Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2204(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0020/2009

Внесени текстове :

A6-0020/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/02/2009 - 5.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0049

Приети текстове
PDF 393kWORD 98k
Четвъртък, 5 февруари 2009 г. - Страсбург
Международна търговия и интернет
P6_TA(2009)0049A6-0020/2009

Резолюция на Европейския парламент от 5 февруари 2009 г. относно международната търговия и интернет (2008/2204(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид точка 18 относно търговията с продукти на информационните технологии (известна също като Споразумение за информационни технологии) от Министерската декларация от първата сесия на Министерската конференция на Световната търговска организация (СТО), приета в Сингапур на 13 декември 1996 г.,

–   като взе предвид Министерската декларация от Женева относно глобалната електронна търговия от втората сесия на Министерската конференция на СТО, приета на 20 май 1998 г.,

–   като взе предвид заключенията на Европейските общности относно "Проблеми с класификацията и Работната програма за електронна търговия", представени пред СТО на 9 май 2003 г.,

–   като взе предвид точка 46 относно електронната търговия от Министерската декларация от Хонконг относно Работната програма от Доха от шестата сесия на Министерската конференция на СТО, приета на 18 декември 2005 г.,

-   като взе предвид предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2002/38/ЕО относно периода за прилагане на споразуменията за данък добавена стойност, приложими спрямо услугите в областта на радио и телевизионното излъчване и някои доставяни по електронен път услуги и доклада на Комисията до Съвета относно Директива 2002/38/ЕО на Съвета от 7 май 2002 година за изменение и временно изменение на Директива 77/388/EИО по отношение на споразуменията за данък добавена стойност, приложими спрямо услугите в областта на радио и телевизионното излъчване и някои доставяни по електронен път услуги (COM(2006)0210),

–   като взе предвид Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар ("Директива за електронната търговия")(1),

-   като взе предвид Регламент (ЕО) № 792/2002 на Съвета от 7 май 2002 г. за временно изменение на Регламент (ЕИО) № 218/92 относно административното сътрудничество в областта на косвеното данъчно облагане (ДДС) във връзка с допълнителните мерки по отношение на електронната търговия(2),

-   като взе предвид Решение № 70/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно безкнижна среда в митниците и търговията(3),

–   като взе предвид своята позиция от 24 септември 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях и Директива 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги(4), Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива относно неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации )(5) и Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (Регламент за сътрудничество в областта на защита на потребителите)(6),

-   като взе предвид своята резолюция от 14 май 1998 г. относно съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите относно европейската инициатива в областта на електронната търговия(7),

-   като взе предвид своята резолюция от 21 юни 2007 г. за доверието на потребителите в цифровата среда(8),

-   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по международна търговия и становищата на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика, на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и на Комисията по култура и образование (A6-0020/2009),

А.   като има предвид, че повече от половината от гражданите на ЕС и близо 1,5 млрд. души по целия свят имат достъп до интернет; като има предвид, че един от всеки трима граждани на ЕС извършва онлайн покупки, но само 30 млн. души практикуват трансгранично пазаруване в Европейския Съюз;

Б.   като има предвид, че според СТО електронната търговия се определя като "производството, рекламирането и разпространението на продукти посредством телекомуникационни мрежи";

В.   като има предвид, че може да бъде направено разграничение между доставката на съдържание върху физически носител и дигитално кодирано съдържание, предавано по електронен път и затова независимо от физически носител, през фиксирани или безжични мрежи;

Г.   като има предвид, че електронната търговия може да се осъществява под формата на сделки между предприятия, между предприятие и потребител или между потребители; като има предвид, че търговията посредством използването на интернет платформи промени коренно начина, по който хората търгуват стоки и услуги, създавайки нови възможности, в частност за малките и средни предприятия (МСП), за достигане до нови клиенти отвъд границите на собствените им държави;

Д.   като има предвид, че запазването на открития характер на интернет е предпоставка за неговото непрекъснато развитие, както и за това на икономиката като цяло и на глобалната търговия, които все повече се "задвижват" от интернет технологии;

Е.   като има предвид, че МСП могат да извличат специфична полза от електронната търговия от гледна точка на достъпа до външни пазари; като има предвид, обаче, че цялостното развиване на тези нови методи за електронна търговия все още е изправено пред разнообразни пречки по отношение на тяхното практическо приложение;

Ж.   като има предвид, че свободният поток от информация е от съществено значение за улесняване на електронната търговия и че глобалната икономика на 21-ви век се гради върху отворена и сигурна мрежа, позволяваща разпространение на и достъп до интернет информация;

З.   като има предвид, че информационните и комуникационните технологии (ИКТ) сега са навсякъде в икономиката и че нови платформи и мрежи се разработват и демонстрират; като има предвид наличието на необходимост от отворени стандарти, които са от значение за новаторството, конкуренцията и ефективния потребителски избор;

И.   като има предвид, че напредващото развитие на новата "дигитализирана" търговска среда вече предоставя нови възможности за традиционни и модерни търговски сделки, подобрява позицията на потребителя в търговската верига и води до изцяло нови бизнес модели в отношенията потребител-производител, и ще продължи да прави това и в бъдеще;

Й.   като има предвид, че интернет предоставя на потребителите възможността да взимат по-добри информирани решения по отношение на качеството и цените, в сравнение с традиционните средства на закупуване, и като има предвид, че рекламата в интернет е станала важно средство за улесняване на трансграничната търговия за предприятия от всякакъв размер, но в частност за МСП, като им предоставя възможности да достигат нови клиенти;

К.   като има предвид, че нарастващата употреба на интернет за целите на търговията е свързана със значими възможности, но също така и с някои предизвикателства;

Л.   като има предвид, че дружествата, които предоставят услуги за съдържание, следва да се насърчават да въвеждат нови и иновативни бизнес модели, обхващащи възможностите, предлагани от интернет и електронната търговия;

М.   като има предвид, че технологията и икономиката ще направляват законовите решения при условие, че съвкупността от намиращите се в сила в момента законови рамки са очевидно неадекватни;

Н.   като има предвид, че електронната търговия като цяло разчита на закрила на интелектуалната собственост, и като има предвид, че една сигурна и предвидима законова среда за закрила на правата върху интелектуална собственост, както и за изключения и ограничения, е необходима за насърчаване на иновациите в сферата на технологията и преноса/разпространението на технологии;

O.   като има предвид, че е било установено, че съгласно националното законодателство на важни търговски партньори на Европейския съюз за предоставяне на услуги за електронна търговия най-напред е необходимо получаването на телекомуникационен лиценз, което води до пораждане на ненужно задължение, особено с оглед на сложните процедури, които се прилагат за издаване на такива лицензи;

П.   като има предвид, че ролята на електронната търговия сред членовете на СТО нарасна бързо в сфери като банковото дело, телекомуникационния сектор, компютърната индустрия, рекламната индустрия, дистрибуцията и експресните пощенски услуги; като има предвид, че броят на държавите, които не налагат ограничения на трансграничния достъп в подобни сфери, е вече значителен; като има предвид, че изтекоха десет години от стартирането на Работната програма СТО за електронната търговия;

Р.   като има предвид, че принципите на СТО на недискриминация, прозрачност и постепенно либерализиране трябва да бъдат прилагани по начин, който да взима под внимание бързината и интерактивността на интернет, методите за електронно плащане, отпадането на елементите на посредничество, нарастващото интегриране на стопанските функции в системата онлайн, по-голямата гъвкавост на стопанските организации, както и повишената фрагментарност на деловия свят;

1.  Изтъква благоприятното влияние на интернет върху различните фактори и етапи на трансграничната и международната търговия със стоки и услуги през последните две десетилетия; подчертава, че присъщият на електронната търговия международен характер изисква проявата на разбиране и сътрудничество в световен мащаб;

2.  Признава, че иновациите и креативността в онлайн търговията благоприятстват разработването на нови модели на търговия, каквато е например търговията между потребители; изтъква, че онлайн пазарите функционират като нови посредници с оглед улесняването на обмена, повишаването на достъпа до информация на много ниска цена и разширяване на обсега на взаимоотношенията между предприятия като цяло;

3.  Счита, че МСП и младите предприемачи, частично или изцяло занимаващи се с дейности в сферата на онлайн търговията, наистина намират сравнително евтина от административна и търговска гледна точка платформа, от която да рекламират, чрез съобразена с аудиторията реклама в интернет, и продават своите стоки и услуги на една световно разрастваща се клиентела, като по този начин заобикалят някои търговски бариери, част от които са остарели и проникват в досега отдалечени и затворени пазари;

4.  Потвърждава, че проблемите по отношение на гарантирането на качеството и безопасността на продуктите, поради липса на обичайните практики за контрол, прилагани на етап разпространение на онлайн търговията трябва да се разрешават по новаторски начини, като потребителско оценяване на търговците и коментари между самите потребители;

5.  Призовава за подробен анализ на въздействието на онлайн търговията върху традиционните търговски практики и дейности, с цел набелязване и последващо избягване на потенциални неблагоприятни последствия;

6.  Отбелязва със загриженост, че често потребители и търговци, които използват информационни и комуникационни технологии, често са подложени на дискриминационно отношение в сравнение с потребители и търговци, които действат на пазара извън интернет;

7.  Приветства факта, че потребителите се ползват от достъпа до почти неограничен набор от стоки и услуги, благодарение на ефективното премахване на географските, свързаните с разстоянието и пространствените ограничения, както и от възможността за прозрачна и обективна информация, сравнението между цените, наличието на съобразена с аудиторията онлайн реклама и удобството на "търсенето и купуването" онлайн двайсет и четири часа в денонощието за всеки, свързан с интернет у дома, на работното място или другаде;

8.  Отбелязва, че нововъзникващия дигитален пазар на нематериални стоки и услуги вече е по-голям от традиционната търговия и снабдяване и освен това е създал нов набор от търговски понятия и икономически величини, както например дигиталната недвижима собственост (имена на домейн) и достъпа до информация (търсачки);

9.  Счита, че незаконните дейности, каквито са фалшифицирането, пиратството, измамите, пробивът на защитата при провеждането на онлайн сделки и нарушаването на личното пространство на гражданите, не бива да се приписват на естеството на средството, а следва да се разглеждат като аспекти на незаконните търговски дейности, които съществуват в материалния свят отпреди и са улеснени и подсилени от предоставените многобройни технологични възможности, появяващи се основно, когато средството не функционира на основата на спазване на правилата в сила с цел възползване от режим на управлявана отговорност; подчертава необходимостта от създаването на механизми за приемане и засилване на необходимите и подходящи изпълнителни мерки и на по-ефективна и съгласувана координация, което ще позволи борбата с и елиминирането на съществуващото незаконно онлайн поведение, особено с оглед на случаите, включващи сериозни рискове за общественото здраве, като напр. фалшиви лекарства, без да се засяга развитието на международната електронна търговия;

10.  Подкрепя безусловното зачитане на обществения морал и етичните норми на държавите и населението, но изразява съжаление във връзка с все по-неправомерното прибягване до цензура по отношение на онлайн услуги и продукти, което играе ролята на прикрита търговска бариера;

11.  Признава необходимостта от отворени стандарти и тяхната значимост за новаторството, конкуренцията и ефективния потребителски избор; предлага търговските споразумения, сключени от Европейската Общност, да насърчават широката и отворена употреба на интернет за електронна търговия, при условие че потребителите имат достъп до и използват услуги и дигитални продукти по свой избор, освен ако последните не са забранени от националното законодателство;

12.  Счита, че размерът на увеличението на трансграничните сделки, трудността да се идентифицира естеството, произходът и местоназначението на сделките, както и липсата на одитни пътеки и опорни точки, поставят под въпрос териториалния характер на данъчните режими; отбелязва, че съществуват възможности за рационализиране на данъчната администрация, заместване на документацията на хартия с обмен на електронни данни и електронно попълване на данъчни декларации, както и за автоматизация на процедурите по събиране на данъците;

13.  Подчертава необходимостта от обучение на потребителите и предприятията и необходимостта от организиране от страна на медиите на осведомителни кампании във връзка с перспективите за развитие, правата и задълженията на всички заинтересовани страни в международната търговия по интернет;

14.  Изразява съжаление във връзка със зачестилите случаи на онлайн измами и кражби, както на лични данни, така и на пари; счита, че липсата на доверие в сигурността и безопасността на сделките и плащанията представлява най-голямата заплаха за бъдещето на електронната търговия; призовава Комисията да разследва причините и да удвои своите усилия за създаване на механизми за укрепване на доверието на търговските дружества и физическите лица в международните системи за електронни разплащания, както и да установи подходящи средства за разрешаване на спорове, свързани с незаконни търговски практики;

15.  Подчертава, че сигурността и надеждността на трансакциите, свързани с културните стоки или услуги онлайн, са от първостепенно значение;

16.  Отбелязва, че доверието зависи не само от простите, надеждни и сигурни начини на използване на интернет, но също така, наред с другото, от качеството на стоките и услугите, и от наличието на подходящи начини за обезщетение;

17.  Подчертава необходимостта от регулаторно сътрудничество, което да позволи на международната електронна търговия да реализира пълния си потенциал; счита, че е необходим един нов, модерен подход спрямо проблематичните области в електронната търговия, за да се гарантира, че потребителите се ползват от защита на личния живот, както и от по-ниските разходи и новите възможности за търговия, произтичащи от интернет;

18.  Счита, че дискусията относно настоящите и бъдещите предизвикателства на световната интернет търговия следва да се проведе в духа на взаимна подкрепа и структурирано сътрудничество, основано на системи от институционализирани правила между взаимосвързани заинтересовани страни, което дава възможност за съвременен и всеобхватен процес на управление с участие на различните заинтересовани страни, както бе илюстрирано по време на форума за управление на интернет; отбелязва, че съществуващите в момента начини на управление на интернет се отличават с хибридното си естество, лишено от функционални и регулаторни йерархизирани инструменти за направление;

19.  Изразява съжалението си във връзка с липсата на какъвто и да било напредък по време на преговорите на СТО по важния въпрос за класификацията на така наречените "дигитализирани продукти", във връзка с факта, че Програмата за развитие от Доха възлага провеждането на конкретни преговори по въпросите на електронната търговия и че няма постигнат напредък за установяването на постоянен мораториум на СТО върху митата върху електронните предавания; отбелязва, че все още има несигурност по отношение на правилното митническо оценяване на дигиталните продукти и все още липсва съгласие за това какви правила и задължения (Общо споразумение за митата и търговията, Общо споразумение за търговия с услуги или Споразумение за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост) следва да бъдат прилагани за доставяните по дигитален път продукти;

20.  Приветства отправеното към СТО предложение на Комисията за осъвременяване и разширяване на гореспоменатата Декларацията на министрите относно СИТ, определящо кратки срокове, с цел да се даде допълнителен стимул на търговията с тези продукти, да се привлекат повече участници, да се превъзмогнат нетарифните бариери и да се отговори на нарастващите предизвикателства на технологичното развитие и сближаване; при все това изразява съжаление по отношение на разнородните тълкувания на СИТ от страните по него и призовава Комисията да изпълни изцяло текста и духа на текущото СИТ, както и да подкрепи един модерен и реалистичен подход към бъдещо споразумение в съответствие с търсенето на повече продукти на информационните технологии, освободени от вносни мита;

21.  Приветства вече постигнатия напредък в рамките на Общото споразумение за търговия с услуги (GATS), договорите за интернет на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), Комисията на ООН по международно търговско право, значителната работа на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и широкообхватната политическа рамка, приета на неотдавнашната министерска среща на ОИСР в Сеул през 2008 г., и Световната среща на високо равнище за информационното общество в Женева през декември 2003 г. и в Тунис през ноември 2005 г.;

22.  Признава значението на конвенцията на Организацията за образование, наука и култура на ООН (ЮНЕСКО) за защитата и насърчаването на различието на културните изкази като основен инструмент за гарантиране на запазването на освобождаването на културата в международните търговски сделки със стоки и услуги от културно и творческо естество в международната рамка на СТО; призовава Съвета и Комисията да прилагат експедитивно конвенцията както във вътрешните, така и във външните политики на Европейския съюз;

23.  Подчертава, че двустранните и регионални споразумения за свободна търговия не могат да дадат задоволително решение за широкомащабния достъп до пазарите; при все това призовава Европейския съюз систематично да включва в неговите двустранните и регионални търговски споразумения изрични разпоредби по отношение на широко и отворено използване на интернет за търговия със стоки, услуги, както и открити информационни потоци, като се въздържа от налагане или поддържане на ненужни бариери за трансгранични информационни потоци и чрез прилагане на принципите на недискриминационно, прозрачно и възможно най-малко рестриктивно от търговска гледна точка регулиране на интернет сделките; подкрепя полаганите от Европейския съюз усилия за установяване на диалог за сътрудничество по регулаторните въпроси, като част от неговите двустранни споразумения с търговски партньори от трети страни; призовава институциите на Европейския съюз и държавите-членки, при постигането на тези споразумения, да са в готовност да допринасят към този диалог за сътрудничество;

24.  Призовава Комисията да преразгледа приложимостта на търговските инструменти, за да се хармонизира и отвори употребата на радиочестотния спектър с цел насърчаване на мобилния достъп до интернет услуги за стимулиране на новаторство, растеж и конкуренция;

25.  Подчертава, че е необходимо да се насочи вниманието към това, предоставянето на онлайн услуги, включително електронна търговия, да не се подлага на ненужни местни процедури за разрешение (както в ЕС, така и в държавите на нашите търговски партньори), които биха довели до фактическа пречка за предоставянето на такива услуги;

26.  Счита, че в контекста на международните обществени поръчки, където новите технологии дават възможност за трансгранична електронна търговия, нови форми, като например комбинирани търгове за консорциуми от МСП и публикуване и рекламиране на тръжни процедури в интернет, дават възможност за значителен растеж в областта на поръчките не само в Европейския съюз, но и в световен мащаб, като по този начин насърчават трансграничната електронна търговия;

27.  Припомня, че сключването на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането трябва да осигури баланс между ефективното прилагане на правата на интелектуална собственост и защитата на основните права на потребителите, както и да допринесе за по-нататъшното новаторство, потока от информация и използването на легитимни услуги в електронна търговия;

28.  Призовава Комисията да провежда информационни и образователни кампании като използва традиционни и интернет средства, за да повиши осведомеността на потребителите за техните права с цел да увеличи доверието им в онлайн търговията;

29.  Изразява неодобрението си по отношение на фрагментацията на онлайн пазара на ЕС, която е резултат от регулаторни разпоредби, позволяващи или изискващи географско разпределяне на пазара, регулаторни разпоредби, спиращи или възпрепятстващи онлайн доставянето на стоки и услуги, договорни ограничения, налагани на дистрибуторите, правна несигурност, липса на доверие от страна на потребителите в сигурността на системите за плащане, високи такси за достъп до интернет и всякакви ограничения по отношение на възможните опции за доставка;

30.  Призовава Комисията да публикува на своя интернет сайт информация относно правата на потребителите при международна търговия по интернет, като се съсредоточи по-специално върху въпросите, свързани с договорите, защитата на потребителите срещу нелоялни търговски практики, защита на личните данни и авторското право;

31.  Счита, че регулаторните несъвършенства на онлайн пазара на ЕС възпрепятстват развитието на стабилна и силна европейска онлайн индустриална и търговска среда, което има за резултат незадоволителни нива на участие от страна на европейските потребители в европейски и международни търговски сделки и пречи на креативността и иновациите в търговската дейност; изразява съжаление във връзка с факта, че броят на установените в ЕС компании, предоставящи единствено онлайн услуги е крайно малък;

32.  Отбелязва предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно правата на потребителите (COM(2008)0614), която се очаква да доведе до по-голяма степен на правна сигурност, прозрачност и защита за нарастващия брой потребители, които пазаруват по интернет, по-специално по отношение на доставките, прехвърлянето на риска, съответствието с договора и търговските гаранции;

33.  Припомня, че доверието, особено за потребителите и за МСП, е от жизнено значение за пълноценното използване на възможностите на търговията по интернет, както се подчертава в неговата резолюция от 21 юни 2007 г.;

34.  Призовава Комисията и държавите-членки да използват всяка възможност да допринасят за укрепване на доверието чрез участие в съответните международни форуми, като например СТО, и да се стремят към постигането на световни стандарти и норми, отразяващи най-добрите европейски практики;

35.  Призовава Комисията да подобри правната съвместимост на интернет услугите чрез разработването на образци за лицензи и други правни решения, съвместими с юрисдикциите, при които частното право не е било хармонизирано, в частност за доброволно обезщетение за патенти при международни онлайн стандарти, и да разпространява съществуващите европейски достижения за правна съвместимост, като средство за намаляване на разходите по сделките и на правната несигурност за онлайн доставчиците;

36.  Призовава Комисията, ако е целесъобразно в съответствие с ОИСР, да проведе подробно проучване, включващо изготвяне на статистика за международната електронна търговия;

37.  Призовава Комисията да разработи цялостна стратегия за премахване на пречките за осъществяване на електронна търговия, които все още засягат МСП (достъп до ИКТ, разходи за разработване и поддръжка на системи за електронен бизнес, липса на доверие, липса на информация, правна несигурност при транснационални спорове и т.н.), както и препоръки за политика, включващи предоставяне на стимули за МСП за повишено участие в онлайн търговията със стоки и услуги; в тази връзка насърчава създаването на база данни, предназначена за предоставяне на помощна информация и насоки за управление на новите и неопитни участници в онлайн търговията, както и провеждането на сравнителен икономически анализ на ползите от електронната търговия и онлайн рекламата за МСП, и на проучвания на казуси на успешно търгуващи в интернет МСП в ЕС;

38.  Призовава Комисията и държавите-членки да насърчават МСП да работят "онлайн" и да организират платформи за споделяне на информация и обмяна на най-добри практики и препоръчва Комисията и държавите-членки да насърчават обществените поръчки по електронен път, като полагат големи усилия за осигуряване на електронна достъпност;

39.  Приветства инициативата на Комисията за откриване на обществен диалог посредством своя "тематичен документ", озаглавен "Възможности при стоките и услугите онлайн" и посредством създаването на група съветници, които да сътрудничат за представянето на доклад върху съответните въпроси;

40.  Посочва, че интернет е донесъл нов подход при производството, потреблението и разпространението на културни продукти и услуги, които могат да допринесат за междукултурното разбирателство на базата на свободен и справедлив достъп до нови ИКТи зачитане на културното и езиковото разнообразие;

41.  Подчертава, че културните и художествени продукти и услуги имат както икономическа, така и културна стойност и че е важно да се запази това разбирателство в международните търговски преговори и споразумения , както и чрез глобалните мрежи посредством прилагането на конвенцията на ЮНЕСКО по правно задължителен начин;

42.  Настоятелно призовава Съвета и Комисията да гарантират, че европейските културни индустрии се възползват в максимална степен от новите възможности, предлагани от онлайн търговията, в частност аудиовизуалните, музикални и издателски сектори, докато същевременно предоставят ефективна защита срещу незаконния трафик и пиратството; това все пак не трябва засяга политиката на Общността, ясно формулирана в мандата за преговори, за въздържане от правене на предложения или приемане на искания за либерализиране на аудиовизуалния и културния сектор;

43.  Счита, че интернет се превръща в най-ефикасното средство за преодоляване на пропастта между Севера и Юга по отношение на търговията; счита, че интернет отваря нови търговски канали, свързващи по-слабо развитите и други развиващи се страни с напреднали и централни търговски системи, като по този начин увеличава потоците им на износ и заобикаля неудобствата на традиционните пазарни практики;

44.  Счита, че участието на най-слабо развитите и на други развиващи се страни в международната търговия посредством интернет следва да бъде подкрепяно чрез повече инвестиции, най-вече в основни инфраструктури, каквито са телекомуникационните мрежи и устройствата за достъп; подчертава необходимостта от евтини и по-качествени доставки на интернет услуги; признава, че либерализацията в областта на електронните съобщения е довела до повишени инвестиции в инфраструктура, подобрено обслужване и нововъведения;

45.  Признава, че в много държави потребителите осъществяват достъп до интернет през мобилни устройства;

46.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1.
(2) ОВ L 128, 15.5.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 23, 26.1.2008 г., стр. 21.
(4) Приети текстове, P6_TA(2008)0449.
(5) ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37.
(6) ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1.
(7) ОВ C 167, 1.6.1998 г., стр. 203.
(8) OВ C 146 E, 12.6.2008 г., стр. 370.

Правна информация - Политика за поверителност