patent europejski oraz status przedsiębiorstwa europejskiego, aby przyczynić się do popularyzacji wymian handlowych poza rynkiem wspólnotowym;

38.   uważa polityczne i finansowe wsparcie dla rozwijania innowacji w zakresie produktu i procesu produkcyjnego, które to wsparcie ułatwia dostęp do aspektów finansowych i podatkowych, oraz dla współpracy w zakresie badań naukowych i transferu technologii, za najbardziej właściwe środki dla zwiększenia produktywności MŚP, która jest podstawą każdej skutecznej strategii internacjonalizacji MŚP;

39.   uważa, że polityka jednolitego rynku powinna koncentrować się na poprawie sytuacji MŚP w UE tworząc przyjazne dla MŚP otoczenie biznesowe i gwarantując, że MŚP mogą w pełni korzystać z możliwości oferowanych przez jednolity rynek; ponadto uważa, że tam, gdzie jest to uzasadnione, odnośna polityka powinna również wzmacniać międzynarodową rolę MŚP;

40.   wzywa Komisję do rozważenia w jaki jeszcze sposób rynek wewnętrzny może pomóc przedsiębiorstwom z UE w konkurowaniu na szczeblu międzynarodowym;

41.   z zadowoleniem przyjmuje przyznanie i podpisanie przez Komisję umowy na przeprowadzenie analizy dotyczącej umiędzynaradawiania MŚP; uważa, że analiza ta dostarczy szczegółowego oglądu stanu zaawansowania umiędzynarodowienia europejskich MŚP; wzywa Komisję do podjęcia skutecznych środków ułatwiających działanie MŚP w zglobalizowanym świecie;

42.   dostrzega znaczenie kompetentnych i przeszkolonych przedsiębiorców w pokonywaniu wyzwań międzynarodowego handlu; nawołuje zatem Komisję i państwa członkowskie do zwiększenia oferty programów szkoleniowych dla przedsiębiorców w zakresie zglobalizowanego otoczenia biznesowego (jak europejska sieć dla przedsiębiorstw "Enterprise Europe Network" czy program "Gateway to China"); wzywa do zacieśnienia współpracy między MŚP i uniwersytetami w celu intensyfikacji badań naukowych i innowacyjności; nawołuje Komisję do rozważenia możliwości stworzenia specjalnego programu wymiany UE dla młodych przedsiębiorców opartego o programy Erasmus / Leonardo da Vinci;

43.   wyraża zadowolenie z faktu, że w maju 2009 r. zorganizowany zostanie Europejski Tydzień MŚP i proponuje, by wydarzenie to zostało wykorzystane do przedstawienia MŚP informacji na temat sposobów rozwijania ich działalności eksportowej poza granicami UE;

Porozumienia o wolnym handlu

44.   zwraca się do Komisji o zwrócenie większej uwagi na ocenę wpływu, jaki nowa generacja porozumień o wolnym handlu negocjowanych z krajami trzecimi może mieć na europejskie MŚP oraz o wzięcie jej pod uwagę w fazie negocjacji;

45.   jest zdania, że Komisja powinna mieć na celu zawarcie porozumień o wolnym handlu lub innych porozumień handlowych, które byłyby korzystne dla gospodarki europejskiej jako całości, w szczególności dla MŚP, lub które przewidywałyby podobne ustępstwa handlowe, z wyjątkiem porozumień dotyczących krajów najsłabiej rozwiniętych;

46.   podkreśla znaczenie promowania stosunków gospodarczych i handlowych między Unią Europejską a krajami trzecimi, które są członkami Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz wzywa Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi na MŚP w swoich stosunkach handlowych z tymi krajami;

47.   zaleca, by Komisja zagwarantowała stałą kontrolę tych umów i podjęła bezzwłoczną interwencję w przypadku braku poszanowania zawartych przez strony zobowiązań;

48.   podkreśla, że rynki w krajach geograficzne najbliższych mają duże znaczenie dla MŚP i zachęca Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi na MŚP w stosunkach handlowych z tymi krajami; w związku z tym z zadowoleniem odnotowuje odniesienie do Śródziemnomorskiej inicjatywy rozwoju przedsiębiorstw zawarte we wspólnej deklaracji ze szczytu w sprawie Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego, który odbył się w Paryżu dnia 13 lipca 2008 r.;

49.   podkreśla duże znaczenie MŚP dla transferu technologii w zakresie zmian klimatu oraz wagę czynnego udziału MŚP w pomocy rozwojowej;

Zamówienia publiczne

50.   przypomina, że zamówienia publiczne są jednym z najbardziej obiecujących sektorów gospodarczych dla gospodarki europejskiej, a szczególnie dla MŚP; wyraża zaniepokojenie wobec ograniczeń wciąż istniejących w wielu krajach trzecich, które odmawiają zagwarantowania europejskim przedsiębiorstwom takiego samego dostępu do zamówień publicznych lub które stosują często mało przejrzyste i mało sprawiedliwe normy;

51.   uważa, że europejskie MŚP powinny mieć taki sam poziom korzyści i możliwości w dziedzinie zamówień publicznych w głównych krajach uprzemysłowionych (m. in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii), jaki mają w Unii Europejskiej; wzywa zatem Komisję do zapewnienia europejskim MŚP lepszego dostępu do rynku zamówień publicznych w krajach trzecich oraz równych warunków konkurencji w sektorach zamówień publicznych, stosując – jeżeli zachodzi taka konieczność – zasadę wzajemności;

52.   uważa, że zapewnienie równych praw przedsiębiorstwom europejskim, a w szczególności MŚP, wymaga przemyślanych i skutecznych działań ze strony Unii Europejskiej;

53.   zwraca się do Komisji o przedstawienie realistycznych i konstruktywnych propozycji w perspektywie przyszłych negocjacji i wzmocnienia porozumienia o zamówieniach publicznych WTO;

54.   uważa, że aby doprowadzić do zrównoważonego otwarcia w zakresie zamówień publicznych, powinny one stanowić kluczowy element wszelkich dwustronnych i regionalnych negocjacji handlowych podejmowanych przez UE;

55.   z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji zawarty w komunikacie "Globalny wymiar Europy" dotyczący stosowania ograniczeń w zakresie europejskich zamówień publicznych w przypadku krajów, które nie umożliwiają dostępu do swoich zamówień publicznych; zwraca się do Komisji o sporządzenie sprawozdania dla Parlamentu w sprawie dotychczas wypracowanych wyników i inicjatyw, jakie Komisja zmierza podjąć, aby wypracować lepszy dostęp MŚP w UE do zamówień publicznych w krajach trzecich;

Produkty rolne i oznaczenia geograficzne

56.   przypomina o znaczeniu, jakie ma dostęp do rynków rolnych dla europejskich MŚP działających w tym sektorze, i zwraca się do Komisji – w ramach przyszłych wielostronnych i dwustronnych negocjacji handlowych – o nielikwidowanie ochrony taryfowej, która została przyznana omawianemu sektorowi, zwraca się natomiast o zagwarantowanie, że bardziej konkurencyjne i lepiej znane europejskie produkty rolne nie zostaną niesłusznie "ukarane" w ramach praktyk antykonkurencyjnych wprowadzonych przez innych członków WTO; uważa, że znaczący postęp w zakresie oznaczeń geograficznych jest niezbędny dla zrównoważonego wyniku w zakresie rolnictwa w ramach rundy negocjacji z Ad-Dauhy;

57.   wspiera inicjatywy Komisji mające na celu utworzenie bardziej zrozumiałych i bardziej zrównoważonych międzynarodowych ram referencyjnych w dziedzinie oznaczeń geograficznych; uważa za rzecz niemożliwą do zaakceptowania, aby nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficzne licznych produktów rolno-spożywczych były wykorzystywane w sposób nieuprawniony na szkodę przede wszystkim europejskich MŚP; nalega, aby Komisja i państwa członkowskie podjęły zdecydowaną interwencję wobec krajów, które wykorzystują bariery pozataryfowe do niesłusznej ochrony własnych rynków;

58.   popiera utworzenie wielostronnego międzynarodowego rejestru oznaczeń geograficznych, który umożliwiłby MŚP chronienie w sposób prostszy i bardziej ekonomiczny ich oznaczeń geograficznych; uważa, że niezbędne jest, by wykaz chronionych oznaczeń geograficznych był uzupełniany i by obejmował wszystkie europejskie produkty, które ze względu na swoją naturę, czy też miejsce lub sposób produkcji, zapewniają europejskim MŚP "względną przewagę" w stosunku do podobnych produktów pochodzących z państw trzecich;

59.   nalega, aby pozostali członkowie WTO zapewnili pełen dostęp produktów unijnych chronionych oznaczeniami geograficznymi poprzez, w razie konieczności, wycofywanie z handlu produktów krajowych, które w sposób nieuprawniony posługują się oznaczeniami geograficznymi lub, co najmniej, poprzez przyznanie pełnego dostępu chronionym przez UE oznaczeniom geograficznym i chronionym nazwom pochodzenia, które były już wcześniej stosowane lub które stały się nazwami własnymi;

Wsparcie dla internacjonalizacji MŚP

60.   uważa, że krajowe i regionalne programy wsparcia na rzecz internacjonalizacji MŚP stanowią użyteczne narzędzie i przynoszą dobre wyniki; nawołuje, by były one nadal współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz by przeznaczyć więcej środków finansowych na międzynarodowe projekty współpracy realizowane przez stowarzyszenia sektorowe, w celu wsparcia zdolności wywozowej i internacjonalizacji MŚP, wspólnego wejścia na nowe rynki i opracowania wspólnych strategii handlowych w krajach trzecich;

61.   podkreśla, że konieczna jest poprawa dostępu MŚP do finansowania, w szczególności zaś do mikrokredytów; uważa, że instrumenty wspólnotowe, takie jak Europejski Fundusz Inwestycyjny, program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji czy inicjatywa JEREMIE ("Wspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw") mogą przyczynić się do stworzenia lepszych ram dostępu do finansowania MŚP w zakresie projektów internacjonalizacji;

62.   uważa, że należy wspierać tworzenie joint-ventures i innych umów stowarzyszeniowych między MŚP w ramach strategii zdobywania nowych rynków, rozwijania projektów w zakresie inwestycji bezpośrednich w krajach trzecich oraz udziału w przetargach; nawołuje Komisję do uruchomienia środków, szczególnie w ramach realizacji celu europejskiej współpracy terytorialnej, aby propagować współpracę na poziomie międzynarodowym pomiędzy MŚP Unii Europejskiej;

Uwagi końcowe

63.   jest zdania, że rozwój i internacjonalizacja MŚP w UE wymaga szczególnej uwagi i poparcia w ramach określania polityki handlowej UE;

64.   wzywa Komisję i państwa członkowskie do popierania w pełni MŚP podczas trwającego obecnie kryzysu finansowego, gwarantując im ciągłą dostępność kredytów na poprawę ich rozwoju;

65.   zwraca się do Komisji i do państw członkowskich o podejmowanie współpracy w celu określenia spójnej i ambitnej polityki, dzięki której europejskie MŚP będą mogły rozwijać się w sposób harmonijny i na wyższym poziomie wzrostu oraz zdobywać nowe rynki, a w bardziej ogólnym wymiarze, zwiększyć swoje przygotowanie do eksportu oraz internacjonalizacji;

66.   zwraca się do Komisji i państw członkowskich o zapewnienie, dzięki odpowiedniemu wsparciu politycznemu i finansowemu, rozwoju europejskich MŚP, zarówno pod kątem modernizacji, jak i kształcenia ich kadry zarządzającej i pracowników; w związku z tym zdecydowanie podkreśla znaczenie kształcenia ustawicznego podmiotów prowadzących MŚP i stworzenia warunków sprzyjających rozwojowi tego rodzaju działalności; uważa, że konieczne jest, by Unia Europejska w pełni podjęła się obrony zgromadzonych zasobów wiedzy, tradycji i umiejętności, które MŚP udało się do tej pory zachować i promować;

67.   uważa, że należy zapewnić lepszą koordynację zarówno w ramach Komisji, jak i pomiędzy Komisją, państwami członkowskimi i innymi zainteresowanymi stronami; zwraca się o przekazywanie Parlamentowi w odpowiednim czasie informacji o wszelkich przyszłych inicjatywach w dziedzinie zewnętrznej konkurencji MŚP oraz o ścisłe włączenie go we wszystkie inicjatywy, które będą podejmowane przez UE;

o
o   o

68.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, rządom i parlamentom członków WTO oraz WTO.

(1) Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36.
(2) Dz.U. C 102 E z 24.4.2008, s. 128.
(3) http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/internationalisation/report_internat.pdf
(4) Dz.U. C 306 E z 15.12.2006, s. 400.
(5) Dz.U. C 313 E z 20.12.2006, s. 276.
(6) Dz.U. C 293 E z 2.12.2006, s. 155.
(7) Dz.U. C 308 E z 16.12.2006, s. 182.
(8) Dz.U. C 298 E z 08.12.2006, s. 235.
(9) Dz.U. C 233 E z 28.9.2006, s. 103.
(10) Dz.U. C 193 E z 17.8.2006, s. 110.
(11) Dz.U. C 291 E z 30.11.2006, s. 321.
(12) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0180.
(13) Dz.U. C 303 E z 13.12.2006, s. 881.
(14) Rozporządzenie Rady (WE) nr 3286/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiające procedury wspólnotowe w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu (Dz.U. L 349 z 31.12.1994, s. 71).
(15) Projekt rozporządzenia Rady w sprawie oznaczania kraju pochodzenia niektórych towarów importowanych z krajów trzecich (COM(2005)0661).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności