Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2527(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0074/2009

Arutelud :

PV 05/02/2009 - 11.1
CRE 05/02/2009 - 11.1

Hääletused :

PV 05/02/2009 - 12.1
CRE 05/02/2009 - 12.1

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0054

Vastuvõetud tekstid
PDF 118kWORD 38k
Neljapäev, 5. veebruar 2009 - Strasbourg
Olukord Sri Lankal
P6_TA(2009)0054RC-B6-0074/2009

Euroopa Parlamendi 5. veebruari 2009. aasta resolutsioon Sri Lanka kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma 18. mai 2000. aasta(1), 14. märtsi 2002. aasta(2) ja 20. novembri 2003. aasta(3) resolutsioone Sri Lanka kohta, oma 13. jaanuari 2005. aasta resolutsiooni tsunamikatastroofi kohta India ookeani äärsetes riikides(4) ja 18. mai 2006. aasta resolutsiooni olukorra kohta Sri Lankas(5);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu Nõukogu 29. mai 2006. aasta otsust(6) Tamil Eelami Vabadusvõitluse Tiigrite (Tamili Tiigrid) ametliku keelustamise kohta;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu eesistujariigi 17. augusti 2006. aasta avaldust Sri Lanka kohta;

–   võttes arvesse 10. juunil 2003. aastal vastu võetud Tokyo deklaratsiooni Sri Lanka ülesehituse ja arengu kohta, milles seostati abi andmine edusammudega rahuprotsessil;

–   võttes arvesse Sri Lanka valitsuse ja Tamili Tiigrite vahelist relvarahukokkulepet, mis jõustus 23. veebruaril 2002. aastal;

–   võttes arvesse 2002. aasta detsembris vastu võetud Oslo deklaratsiooni, milles Sri Lanka valitsus ja Tamili Tiigrid leppisid kokku lahenduse otsimises ühendatud Sri Lanka föderaalstruktuuri raames;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.   arvestades, et alates valitsuse sõjalise pealetungi algusest oktoobris 2008 on Tamili Tiigrid taandunud põhjapiirkonda, surudes tsiviilelanikke järjest sügavamale nende kontrolli all olevale territooriumile ning jättes endast maha sadu hukkunuid ning ligikaudu 250 000 tsiviilelanikku jäid Mullaitivu piirkonnas Sri Lanka sõjaväe ja separatistlike Tamili Tiigrite risttule alla;

B.   arvestades, et Sri Lanka on kannatanud peaaegu 25 aastat Tamili Tiigrite relvastatud mässuliikumise ning valitsuse vastutoimete all, mis on läinud maksma üle 70 000 inimelu;

C.   arvestades, et vabastatud piirkondade tsiviilelanikkond vajab humanitaarabi ning arvestades, et kuigi valitsusasutused on nüüdseks suutnud nende vajadustele vastu tulla, on mitmed tuhanded tsiviilelanikud jätkuvas konfliktikoldes endiselt suures ohus ning neil puuduvad vahendid põhivajaduste rahuldamiseks;

D.   arvestades, et tuntakse sügavat muret turvatsooni jäänud haigla ja varjendi, milles varjas end ÜRO kohalik personal, tulistamise pärast, mille käigus hukkusid ja said haavata mitmed tsiviilelanikud;

E.   arvestades, et Amnesty Internationali andmetest lähtudes on nii valitsuse väed kui ka Tamili Tiigrid rikkunud sõjaseaduseid, asutades ümber tsiviilelanikke ja takistades neil ohu eest põgenemast;

F.   arvestades, et rahvusvaheline pressivabaduse missioon Sri Lankasse märgib ära kolm konfliktist teavitamisega seotud suundumust: konfliktipiirkonnale ajakirjanike juurdepääsu ja sõltumatu teabevoo puudumine, rünnakud konflikti kajastavate ajakirjanike vastu ja nende hirmutamine ning ajakirjanduse enesetsensuur;

G.   arvestades, et alates 2009. aasta algusest on vanemtoimetaja Lasantha Wickrematunga tapmise ja populaarse sõltumatu telekanali ruumide ründamise tõttu olnud ajakirjandusringkond halvatud;

H.   arvestades, et alates 2006. aastast on tapetud vähemalt 14 ajakirjanikku ja veelgi rohkem on neid röövitud või arreteeritud ning arvestades, et Piirideta Reporterid reastasid 2008. aasta ajakirjandusvabaduse edetabelis Sri Lanka 173 riigi seast 165. kohale;

I.   arvestades, et tuleks tagada kõigi konflikti osapoolte poolt esmajärjekorras inimõiguste ja humanitaarnormide austamine, seda mitte ainult vahetu reaktsioonina halvenevale olukorrale, vaid konflikti õiglase ja kestva lahenduse olulise koostisosana;

J.   arvestades, et Tokyo kaaseesistujad (Norra, Jaapan, USA ja EL) on ühiselt kutsunud Tamili Tiigreid üles pidama läbirääkimisi Sri Lanka valitsusega korralduste osas, millega lõpetada sõjategevus, sealhulgas panna relvad maha, loobuda vägivallast, võtta vastu Sri Lanka valitsuse pakutud amnestia ja osaleda poliitilise parteina protsessis, mille eesmärk on saavutada õiglane ja kestev poliitiline lahendus;

K.   arvestades, et Tokyo eesistujad on ühiselt kutsunud Sri Lanka valitsust ja Tamili Tiigreid üles kuulutama välja ajutist relvarahu, et võimaldada haigete ja haavatute evakueerimist ning anda humanitaarabi tsiviilelanikele,

1.   on veendunud, et hiljutised arengud võivad osutuda Sri Lanka kriisi pöördepunktiks, toetab Tokyo kaaseesistujate avaldust ning loodab, et riigis valitseb peagi rahu ja stabiilsus;

2.   on veendunud, et Sri Lanka valitsuse kavandatud sõjaline võit Tamili Tiigrite üle ei muuda olematuks vajadust leida poliitiline lahendus, et tagada kauakestev rahu;

3.   kutsub valitsust ja Tamili Tiigreid üles järgima sõjaseadusi, säästma sõjategevuse käigus tsiviilelanikke ja võimaldama viivitamatult tuhandetel tsiviilelanikel, kes on jäänud konfliktipiirkonda lõksu, turvaliselt lahkuda ning saada humanitaarabi;

4.   väljendab heameelt Sri Lanka valitsuse lubaduse üle tagada kõikehõlmav, avatud ja läbipaistev juurdlus väidetavate meediavabaduse rikkumiste osas, et ühtlasi tegeleda karistamatuse kultuuri ja ükskõiksesse suhtumisega ajakirjanike tapmistesse ja nendevastastesse rünnakutesse Sri Lankas;

5.   rõhutab vajadust rahvusvaheliste vaatlejate järele, et hinnata nende veerand miljoni inimese humanitaarvajadusi, kes on jäänud lõksu Wanni piirkonda, ja tagada neile piisav toidu jagamine ja muu humanitaarabi, eelkõige seetõttu, et sõjategevus liigub lõksu jäänud tsiviilelanikkonnale järjest lähemale;

6.   kordab oma hukkamõistu seoses laste jälestusväärse ärakasutamisega sõduriks värbamise teel, mis kujutab endast sõjakuritegu, ning kutsub mässuliste rühmitusi loobuma kõnealusest kombest, vabastama värvatud lapsed ning tegema avalduse, milles kinnitatakse, et nad tulevikus enam lapssõdureid ei kasuta;

7.   nõuab tungivalt, et valitsus pööraks kiirelt oma tähelepanu maamiinide eemaldamisele, mille olemasolu võib kujutada suurt takistust endise olukorra taastamisele ja majanduse elavnemisele; kutsub Sri Lanka valitsust seoses sellega üles positiivse sammuna ühinema Ottawa lepinguga (konventsioon jalaväemiinide kasutamise, ladustamise, tootmise ja üleandmise keelustamise ning nende hävitamise kohta);

8.   väljendab heameelt Sri Lanka valitsuse kohustuse üle anda provintsi tasandil märkimisväärne võim üle kohalikule tasandile, mis võimaldab nii peamiselt tamili kui ka teistel piirkondadel teostada paremat järelevalvet oma valitsemise üle ühtses riigis; kutsub valitsust üles seda kiirelt rakendama, tagades sellega võrdsed õigused kõikidele Sri Lanka kodanikele;

9.   kutsub nõukogu, komisjoni ja liikmesriikide valitsusi üles kahekordistama jõupingutusi, et aidata tuua Sri Lankale stabiilne ja õiglane rahu ning taastada julgeolek ja majanduslik õitseng;

10.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ÜRO peasekretärile, Norra valitsusele ja teistele Tokyo doonorriikide konverentsi kaaseesistujatele, Sri Lanka presidendile ja valitsusele ning teistele konflikti osapooltele.

(1) EÜT C 59, 23.2.2001, lk. 278.
(2) ELT C 47 E, 27.2.2003, lk. 613.
(3) ELT C 87 E, 7.4.2004, lk. 527.
(4) ELT C 247 E, 6.10.2005, lk. 147.
(5) ELT C 297 E, 7.12.2006, lk 384.
(6) Nõukogu 29. mai 2006. aasta otsus 2006/379/EÜ, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks artikli 2 lõiget 3 ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2005/930/EÜ (ELT L 144, 31.5.2006, lk. 21).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika