Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2246(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0023/2009

Ingivna texter :

A6-0023/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/02/2009 - 5.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0061

Antagna texter
PDF 133kWORD 50k
Torsdagen den 19 februari 2009 - Bryssel
Genomförandet av direktiv 2002/14/EG om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen
P6_TA(2009)0061A6-0023/2009

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om genomförandet av direktiv 2002/14/EG om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen (2008/2246(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artiklarna 136–145 i EG-fördraget,

–   med beaktande av stats- och regeringschefernas uttalande av den 9 december 1989 om gemenskapsstadgan om arbetstagares grundläggande sociala rättigheter, särskilt artiklarna 17 och 18,

–   med beaktande av Europarådets europeiska sociala stadga, reviderad 1996, särskilt artikel 21,

–   med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna som antogs i Nice den 7 december 2000 och formellt undertecknades av stats- och regeringscheferna i Europaparlamentet i december 2007, särskilt artikel 27,

–   med beaktande av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention nr 135 om arbetstagarrepresentanters skydd inom företaget och åtgärder för att underlätta deras verksamhet, antagen den 23 juni 1971, särskilt artikel 5,

–   med beaktande av rådets direktiv 94/45/EG av den 22 september 1994 om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare(1),

–   med beaktande av rådets direktiv 98/59/EG av den 20 juli 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar(2),

–   med beaktande av rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter(3),

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag(4),

–   med beaktande av rådets direktiv 2001/86/EG av den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande(5),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den 11 mars 2002 om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen(6) och det gemensamma uttalandet av Europaparlamentet, rådet och kommissionen om arbetstagarrepresentation(7),

–   med beaktande av rådets direktiv 2003/72/EG av den 22 juli 2003 om komplettering av stadgan för europeiska kooperativa föreningar med avseende på arbetstagarinflytande(8),

–   med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 10 maj 2007 om förstärkning av gemenskapsrätten beträffande information och samråd med arbetstagare(9),

–   med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare (omarbetning) (KOM(2008)0419) och den därtill hörande bilagan (SEK(2008)2166),

–   med beaktande av meddelandet från kommissionen av den 17 mars 2008 om översynen av genomförandet av direktiv 2002/14/EG i EU (KOM(2008)0146) och det därtill hörande arbetsdokumentet (SEK(2008)0334),

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för rättsliga frågor (A6-0023/2009), och av följande skäl:

A.  Medlemsstaternas genomförande av direktiv 2002/14/EG har försenats, och en del medlemsstater har begränsat sig till att införliva dess minimikrav i vissa avseenden.

B.  Den nuvarande finanskrisen kommer att påverka ekonomin i EU och leda till omstruktureringar, sammanslagningar och omlokaliseringar av företag på EU-nivå.

C.  Syftet med direktiv 2002/14/EG är att inrätta en allmän ram för information till och samråd med arbetstagarna om framtiden för det företag där de är anställda och för fungerande samråd med arbetstagarna för att förbereda företagets ekonomiska utveckling.

D.  Information till och samråd med arbetstagare utgör centrala delar i en social marknadsekonomi och får inte betraktas som hinder för företagens ekonomiska utveckling.

E.  I Europeiska unionen finns det 23 000 000 företag med färre än 250 anställda (de utgör 99 % av företagen och sysselsätter över 100 000 000 människor). EU:s institutioner är skyldiga att trygga och förbättra arbetstagarnas rätt till information och samråd.

Att successivt stärka information till och samråd med arbetstagarna i unionen

1.  Europaparlamentet konstaterar att genomförandet av direktiv 2002/14/EG har försenats avsevärt i vissa medlemsstater och att det således dröjer innan det går att utvärdera det. I vissa medlemsstater där det inte fanns något allmänt system för information till och samråd med arbetstagarna är emellertid effekterna av direktivet uppenbara.

2.  Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som ännu inte korrekt införlivat direktiv 2002/14/EG att göra detta snarast.

3.  Europaparlamentet anser att kommissionen med sina initiativ i denna riktning, i nära samarbete med de nationella myndigheterna i de berörda medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter, måste göra det möjligt att gå till botten med och lösa problemen med att tolka direktiv 2002/14/EG eller införlivandebestämmelserna.

4.  Europaparlamentet konstaterar att vissa medlemsstater i sina införlivandeåtgärder för direktiv 2002/14/EG inte har tagit hänsyn till vissa unga arbetstagare, deltidsarbetande kvinnor eller personer som korttidsanställs med tidsbegränsat kontrakt. Under dessa omständigheter uppmanar parlamentet medlemsstaterna att anpassa sina bestämmelser om beräkning av personalstyrkan i företag i enlighet med andemeningen och föreskrifterna i direktivet, det vill säga att beräkningen av tröskelvärdena alltid görs på grundval av det verkliga antalet arbetstagare, utan några övriga villkor.

5.  Europaparlamentet anser att medlemsstaterna, utan att det påverkar deras nationella praxis, bör fastställa villkor och gränser i samband med artikel 6 i direktiv 2002/14/EG om konfidentiell information och ta hänsyn till

   a) under hur lång tid efter utgången av sitt mandat som arbetstagarrepresentanterna har denna skyldighet,
   b) vilka kriterierna och förutsättningarna är för företagets legitima intresse av att hålla informationen hemlig eller risken för skada för företaget om informationen sprids.

6.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i sina införlivandeåtgärder se till att

   a) exakt definiera termen "information", så att inget tolkningsutrymme lämnas, i enlighet med tanken med direktiv 2002/14/EG, det vill säga göra det möjligt för arbetstagarrepresentanterna att granska de behandlade uppgifterna och inte bara invänta informationsförfarandets slut, om företagens beslut får följder för arbetstagarna,
   b) i informationsinnehållet ta med hänvisningar till artikel 4.2 a, b och c i direktiv 2002/14/EG,
   c) information ska lämnas i god tid före samråd,
   d) garantera att alla skyldigheter enligt artikel 4 i direktiv 2002/14/EG om rätt till information och samråd uppfylls till fullo, i syfte att söka nå en överenskommelse enligt artikel 4.4 e,
   e) involvera även fackföreningarna inom företaget, så att dialogen mellan arbetsmarknadens parter stärks.

7.  Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som inte infört några effektiva, proportionerliga och avskräckande påföljder enligt vad som avses i artikel 6.3, med avseende på bristande efterlevnad av de regler som gäller arbetstagarnas rätt till information och samråd, att göra detta.

8.  Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater som inte har något system för att skydda arbetstagarrepresentanterna att inrätta ett sådant.

9.  Europaparlamentet föreslår att de medlemsstater där skyddet av arbetstagarrepresentanterna brukat ordnas med hjälp av avtal mellan fackföreningar och arbetsgivarorganisationer ska föreskriva att dessa arbetstagarrepresentanter ges ett kraftigt ytterligare skydd i händelse av att förhandlingar strandar.

Att genomföra och förbättra införlivandet av direktiv 2002/14/EG

10.  Europaparlamentet anser att man måste fastställa och tillhandahålla medlemsstaterna en uppsättning möjliga påföljder som de skulle kunna påföra arbetsgivare som inte respekterar arbetstagarnas rätt till information och samråd enligt direktiv 2002/14/EG.

11.  Europaparlamentet understryker att medlemsstaterna inte kan åberopa subsidiaritetsprincipen för att motivera att de inte fullgjort sin skyldighet att fastställa tillräckligt kännbara påföljder för att hindra arbetsgivarna att bryta mot direktiv 2002/14/EG.

12.  Europaparlamentet erinrar om Europeiska gemenskapernas domstols principiella avgörande av den 8 juni 1994(10), i vilket medlemsstater med otillräckliga rättsliga förfaranden och institutioner åläggs införa lämpliga bestämmelser med lämpliga administrativa eller rättsliga förfaranden för överklagande samt påföljder som är tillräckliga, effektiva, proportionerliga och avskräckande mot arbetsgivare som inte fullgör sina skyldigheter i fråga om information till och samråd med arbetstagarna.

13.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att, i avvaktan på en översyn av direktiv 2002/14/EG följa domstolens rättspraxis då de fastställer bestämmelser för administrativa eller rättsliga förfaranden för överklagande samt påföljder för arbetsgivare som inte respekterar arbetstagarnas rätt till information och samråd.

14.  Europaparlamentet anser att man i de införlivandeåtgärder som medlemsstaterna antar måste se till att arbetstagarrepresentanternas rätt till information och samråd blir en automatisk rättighet, i överensstämmelse med den korrekta tolkningen av direktiv 2002/14/EG.

15.  Enligt Europaparlamentets åsikt måste man fastställa formerna för hur arbetstagarrepresentanterna ska utföra sitt uppdrag, så att det sker under arbetstid och avlönas därefter.

16.  Det är nödvändigt att garantera arbetstagarrepresentanterna inom offentlig förvaltning och inom företagen inom den offentliga sektorn och finanssektorn samma rätt till information och samråd som andra arbetstagare, menar Europaparlamentet.

17.  Europaparlamentet anser att man måste dra tillbaka möjligheten till direkt samråd med en redan befintlig vald eller facklig representationsstruktur, för att inte arbetsgivaren ska använda sig av direkt samråd i sådana frågor som facket ska kollektivförhandla om, såsom lönefrågor.

18.  Europaparlamentet efterlyser en undersökning av behovet av att sänka de trösklarna för antalet anställda vid företaget eller driftsstället från och med vilka direktiv 2002/14/EG ska tillämpas, så att mikroföretag inte utesluts från direktivets tillämpningsområde.

19.  Europaparlamentet påpekar för medlemsstaterna, för den händelse det skulle råda några tvivel om hur begreppet "företag" exakt ska tolkas enligt direktiv 2002/14/EG, att domstolens rättspraxis på den här punkten är omfattande, samt uppmanar medlemsstaterna att i sina införlivandeåtgärder hänvisa till denna rättspraxis, för att undvika en eventuell fördragsbrottstalan.

20.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att snarast vidta åtgärder för att garantera att medlemsstaterna genomför direktiv 2002/14/EG väl och att se över alla de punkter där det finns problem eller svårigheter, exempelvis nationella bestämmelser och nationell praxis för beräkning av antalet anställda i företag, användning av särskilda bestämmelser enligt artikel 3.2 och 3.3 och garantier som bör tillämpas i enlighet med sekretessklausulen i artikel 6. Parlamentet uppmanar kommissionen att väcka fördragsbrottstalan mot de medlemsstater som ännu inte, eller inte på korrekt sätt, införlivat direktivet.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en utvärderingsrapport över de resultat som uppnåtts genom tillämpningen av direktiv 2002/14/EG när det gäller intensifieringen av dialogen mellan arbetsmarknadens parter och kapaciteten för föregripande, förebyggande och anställbarhet på arbetsmarknaden samt förmågan att undvika administrativa, rättsliga och ekonomiska svårigheter för små och medelstora företag, och vid behov lägga fram lämpliga förslag.

22.  Europaparlamentet välkomnar förslaget till rådets förordning om stadga för ett europeiskt privat aktiebolag (SPE-bolag) (KOM(2008)0396), som beaktar småföretagens särskilda behov.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, som ansvarig för tillsynen av sammanslagningar och uppköp av företag, att se till att nationella och gemenskapsrättsliga regler som gäller information till och samråd med arbetstagare respekteras vid beslut om sammanslagningar och uppköp.

24.  Europaparlamentet anser att information som kan leda till extrem ekonomisk skada för företaget om den avslöjas, bör sekretesskyddas fram till det slutgiltiga beslutet i betydande ekonomiska frågor avseende företaget (t.ex. i form av en skriftlig avsiktsförklaring).

25.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet tala för en förbättring av arbetstagarnas rätt till information och samråd och ta upp denna rätt inom den europeiska sociala dialogen, både mellan olika yrkeskategorier och på branschnivå.

26.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att sporra arbetsmarknadens parter till att på ett positivt och utvecklingsföregripande sätt påverka det nationella genomförandet, bland annat genom att sprida exempel på god praxis.

27.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast ta initiativ till att främja en kultur av effektivt samarbete i EU mellan arbetsmarknadens parter när det gäller information till och samråd med arbetstagare, samtidigt som man tar hänsyn till typen av frågor samt företagens karaktär och storlek.

28.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att det avtal som ingåtts av redareföreningen European Community Shipowners" Associations (ECSA) och arbetstagarorganisationen European Transport Workers" Federation (ETF) om 2006 års konvention om arbete till sjöss tar upp samråd i olika frågor, exempelvis vid hot mot arbetstagarnas hälsa och säkerhet eller vid förtida uppsägning av ett kontrakt.

29.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ enligt meddelandet "En ny översyn av social- och arbetsmarknadslagstiftningen för fler och bättre arbetstillfällen inom sjöfartssektorn i EU" av den 10 oktober 2007 (KOM(2007)0591) att ta itu med direktiv 2002/14/EG och uppmanar kommissionen att därvid omstrukturera den möjlighet till undantag från tillämpning av direktiv 2002/14/EG som erbjuds enligt artikel 3.3 i det direktivet.

30.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att granska förutsättningarna för samordning av direktiven 94/45/EG, 98/59/EG, 2001/23/EG, 2001/86/EG, 2002/14/EG, 2003/72/EG och förordning (EG) nr 2157/2001 i syfte att undersöka behovet av att eventuellt göra ändringar för att undanröja överlappningar och inkonsekvenser. Eventuella ändringar bör göras samtidigt.

o
o   o

31.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EGT L 254, 30.9.1994, s. 64.
(2) EGT L 225, 12.8.1998, s. 16.
(3) EGT L 82, 22.3.2001, s. 16.
(4) EGT L 294, 10.11.2001, s. 1.
(5) EGT L 294, 10.11.2001, s. 22.
(6) EGT L 80, 23.3.2002, s. 29.
(7) EGT L 80, 23.3.2002, s. 34.
(8) EUT L 207, 18.8.2003, s. 25.
(9) EUT C 76 E, 27.3.2008, s. 138.
(10) Dom av den 8 juni 1994 i mål C-383/92, kommissionen mot Förenade konungariket, Rec. 1994, s. I-2435; dom av den 8 juni 1994 i mål C-382/92, kommissionen mot Förenade konungariket, Rec. 1994, s. I-2479.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy