Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2528(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0073/2009

Debatter :

PV 05/02/2009 - 11.2
CRE 05/02/2009 - 11.2

Omröstningar :

PV 05/02/2009 - 12.2
CRE 05/02/2009 - 12.2

Antagna texter :

P6_TA(2009)0055

Antagna texter
PDF 108kWORD 34k
Torsdagen den 5 februari 2009 - Strasbourg
Situationen för burmesiska flyktingar i Thailand
P6_TA(2009)0055RC-B6-0073/2009

Europaparlamentets resolution av den 5 februari 2009 om situationen för burmesiska flyktingar i Thailand

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av 1951 års FN:s konvention om flyktingars rättsliga ställning samt dess protokoll från 1967,

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Burma,

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt rapporter hejdade den thailändska flottan mellan den 18 och 30 december 2008 runt 1 000 båtflyktingar tillhörande rohingya-folket som befann sig på thailändskt territorialvatten och som därefter bogserades tillbaka till internationellt vatten utan navigationsutrustning och utan tillräckligt med mat och vatten. Många av dessa båtflyktingar är nu saknade och befaras ha drunknat, medan andra räddades av indonesisk eller indisk kustbevakning.

B.  Ursprungsbefolkningen rohingya, en huvudsakligen muslimsk etnisk grupp i västra Burma, utsätts för systematiska, upprepade och omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna av den styrande militärregimen, brott som bland annat innefattar förvägrade medborgerliga rättigheter, kraftiga inskränkningar i rörelsefriheten och godtyckliga gripanden.

C.  De senaste åren har tusentals burmeser flytt sitt hemland på grund av förtrycket och den utbredda hungern och riskerat sina liv för att komma till Thailand och andra sydostasiatiska länder. Thailand blir alltmer ett transitland för burmesiska flyktingar.

D.  De thailändska myndigheterna har tillbakavisat anklagelserna, och premiärminister Abhisit Vejjajiva har utlovat en fullständig utredning.

E.  FN:s flyktingkommissariat har uttryckt oro över rapporterna om misshandel av de burmesiska flyktingarna och fick tillträde till några av de 126 rohingya-personer som alltjämt hålls i förvar av de thailändska myndigheterna.

F.  De thailändska myndigheterna hävdar att de migranter som fångades upp på thailändskt vatten var illegala ekonomiska migranter.

1.  Europaparlamentet beklagar rapporterna om omänsklig behandling av rohingya-flyktingarna och vädjar till regeringen i Thailand, ett land som är en respekterad medlem av det internationella samfundet och känt för sin gästfrihet mot flyktingar, att vidta alla åtgärder som krävs för att se till att rohingya-personerna inte utsätts för livsfara och att de behandlas i enlighet med humanitära normer.

2.  Europaparlamentet fördömer kraftigt den burmesiska regeringens kontinuerliga förföljelse av rohingya-folket och anser att regeringen bär huvudansvaret för flyktingarnas svåra belägenhet. Parlamentet kräver ett återupprättande av rohingya-folkets burmesiska medborgarskap, ett omedelbart hävande av alla restriktioner i deras rätt till utbildning, rätt att gifta sig och rätt att röra sig fritt samt ett upphörande av den religiösa förföljelsen och förstörelsen av moskéer och andra helgedomar och för alla brott mot de mänskliga rättigheterna runtom i landet, liksom avsiktlig utarmning, godtycklig beskattning och konfiskering av mark.

3.  Europaparlamentet vädjar till den thailändska regeringen att inte skicka tillbaka rohingya-flyktingarna och -asylsökarna, inklusive båtflyktingarna, till Burma, där de kommer att utsättas för livsfara eller riskerar tortyr.

4.  Europaparlamentet välkomnar den thailändske premiärministern Abhisit Vejjajivas löfte att militärens påstådda misshandel av asylsökande rohingya-medlemmar ska utredas, och kräver en fullständig och opartisk utredning med full insyn så att det kan bringas klarhet i saken och vidtas lämpliga åtgärder mot de ansvariga för misshandeln av de burmesiska flyktingarna.

5.  Europaparlamentet välkomnar den thailändska regeringens samarbete med FN:s flyktingkommissarie och kräver omedelbart och oinskränkt tillträde till alla de rohingya-båtflyktingar som hålls i förvar, så att deras behov av skydd kan fastställas. Den thailändska regeringen uppmanas även att underteckna flyktingkonventionen samt dess protokoll från 1967.

6.  Europaparlamentet framhåller att frågan om båtflyktingar, som berör Thailand och andra länder, i första hand är en regional angelägenhet. Parlamentet ser positivt på den thailändska regeringens försök att stärka samarbetet i rohingya-frågan mellan grannländerna i regionen och välkomnar mötet den 23 januari 2009 mellan landets ständige sekreterare för utrikesfrågor, Virasakdi Futrakul och ambassadörerna för Indien, Indonesien, Bangladesh, Malaysia och Burma. Parlamentet uppmanar Asean-medlemmarna och framför allt det thailändska ordförandeskapet och berörda internationella organisationer att verka för en varaktig lösning på detta mångåriga problem.

7.  Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att skärpa EU:s gemensamma ståndpunkt, som ska förnyas i april 2009, och ta upp frågan om den avskyvärda diskrimineringen av rohingya-folket.

8.  Europaparlamentet anser det vara av största betydelse att skicka en Europaparlamentsdelegation till Burma med tanke på den rådande människorättssituationen, som inte visar några tecken på att förbättras. De internationella påtryckningarna på regimen bör skärpas.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar, Thailands regering, Burmas regering, Aseans generalsekreterare, FN:s flyktingkommissarie samt FN:s generalsekreterare.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy