Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2171(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0021/2009

Внесени текстове :

A6-0021/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/02/2009 - 5.8
CRE 05/02/2009 - 5.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0053

Приети текстове
PDF 413kWORD 111k
Четвъртък, 5 февруари 2009 г. - Страсбург
Търговски и икономически отношения с Китай
P6_TA(2009)0053A6-0021/2009

Резолюция на Европейския парламент от 5 февруари 2009 г. относно търговските и икономическите отношения с Китай (2008/2171(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид механизма за икономически и търговски диалог на високо равнище между ЕС и Китай, по който се проведе заседание за първи път в Пекин на 25 април 2008 г.,

–   като взе предвид заключенията от Десетата среща на върха между Китай и ЕС, състояла се в Пекин на 28 ноември 2007 г.,

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "ЕС – Китай: По-близки партньори, нарастващи отговорности" (COM (2006)0631) и придружаващия го работен документ, озаглавен "Политически документ относно търговията и инвестициите между ЕС и Китай: Конкуренция и партньорство" (COM(2006)0632),

–   като взе предвид решението, взето на Четвъртата министерска конференция на Световната търговска организация (СТО), проведена в Доха, Катар на 9-14 ноември 2001 г., относно приемането на Китай в СТО, което влезе в сила на 11 ноември 2001 г., и на Китайски Тайпей, което влезе в сила на 1 януари 2002 г.,

–   като взе предвид резолюциите си относно Китай, и по-специално своята резолюция от 7 септември 2006 г. относно отношенията между ЕС и Китай(1) и от 13 октомври 2005 г. относно перспективите за търговски отношения между ЕС и Китай(2),

–   като взе предвид проучването на Комисията от 15 февруари 2007 г., озаглавено "Бъдещи възможности и предизвикателства в търговските и инвестиционните отношения между ЕС и Китай за периода 2006–2010 г.",

–   като взе предвид своята резолюция от 10 юли 2008 г. относно положението в Китай след земетресението и преди олимпийските игри(3),

–   като взе предвид осмия годишен доклад "Преговорна позиция за европейски бизнес в Китай за 2008/2009 г." на Търговската камара на Европейския съюз в Китай,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по международна търговия и становищата на комисията по външни работи, Комисията по развитие, комисията по икономически и парични въпроси, Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A6-0021/2009),

А.   като има предвид, че търговията между ЕС и Китай значително нарасна от 2000 година, и като има предвид, че EС е най-големият търговски партньор на Китай от 2006 г. насам, а Китай е вторият по големина търговски партньор на ЕС от 2007 г. насам;

Б.   Като има предвид, че ускореното развитие и членството в СТО водят, наред със съществените ползи, до по-голяма отговорност на Китай в изпълнението на цялостна и положителна роля в глобалния икономически ред, включително в Международния валутен фонд (MВФ) и групата на Световната банка;

В.   Като има предвид, че въпреки постоянния растеж двустранната търговия между Китай и ЕС, който регистрира търговски дефицит с Китай в размер на 160 млрд. евро за 2007 г., остава небалансирана;

Г.   Като има предвид, че финансовите и макроикономическите дисбаланси и намаляването на вътрешното търсене и износа са в основата на настоящата финансова и икономическа криза, която засяга и Китай;

Д.   Като има предвид, че достъпът до китайския пазар е усложнен поради водени от държавата политики в областта на промишлеността, нарушаване на патентни права и неясни стандарти и режим на съгласуване, което води до технически и нетарифни бариери за търговия спрямо дружествата в ЕС;

Е.   Като има предвид, че производители на стоки и услуги в ЕС са висококонкурентни на световните пазари и като има предвид, че един свободен и справедлив достъп до китайския пазар би позволил на дружества от ЕС да увеличат износа и присъствието си на този пазар, както и да се подобри качеството и услугите, предоставяни на китайските потребители;

Ж.   Като има предвид, че през 2007 г. износът на ЕС за Китай се увеличи с 18,7 %, достигайки 231 милиарда евро;

З.   Като има предвид, че мащабът на производство на фалшифицирани и пиратски стоки в Китай остава на тревожно високо равнище и че 60% от фалшифицираните стоки, конфискувани от митническите органи на ЕС, са произведени в Китай; като има предвид, че производството на такива стоки често се извършва в предприятия, които произвеждат стоки и за редовния пазар и които не съблюдават както трудовите права, така и изискванията за безопасни и здравословни условия на труд, и представляват опасност за потребителите и, в случая на химикали, за околната среда като цяло;

Общи положения

1.  Подчертава, че търговията между ЕС и Китай се разшири изключително много и представлява единственото най-голямо предизвикателство за търговските отношения на ЕС;

2.  Подчертава, че търговските отношения на Европа с Китай следва да се основават на принципите на реципрочност и лоялна конкуренция и търговия в съответствие с нашите общи ценности и придържането към правилата на СТО, като същевременно се вземат предвид устойчиво развитие, спазване на екологичните ограничения, както и принос в изпълнението на глобалните цели при предотвратяване на изменението на климата;

3.  Счита, че в качеството си на една от движещите сили за световния растеж, Китай следва да играе цялостна роля с оглед гарантирането на устойчиво и балансирано развитие на световния икономически ред;

4.  Призовава Комисията да продължи политиката на обвързаност и диалог с Китай; приветства техническата помощ за търговия, предоставена на Китай от Комисията; счита, че такава помощ е от жизненоважно значение за подпомагане на успешната интеграция на Китай в световната икономика и, в частност, за изпълнение на задълженията и ангажиментите на Китай в рамките на СТО и подобряване на социалните и екологичните условия;

5.  Подчертава, че с оглед разрешаването на настоящата финансова и икономическа криза е необходимо безпрецедентно сътрудничество между ЕС и Китай; счита, че това е чудесна възможност Китай и ЕС заедно да покажат чувство за отговорност и да поемат ролята си в разрешаването на тази криза;

6.  Застъпва становището, че развиването на търговските отношения с Китай трябва да се осъществява успоредно с развиването на истински, плодотворен и ефективен политически диалог, който да обхваща широка гама от теми; счита, че правата на човека следва да бъдат съществена и неразделна част от отношенията между ЕС и Китай; призовава Комисията да настоява за засилване на клаузата за правата на човека при преговорите с Китай за ново Споразумение за партньорство и сътрудничество (СПС);

7.  Изразява убеждението, че днешната отворена система за търговия би могла да стимулира стопанската дейност между Китай и развиващите се страни с възможни предимства и за двете страни и че тя би могла да представлява безпрецедентна възможност за икономически растеж и за тяхната интеграция в световната икономика, при условие че търговските политики съответстват на целите за развитие и че икономическият растеж се изразява в намаляване на бедността;

8.  Насърчава Комисията да се стреми към откритост в търговията на ЕС с Китай; счита, че Европейският съюз и държавите-членки следва да продължат да предлагат отворен и справедлив достъп за износа на Китай и да реагират предварително на предизвикателството на конкуренцията; в допълнение счита, че Китай следва да отвърне чрез засилване на своята обвързаност с икономическата откритост и пазарната реформа;

9.  Настоятелно призовава Китай да играе активна роля в СТО, съразмерна на неговата икономическа и търговска значимост, с цел насърчаване на благоприятното развитие на глобалната търговия в рамките на силна и прозрачна рамка от правила;

10.  Приветства участието на Китай в срещата на Г-20, проведена на 15 ноември 2008 г. във Вашингтон, която следва да проправи пътя на страната към нейното окончателно участие в световните икономически и финансови дела с последващо поемане на основни отговорности на глобално равнище;

11.  Подчертава, че протекционизмът не може да бъде ответната реакция на Европа спрямо разрастването на търговските отношения между ЕС и Китай; счита, че Европейският съюз и държавите-членки следва да се стремят по-активно към постигане на допълнителен напредък по Лисабонската програма за реформи с цел развиване и консолидиране на области на сравнително предимство в глобалната икономика и за насърчаване на новаторството и професионалното обучение;

12.  Отбелязва, че с оглед на справянето с настоящата икономическа криза е бил представен мащабен китайски план за възстановяване за растеж и заетост; подчертава, че мерките за подпомагане трябва да бъдат временни, следва да отговарят на правилата на СТО и да не нарушават лоялната конкуренция;

13.  Приветства инвестициите в ЕС на китайските държавни инвестиционни фондове и държавни предприятия, които допринасят за създаването на заетост и растеж и за взаимната полза и балансираност на инвестиционните потоци; припомня обаче липсата на прозрачност на китайските финансови пазари и подчертава значението на въвеждането, най-малкото, на Етичен кодекс, за да се гарантира прозрачността на инвестиционните операции на Китай на пазарите на ЕС, призовава Европейския съюз и Китай да поддържат своите пазари еднакво отворени за инвестиции и да въведат разпоредби относно прозрачността;

Достъп до пазара

14.  Приветства факта, че след присъединяването на Китай към СТО растящ брой сектори на промишлеността в държавата са били отворени за външни инвеститори; въпреки това изразява загриженост, че в същото време в някои сектори са били ограничени или възпрепятствани чужди инвестиции и са били въведени дискриминационни мерки срещу чуждестранни дружества – особено по отношение на презграничните сливания и придобивания;

15.  Счита, че протекционистичните практики, прекомерната бюрокрация, подценяването на китайския ренминби, субсидии в различни форми и липсата на подходящо и съгласувано равнище на правоприлагане на правата на интелектуална собственост в Китай възпрепятстват цялостния достъп до този пазар за много дружества от ЕС;

16.  Призовава Китай допълнително да отвори своите пазари за стоки и услуги, и да продължи с икономическите реформи с цел установяване на стабилна, предсказуема и прозрачна правна рамка за дружествата от ЕС, особено за малки и средни предприятия (МСП);

17.  Призовава Комисията да обсъди китайския проектозакон за пощите с правителството на Китай, тъй като този проектозакон съдържа разпоредба, която би затруднила чуждестранните експресни услуги; счита, че е необходима балансирана регулаторна рамка за пощенските и експресните услуги, за да се продължи политиката на Китай за подкрепа на чуждите инвестиции и лоялната конкуренция в сектора на експресните доставки;

18.  Изразява удовлетворение от стъпките, предприети от китайските власти за намаляване на административните пречки на национално равнище, и напредъка в областта на електронното правителство за предоставяне на достъп на обществеността до законодателните актове, но отбелязва, че е необходим допълнителен напредък с цел осигуряване на свободен и равнопоставен достъп до китайския пазар за чуждестранни дружества;

19.  Изтъква, че допълнителното отваряне на достъпа до китайския пазар ще предостави възможности за дружества от ЕС в множество области като машиностроене, химикали, автомобилния сектор, фармацевтиката и информационните и комуникационните технологии (ИКТ), проекти по Механизма за чисто развитие, селското стопанство, строителството и при финансовите, застрахователните и телекомуникационните услуги, както и при услугите на дребно;

Бариери, стандарти

20.  Отбелязва, че нетарифните бариери представляват значителна пречка за дружествата от ЕС в Китай, както и за китайските дружества и дружествата от държави, които не са членки на ЕС, в Европейския съюз, особено за МСП;

21.  Призовава Китай да приеме международни стандарти за продукти и услуги с оглед насърчаване на допълнителна търговия между Китай и други държави; приветства факта, че Китай засилва своето участие в международни стандартизиращи органи и счита, че това следва да се насърчава и да се допълни с участието на ЕС в китайските органи, определящи стандартите; подчертава важността на съгласуването на китайския внос с европейските стандарти за хранителни и нехранителни продукти;

Суровини

22.  Изразява съжаление по повод продължаващата употреба на нарушаващи търговията ограничения за износ, като например таксите върху износа на суровини от страна на китайското правителство; призовава Комисията да настоява за отстраняване на всички съществуващи ограничения за износ във всички двустранни преговори с Китай; подчертава, че отстраняването на тези ограничения за износ е съществен елемент от лоялната търговия между ЕС и Китай; подчертава, че ще оценява всички бъдещи търговски споразумения с Китай в това отношение;

Държавна помощ

23.  Изразява загриженост във връзка с факта, че продължаващата държавната намеса в индустриалната политика и изричните дискриминационни ограничения, като неограничени държавни средства за финансиране на износ и ограничения на равнището на чуждестранна собственост в някои сектори, създават пречки на китайския пазар за дружествата от ЕС;

Обществени поръчки

24.  Призовава Китай да се присъедини към Споразумението за държавните поръчки (GPA), съгласно ангажимента си от 2001 г., и да започне конструктивни преговори по отварянето на своите пазари на обществени поръчки и, на фона на евентуалния успешен изход от тези преговори, да прилага прозрачни, предсказуеми и справедливи процедури при възлагане на обществени поръчки, за да е възможно равнопоставеното участие на чуждестранни дружества; призовава Китай да предостави незабавен достъп на дружествата от ЕС, които са установени и извършват дейност в Китай;

Валута

25.  Приветства определеното покачване в стойността на китайския ренминби, осъществено през тази година; настоятелно приканва Китай да продължи да позволява на китайския ренминби да покачва стойността си, с цел неговата цена на международните финансови пазари, в частност спрямо еврото, да отразява по-точно икономическото положение на Китай; настоятелно призовава Китай да държи по-голяма част от своите валутни резерви в евро;

Присъствие/помощ от страна на ЕС

26.  Приветства напредъка, извършен по отношение на установяването на Център на ЕС в Пекин, който да помага на МСП, и по отношение на превръщането на бюджетния ред, предназначен за финансиране на Центъра, в постоянен, с цел гарантиране на неговото бъдеще; подчертава необходимостта да се гарантира, че този Център има ясен мандат, който избягва създаването на дублиращи се структури и води до създаване на взаимодействие със съществуващите публични и частни институции от държави-членки на ЕС; приветства работата, извършена от Бюрото за защита на интелектуалната собственост на МСП на китайския пазар за предоставянето на информация и обучение на европейски МСП от ЕС относно защитата и прилагането на правата на интелектуална собственост в Китай;

27.  Подчертава важността на подпомагането в частност на МСП за преодоляване на пречките за достъп до пазара; призовава Комисията и държавите-членки да гарантират успешното функциониране на екипите на ЕС за достъп до пазара в Китай;

Енергетика, устойчива енергия

28.  Призовава ЕС и Китай да предприемат стъпки за насърчаване на търговията на екологосъобразни стоки и услуги, растежа на инвестициите в устойчиви проекти и инфраструктура и за насърчаване на развитието на индустрия, която допринася за намаляване на въглеродните емисии;

29.  Подчертава възможностите, които бързо развиващия се сектор на възобновяеми енергийни източници в Китай предоставя на европейския бизнес сектор на възобновяеми енергийни източници; призовава Китай да подобри достъпа до пазара в тази област;

30.  Призовава за засилено сътрудничество между ЕС и Китай с оглед насърчаването на трансфера на нисковъглеродни технологии, по-специално по отношение на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници; изтъква ключовото значение на разработването и разпространението на технологии за улавяне и съхранение на въглерод в Китай, имайки предвид значението на въглищата за неговата икономика; призовава Комисията да проучи начините за допълнително подпомагане на обмена на най-добри практики с Китай в областта на устойчивото развитие;

Финансови услуги

31.  Изразява безпокойство, че инвестирането в Китай все още е ограничено за дружества от ЕС, особено в банковия и застрахователния сектор, поради тежки и дискриминационни лицензионни разходи и правила, изискващи образуването на съвместни предприятия с китайски дружества; призовава Китай незабавно да обърне внимание на тези проблеми;

32.  Счита, че силно развитите, ликвидни, отворени, прозрачни и добре регулирани финансови пазари са способни да благоприятстват икономическия растеж, че секторите на ценните книжа, банковото дело и застраховането в Китай са недостатъчно развити и насърчава Китай да вземе пълноценно участие в световния дебат за подобряването на регулаторната и надзорна рамка за финансовите пазари;

33.  Подчертава значението на ангажираността на Китай и сътрудничеството му с MВФ във връзка с разработването на международен Етичен кодекс за държавните инвестиционни фондове, който вероятно ще доведе до по-висока степен на прозрачност;

34.  Призовава Комисията възможно най-скоро да направи оценка на въздействието на финансовата и икономическата криза върху съответните сектори на европейската промишленост и услуги, които играят решаваща роля за определянето на експорт-импортните отношения между ЕС и Китай; изисква тази оценка да бъде изпратена на Парламента веднага щом се открои ясна тенденция;

Свободна и лоялна търговия
Антидъмпинг/статут на пазарна икономика

35.  Счита, че постоянният диалог между търговските органи може да спомогне за предотвратяване и разрешаване на търговските спорове; отбелязва обаче, че ефективното и ефикасно използване на инструментите за търговска защита допринася за гарантирането на справедливи условия на търговия между Китай и ЕС, като се има предвид нарастването на антидъмпинговите дела, заведени срещу китайски производители;

36.  Счита, че в много области китайската икономика все още не отговаря на критериите за пазарна икономика; призовава Комисията да работи с китайското правителство за преодоляване на бариерите пред получаването на статут на пазарна икономика и да предостави този статут на Китай единствено, когато страната изпълни изискванията;

Права на интелектуална собственост и фалшификации

37.  Отбелязва с безпокойство, че макар и в Китай да има напредък по отношение на усъвършенстването на законодателството относно интелектуалната собственост, ефективното прилагане на правата на интелектуална собственост остава в голяма степен проблематично;

38.  Призовава Китай да полага повече усилия за коригиране на липсата на прилагане и изпълнение на законодателството относно правата на интелектуална собственост; подчертава важността на хармонизирането на централната и регионалната търговска политика и регулирането в Китай и единното му прилагане в цялата държава;

39.  Изразява безпокойство по отношение на мащаба на производство на фалшифицирани и пиратски стоки в Китай, което остава на тревожно високо равнище; призовава Комисията, в сътрудничество с китайските органи на национално и регионално равнище, да продължи своята борба срещу фалшифицирането;

40.  Изразява силното си безпокойство по отношение на увеличаващия се брой патенти за полезни модели и дизайни в Китай, които често са копия или незначителни модификации на съществуващи европейски технологии, без да допринасят за реални иновации;

41.  Счита, че тъй като Китай се насочва в по-голяма степен към иновациите, защитата на правата върху интелектуалната собственост по най-добрия начин защитава интересите на Китай; в същото време счита, че разпоредбите, изискващи иновациите да бъдат регистрирани изключително и само в Китай, ще ограничат сериозно стопанските дейности, ще попречат на Китай да се възползва от иновациите, както и могат да доведат до обезценяване на марката "Произведено в Китай";

Митници

42.  Приветства подписването на съвместен план за действие в областта на митническото правоприлагане по отношение на правата на интелектуална собственост, насочен към засилване на митническото сътрудничество при конфискации на фалшифицирани стоки и прилагане на конкретни мерки за намаляване на продажбите на фалшифицирани стоки; призовава Комисията да проведе преговори с Китай във връзка с поставяните от него условия, за да вземе участие в Търговското споразумение за борба с фалшифицирането;

43.  Изисква от Комисията да засили сътрудничеството с китайските органи по Споразумението за митническо сътрудничество, насочено към улесняване на търговията;

44.  Изисква от Комисията, като продължение на Меморандума за разбирателство от 2005 г. за текстилните изделия, да продължи да обсъжда развитията в търговския диалог между ЕС и Китай в областта на текстила и в механизма за икономически и търговски диалог на високо равнище; призовава Комисията да следи отблизо вноса на текстилни изделия с произход от Китай;

Социално въздействие и въздействие върху околната среда

45.  Изразява своите сериозна загриженост по отношение на високите равнища на замърсяване, причинени от китайската индустрия, и на нарастващата употреба на природни ресурси, в частност такива, добивани от изчерпаеми източници; разбира отговорността, която Европа споделя за съществуващото положение, като се има предвид, че голям дял от китайското промишлено производство е собственост на европейски фирми или е по поръчка на европейски фирми и търговци на дребно с цел потребление в Европа;

46.  Отбелязва, че последните години на висок икономически растеж в Китай не са донесли ползи за всички сегменти на китайското население и че социалната пропаст между богати и бедни никога не е била толкова голяма, колкото сега;

47.  Приветства дейността на Китай в областта на опазването на околната среда в контекста на подготовката на Олимпийските игри през 2008 г.; призовава китайското правителство да допринесе активно за успеха на Конференцията за климата на Обединените нации (СОР 15), която ще бъде проведена от 30 ноември до 11 декември 2009 г. в Копенхаген като насърчи финансовия си сектор да се подготви за въвеждането на международна схема за търговия с квоти за емисии;

48.  Настоятелно приканва Китай да вземе участие в COP 15 и да поеме отговорностите си, като допринесе със своя глобален дял в намаляването на емисиите на парникови газове и в борбата с изменението на климата;

49.  Настоятелно приканва китайските органи да предприемат конкретни стъпки за възприемане и насърчаване на употребата на технологии и практики за намаляване на емисиите на парникови газове; отбелязва, че насърчаването на зелени бизнес технологии ще бъде от съществено значение, ако китайското правителство има желание да поддържа икономически растеж, като същевременно опазва своята околна среда; признава, че не може да се очаква от Китай да изисква от своето население да поеме тежестта на ограничаването на емисиите на парникови газове, без западните страни да предприемат някакви действия;

50.  Изразява загриженост във връзка с детския труд в Китай; призовава Комисията да засегне този проблем възможно най-скоро, и призовава китайското правителство да положи максимални усилия за премахване на причините, довели до това явление с оглед неговото изкореняване;

51.  Настоятелно приканва Китай да ратифицира ключови конвенции на Международната организация на труда (МОТ), и по-специално Конвенция № 87 относно свободата на сдружаване и защитата на правото на организиране, а също и Международния пакт за граждански и политически права, който Китай е подписал, но все още не е ратифицирал;

52.  Приветства осъщественото от Китай въвеждане в националното законодателство на международните стандарти за финансова отчетност (МСФО); насърчава Китай да продължи да възприема МСФО, като в същото време обезпечи прилагането им на практика; изисква от Комисията да проследи отблизо приемането и прилагането на МСФО в Китай;

53.  Призовава европейските предприятия, извършващи дейност в Китай, да прилагат най-високите международни стандарти и най-добрите практики за корпоративна социална отговорност по отношение на работниците и околната среда;

54.  Изразява загриженост във връзка с условията на труд и правата на заетите лица в Китай; призовава Китай да подобри условията на труд, така че те да достигнат равнището на задължителните стандарти на МОТ;

55.  Призовава Европейския съюз и Китай да си сътрудничат относно стандартите за леки автомобили, камиони, тежкотоварни превозни средства, авиация и търговски флот, за намалят емисиите на парникови газове и за да направят тези стандарти по-щадящи за климата;

56.  Призовава за сътрудничество в областта на регистрацията, оценката, разрешаването на химически вещества (REACH) между ЕС и Китай;

57.  Изразява загриженост по отношение на скорошната вълна от злополуки, предизвикани от опасни китайски продукти, и в частност тези, включващи детски играчки, храни и лекарства; приветства решителността на китайското правителство да се справи с този проблем; призовава Комисията да засили подкрепата и координирането с китайските органи в тази област;

58.  Строго осъжда смъртните присъди, постановени от китайските власти за някои от лицата, замесени в отравянето на детско мляко на прах с меламин;

59.  Приветства усилията, които Комисията положи в тази област посредством новата система за докладване веднъж на три месеца относно мерките за контрол, които Китай прилага, за откриване на източника на опасните стоки, оповестени в рамките на системата Rapex-Китай, като по този начин се повишава безопасността на европейския потребител;

60.  Подчертава значението на тристранните контакти между Комисията и администрациите на САЩ и Китай с цел подобряване на управлението на безопасността на продуктите в световен мащаб; в тази област; счита, че ще бъде изключително полезно възможно най-бързо да се даде конкретна форма на предложението на Комисията за създаване на съвместна работна група по въпросите на безопасността на продуктите и вноса в рамките на Трансатлантическия икономически съвет;

Следващи стъпки

61.  Отбелязва, че китайското общество се е променило в голяма степен през последните 30 години и че траен напредък може да бъде постигнат единствено с бавни темпове; счита, че демокрацията изисква ефективно гражданско общество, което на свой ред е подкрепено от търговски и икономически отношения с ЕС; следователно счита, че "промяната чрез търговия" е начин да се подпомогне превръщането на Китай в отворено и демократично общество, благоприятстващо всички негови сектори; изразява съжаление във връзка с факта, че засилването на икономическите и търговските взаимоотношения между ЕС и Китай не е съпроводено от значителен напредък по отношение на диалога за правата на човека; счита, че са необходими по-нататъшни реформи, по-специално в областта на околната среда и социалната сфера, с оглед гарантиране на цялостен и траен напредък;

62.  Изразява съжаление относно отлагането от страна на Китай на срещата на високо равнище между ЕС и Китай, която трябваше да се проведе на 1 декември в Лион по повод настоящата финансова и икономическа криза, и подчертава изключителното значение на провеждането на конструктивен диалог относно изменението на климата, както и на взаимното разбиране по основните търговски проблеми в един изключително важен момент за световната икономика; изразява надежда, че такава среща на високо равнище ще се проведе възможно най-скоро;

63.  Призовава Китай да продължи да допринася цялостно към усилията, които ускоряват преговорите по Програмата за развитие от Доха;

64.  Подчертава, че новото Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Китай следва да има за цел установяване на свободна и лоялна търговия въз основа на прилагането на разпоредби за правата на човека, както и за социални въпроси и въпроси, свързани с околната среда и с устойчивото развитие;

65.  Приветства установяването на механизма за икономически и търговски диалог на високо равнище като форум за допълнително развитие на отношенията между ЕС и Китай на стратегическо равнище и счита, че важен елемент от този процес се изразява във факта, че механизмът води до задоволително разрешаване на търговските дисбаланси; призовава Комисията да бъде по-амбициозна по отношение на механизма за икономически и търговски диалог на високо равнище, като назначи един от заместник-председателите на новата Европейска комисия, избрана през 2009 г., за координиращ комисар, оглавяващ делегацията по механизма за икономически и търговски диалог на високо равнище на ЕО;

66.  Призовава Комисията да гарантира, че всички съществуващи споразумения с Китай в областта на научноизследователската и развойна дейност действат ефективно за насърчаване на сътрудничеството в тази област; препоръчва усилията в областта на научноизследователската и развойна дейност да бъдат насочвани между ЕС и Китай по по-стратегически и по-подходящ начин от гледна точка на технологичните достижения, потребностите на обществото, екологичните бедствия и бъдещото икономическо развитие; призовава двете страни да улеснят трансфера на технологии и техническо ноу-хау, като улеснят програмите за обмен на изследователи и научни работници;

67.  Приветства сближаването между Китай и Тайван; счита Тайван, който е четвъртият по големина търговски партньор на ЕС в Азия, за икономически и търговски субект; подкрепя участието на Тайван като наблюдател в съответните международни организации, когато за участието не се изисква качеството на държава, напр. в МОТ;

68.  Призовава за засилено сътрудничество между европейски и китайски университети и повишена мобилност на учени, изследователи и студенти между ЕС и Китай;

69.  Подкрепя продължаващото развитие на сътрудничеството между ЕС и Китай в областта на космическите изследвания, приложения и технологии; счита, че тясното сътрудничество е от съществено значение за съвместното съществуване на програмите "Компас" и "Галилео", по-конкретно с оглед осигуряването на тяхната съвместимост в интерес на потребителите в глобален мащаб;

70.  Настоятелно призовава Комисията и китайското правителство заедно да проучат начини за развиване на парламентарно измерение на работата на механизма за икономически и търговски диалог на високо равнище, с цел достигане до по-широка общност от заинтересовани страни и за даване на гласност на техните тревоги;

71.  Подкрепя усилията, положени от Комисията за установяване на благоприятна бизнес среда за МСП чрез приемане на Съобщението, озаглавено "Мисли първо за малките – "Small Business Act" за Европа" (COM(2008)0394), и в тази връзка приветства намерението за започване на проект "Gateway to China" със специален акцент върху установяването на програма за обучение на ръководни кадри в Китай за насърчаване на достъпа на европейски МСП до китайския пазар до 2010 г.;

72.  Призовава Китай да насърчава сътрудничеството между китайските университети и МСП от ЕС с цел новаторството в МСП в Китай да нарасне, като по този начин се създадат повече работни места и се подобрят търговските и икономическите резултати; също така призовава Китай да насърчава сътрудничеството между двете страни, за да подобри и увеличи щадящите климата техники за свеждане до минимум на емисиите на парникови газове, причинени от МСП от ЕС в Китай;

73.  Призовава Комисията да насърчава сътрудничеството между стопанските субекти, да популяризира сайта на базата данни за достъп до пазари и да подобри механизмите за уреждане на спорове;

74.  Насърчава осъществяването на програми, предназначени да разширят търговските взаимоотношения между Китай и ЕС, като например програмата за обучение на изпълнителни кадри; призовава Комисията да увеличи техническата помощ за Китай с цел прилагане на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и да подобри митническото сътрудничество;

75.  Счита, че ЕС и Китай стават все по-взаимозависими един от друг и че сложността и значението на отношенията между ЕС и Китай изискват по-голяма координация между държавите-членки и с Комисията; припомня на Китай, че трябва да изпълни задълженията си, произтичащи от международните споразумения, очаква ефикасен и ориентиран към резултатите диалог с Китай по въпросите на глобалните предизвикателства; подкрепя стратегическото партньорство между ЕС и Китай; настоятелно призовава Комисията да увеличи прозрачността при преговорите по сключването на Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Китай;

76.  Счита, че Изложението през 2010 в Шанхай, Китай ще бъде добра възможност за стопанския сектор на ЕС от гледна точка на видимост, мрежа и представяне на китайската публика и китайският бизнес сектор; настоятелно призовава Комисията да гарантира, че бизнес секторът на ЕС ще има щанд на Изложението през 2010;

77.  Призовава Комисията да подкрепи създаването на Бизнес съвет между Китай и ЕС, по подобие на Бизнес съвета между Съединените щати и ЕС;

o
o   o

78.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки, както и на правителството на Китайската народна република и Националния народен конгрес на Китай.

(1) OВ C 305 Е, 14.12.2006 г., стр. 219.
(2) OВ C 233 Е, 28.9.2006 г., стр. 103.
(3) Приети текстове, P6_TA(2008)0362.

Правна информация - Политика за поверителност