Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2528(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0073/2009

Arutelud :

PV 05/02/2009 - 11.2
CRE 05/02/2009 - 11.2

Hääletused :

PV 05/02/2009 - 12.2
CRE 05/02/2009 - 12.2

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0055

Vastuvõetud tekstid
PDF 112kWORD 38k
Neljapäev, 5. veebruar 2009 - Strasbourg
Birma pagulaste olukord Tais
P6_TA(2009)0055RC-B6-0073/2009

Euroopa Parlamendi 5. veebruari 2009. aasta resolutsioon Birma pagulaste olukorra kohta Tais

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ÜRO 1951. aasta pagulasseisundi konventsiooni ja selle 1967. aasta protokolli;

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Birma kohta ;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.   arvestades, et saadud teadete kohaselt võttis Tai merevägi Tai territoriaalvetes 18.–30. detsembril 2008 kinni umbes tuhat rohingya paadipõgenikku ning pukseeris nad seejärel rahvusvahelistesse vetesse, kuigi põgenike paadid olid navigatsiooniseadmeteta ja neil ei olnud piisavalt vett ega toitu; arvestades, et osa neist päästis Indoneesia või India piirivalve, kuid paljud on teadmata kadunud ja kardetakse, et nad on uppunud;

B.   arvestades, et rohingyad on peamiselt moslemitest koosnev etniline kogukond Lääne-Birmas, kelle inimõigusi valitsev sõjaväeline režiim süstemaatiliselt, järjekindlalt ja laialdaselt rikub, sealhulgas eirates nende kodanikuõigusi, piirates karmilt liikumisvabadust ja meelevaldselt vahistades;

C.   arvestades, et viimastel aastatel on tuhanded birmalased oma kodudest põgenenud repressioonide ja laialt levinud nälja tõttu ning on riskinud eluga, et jõuda Taisse ja teistesse Kagu-Aasia riikidesse; arvestades, et Tai muutub järjest rohkem Birma pagulaste transiidi sihtkohaks;

D.   arvestades, et Tai ametivõimud eitavad kõnealuseid süüdistusi ja peaminister Abhisit Vejjajiva on lubanud asja põhjalikult uurida;

E.   arvestades, et Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Pagulaste Amet on väljendanud muret teadete üle Birma pagulaste halvast kohtlemisest ja on kohtunud mõnedega 126 rohingyagast, keda Tai ametivõimud hoiavad ikka veel vahi all;

F.   arvestades, et Tai ametivõimud väidavad, et Tai vetest kinni püütud rändajad on ebaseaduslikud majanduslikel põhjustel rändajad,

1.   mõistab hukka rohingya pagulaste ebainimliku kohtlemise ja soovitab tungivalt Tai valitsusel rahvusvahelise kogukonna auväärse liikmena, kes on hästi tuntud oma külalislahkuse poolest pagulaste vastu, võtta kõik vajalikud meetmed tagamaks, et rohingyade elu ei ole ohus ja et neid koheldakse humanitaarnormide kohaselt;

2.   mõistab teravalt hukka rohingyade jätkuva tagakiusamise Birma valitsuse poolt, kes on peamine vastutaja pagulaste halva olukorra eest; nõuab rohingyade Birma kodakondsuse taastamist, kõikide piirangute viivitamatut tühistamist nende õigusele vabalt liikuda, saada haridust ja abielluda, usulise tagakiusamise ning mošeede ja muude pühakodade hävitamise lõpetamist ning kõikide inimõiguste rikkumiste lõpetamist kogu riigis, samuti tahtliku vaesestamise, meelevaldse maksustamise ja maa konfiskeerimise lõpetamist;

3.   pöördub Tai valitsuse poole palvega rohingya pagulasi ja varjupaigataotlejaid, sealhulgas paadipõgenikke, mitte tagasi saata Birmasse, kus nende elu on ohus või kus neid võidakse piinata;

4.   tunneb heameelt Tai peaministri Abhisit Vejjajiva avalduse üle, et rohingya varjupaigataotlejate väidetavat halba kohtlemist sõjaväelaste poolt uuritakse ,ja palub läbi viia põhjalik, erapooletu ja täiesti läbipaistev uurimine, et kindlaks teha asjaolud ja võtta vajalikud meetmed nende isikute suhtes, kes on vastutavad Birma pagulaste halva kohtlemise eest;

5.   tunneb heameelt Tai valitsuse koostöö üle Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni pagulaste ülemvolinikuga ja palub kiiresti anda luba piiranguteta kohtumiseks kõikide kinnipeetavate rohingya paadipõgenikega, et määratleda nende kaitsmise vajadused; palub samal ajal Tai valitsusel alla kirjutada pagulasseisundi konventsioonile ja selle 1967. aasta protokollile;

6.   rõhutab, et Taid ja teisi riike mõjutav paadipõgenike küsimus on ennekõike piirkondlik küsimus; suhtub positiivselt Tai valitsuse jõupingutustesse suurendada piirkondlike naabrite vahelist koostööd, et lahendada rohingyade küsimus; tunneb sellega seoses heameelt 23. jaanuaril 2009 toimunud Tai välisasjade alalise sekretäri Virasakdi Futrakuli kohtumise üle India, Indoneesia, Bangladeshi, Malaisia ja Birma suursaadikutega; ja pöördub Kagu-Aasia Riikide Assotsiatsiooni (ASEAN) liikmete ja eelkõige Tai kui eesistuja ja asjakohaste rahvusvaheliste organisatsioonide poole palvega töötada püsiva lahenduse leidmiseks sellele pikaajalisele probleemile;

7.   palub ELi liikmesriikidel tugevdada 2009. aasta aprillis uuendatavat ELi ühist seisukohta, et lahendada rohingyade kohutava diskrimineerimise küsimus;

8.   leiab, et Euroopa Parlamendi missiooni saatmine Birmasse on väga tähtis, arvestades praegust inimõiguste olukorda, mis ei näita paranemise märke, ja arvab, et režiimile tuleb avaldada tugevamat rahvusvahelist survet;

9.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele, Tai Kuningriigi valitsusele, Birma valitsusele, Kagu-Aasia Riikide Assotsiatsiooni peasekretärile, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni pagulaste ülemvolinikule ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika