Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2211(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0076/2009

Arutelud :

PV 05/02/2009 - 11.3
CRE 05/02/2009 - 11.3

Hääletused :

PV 05/02/2009 - 12.3

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0056

Vastuvõetud tekstid
PDF 112kWORD 33k
Neljapäev, 5. veebruar 2009 - Strasbourg
Cesare Battisti Brasiiliast väljaandmisest keeldumine
P6_TA(2009)0056RC-B6-0076/2009

Euroopa Parlamendi 5. veebruari 2009. aasta resolutsioon Cesare Battisti Brasiiliast väljaandmisest keeldumise kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu soovitus nõukogule, mille esitas Véronique De Keyser PSE fraktsiooni nimel Euroopa Liidu ja Brasiilia strateegilise partnerluse kohta (B6-0449/2008);

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise koostöö raamlepingut;

–   võttes arvesse komisjoni 30. mai 2007. aasta teatist pealkirjaga "Teel ELi ja Brasiilia strateegilise partnerluse poole" (KOM(2007)0281);

–   võttes arvesse Itaalia kodaniku Cesare Battisti juhtumit, kelle väljasaatmist Brasiiliast on Itaalia taotlenud, kuid millest Brasiilia ametiasutused keelduvad;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.   arvestades, et Cesare Battisti mõisteti tema juuresolekuta Itaalia kohtute poolt tehtud lõplikes otsustes süüdi neljas mõrvas ning relvastatud rühmitises osalemises, röövis, tulirelvade omamises ja relva kasutades toime pandud vägivallaaktides;

B.   võttes arvesse Cesare Battisti põgenemist Prantsusmaale 1990. aastal ning Prantsusmaa riiginõukogu ja kassatsioonikohtu lõplikku otsust 2004. aastal anda luba tema üleandmiseks Itaalia ametiasutustele;

C.   arvestades, et pärast seda otsust varjas Cesare Battisti ennast, kuni ta 2007. aasta märtsis Brasiilias vahistati;

D.   arvestades, et Cesare Battisti esitas Euroopa Inimõiguste kohtule apellatsioonkaebuse oma väljaandmise kohta Itaaliale, ning arvestades, et 2006. aasta detsembris lükati see kaebus tagasi;

E.   arvestades, et 17. jaanuaril 2009 kuulutas Brasiilia valitsus Cesare Battisti poliitiliseks põgenikuks, ning arvestades, et seetõttu on tema väljaandmisest keeldutud põhjendusega, et Itaalia õigussüsteem ei suuda pakkuda piisavat garantiid kinnipeetava õiguste austamise kohta;

F.   arvestades, et poliitilise põgeniku staatuse andmine peab olema kooskõlas rahvusvahelise õiguse sätetega;

G.   arvestades, et seda otsust võib tõlgendada kui märki usaldamatusest Euroopa Liidu vastu, mis on rajatud muu hulgas põhiõiguste austamisele ja õigusriigi põhimõtetele, mis samuti hõlmavad kinnipeetavate õigusi, ning arvestades, et neid põhimõtteid jagavad kõik liikmesriigid;

H.   arvestades, et majandus-, kaubandus- ja poliitilised suhted Brasiilia ja Euroopa Liidu vahel on suurepärased ja liiguvad tõusvas joones ning rajanevad muu hulgas ühistel põhimõtetel, nagu inimõiguste austamine ja õigusriik;

I.   arvestades, et Brasiilia on kõikide ELi liikmesriikide täielikul toetusel omandamas olulist rolli rahvusvahelisel tasandil, ning arvestades, et Brasiilia osalemine 2008. aasta novembris Washingtonis toimunud G-20 kohtumisel ja tema tulevane osalemine sellistel kohtumistel on märk riigi suurenevast vastutusest globaalsel tasandil,

1.   võtab teadmiseks, et õigusmenetlus on algatatud ja Brasiilia ametiasutuste lõplik otsus tehakse ilmselt lähinädalatel;

2.   usub, et Cesare Battisti väljaandmist käsitleva otsuse läbivaatamisel võetakse arvesse ka kohtuotsust, mille tegi ELi liikmesriik, lähtudes täielikult Euroopa Liidu õigusriigi põhimõtetest;

3.   avaldab lootust, et eelnevat arvesse võttes jõuavad Brasiilia ametiasutused otsusele, mis põhineb ühistel väärtustel, mida Brasiilia ja Euroopa Liit jagavad;

4.   juhib tähelepanu asjaolule, et partnerlus Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahel põhineb vastastikusel arusaamisel, et mõlemad pooled austavad õigusriigi põhimõtteid ja põhiõigusi, sh õigust kaitsele ning õigust õiglasele ja erapooletule kohtumõistmisele;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Brasiilia valitsusele, Brasiilia Liitvabariigi presidendile, Brasiilia kongressi esimehele ning Mercosuri parlamendi esimehele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika