Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/2246(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0023/2009

Előterjesztett szövegek :

A6-0023/2009

Viták :

Szavazatok :

PV 19/02/2009 - 5.6
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0061

Elfogadott szövegek
PDF 216kWORD 69k
2009. február 19., Csütörtök - Brüsszel
Az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció
P6_TA(2009)0061A6-0023/2009

Az Európai Parlament 2009. február 19-i állásfoglalása az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános keretének létrehozásáról szóló 2002/14/EK irányelv alkalmazásáról (2008/2246(INI))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az EK-Szerződés 136–145. cikkére,

–   tekintettel a munkavállalók alapvető szociális jogairól szóló közösségi chartára vonatkozóan az államfők által 1989. december 9-én elfogadott nyilatkozatra, és különösen 17. és 18. cikkére,

–   tekintettel az Európa Tanács 1996-ban felülvizsgált európai szociális chartájára, és különösen 21. cikkére,

–   tekintettel az Európai Unió 2000. december 7-én Nizzában elfogadott, és a 27 tagállam állam- és kormányfői által az Európai Parlamentben 2007 decemberében ünnepélyesen aláírt Alapjogi Chartájára, és különösen 27. cikkére,

–   tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a munkavállalók üzemi képviselőinek védelméről és kedvezményeiről szóló, 1971. június 23-án elfogadott 135. számú egyezményére, és különösen 5. cikkére,

–   tekintettel az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló, 1994. szeptember 22-i 94/45/EK tanácsi irányelvre(1),

–   tekintettel a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1998. július 20-i 98/59/EK tanácsi irányelvre(2),

–   tekintettel a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/23/EK tanácsi irányelvre(3),

–   tekintettel az európai részvénytársaság (SE) statútumáról szóló, 2001. október 8-i 2157/2001/EK tanácsi rendeletre(4),

–   tekintettel az európai részvénytársaság statútumának a munkavállalói részvételre vonatkozó kiegészítéséről szóló, 2001. október 8-i 2001/86/EK tanácsi irányelvre(5),

–   tekintettel az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános keretének létrehozásáról szóló, 2002. március 11-i 2002/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(6), valamint az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak a munkavállalók képviseletéről szóló közös nyilatkozatára(7),

–   tekintettel az európai szövetkezet statútumának a munkavállalói részvétel tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2003. július 22-i 2003/72/EK tanácsi irányelvre(8),

–   tekintettel az európai jogalkotásnak a munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció területén történő megerősítéséről szóló 2007. május 10-i állásfoglalására(9),

–   tekintettel az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozásokban és a közösségi szintű vállalkozáscsoportokban a munkavállalók tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatra (átdolgozás) (COM(2008)0419) és a javaslatot kísérő mellékletre (SEC(2008)2166),

–   tekintettel a 2008. március 17-i 2002/14/EK irányelv Unióbeli alkalmazásának vizsgálatáról szóló bizottsági közleményre (COM(2008)0146), és a csatolt munkadokumentumra (SEC(2008)0334),

–   tekintettel eljárási szabályzatának 45. cikkére,

–   tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és Monetáris Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére (A6-0023/2009),

A.   mivel a 2002/14/EK irányelv tagállami átültetésére késve kerül sor, valamint néhány tagállam mindössze arra szorítkozott, hogy az abban foglalt alkalmazandó minimumkövetelményeket bizonyos szempontok tekintetében átvegye,

B.   mivel a jelenlegi pénzügyi válság következményekkel jár majd az EU gazdaságára nézve a szerkezetátalakításon átmenő, összeolvadó és áttelepülő vállalkozások tekintetében uniós szinten,

C.   mivel a 2002/14/EK irányelv célja a munkavállalóknak az őket alkalmazó vállalkozások jövőjéről való tájékoztatására, illetve a velük erről folytatandó konzultációra, valamint a vállalkozások gazdasági alakulásának előrejelzése érdekében a munkavállalókkal folytatandó konzultációra vonatkozó általános keret kialakítása,

D.   mivel a munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció elve a szociális piacgazdaság központi eleme, és nem fogható fel úgy, hogy az a vállalatok gazdasági fejlődésének akadályozó tényezője;

E.   mivel az Európai Unióban 23 000 000 millió 250 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató vállalkozás található (melyek a vállalkozások 99%-át teszik ki és több mint 100 000 000 embert foglalkoztatnak), illetve mivel az európai intézmények kötelessége garantálni és javítani a munkavállalók tájékoztatáshoz és konzultációhoz való jogát,

A munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció fokozatos erősítése az Unión belül

1.   elismeri, hogy a 2002/14/EK irányelv átültetése bizonyos tagállamokban jelentős késedelmet szenvedett, következésképpen értékeléséhez még időre van szükség; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy azokra a tagállamokra egyértelműen hatni fog ez az irányelv, ahol ez idáig nem létezett a munkavállalók tájékoztatására és a velük való konzultációra vonatkozó általános rendszer;

2.   felszólítja azokat a tagállamokat, amelyek még nem ültették át megfelelően a 2002/14/EK irányelvet, hogy ezt a lehető leghamarabb tegyék meg;

3.   szükségesnek tartja, hogy a Bizottság ilyen irányú kezdeményezéseiről az érintett tagállamok nemzeti hatóságaival és a szociális partnerekkel szorosan együttműködve állapodjanak meg annak érdekében, hogy a 2002/14/EK irányelv értelmezésével és a végrehajtási rendelkezések megfelelőségével kapcsolatos vitás kérdéseket tovább tisztázzák és megoldják;

4.   megállapítja, hogy egyes tagállamok nem vettek figyelembe a 2002/14/EK irányelvet átültető intézkedéseikben bizonyos fiatal munkavállalókat, a részmunkaidőben dolgozó nőket és a rövid időtartamú, határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat; arra ösztönzi a tagállamokat, hogy ilyen esetekben igazítsák hozzá a vállalati létszámküszöb kiszámítására vonatkozó rendelkezéseiket az irányelv szelleméhez és szövegéhez, vagyis a létszámküszöb kiszámításához – minden egyéb feltétel nélkül – mindig a ténylegesen foglalkoztatott munkavállalók száma szolgáljon alapul;

5.   kívánatosnak tartja, hogy a tagállamok nemzeti szokásaik tiszteletben tartása mellett pontosan előírják a 2002/14/EK irányelv 6. cikkében meghatározott, bizalmas információkra vonatkozó feltételeket és korlátozásokat, továbbá figyelembe vegyék a következőket:

   a) e kötelezettségnek az említett munkavállalói képviselők megbízatásának lejárta utáni érvényességi időtartamát;
   b) a vállalkozás ezen információk titokban tartását illető jogos érdekének megállapítására szolgáló kritériumokat és eseteket, valamint az ezen információk nyilvánosságra hozatala esetében a vállalkozást esetlegesen érő károk kockázatát;

6.   kéri a tagállamokat, hogy átültetési intézkedéseikben ügyeljenek a következőkre:

   a) határozzák meg pontosan a "tájékoztatás" fogalmát annak érdekében, hogy ne legyen lehetőség az eltérő értelmezésre, valamint ennek során kövessék a 2002/14/EK irányelv szellemét, azaz tegyék lehetővé a munkavállalók képviselői számára a rendelkezésre bocsátott adatok megvizsgálását, illetve a munkavállalókra közvetlen hatást gyakorló vállalati döntések esetében ne várják ki a tájékoztatási eljárás végét;
   b) a tájékoztatásban szerepeljenek a 2002/14/EK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett információk;
   c) követeljék meg, hogy az információkat a konzultációt megelőzően kellő időben bocsássák rendelkezésre;
   d) biztosítsák a munkavállalók tájékoztatáshoz és a velük folytatott konzultációhoz való jog tekintetében a 2002/14/EK irányelv 4 cikke szerinti kötelezettségek teljes körű betartását annak érdekében, hogy a 4. cikk (4) bekezdésének e) pontja értelmében megegyezésre törekedjenek;
   e) a társadalmi párbeszéd támogatásába vonják be a vállalatnál működő szakszervezeteket is;

7.   arra ösztönzi azon tagállamokat, amelyek még nem rendelkeznek a tájékoztatáshoz és konzultációhoz való munkavállalói jog gyakorlására vonatkozó szabályok megszegése esetén alkalmazandó, a 6. cikk (3) bekezdésében lefektetett hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal, hogy vezessenek be ilyen szankciókat;

8.   felhívja a munkavállalók képviselőinek védelmét biztosító rendszerrel még nem rendelkező valamennyi tagállamot, hogy vezessenek be ilyen rendszert;

9.   javasolja azoknak a tagállamoknak, amelyekben a munkavállalók képviselőinek védelmét hagyományosan a szakszervezetek és a munkaadók szervezetei közötti tárgyalásos megegyezés biztosítja, hogy a tárgyalások kudarca esetére gondoskodjanak más hathatós védelemről a munkavállalók képviselői számára;

A 2002/14/EK irányelv átültetésére vonatkozó intézkedések végrehajtása és javítása

10.   úgy véli, hogy azonosítani kell azokat a lehetséges szankciókat, amelyeket a tagállamok alkalmazhatnak a munkavállalók tájékoztatásához és a velük folytatott konzultációhoz való jogot nem tiszteletben tartó munkaadókkal szemben, a 2002/14/EK irányelvben foglaltaknak megfelelően;

11.   hangsúlyozza, hogy a tagállamok nem hozhatják fel a szubszidiaritást érvként amellett, hogy ne tegyenek eleget azon kötelezettségeiknek, hogy olyan szigorú szankciókat határozzanak meg, amelyek kellőképpen elrettentik a munkaadókat a 2002/14/EK irányelv figyelmen kívül hagyásától;

12.   emlékeztet az Európai Közösségek Bíróságának 1994. június 8-i alapítéletére(10), amely szerint a hiányos eljárási és intézményi rendszerrel rendelkező tagállamok kötelesek létrehozni a megfelelő jogi eszközöket, és ennek során megfelelő közigazgatási és bírósági fellebbezési lehetőségekről kell gondoskodniuk, illetve a megfelelő, hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat kell bevezetniük azon munkaadókkal szemben, akik nem tartják be a munkavállalók tájékoztatására és a velük folytatandó konzultációra irányuló kötelezettségüket;

13.   felszólítja a tagállamokat, hogy a 2002/14/EK irányelv felülvizsgálatáig a Bíróság ítélkezési gyakorlatát tekintsék mérvadónak a közigazgatási és bírósági fellebbezési lehetőségek, valamint az azon munkaadókkal szembeni szankciók meghatározásában, akik nem tartják be a munkavállalók tájékoztatására és a velük folytatandó konzultációra irányuló kötelezettségeiket;

14.   úgy véli, hogy a tagállamok által hozott átültetési intézkedéseknek biztosítaniuk kell, hogy a 2002/14/EK irányelv helyes értelmezésével összhangban automatikusan biztosított legyen a munkavállalók tájékoztatáshoz és konzultációhoz való joga;

15.   úgy véli, hogy úgy kell meghatározni a munkavállalói képviselő megbízatásának gyakorlására vonatkozó módozatokat, hogy annak gyakorlása munkaidőben és ennek megfelelő bér ellenében történhessen;

16.   úgy véli, hogy a közigazgatásban, illetve az állami és a pénzügyi szektorban dolgozó munkavállalók képviselői számára ugyanazokat a tájékoztatáshoz és konzultációhoz való jogokat kell biztosítani, mint amelyek a többi munkavállalót is megilletik;

17.   úgy véli, hogy választott vagy szakszervezeti képviseleti struktúra megléte esetén újra fontolóra kell venni a közvetlen konzultáció lehetőségét, elkerülendő, hogy a munkaadók a közvetlen konzultáción keresztül beleszólhassanak a szakszervezeti tevékenység részét képező kollektív tárgyalások területére tartozó olyan kérdésekbe, mint a bérezés;

18.   kéri, hogy vizsgálják meg a vállalkozásokra és üzemekre vonatkozó azon létszámküszöb módosításának szükségét, amely fölött a 2002/14/EK irányelv alkalmazandó, annak érdekében, hogy csupán a kisgazdaságokat vonják ki az alkalmazási körből;

19.   felhívja a tagállamok figyelmét arra, hogy a 2002/14/EK irányelvben foglalt "vállalkozás" fogalmának pontos jelentésével kapcsolatos további kételyek esetén a Bíróság e tekintetben jelentős ítélkezési gyakorlattal rendelkezik, és felszólítja a tagállamokat, hogy átültetési intézkedéseikben azt vegyék figyelembe, elkerülve ezáltal a mulasztás miatti kereseteket ellenük;

20.   haladéktalanul kéri a Bizottságtól, hogy a lehető leghamarabb hozzon intézkedéseket a 2002/14/EK irányelv tagállamok általi helyes átültetésének biztosítása érdekében, ellenőrizze az összes kérdést, amelyek tekintetében hiányosságok vagy nehézségek merültek fel, például a vállalati létszámküszöb kiszámítására vonatkozó nemzeti rendelkezéseket és gyakorlatot, a 3. cikk (2) és (3) bekezdésében foglalt egyedi rendelkezések alkalmazását és azokat a biztosítékokat, amelyeket a 6. cikkben foglalt titoktartási záradékra kellene alkalmazni; felszólítja a Bizottságot, hogy indítson a Szerződés megsértése miatti eljárást azon tagállamokkal szemben, amelyek az irányelvet nem vagy nem megfelelően ültették át;

21.   felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson be jelentést a 2002/14/EK irányelv alkalmazása során elért eredmények értékeléséről a társadalmi párbeszéd erősítése, valamint az irányelv munkaerő-piaci előrejelzésekre, megelőzésre és foglalkoztathatóságra irányuló képességének javítása tekintetében, továbbá arra vonatkozóan, hogy az irányelv alkalmazásával milyen mértékben nyílik lehetőség a kis- és középvállalkozások igazgatási, jogi és pénzügyi nehézségeinek elkerülésére, adott esetben mellékelve a megfelelő javaslatokat is;

22.   üdvözli a Tanács magánvállalkozások statútumára vonatkozó javaslatát (COM(2008)0396), amely figyelembe veszi a kisvállalkozások különleges igényeit;

23.   felszólítja a vállalatok összeolvadásának és felvásárlásának ellenőrzéséért felelős Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy az összeolvadásra és felvásárlásra vonatkozó döntések során a tájékoztatással és a konzultációval kapcsolatban betartsák a nemzeti előírásokat és a közösségi jogszabályokat;

24.   úgy véli, hogy azokat az információkat, amelyek közzététele a vállalatnak súlyos gazdasági károkat okozhat, feltétlenül bizalmasan kellene kezelni a vállalatot érintő lényeges gazdasági kérdésekről való végleges döntésig (például szándéknyilatkozat formájában);

25.   felszólítja a Bizottságot, hogy rendszeres tájékoztatást nyújtson a munkavállalók tájékoztatáshoz és konzultációhoz való jogának javításáról, és a kérdést tűzze az európai társadalmi párbeszéd napirendjére mind ágazatközi szinten, mind az egyes ágazatok szintjén;

26.   felszólítja a Bizottságot, hogy ösztönözze a szociális partnereket, hogy a jövőre összpontosítva és pozitív irányban – többek között a helyes gyakorlatok terjesztésével – befolyásolják az irányelv nemzeti jogba való átültetést;

27.   felszólítja a Bizottságot, hogy a munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatandó konzultáció terén mielőbb tegyen kezdeményezéseket a szociális partnerek közötti valódi és hatékony együttműködési kultúra uniós szintű fellendítésére, figyelembe véve ennek során a kérdések jellegét, valamint a vállalkozások sajátosságait és méretét is;

28.   megelégedéssel veszi tudomásul, hogy az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és a Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény alapján megkötött megállapodásban megemlítik az olyan különböző kérdésekről folyó konzultációt, mint a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető tényezők vagy a munkaszerződés felmondása;

29.   üdvözli a Bizottságnak a több és jobb EU-beli tengerhajózási állás érdekében a szociális szabályozási keret újraértékeléséről szóló, 2007. október 10-i közleményében (COM(2007)0591) ismertetett, a 2002/14/EK irányelvet érintő kezdeményezését, és ezért felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a 2002/14/EK irányelv 3. cikkének (3) bekezdése által az irányelv alkalmazása tekintetében biztosított eltérés lehetőségét;

30.   kéri a Bizottságot, hogy ellenőrizze a 94/45/EK, 98/59/EK, 2001/23/EK, 2001/86/EK, 2002/14/EK, 2003/72/EK irányelvek és a 2157/2001/EK rendelet összehangolásának szükségességét az átfedések és ellentmondások kiigazítását célzó esetleges módosítások célszerűségének értékelése érdekében; úgy véli, hogy az esetleges módosításokat egy időben kell meghozni;

o
o   o

31.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 254., 1994.9.30., 64. o.
(2) HL L 225., 1998.8.12., 16. o.
(3) HL L 82., 2001.3.22., 16. o.
(4) HL L 294., 2001.11.10., 1. o.
(5) HL L 294., 2001.11.10., 22. o.
(6) HL L 80., 2002.3.23., 29. o.
(7) HL L 80., 2002.3.23., 34. o.
(8) HL L 207., 2003.8.18., 25. o.
(9) HL C 76. E, 2008.3.27., 138. o.
(10) Az 1994. június 8-i ítélet a Bizottság kontra Egyesült Királyság ügyben (C-382/92, EBHT, 1994, I-2435. o.); az 1994. június 8-i ítélet a Bizottság kontra Egyesült Királyság ügyben (C-383/92, EBHT, 1994, I-2479. o.).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat