Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2211(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0076/2009

Debatter :

PV 05/02/2009 - 11.3
CRE 05/02/2009 - 11.3

Omröstningar :

PV 05/02/2009 - 12.3

Antagna texter :

P6_TA(2009)0056

Antagna texter
PDF 112kWORD 32k
Torsdagen den 5 februari 2009 - Strasbourg
Vägran att utlämna Cesare Battisti från Brasilien
P6_TA(2009)0056RC-B6-0076/2009

Europaparlamentets resolution av den 5 februari 2009 om vägran att utlämna Cesare Battisti från Brasilien

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rekommendation till rådet från Véronique De Keyser för PSE-gruppen om det strategiska partnerskapet mellan Europeiska unionen och Brasilien (B6-0449/2008),

–   med beaktande av ramavtalet om samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien,

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 30 maj 2007 med titeln "Mot ett strategiskt partnerskap mellan EU och Brasilien" (KOM(2007)0281),

–   med beaktande av fallet med den italienske medborgaren Cesare Battisti, som Italien har begärt utlämnad från Brasilien, en begäran som de brasilianska myndigheterna vägrar att gå med på,

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Cesare Battisti dömdes slutgiltigt i sin frånvaro av de italienska domstolarna för fyra mord samt för deltagande i en väpnad grupp, rån, vapeninnehav och väpnade våldshandlingar.

B.  1990 flydde Cesare Battisti till Frankrike, där landets högsta förvaltningsdomstol och kassationsdomstolen 2004 fattade ett slutgiltigt beslut om att tillåta utlämnandet av honom till de italienska myndigheterna.

C.  Till följd av detta beslut höll sig Cesare Battisti gömd tills han arresterades i Brasilien i mars 2007.

D.  Cesare Battisti har lämnat in en ansökan till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna när det gäller utlämnandet av honom till Italien i december 2006.

E.  Den 17 januari 2009 fick Cesare Battisti status som politisk flykting av Brasiliens regering. Utlämnandet av honom har därför vägrats med hänvisning till att det italienska rättssystemet inte ger tillräckliga garantier för fångars rättigheter.

F.  Beviljandet av status som politisk flykting måste ske med iakttagande av internationell rätt.

G.  Detta beslut kan tolkas som ett tecken på misstro mot Europeiska unionen, vilken bl.a. bygger på respekten för grundläggande rättigheter och rättstatsprincipen, vilket även omfattar fångars rättigheter. Dessa principer är gemensamma för samtliga medlemsstater.

H.  De ekonomiska, handelsmässiga och politiska förbindelserna mellan Brasilien och Europeiska unionen är utmärkta och livliga, och grundas bl.a. på gemensamma principer såsom respekten för mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen.

I.  Samtliga EU-medlemsstater stöder den viktiga roll som Brasilien påtar sig på internationell nivå, och landets deltagande i G20-mötet i Washington i november 2008 och dess framtida deltagande i sådana möten är ett tecken på detta ökande globala ansvar.

1.  Europaparlamentet konstaterar att ett rättsligt förfarande har inletts och att de brasilianska myndigheternas slutgiltiga beslut troligen kommer att meddelas under de kommande veckorna.

2.  Europaparlamentet utgår från att den förnyade prövningen av beslutet om utlämning av Cesare Battisti kommer att ta hänsyn till den dom som avkunnats av en EU-medlemsstat med fullt iakttagande av rättsstatsprincipen i Europeiska unionen.

3.  I ljuset av dessa överväganden hoppas Europaparlamentet att de brasilianska myndigheterna kommer fram till ett beslut som grundar sig på principer som är gemensamma för Brasilien och Europeiska unionen.

4.  Europaparlamentet påpekar att partnerskapet mellan EU och Förbundsrepubliken Brasilien bygger på den ömsesidiga överenskommelsen att båda parter kommer att upprätthålla rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till försvar och rätten till en rättvis rättegång.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, medlemsstaternas regeringar och parlament, den brasilianska regeringen, Förbundsrepubliken Brasiliens president, den brasilianska kongressens ordförande och ordföranden för Mercosurs parlament.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy