Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2246(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0023/2009

Predkladané texty :

A6-0023/2009

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 19/02/2009 - 5.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0061

Prijaté texty
PDF 306kWORD 69k
Štvrtok, 19. februára 2009 - Brusel
Uplatňovanie smernice 2002/14/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve
P6_TA(2009)0061A6-0023/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. februára 2009 o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/14/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve (2008/2246(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na články 136 až 145 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na vyhlásenie hláv štátov z 9. decembra 1989 o Charte základných sociálnych práv zamestnancov Spoločenstva a najmä na jej články 17 a 18,

–   so zreteľom na Sociálnu chartu Rady Európy, ktorá bola revidovaná v roku 1996, a najmä na jej článok 21,

–   so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, ktorá bola prijatá 7. decembra 2000 v Nice a ktorú slávnostne podpísali hlavy štátov a predsedovia vlád z 27 členských štátov v decembri 2007 v Európskom parlamente, a najmä na jej článok 27,

–   so zreteľom na Dohovor Medzinárodnej organizácie práce (ILO) č. 135 o ochrane zástupcov pracovníkov v podniku a o úľavách, ktoré im majú byť poskytnuté pri výkone ich funkcie, ktorý bol prijatý 23. júna 1971, a najmä na jeho článok 5,

–   so zreteľom na smernicu Rady 94/45/ES z 22. septembra 1994 o zriaďovaní Európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni Spoločenstva a v skupinách podnikov s významom na úrovni Spoločenstva na účely informovania zamestnancov a prerokovania s nimi(1),

–   so zreteľom na smernicu Rady 98/59/ES z 20. júla 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania(2),

–   so zreteľom na smernicu Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov(3),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti (SE)(4),

–   so zreteľom na smernicu Rady 2001/86/ES z 8. októbra 2001, ktorou sa dopĺňajú stanovy európskej spoločnosti v súvislosti s účasťou zamestnancov na riadení(5),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/14/ES z 11. marca 2002, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve(6), a na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o zastupovaní zamestnancov(7),

–   so zreteľom na smernicu Rady 2003/72/ES z 22. júla 2003, ktorou sa dopĺňajú stanovy európskej spoločnosti v súvislosti s účasťou zamestnancov na riadení(8),

–   so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. mája 2007 o posilnení európskych právnych predpisov v oblasti informovania zamestnancov a konzultácií s nimi(9),

–   so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zriaďovaní Európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni Spoločenstva a v skupinách podnikov s významom na úrovni Spoločenstva na účely informovania zamestnancov a prerokovania s nimi (prepracované znenie) (KOM(2008)0419) a jeho prílohu (SEK(2008)2166),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. marca 2008 o preskúmaní uplatňovania smernice 2002/14/ES v EÚ (KOM(2008)0146) a na jej pracovný dokument (SEK(2008)0334),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre právne veci (A6-0023/2009),

A.   keďže transpozícia smernice 2002/14/ES členskými štátmi sa oneskorila a keďže sa niektoré členské štáty obmedzili na to, že prevzali jej minimálne požiadavky v niektorých aspektoch,

B.   keďže súčasná finančná kríza bude mať dôsledky na európske hospodárstvo v súvislosti s reštrukturalizáciou, fúziami a presunmi výroby na európskej úrovni,

C.   keďže cieľom smernice 2002/14/ES bolo vytvoriť všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami o budúcnosti podnikov, v ktorých sú zamestnaní, ako aj pre účinné konzultácie so zamestnancami, s cieľom predvídať ich hospodársky vývoj,

D.   keďže informovanie a porady so zamestnancami sú základnými prvkami sociálneho trhového hospodárstva a nemali by sa považovať za prekážku hospodárskeho rozvoja podnikov,

E.   keďže v EÚ je 23 000 000 miliónov podnikov s menej ako 250 zamestnancami (predstavujúcich 99 % podnikov a zamestnávajúcich viac ako 100 000 000 miliónov osôb) a keďže povinnosťou európskych inštitúcií je zaručiť a zlepšiť právo zamestnancov na informovanie a porady,

Postupne harmonizovať informovanie a porady so zamestnancami v rámci EÚ

1.   uznáva, že v niektorých členských štátoch došlo pri transpozícii smernice 2002/14/ES k značnému oneskoreniu a že jej posúdenie si preto vyžiada dlhší čas; zdôrazňuje však, že v členských štátoch, v ktorých neexistoval žiadny všeobecný systém informovania a porady so zamestnancami, je vplyv tejto smernice zrejmý;

2.   žiada členské štáty, ktoré doteraz nevykonali riadnu transpozíciu smernice 2002/14/ES, aby ju čo najskôr vykonali;

3.   považuje za potrebné, aby iniciatívy Komisie v tomto smere, a to v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi dotknutých členských štátov a so sociálnymi partnermi, umožnili dôsledne preskúmať a vyriešiť problematické body, na ktoré bolo poukázané v súvislosti s výkladom smernice 2002/14/ES alebo v súvislosti so súladom transpozičných ustanovení;

4.   konštatuje, že niektoré členské štáty nezohľadnili vo svojich opatreniach na transpozíciu smernice 2002/14/ES mladých pracovníkov, ženy pracujúce na čiastočný úväzok, dočasných zamestnancov a zamestnancov na dobu určitú; za týchto podmienok podnecuje členské štáty, aby prijali ustanovenia o výpočte počtu zamestnancov v podnikoch v zmysle znenia smernice, t. j aby sa výpočet prahových hodnôt uskutočňoval vždy na základe skutočného počtu zamestnancov podnikov;

5.   považuje za žiaduce, aby členské štáty v súlade so svojimi vnútroštátnymi postupmi presne stanovili podmienky a obmedzenia článku 6 smernice 2002/14/ES o dôverných informáciách a aby zohľadnili:

   a) trvanie tohto záväzku po skončení funkčného obdobia zástupcov zamestnancov,
   b) kritériá a prípady legitímneho záujmu podniku uchovať tieto informácie ako tajné, alebo riziko vzniku škody pre podnik, ak budú takéto informácie zverejnené;

6.   žiada členské štáty, aby v rámci svojich transpozičných opatrení dbali na tieto náležitosti:

   a) presne vymedziť termín "informovanie", bez toho, aby boli viaceré možnosti jeho výkladu a postupovať v duchu smernice 2002/14/ES, t. j. umožniť zástupcom zamestnancov preskúmať prerokovávané témy, a nie iba čakať na skončenie postupu informovania, ak rozhodnutia podnikov majú bezprostredný dosah na zamestnancov,
   b) zahrnúť do obsahu informovania odkazy uvedené v článku 4 ods. 2 písm. a), b) a c) smernice 2002/14/ES,
   c) požadovať, aby boli informácie poskytované dostatočne včas pred konzultáciou,
   d) zabezpečiť úplné dodržiavanie povinností uvedených v článku 4 smernice 2002/14/ES v súvislosti s právami na informovanie a porady a v záujme dosiahnutia dohody v zmysle článku 4 ods. 4 písm. e),
   e) zabezpečiť, aby do podporovania sociálneho dialógu boli zapojené aj odbory vyvíjajúce činnosť v danom podniku;

7.   vyzýva členské štáty, ktoré nedisponujú účinnými, primeranými a odrádzajúcimi sankciami podľa článku 6 ods. 3 v prípade nedodržiavania pravidiel o informovaní a porade so zamestnancami, aby zaviedli takéto sankcie;

8.   vyzýva všetky členské štáty, ktoré nemajú k dispozícii systém ochrany zástupcov zamestnancov, aby zaviedli takéto systémy;

9.   navrhuje členským štátom, v ktorých je ochrana zástupcov zamestnancov tradične zabezpečená dohodou uzavretou medzi odborovými organizáciami a združeniami zamestnávateľov, aby ustanovili silnú dodatočnú ochranu pre týchto zástupcov zamestnancov v prípade neúspechu rokovaní;

Zlepšiť transpozičné opatrenia smernice 2002/14/ES

10.   považuje za potrebné vypracovať a poskytnúť členským štátom systém možných sankcií, ktoré by sa mohli uplatniť voči zamestnávateľom, ktorí nerešpektujú právo na informovanie a porady so zamestnancami tak, ako je uvedené v smernici 2002/14/ES;

11.   zdôrazňuje, že subsidiarita nemôže byť argumentom na to, aby členské štáty nesplnili svoju povinnosť stanoviť dostatočne prísne sankcie s cieľom odradiť zamestnávateľov od porušovania ustanovení smernice 2002/14/ES;

12.   pripomína príslušný rozsudok Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 8. júna 1994(10), podľa ktorého je potrebné, aby členské štáty, ktorých procedurálny a inštitucionálny systém je nedostatočný, boli povinné vytvoriť vhodné právne prostriedky, pričom stanovia vhodné administratívne a súdne opravné opatrenia, ako aj adekvátne, účinné, primerané a odrádzajúce sankcie voči zamestnávateľom, ktorí nedodržiavajú svoje povinnosti týkajúce sa informovania a porád so zamestnancami;

13.   vyzýva členské štáty, aby sa pred vykonaním revízie smernice 2002/14/ES riadili judikatúrou Súdneho dvora, keď budú stanovovať administratívne a súdne opravné opatrenia a sankcie voči zamestnávateľom, ktorí nedodržiavajú svoje povinnosti týkajúce sa informovania a porád so zamestnancami;

14.   považuje za potrebné zaručiť, aby bol v transpozičných právnych predpisoch vydaných členskými štátmi zabezpečený automatický charakter práva na informovanie a porady so zástupcami zamestnancov v súlade so správnym výkladom smernice 2002/14/ES;

15.   považuje za potrebné ustanoviť postupy pre výkon mandátu zástupcu zamestnancov, aby sa tento mandát vykonával v pracovnom čase a aby bol v tomto zmysle aj odmeňovaný;

16.   považuje za potrebné zaručiť zástupcom zamestnancov verejnej správy a podnikov štátneho a finančného sektora rovnaké práva na informovanie a porady, aké majú ostatní pracovníci;

17.   považuje za potrebné prehodnotiť možnosť využívania priamej konzultácie, ak existuje volená alebo odborová štruktúra zastúpenia, a tým zabránila, aby zamestnávateľ prostredníctvom priamej konzultácie zasahoval do otázok spadajúcich do oblasti kolektívneho vyjednávania, ktorého sa zúčastňujú odbory, ako napríklad otázka odmeňovania;

18.   žiada posúdiť, či je potrebné znížiť minimálne počty zamestnancov podniku alebo prevádzky, v ktorej sa uplatňuje smernica 2002/14/ES, s cieľom vyňať z rozsahu pôsobnosti tejto smernice len najmenšie podniky;

19.   pripomína členským štátom, že ak ešte pretrvávajú pochybnosti týkajúce sa presného významu pojmu "podnik" v smernici 2002/14/ES, existuje rozsiahla judikatúra Súdneho dvora v tejto veci, a vyzýva členské štáty, aby sa o túto judikatúru opierali v súvislosti so svojimi transpozičnými opatreniami, čím zabránia, aby sa proti nim začali konania o porušení alebo nesplnení povinností;

20.   naliehavo žiada Komisiu, aby čo najskôr podnikla opatrenia, ktoré umožnia zabezpečiť, aby členské štáty správne transponovali smernicu 2002/14/ES, a aby preskúmala všetky aspekty, s ktorými sa spájajú nedostatky alebo ťažkosti, napríklad vnútroštátne ustanovenia a postupy na výpočet prahových hodnôt počtu zamestnancov podnikov, uplatňovanie osobitných opatrení stanovených v článku 4 ods. 2 a 3, ako aj záruky, ktoré by mali platiť v súvislosti s ustanovením o dôvernosti uvedeným v článku 6; vyzýva Komisiu, aby začala konania o porušení proti členským štátom, ktoré netransponovali smernicu alebo nevykonali riadnu transpozíciu smernice;

21.   vyzýva Komisiu, aby predložila hodnotiacu správu o dosiahnutých výsledkoch uplatňovania smernice 2002/14/ES, a to v súvislosti s posilnením sociálneho dialógu, schopnosti predvídania a prevencie a zamestnateľnosti na pracovnom trhu, ako aj s ohľadom na schopnosť smernice predchádzať administratívnym, právnym a finančným ťažkostiam v malých a stredných podnikoch, a aby v prípade potreby pripojila vhodné návrhy;

22.   víta návrh nariadenia Rady o štatúte európskej súkromnej spoločnosti (KOM(2008)0396), ktorý zohľadňuje osobitné potreby malých podnikov;

23.   vyzýva Komisiu, ktorá je zodpovedná za monitorovanie fúzií a akvizícií, na zabezpečenie toho, aby sa pri rozhodovaní o fúziách a akvizíciách dodržiavali vnútroštátne pravidlá a právne predpisy Spoločenstva v oblasti informovania a porád so zamestnancami;

24.   zastáva názor, že informácie, ktoré by mohli z hospodárskeho hľadiska predstavovať nesmierne ohrozenie podniku, musia byť v plnej miere dôverné až do prijatia konečného rozhodnutia o zásadných hospodárskych otázkach týkajúcich sa podniku (napríklad v podobe predbežnej zmluvy);

25.   vyzýva Komisiu, aby pravidelne informovala o zlepšení práva zamestnancov na informácie a porady a aby ho zahrnula do programu európskeho sociálneho dialógu tak na úrovni celého hospodárstva, ako aj na úrovni jednotlivých odvetví;

26.   vyzýva Komisiu, aby povzbudzovala sociálnych partnerov v tom, aby pozitívne ovplyvňovali transpozíciu do vnútroštátneho práva a aby sa pri tom zameriavali na budúcnosť, napr. šírením osvedčených postupov;

27.   vyzýva Komisiu, aby čo najskôr podnikla iniciatívy s cieľom posilniť v EÚ účinnú kultúru spolupráce medzi sociálnymi partnermi v oblasti informovania a porád so zamestnancami a aby pritom zohľadnila osobitné vlastnosti týchto otázok, ako aj osobitosti a veľkosť podnikov;

28.   s uspokojením berie na vedomie, že v Dohode uzavretej Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva a Európskou federáciou pracovníkov v doprave o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 sa uvádza odkaz na porady v súvislosti s niektorými otázkami, ktoré sa týkajú napr. ohrozenia zdravia a bezpečnosti zamestnancov alebo predčasného ukončenia pracovnej zmluvy;

29.   blahoželá Komisii k iniciatíve zamerať sa na smernicu 2002/14/ES v jej oznámení z 10. októbra 2007 o prehodnotení sociálneho regulačného rámca na zvýšenie počtu a kvality pracovných miest v odvetví námornej dopravy v EÚ (KOM(2007)0591, a vyzýva preto Komisiu, aby preskúmala možnosť odchýliť sa od uplatňovania smernice 2002/14/ES, ktorá je uvedená v čl. 3 ods. 3;

30.   žiada Komisiu, aby posúdila potreby koordinácie smerníc 94/45/ES, 98/59/ES, 2001/23/ES, 2001/86/ES, 2002/14/ES, 2003/72/ES a nariadenia (ES) č. 2157/2001 s cieľom vyhodnotiť účelnosť možných úprav zameraných na odstránenie prekrývania alebo rozporov; domnieva sa, že prípadné úpravy sa musia uskutočniť zároveň v rovnakom čase;

o
o   o

31.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov, ako aj vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 254, 30.9.1994, s. 64.
(2) Ú. v. ES L 225, 12.8.1998, s. 16.
(3) Ú. v. ES L 82, 22.3.2001, s. 16.
(4) Ú. v. ES L 294, 10.11.2001, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 294 , 10.11.2001, s. 22.
(6) Ú. v. ES L 80 , 23.3.2002, s. 29.
(7) Ú. v. ES L 80 , 23.3.2002, s. 34.
(8) Ú. v. EÚ L 207, 18.8.2003, s. 25.
(9) Ú. v. EÚ C 76 E, 27.3.2008, s. 138.
(10) Rozsudok z 8. júna 1994, Komisia/Spojené kráľovstvo (C-382/92, Zb. 1994, s. I-2435); rozsudok z 8. júna 1994, Komisia/Spojené kráľovstvo (C-383/92, Zb. 1994, s. I-2479).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia