Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0050(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0407/2008

Teksty złożone :

A6-0407/2008

Debaty :

PV 05/02/2009 - 3
CRE 05/02/2009 - 3

Głosowanie :

PV 05/02/2009 - 5.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0050

Teksty przyjęte
PDF 313kWORD 82k
Czwartek, 5 lutego 2009 r. - Strasburg
Wprowadzanie na rynek i stosowanie pasz ***I
P6_TA(2009)0050A6-0407/2008
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz (COM(2008)0124 – C6-0128/2008 – 2008/0050(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0124),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2, art. 37 oraz art. 152 ust. 4 lit. b) Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0128/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0407/2008),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   przyjmuje do wiadomości załączone do niego oświadczenia Komisji;

3.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

4.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 lutego 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr .../2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 i uchylające dyrektywy 79/373/EWG, 80/511/EWG, 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję 2004/217/WE
P6_TC1-COD(2008)0050

(Jako że osiągnięto porozumienie między Parlamentem a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpowiada treści ostatecznego aktu prawnego, rozporządzenia (WE) nr .../2009.)


ZAŁĄCZNIK

Oświadczenia Komisji w sprawie

1.  Rewizji załącznika IV:

W celu dostosowania załącznika IV (w sprawie dopuszczalnego stopnia tolerancji w odniesieniu do etykietowania składu materiałów paszowych i mieszanek paszowych) zgodnie z art. 11 rozporządzenia, do postępów naukowych i technicznych, Komisja i jej służby planują przeprowadzenie analizy wyżej wymienionego załącznika IV. W tym kontekście Komisja rozpatrzy również pewne materiały paszowe z zawartością wilgoci przekraczającą 50%.

2.  Etykietowania dodatków:

Komisja zbada, czy zasada informowania poprzez etykietowanie paszy może się również stosować do dodatków i premiksów dozwolonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003 w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt.

3.  Interpretacji "wszelkich pilnych sytuacji związanych ze zdrowiem ludzi i zwierząt lub ze środowiskiem ", o których mowa w punkcie 17 preambuły, art. 5 i art. 17.

"Komisja rozumie, że "wszelkie pilne sytuacje związane ze zdrowiem ludzi i zwierząt lub ze środowiskiem" mogą obejmować pilne sytuacje spowodowane między innymi zaniedbaniem, zamierzonym nadużyciem i przestępstwami."

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności