Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/2171(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0021/2009

Ingediende teksten :

A6-0021/2009

Debatten :

Stemmingen :

PV 05/02/2009 - 5.8
CRE 05/02/2009 - 5.8
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0053

Aangenomen teksten
PDF 261kWORD 76k
Donderdag 5 februari 2009 - Straatsburg
Handels- en economische betrekkingen met China
P6_TA(2009)0053A6-0021/2009

Resolutie van het Europees Parlement van 5 februari 2009 over de handels- en economische betrekkingen met China (2008/2171(INI))

Het Europees Parlement,

–   gezien het High Level Economic and Trade Dialogue Mechanism (HLM) EU-China, dat voor het eerst bijeenkwam in Beijing op 25 april 2008,

–   gezien de conclusies van de tiende Top EU-China, die plaatsvond in Beijing op 28 november 2007,

–   gezien de mededeling van de Commissie getiteld "EU-China: Hechtere partners, groeiende verantwoordelijkheden" (COM(2006)0631), en het begeleidende werkdocument "Document betreffende het handels- en investeringsbeleid van de EU ten aanzien van China: Concurrentie en partnerschap" (COM(2006)0632),

   gezien het besluit van de Vierde Ministersconferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), gehouden in Doha, Quatar op 9-14 november 2001, over de toetreding van China tot de WTO met ingang van 11 november 2001 en van Chinees Taipei met ingang van 1 januari 2002,

–   onder verwijzing naar zijn resoluties over China, in het bijzonder die van 7 september 2006 over de betrekkingen tussen de EU en China(1) en die van 13 oktober 2005 over de vooruitzichten voor de handelsbetrekkingen tussen de Europese Unie en China(2),

–   gezien de studie van de Commissie van 15 februari 2007 "Future Opportunities and Challenges in EU-China Trade and Investment Relations 2006-2010",

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 10 juli 2008 over de situatie in China na de aardbeving en voor de Olympische Spelen(3),

   gezien het Achtste Jaarverslag "European Business in China Position Paper 2008/2009" van de Europese Kamer van Koophandel in China,

   gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie internationale handel en de adviezen van de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A6-0021/2009),

A.   overwegende dat de handel tussen de EU en China zich sinds 2000 enorm heeft ontwikkeld, en dat de Europese Unie sinds 2006 China's belangrijkste handelspartner is en dat China sinds 2007 de op één na belangrijkste handelspartner van de Europese Unie is,

B.   overwegende dat een hogere ontwikkelingsgraad en het lidmaatschap van de WTO voor China, naast aanzienlijke voordelen, een grotere verantwoordelijkheid met zich meebrengen om in het mondiale economische stelsel een volledige en positieve rol te spelen, met inbegrip van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbankgroep,

C.   overwegende dat, ondanks de voortdurende groei, de bilaterale handelsbalans tussen China en de EU − de Unie had in 2007 een handelstekort met China van meer dan 160 miljard EUR − nog altijd niet in evenwicht is,

D.   overwegende dat de huidige mondiale financiële en economische crisis, die zich ook in China doet voelen, het resultaat is van financiële en macro-economische onevenwichtigheden, en van een teruglopende binnenlandse vraag en export,

E.   overwegende dat toegang tot de Chinese markt moeilijk is ten gevolge van het door de overheid gevoerde industriebeleid, octrooi-inbreuken, dubbelzinnige normen en onvoldoende handhaving, resulterend in technische en niet-tarifaire handelsbelemmeringen (NTB's) voor EU-ondernemingen,

F.   overwegende dat EU-producenten van goederen en diensten op de wereldmarkten uitermate concurrerend zijn; en overwegende dat een vrije en billijke toegang tot de Chinese markt EU-ondernemingen in de gelegenheid zou stellen hun export en aanwezigheid op een dergelijke markt te vergroten, en voor Chinese consumenten betere kwaliteit en meer dienstverlening zou betekenen,

G.   overwegende dat de uitvoer van de EU naar China in 2007 met 18,7 procent toenam en 231 miljard EUR bedroeg,

H.   overwegende dat het volume van de in China geproduceerde nagemaakte en vervalste goederen nog altijd schrikbarend groot is en dat 60% van de namaakgoederen die door de douanebeambten van de Europese Unie in beslag wordt genomen, in China wordt geproduceerd; overwegende dat de productie van deze goederen vaak plaatsvindt in fabrieken waar ook producten voor de reguliere markt worden geproduceerd, waarbij heel vaak de werknemersrechten worden geschonden en de gezondheids- en veiligheidsregels niet in acht worden genomen, resulterend in gevaren voor de consument en, in het geval van chemische stoffen, het milieu,

Algemeen

1.   onderstreept dat de handel tussen de EU en China enorm is toegenomen en de allergrootste uitdaging voor de handelsbetrekkingen van de EU vormt;

2.   benadrukt dat de Europees-Chinese handelsbetrekkingen moeten stoelen op de beginselen van wederkerigheid, en billijke concurrentie en handel, in overeenstemming met onze gemeenschappelijke waarden en inachtneming van de WTO-regels, waarbij tevens rekening moet worden gehouden met duurzame ontwikkeling, respect voor milieugrenzen en de bijdrage aan mondiale doelstellingen bij de preventie van klimaatverandering;

3.   is van mening dat China, als één van de motoren van de mondiale groei, haar volle gewicht in de schaal moet werpen om ervoor te helpen zorgen dat de economische wereldorde zich op een duurzame en evenwichtige manier ontwikkelt;

4.   verzoekt de Commissie door te gaan met het beleid van toenadering tot en dialoog met China; is verheugd over de handelsgerelateerde technische bijstand die de Commissie China biedt; acht dergelijke bijstand van essentieel belang voor de succesvolle integratie van China in de wereldeconomie en met name voor de naleving door China van de in het kader van de WTO aangegane verplichtingen en gedane beloftes, en voor de verbetering van de sociale en milieu-omstandigheden;

5.   beklemtoont dat de Europese Unie en China een samenwerking zonder weerga moeten ontwikkelen om de huidige financiële en economische crisis op te lossen; is van mening dat het voor China en de Europese Unie een bijzondere kans is om verantwoordelijkheid aan de dag te leggen en hun rol te vervullen bij het oplossen van deze crisis;

6.   is van oordeel dat de ontwikkeling van de handelsbetrekkingen met China onlosmakelijk verbonden moet zijn met de totstandbrenging van een daadwerkelijke, constructieve en effectieve politieke dialoog over een breed scala aan onderwerpen; is van oordeel dat de mensenrechten een belangrijk en integrerend onderdeel van de betrekkingen tussen de Europese Unie en China uitmaken; verzoekt de Commissie om te blijven aandringen op uitbreiding van de clausule over mensenrechten in de onderhandelingen met China over een hernieuwde partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst (PSO);

7.   is van mening dat het hedendaagse open handelssysteem economische activiteiten tussen China en ontwikkelingslanden kan stimuleren, hetgeen mogelijk in het voordeel is van beide partijen, en dat dit systeem een ongekende mogelijkheid kan bieden tot economische groei en de integratie van deze landen in de wereldeconomie, mits het handelsbeleid in overeenstemming is met de ontwikkelingsdoelstellingen en economische groei zich vertaalt in vermindering van de armoede;

8.   spoort de Commissie aan om in de handelsbetrekkingen van de EU met China openheid te betrachten; is van mening dat de Europese Unie en de lidstaten Chinese producten onbelemmerde en billijke toegang tot de Europese markten moeten blijven bieden, en zich op de concurrentie-uitdaging die China brengt, moeten voorbereiden; is van mening dat China hetzelfde moet doen door meer economische transparantie tot stand te brengen en markthervormingen door te voeren;

9.   spoort China aan om in de WTO een actieve rol te vervullen die aansluit bij zijn economische en handelsstatus, teneinde bij de te dragen tot een positieve ontwikkeling van de wereldhandel binnen een strikt en transparant kader van regels;

10.   verwelkomt de deelname van China aan de G20-bijeenkomst die op 15 november 2008 in Washington werd gehouden, hetgeen de weg moet plaveien naar zijn definitieve betrokkenheid bij de economische en financiële wereldzaken en het vervolgens nemen van de daarbij behorende belangrijke verantwoordelijkheden op mondiaal niveau;

11.   benadrukt dat protectionisme voor Europa niet het passende antwoord mag zijn op de groei in de handelsbetrekkingen tussen de EU en China; vindt dat de Europese Unie en de lidstaten harder moeten werken aan vooruitgang op het vlak van de hervormingsagenda van Lissabon, teneinde de bestaande comparatieve voordelen in de mondiale economie te handhaven en verder te ontwikkelen, en innovatie en beroepsopleiding te bevorderen;

12.   merkt op dat er een omvangrijk Chinees herstelplan voor groei en banen is gepresenteerd om de huidige economische crisis het hoofd te bieden; benadrukt dat de steunmaatregelen tijdelijk moeten zijn, moeten voldoen aan WTO-regels en de billijke concurrentie niet mogen verstoren;

13.   moedigt China's staatsinvesteringsfondsen en staatsbedrijven aan om te investeren in de EU, waardoor banen en groei worden gecreëerd en wordt bijgedragen aan wederzijds voordeel en aan de balans van investeringsstromen; wijst evenwel op de ondoorzichtigheid van China's financiële markten en benadrukt het belang van minimaal een gedragscode die de transparantie van de Chinese investeringen in de EU waarborgt; verzoekt de Europese Unie en China om hun respectieve markten op gelijke wijze open te houden voor investeringen, maar ook om maatregelen inzake transparantie te treffen;

Markttoegang

14.   verwelkomt het feit dat, sinds de toetreding van het land tot de WTO, steeds meer industriesectoren in China zijn opengesteld voor buitenlandse investeerders; maakt zich evenwel zorgen dat tegelijkertijd in sommige sectoren buitenlandse investeringen beperkt of verboden zijn en discriminerende maatregelen tegen buitenlandse ondernemingen zijn afgekondigd - met name met betrekking tot grensoverschrijdende fusies en acquisities;

15.   is van oordeel dat de vrije markttoegang voor veel EU-ondernemingen in China in het bijzonder wordt bemoeilijkt door protectionistische maatregelen, buitensporige bureaucratie, de onderwaardering van de Renminbi, diverse subsidies en een tekortschietend niveau van een geloofwaardige en overeengekomen handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten (IPR's);

16.   verzoekt China zijn markt verder te openen voor goederen en diensten, en door te gaan met de economische hervormingen, teneinde te komen tot een stabiel, voorspelbaar en transparant juridisch kader voor EU-ondernemingen, in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's);

17.   verzoekt de Commissie om het Chinese wetsvoorstel betreffende post te bespreken met de Chinese regering zolang dit voorstel bepalingen bevat die buitenlandse koeriersdiensten zouden belemmeren; is van mening dat een evenwichtig regelgevend kader voor post- en koeriersdiensten nodig is teneinde China's beleid inzake het ondersteunen van buitenlandse investeringen en billijke concurrentie in de sector voor koeriersdiensten voort te zetten;

18.   erkent de stappen die de Chinese autoriteiten hebben gezet om de administratieve lasten op nationaal niveau terug te dringen, alsook de vooruitgang die is geboekt op het gebied van e-government om wetsteksten voor het publiek beschikbaar te maken, maar vindt dat er meer moet worden gedaan om buitenlandse ondernemingen vrije en gelijke toegang tot de Chinese markt te garanderen;

19.   beklemtoont dat een verdere openstelling onder de vorm van toegang tot de Chinese markt voor EU-ondernemingen kansen met zich mee zal brengen op een groot aantal gebieden, zoals de productie van machines, chemische stoffen, de automobielsector, geneesmiddelen en informatie- en communicatietechnologieën, projecten voor schone ontwikkeling (Clean Development Mechanism), landbouw, de bouw, en de sectoren financiën, verzekeringen, telecommunicatie en detailhandel;

Belemmeringen, normen

20.   wijst erop dat NTB's één van de belangrijkste belemmeringen vormen voor EU-ondernemingen in China en voor Chinese en niet-EU-ondernemingen in de Europese Unie, met name KMO's;

21.   verzoekt China de internationale normen voor producten en diensten goed te keuren, teneinde de handel tussen China en de rest van de wereld verder te bevorderen; is verheugd over het feit dat China steeds meer participeert in internationale normalisatie-organen, en is van mening dat dit moet worden aangemoedigd en geflankeerd door de participatie van de EU in de Chinese normalisatie-organen; benadrukt het belang van naleving door de Chinese import van de Europese normen voor food- en non-foodproducten;

Grondstoffen

22.   betreurt het hardnekkige gebruik van handelsverstorende uitvoerbeperkingen zoals uitvoerheffingen op grondstoffen door de Chinese regering; verzoekt de Commissie om aan te dringen op het wegnemen van alle bestaande uitvoerbeperkingen in alle bilaterale onderhandelingen met China; benadrukt dat het wegnemen van deze uitvoerbeperkingen een essentieel element is van billijke handel tussen de Europese Unie en China; benadrukt dat zij alle toekomstige handelsovereenkomsten met China in dit opzicht zal evalueren;

Staatssteun

23.   is bezorgd dat de niet-aflatende staatsinterventie in het industriebeleid en de expliciete discriminerende restricties, zoals onbeperkte staatssteun voor exportfinanciering, evenals de beperkingen op het gebied van buitenlands eigendom in bepaalde sectoren, erin resulteren dat EU-ondernemingen in China geen gelijke kansen hebben;

Overheidsopdrachten

24.   verzoekt China met klem zich bij de Agreement on Government Procurement (overheidsopdrachten) (GPA) aan te sluiten, zoals vastgelegd in 2001, op constructieve wijze deel te nemen aan de onderhandelingen over het openen van zijn markt voor overheidsopdrachten en, in afwachting van een succesvolle afronding van die onderhandelingen, bij het toekennen van overheidscontracten transparante, voorspelbare en billijke procedures toe te passen, zodat buitenlandse ondernemingen op basis van gelijkheid naar die opdrachten kunnen meedingen; verzoekt China om EU-ondernemingen die in China zijn gevestigd en actief zijn onmiddellijke toegang te verschaffen;

Munteenheid

25.   is verheugd over het feit dat de Renminbi in 2008 een zekere waardestijging heeft beleefd; spoort China aan de Renminbi verder in waarde te laten stijgen, teneinde de munt op de internationale financiële markten, met name ten opzichte van de euro, nauwer bij China's economische positie te laten aansluiten; dringt er bij de Chinezen op aan een groter deel van hun valutareserves in euro's aan te houden;

EU-aanwezigheid en -bijstand

26.   is verheugd over de vooruitgang die geboekt is bij de oprichting van een EU-centrum in Beijing, dat de KMO's zal gaan bijstaan, alsook over het feit dat de financiering van het centrum − met het oog op de toekomst − nu middels een permanente begrotingspost is geregeld; benadrukt de noodzaak om te waarborgen dat dit centrum een duidelijk mandaat heeft, waardoor het creëren van dubbele structuren wordt vermeden en synergie met bestaande particuliere en overheidsinstanties uit de lidstaten wordt gecreëerd; steunt het werk dat is verricht door de IPR-KMO-helpdesk om kleine en middelgrote EU-ondernemingen informatie en opleidingen te verschaffen met betrekking tot de bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (IPR) in China;

27.   beklemtoont dat het uitermate belangrijk is om met name de KMO's te helpen bij het overwinnen van de belemmeringen voor markttoegang; verzoekt de Commissie en de lidstaten met klem ervoor te zorgen dat de markttoegangsteams van de EU in China goed functioneren;

Energie, duurzame energie

28.   vraagt de Europese Unie en China te werken aan het bevorderen van de handel in milieuvriendelijke producten en diensten, aan meer investeringen in duurzame projecten en infrastructuur, en de ontwikkeling aan te zwengelen van industrieën die een bijdrage leveren aan een reductie van de koolstofemissies;

29.   beklemtoont de kansen van China's opkomende hernieuwbare-energiesector voor de Europese ondernemingen die op dat gebied actief zijn; verzoekt China de markttoegang in deze sector te verbeteren;

30.   verzoekt om betere samenwerking tussen de Europese Unie en China om de overdracht van koolstofarme technologie, met name energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, te bevorderen; benadrukt het mogelijke belang van afvang en opslag van kooldioxide in China, omdat steenkool erg belangrijk is voor de Chinese economie; verzoekt de Commissie manieren te onderzoeken om de uitwisseling van goede praktijken met China op het gebied van duurzame ontwikkeling nog meer te ondersteunen;

Financiële diensten

31.   uit zijn bezorgdheid over het feit dat EU-ondernemingen nog altijd beperkt worden bij het doen van investeringen in China in deze sector, met name in banken en in het verzekeringswezen, middels de hoge en discriminerende kosten voor vergunningen, en de regels die joint ventures met Chinese ondernemingen verplicht stellen; verzoekt China op dit vlak snel verbeteringen aan te brengen;

32.   is van mening dat diepe, liquide, open, transparante en goed gereguleerde financiële markten de economische groei kunnen bevorderen, dat de Chinese effectenhandel en het bank- en verzekeringswezen nog niet ten volle ontwikkeld zijn, en moedigt China ertoe aan volledig deel te nemen aan de mondiale discussie over verbetering van het regelgevings- en toezichtkader voor de financiële markten;

33.   onderstreept het belang van Chinese betrokkenheid bij en samenwerking met het IMF bij het ontwikkelen van een mondiale gedragscode voor staatsinvesteringsfondsen, die wellicht zal resulteren in meer transparantie;

34.   verzoekt de Commissie zo snel mogelijk de gevolgen van de financiële en economische crisis voor de relevante Europese industrie- en dienstensectoren te onderzoeken, die een cruciale rol spelen bij het vormgeven van de export- en importrelatie tussen de Europese Unie en China; verzoekt deze beoordeling naar het Parlement te sturen zodra een duidelijke trend waarneembaar is;

Vrije en billijke handel
Anti-dumping/status van markteconomie

35.   is van mening dat een permanente dialoog tussen handelsautoriteiten kan helpen bij het voorkomen en het oplossen van handelsgeschillen; wijst er evenwel op dat een effectief en efficiënt gebruik van Trade Defense Instruments bijdraagt tot het tot stand brengen van billijke voorwaarden voor handel tussen China en de Europese Unie, gezien het toenemende aantal anti-dumpingzaken dat tegen Chinese producenten wordt aangespannen;

36.   is van oordeel dat de Chinese economie op een groot aantal terreinen nog altijd niet volledig voldoet aan de criteria die nodig zijn om te kunnen spreken van een markteconomie; verzoekt de Commissie om met de Chinese regering te werken aan het wegnemen van belemmeringen voor de status van markteconomie en China die status alleen te geven indien het aan de criteria heeft voldaan;

IPR's en namaak

37.   wijst met bezorgdheid op het feit dat China weliswaar vooruitgang heeft geboekt bij het stroomlijnen van zijn wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten, maar dat de handhaving van IPR's bij lange na nog niet naar tevredenheid verloopt;

38.   verzoekt China meer te doen aan het aanpakken van de tekortschietende implementatie en handhaving van IPR's; beklemtoont het belang van de harmonisatie van het centrale en regionale handelsbeleid en de regelgeving op centraal en regionaal vlak in China, en van de gelijkvormige toepassing ervan in het hele land;

39.   maakt zich zorgen om het volume van in China geproduceerde nagemaakte en vervalste goederen, dat nog altijd schrikbarend groot is; verzoekt de Commissie om samen met de Chinese autoriteiten op nationaal en regionaal niveau tegen namaak te blijven strijden;

40.   spreekt zijn grote bezorgdheid uit over het toenemend aantal patenten voor gebruiksmodellen en ontwerpen in China die vaak een kopie zijn of een kleine aanpassing van bestaande Europese technologieën en niet bijdragen aan echte innovatie;

41.   gelooft dat het in China's eigen belang is – nu het land innovatiever wordt – om intellectuele-eigendomsrechten te beschermen; gelooft echter dat voorschriften die bepalen dat innovaties uitsluitend in China mogen worden geregistreerd, ernstige beperkingen zullen opleggen aan bedrijfsactiviteiten, China zullen beletten van innovatie te profiteren en de waarde van het merk "Made in China" zullen aantasten;

Douane

42.   is verheugd over de ondertekening van een gezamenlijk actieplan voor IPR-handhaving op het niveau van de douane, dat gericht is op het verbeteren van de douanesamenwerking bij de inbeslagname van namaakproducten en het implementeren van concrete maatregelen om de verkoop van namaakproducten terug te dringen; verzoekt de Commissie om met China te onderhandelen over zijn voorwaarden om de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) te ondertekenen;

43.   vraagt de Commissie om in het kader van de douanesamenwerkingsovereenkomst nauwer met de Chinese autoriteiten samen te werken aan handelsfacilitering;

44.   vraagt de Commissie om, bij wijze van follow-up van het memorandum van overeenstemming inzake textiel uit 2005, de gesprekken in de textieldialoog tussen de EU en China en in het High Level Economic and Trade Dialogue Mechanism (HLM) EU-China voort te zetten; verzoekt de Commissie om de textielimport vanuit China nauwgezet te volgen;

Sociale en milieugevolgen

45.   uit zijn grote bezorgdheid over het feit dat de Chinese industrie heel veel vervuilt en steeds meer (met name eindige) natuurlijke hulpbronnen verbruikt; is zich bewust van de Europese medeverantwoordelijkheid voor de situatie, gezien het feit dat een groot deel van de Chinese industriële productie eigendom is van Europese bedrijven of wordt besteld door Europese bedrijven en detailhandelsbedrijven voor de consumptie in Europa;

46.   constateert dat niet alle delen van de Chinese bevolking hebben geprofiteerd van de recente jaren van grote economische groei in China, en dat de sociale kloof tussen arm en rijk nog nooit zo groot geweest is als nu;

47.   verwelkomt de activiteiten die China in het kader van de voorbereiding van de Olympische Spelen van 2008 op milieugebied heeft ontplooid; roept de Chinese regering ertoe op actief bij te dragen aan het welslagen van de klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP 15) van 30 november tot 11 december 2009 in Kopenhagen, en wel door zijn financiële sector ertoe aan te sporen zich voor te bereiden op de introductie van een internationaal emissiehandelssysteem;

48.   verzoekt China met klem deel te nemen aan COP 15 en zijn verantwoordelijkheid te aanvaarden door zijn bijdrage te leveren aan de mondiale reductie van broeikasgasemissies en aan de bestrijding van de klimaatverandering;

49.   verzoekt de Chinese autoriteiten met klem concrete maatregelen te nemen om het gebruik van technologieën en praktijken voor het reduceren van broeikasgasemissies te bevorderen; wijst erop dat economische groei en milieubescherming alleen samengaan indien de Chinese regering "groene" bedrijfsvoeringstechnologieën bevordert; erkent dat van China niet kan worden verwacht dat het zijn bevolking vraagt om de last van beperkende broeikasemissies te dragen zonder actie van het westen;

50.   maakt zich zorgen om kinderarbeid in China; vraagt de Commissie dit onderwerp zo spoedig mogelijk ter sprake te brengen, en vraagt de Chinese regering alles in het werk te stellen om de achterliggende oorzaken weg te nemen en dit verschijnsel uit te bannen;

51.   verzoekt China met klem om de belangrijkste verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) te ratificeren, met name Verdrag 87 inzake de vrijheid van vereniging en bescherming van het recht van vereniging, evenals het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, dat China heeft ondertekend maar nog niet heeft geratificeerd;

52.   verwelkomt de omzetting door China van de internationale standaarden voor financiële verslaglegging (IFRS) in binnenlandse wetgeving; moedigt China ertoe aan door te gaan met de verdere invoering van de IFRS en tegelijkertijd toe te zien op de praktische implementatie daarvan; verzoekt de Commissie de invoering en implementatie van de IFRS in China nauwlettend te volgen;

53.   vraagt de Europese ondernemingen die in China actief zijn om ten aanzien van hun werknemers en het milieu de hoogste internationale normen en beste praktijken inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen te hanteren;

54.   spreekt zijn bezorgdheid uit over de arbeidsomstandigheden en de rechten van werknemers in China; verzoekt China om de arbeidsomstandigheden te verbeteren om deze op het niveau te brengen van de basisnormen van de IAO;

55.   verzoekt de Europese Unie en China samen te werken op het gebied van normen voor auto's, vrachtwagens, zware voertuigen en de lucht- en scheepvaart, teneinde broeikasgasemissies te verminderen en ze klimaatvriendelijker te maken;

56.   verzoekt om samenwerking op het gebied van de regulering, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH) tussen de Europese Unie en China;

57.   maakt zich ernstige zorgen over het grote aantal ongelukken met onveilige Chinese producten dat zich recentelijk heeft voorgedaan, en met name die met kinderspeelgoed, levensmiddelen en geneesmiddelen; is verheugd over het feit dat de Chinese regering vastbesloten is om dit probleem aan te pakken; vraagt de Commissie de steun aan, en de coördinatie met de Chinese autoriteiten op dit vlak te vergroten;

58.   veroordeelt ten stelligste de doodsvonnissen die door de Chinese autoriteiten zijn opgelegd aan een aantal personen die betrokken waren bij de verontreiniging door melamine van melkpoeder voor zuigelingen;

59.   spreekt zijn tevredenheid uit over de inspanningen van de Commissie op dat vlak, in het bijzonder met de invoering van een driemaandelijkse rapportage over de controles die China uitvoert om de herkomst te achterhalen van de gevaarlijke producten die in het kader van de Rapex-China-regeling worden ontdekt, waardoor dit aspect van de veiligheid ten voordele van de Europese consument verbeterd wordt;

60.   benadrukt het belang van trilaterale contacten tussen de Commissie, de VS en de Chinese instanties die tot doel hebben de global governance van productveiligheid te verbeteren; acht het op dat vlak bijzonder nuttig dat zo snel mogelijk werk wordt gemaakt van het voorstel van de Commissie om in het kader van de Trans-Atlantische Economische Raad een gezamenlijke werkgroep op te richten voor de veiligheid van producten en invoer;

Toekomstige stappen

61.   merkt op dat de Chinese samenleving de laatste dertig jaar enorm veranderd is en dat duurzame vooruitgang slechts langzaam tot stand kan komen; is van mening dat voor democratie een invloedrijke burgermaatschappij vereist is, die op haar beurt versterkt wordt door handel en economische relaties met de Europese Unie; is daarom van mening dat "verandering door middel van handel" een manier is om bij te dragen aan de transformatie van China in een open en democratische samenleving waarbij alle sectoren van de samenleving gebaat zijn; betreurt dat de intensivering van de economische en handelsbetrekkingen tussen de Europese Unie en China niet gepaard is gegaan met substantiële vorderingen in de mensenrechtendialoog; is van mening dat verdere hervormingen, met name op sociaal en milieugebied, noodzakelijk zijn om algemene en duurzame vooruitgang te garanderen;

62.   betreurt, gezien de huidige financiële en economische crisis, het uitstel door China van de Top EU-China die op 1 december 2008 in Lyon zou worden gehouden en benadrukt het grote belang van een constructieve dialoog over de klimaatverandering, evenals het wederzijdse begrip over de belangrijkste handelskwesties op zo'n kritiek moment voor de wereldeconomie; hoopt dat een dergelijke Top zo snel mogelijk zal plaatsvinden;

63.   vraagt China volledig te blijven bijdragen aan het versnellen van de onderhandelingen in het kader van de Doha-ontwikkelingsagenda;

64.   beklemtoont dat de nieuwe PSO tussen de EU en China gericht moet zijn op het tot stand brengen van vrije en billijke handel, op basis van de handhaving van clausules inzake mensenrechten, het milieu, duurzame ontwikkeling en sociale kwesties;

65.   is verheugd over de totstandbrenging van het HLM als een forum voor het verder ontwikkelen van de EU-Chinese betrekkingen op een strategisch niveau, en acht een bevredigende oplossing van wrijvingen in het handelsverkeer via het HLM een belangrijk onderdeel van dit proces; verzoekt de Commissie om meer ambitie in het HLM te leggen door een van de vicevoorzitters van de nieuw samengestelde Commissie in 2009 aan te stellen als de coördinerende commissaris, die de HLM-delegatie leidt;

66.   verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat alle bestaande O&O-overeenkomsten met China daadwerkelijk worden uitgevoerd om samenwerking op het gebied van O&O te bevorderen; beveelt aan de inspanningen op het gebied van O&O tussen de Europese Unie en China strategischer en op relevantere wijze te concentreren op technologische doorbraken, maatschappelijke behoeftes, dringende milieuzaken en toekomstige economische ontwikkelingen; verzoekt beide partijen de overdracht van technologie en technische knowhow te vergemakkelijken door uitwisselingsprogramma's voor onderzoekers en academici mogelijk te maken;

67.   is verheugd over de toenadering tussen China en Taiwan; beschouwt Taiwan, de vierde grootste handelspartner van de EU in Azië, als een economische en handelsentiteit; steunt de deelneming van Taiwan als waarnemer in de desbetreffende internationale organisaties, voor zover hiervoor geen erkenning als staat is vereist, bijvoorbeeld in de IAO;

68.   verzoekt om meer samenwerking tussen universiteiten in de EU en China, en om meer mobiliteit voor wetenschappers, onderzoekers en studenten tussen de EU en China;

69.   steunt de voortgaande ontwikkeling van de samenwerking tussen de EU en China op het gebied van ruimtewetenschap, -toepassingen en -technologie; is van oordeel dat nauwe samenwerking van essentieel belang is voor het naast elkaar bestaan van de Compass- en Galileo-programma's, met name om hun verenigbaarheid te waarborgen in het belang van gebruikers wereldwijd;

70.   verzoekt de Commissie en de Chinese regering met klem samen te onderzoeken op welke manier aan het werk van het HLM een parlementaire dimensie kan worden toegevoegd, met het mandaat om contact tot stand te brengen met de bredere gemeenschap van belanghebbenden en die belanghebbenden in de gelegenheid te stellen uiting te geven aan hun zorgen;

71.   steunt de inspanningen van de Commissie gericht op het creëren van een KMO-vriendelijk ondernemersklimaat door middel van de goedkeuring van de Mededeling "'Denk eerst klein" − Een "Small Business Act" voor Europa" (COM(2008)0394), en is in dit verband verheugd over het voornemen voor de lancering van een "Gateway to China"-regeling, met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van een opleidingsprogramma voor managers in China, teneinde de toegang van KMO's tot de Chinese markt voor 2010 te bevorderen;

72.   verzoekt China de samenwerking tussen Chinese universiteiten en KMO's uit de EU te bevorderen om de innovatie van KMO's in China te verbeteren en daarbij meer banen te creëren en de economische en handelsprestaties te vergroten; verzoekt China tevens de samenwerking tussen beide zijden te bevorderen om klimaatvriendelijke technieken te verbeteren en te stimuleren en om de uitstoot van broeikasgassen van Europese KMO's in China zoveel mogelijk te beperken;

73.   roept de Commissie op samenwerking tussen bedrijven te stimuleren, de aandacht te vestigen op de website van de Databank markttoegang en de mechanismen voor het beslechten van geschillen te verbeteren;

74.   stimuleert programma's ter intensivering van deelname aan de handel tussen China en de EU, zoals het opleidingsprogramma voor managers; roept de Commissie op de technische bijstand aan China op te voeren om gezondheids- en veiligheidsvoorschriften in te voeren en de samenwerking op douanegebied te verbeteren;

75.   is van mening dat de Europese Unie en China onderling steeds afhankelijker worden en dat de complexiteit en het belang van de betrekkingen tussen de Europese Unie en China een uitgebreidere coördinatie tussen de lidstaten onderling en met de Commissie vergen; herinnert China eraan dat het zijn verplichtingen uit hoofde van internationale verdragen dient na te komen; ziet uit naar een effectieve en resultaatgerichte dialoog met China inzake mondiale problemen; steunt het strategische partnerschap tussen de Europese Unie en China; verzoekt de Commissie met klem de doorzichtigheid van de onderhandelingen over de PCA tussen de Europese Unie en China te vergroten;

76.   beschouwt de EXPO-2010 in Sjanghai als een unieke kans voor het EU-bedrijfsleven om zich te laten zien, contacten te leggen en zich voor te stellen aan het Chinese publiek en het Chinese bedrijfsleven; verzoekt de Commissie met klem ervoor te zorgen dat het Europese bedrijfsleven met een stand op de EXPO-2010 aanwezig is;

77.   verzoekt de Commissie steun te verlenen aan de oprichting van een China-EU Business Council, naar het voorbeeld van de VS-EU Business Council;

o
o   o

78.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten en de regering van de Volksrepubliek China en het Chinese Nationale Volkscongres.

(1) PB C 305 E van 14.12.2006, blz. 219.
(2) PB C 233 E van 28.9.2006, blz. 103.
(3) Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0362.

Juridische mededeling - Privacybeleid