Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2209(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0034/2009

Esitatud tekstid :

A6-0034/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 19/02/2009 - 5.8
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0063

Vastuvõetud tekstid
PDF 140kWORD 60k
Neljapäev, 19. veebruar 2009 - Brüssel
Vaimne tervis
P6_TA(2009)0063A6-0034/2009

Euroopa Parlamendi 19. veebruari 2009. aasta resolutsioon vaimse tervise kohta (2008/2209(INI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ELi kõrgetasemelist konverentsi "Üheskoos vaimse tervise ja heaolu nimel", mis toimus 12.–13. juunil 2008. aastal Brüsselis ja millel pandi alus vaimse tervise ja heaolu Euroopa paktile;

–   võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut "Elanikkonna vaimse tervise parandamine – Euroopa Liidu vaimse tervise strateegia väljatöötamine" (KOM(2005)0484);

–   võttes arvesse oma 6. septembri 2006. aasta resolutsiooni elanikkonna vaimse tervise parandamise kohta. Euroopa Liidu vaimse tervise strateegia väljatöötamine(1);

–   võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa ministrite konverentsi 15. jaanuari 2005. aasta deklaratsiooni vaimse tervisega seotud väljakutsetele lahenduste leidmise kohta;

–   võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 19.–20. juuni 2008. aasta kohtumise järeldusi, milles rõhutatakse, kui oluline on vähendada liikmesriikide vahel ja liikmesriikides erinevusi tervise ja oodatava eluea osas, ning tõstetakse esile ennetusmeetmete tähtsust olulisemate krooniliste mittenakkuslike haiguste puhul;

–   võttes arvesse oma 15. jaanuari 2008. aasta resolutsiooni ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia kohta aastateks 2007–2012(2);

–   võttes arvesse ÜRO puudega inimeste õiguste konventsiooni;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 2, 13 ja 152;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

–   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit (A6-0034/2009),

A.   arvestades, et vaimne tervis ja heaolu on üksikisiku ja ühiskonna elukvaliteedis kesksel kohal ning need on olulised tegurid ELi Lissaboni strateegia eesmärkides ja muudetud säästva arengu strateegias, ning arvestades, et psüühikahäirete ennetamine, varajane avastamine, sekkumine ja ravi vähendavad oluliselt nendest tingitud isiklikke, finants- ja sotsiaalseid tagajärgi;

B.   arvestades, et mitmed ELi strateegiadokumendid on rõhutanud vaimse tervise olulisust nende eesmärkide saavutamisel ja vajadust sellega seotud praktiliste meetmete järele;

C.   arvestades, et ühenduse vaimse tervise strateegia lisandväärtus on peamiselt seotud ennetustööga ning vaimse tervise probleemidega inimeste inim- ja kodanikuõiguste edendamisega;

D.   arvestades, et vaimse tervise probleemid on Euroopas laialdaselt levinud, sest vähemalt üks neljast inimesest kogeb vähemalt korra elus vaimse tervisega seotud probleeme, samas kui need mõjutavad kaudselt paljusid inimesi, ning arvestades, et vaimse tervishoiu taseme erinevus on eri liikmesriikide, eelkõige vanade ja mõningate uute liikmesriikide vahel märkimisväärne;

E.   arvestades, et vaimse tervise puhul tuleb arvesse võtta soolisi erisusi, ning arvestades, et naised kannatavad meestest rohkem psüühikahäirete all ja mehed sooritavad naistest rohkem enesetappe;

F.   arvestades, et enesetapp jääb enneaegse surma üheks peamiseks põhjuseks Euroopas (ELis üle 50 000 juhu aastas), ja arvestades, et üheksal põhjusel kümnest on enesetapu põhjuseks vaimsete häirete areng, sagedasti depressioon, ning arvestades ka, et kinnipeetavate ja vahistatute hulgas on enesetappude ja enesetapukatsete määr kõrgem kui elanikkonnas üldiselt;

G.   arvestades, et depressiooni- ja enesetapujuhtude vähendamise poliitika kavandamine käib käsikäes inimväärikuse kaitsmisega;

H.   arvestades, et kuigi depressioon on üks kõige sagedamini esinev ja tõsisem vaimne häire, on sellega võitlemise meetmed sageli ebapiisavad, ning arvestades, et ainult mõned liikmesriigid on rakendanud ennetusprogramme;

I.   arvestades, et endiselt valitseb puudulik arusaam vaimse tervise edendamisest ja vaimsete häirete ennetamisest ja investeeringud nendes valdkondades on väikesed ning meditsiinilisi uuringuid ja vaimse tervise probleemidega inimesi toetatakse vähe;

J.   arvestades, et halva vaimse tervise rahalist kulu ühiskonnale hinnatakse vahemikus 3–4% liikmesriikide SKPst, ja arvestades, et vaimuhaiguste kulud Euroopa Liidus moodustasid 2006. aastal 436 miljardit eurot, ning arvestades, et suurem osa nendest kuludest tekib väljaspool tervishoiuvaldkonda peamiselt töölt puudumise, töövõimetuse ja ennetähtaegselt pensionile jäämise tõttu, ning et hinnangulised kulud ei kajasta paljudel juhtudel üheaegse haigestumuse põhjustatud täiendavaid rahalisi kohustusi, millel on suurem tõenäosus mõjutada vaimse tervise probleemidega isikuid;

K.   arvestades, et sotsiaalsed ja majanduslikud erinevused võivad suurendada vaimse tervise probleeme, ning arvestades, et selliste haavatavate ja marginaliseerunud rühmade nagu töötud, sisserändajad, (endised) vangid, psühhotroopsete ainete tarvitajad, puudega inimesed ja pikaajalised haiged vaimne tervis on halvem, ning arvestades, et nende integreerumisele ja sotsiaalsele kaasatusele kaasaaitamiseks on vaja konkreetseid meetmeid ja poliitikaid;

L.   arvestades, et vaimse tervise valdkonnas on liikmesriikides ja nende vahel märkimisväärsed erinevusi nii ravi kui ka sotsiaalse integratsiooni alal;

M.   arvestades, et vaimse tervise probleemidega isikutel on ülejäänud elanikkonnast suurem oht ka füüsiliselt haigestuda ning neil on vähem võimalusi nende haiguste raviks;

N.   arvestades, et kuigi füüsiline ja vaimne tervis on võrdselt olulised ja omavahel seotud, jääb vaimne tervis tihti diagnoosimata või alahinnatuks ning ei saa piisavat ravi;

O.   arvestades, et enamikes liikmesriikides on hooldekodudes toimuva pikaajalise hoolduse asemel hakatud kasutama hooldusel põhinevat elamist kogukondades, kuid arvestades siiski, et see protsess on toimunud ilma korraliku planeerimise, ressursside ja kontrollimehhanismideta ning sagedasti eelarvekärbetega, mille tulemusena võib tuhandeid vaimsete häiretega kodanikke sattuda tagasi hooldekodudesse;

P.   arvestades, et 2008. aastal loodi Euroopa vaimse ja kehalise tervise tegevusprogramm, mis koondab olulisemate organisatsioonide kõrgetasemelisi esindajaid;

Q.   arvestades, et elukestvale vaimsele tervisele pannakse alus inimese esimeste eluaastate jooksul ning arvestades, et vaimsed häired on laialt levinud noorte inimeste seas, kelle puhul varajane diagnoosimine ja ravi on ülimalt tähtis;

R.   arvestades, et ELi elanikkonna vananemine põhjustab neurodegeneratiivsete häirete sagedasema esinemise;

S.   arvestades, et vaimse tervise probleemidega inimeste ja nende perekondade kogetud diskrimineerimine ning sotsiaalne tõrjutus ei ole ainult vaimse häire, vaid ka nende poolt läbielatava häbimärgistamise, mittetunnustamise ja sotsiaalse marginaliseerimise tagajärg, ning ohutegur, mis takistab neid inimesi abi ja ravi otsimast;

T.   arvestades, et Euroopa Liit on 2010. aasta kuulutanud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aastaks;

U.   arvestades, et teadustöö annab uusi andmeid vaimse tervise meditsiinilise ja sotsiaalse mõõtme kohta, kuid arvestades, et siiski eksisteerivad märkimisväärsed lüngad, millest tulenevalt tuleks püüda mitte takistada riigi- või eraasutuste meditsiiniuuringuid arvukate (enamasti koormavate) administratiivsete nõuete või ulatuslike piirangute kehtestamisega ohutu ja tõhusa ravi arengu asjakohaste mudelite kasutamisele;

V.   arvestades, et õpioskuste häirel (vaimne puue) on palju samu omadusi ja see tekitab samu vajadusi kui psüühikahäire;

W.   arvestades, et on äärmiselt oluline parandada vaimuhaigetega kokku puutuvate meditsiinitöötajate, sh arstipraksisega tegelevate isikute ja kohtu liikmete väljaõpet;

X.   arvestades, et inimeste haigestumuse osas on esikohal vaimse tervise häired,

1.   tervitab vaimse tervise ja heaolu Euroopa pakti ning vaimse tervise ja heaolu tunnustamist põhilise esmatähtsa tegevusvaldkonnana;

2.   toetab igati kutset teha koostööd ja tugevdada meetmeid ELi institutsioonide, liikmesriikide, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste ning tööturu osapoolte vahel viies esmatähtsas valdkonnas kõiki vanuserühmi, mõlemat sugupoolt, eri etnilist päritolu ja sotsiaalmajanduslikke rühmi hõlmava elanikkonna vaimse tervise ja heaolu edendamiseks, võideldes häbimärgistamise ja sotsiaalse tõrjutusega, tugevdades ennetavat tegevust ja eneseabi ning andes abi ja adekvaatset ravi vaimse tervise probleemidega inimestele ning nende perekondadele ja hooldajatele; rõhutab, et mis tahes selline koostöö peab täielikult järgima subsidiaarsuse põhimõtet;

3.   kutsub liikmesriike üles suurendama teadlikkust hea vaimse tervise olulisusest, eriti tervishoiutöötajate ja selliste sihtgruppide hulgas nagu vanemad, õpetajad, sotsiaal- ja õigusteenuste pakkujad, tööandjad, hooldajad ning eelkõige avalikkus üldiselt;

4.   kutsub liikmesriike üles täiendama koostöös komisjoni ja Euroopa Ühenduste Statistikaametiga teadmisi vaimsest tervisest ning seosest vaimse tervise ja tervena elatud aastate vahel mehhanismide loomise abil, mis võimaldavad vahetada ja levitada teavet selgel, lihtsalt ligipääsetaval ning arusaadaval viisil;

5.   palub komisjonil teha ettepanek ühiste näitajate loomiseks, et parandada andmete võrreldavust ning soodustada vaimse tervise edendamise eesmärgil parimate tavade vahetamist ja koostööd liikmesriikide vahel;

6.   on seisukohal, et rõhk tuleks asetada halva vaimse tervise ennetamisele sotsiaalse sekkumise abil, keskendudes eriti kõige haavatavamatele gruppidele; rõhutab, et kui ennetamisest ei piisa, tuleb ergutada ja hõlbustada mittediskrimineerivat juurdepääsu ravile, ning et vaimse tervise probleemidega inimestel peaks olema täielik juurdepääs teabele innovatiivsetest ravimeetoditest;

7.   palub ELil kasutada seitsmenda raamprogrammi rahastamisvahendeid laiaulatuslikumaks teadustööks vaimse tervise ja heaolu ning vaimse ja kehalise tervise vaheliste vastastikuste seoste probleemide valdkonnas; kutsub liikmesriike tutvuma vaimse tervise algatuste rahastamisvahenditega Euroopa Sotsiaalfondis ja Euroopa Regionaalarengufondis;

8.   kutsub liikmesriike üles kasutama optimaalselt ära ühenduse ja liikmesriikide käsutuses olevaid ressursse, et edendada vaimse tervisega seotud teemasid ja organiseerida kõikidele olulisel positsioonil asuvatele isikutele teadlikkuse suurendamise programme ning koolitusprogramme, edendamaks varast diagnoosimist, otsest sekkumist ja asjakohast tegelemist vaimse tervise probleemidega;

9.   kutsub komisjoni üles läbi viima uuringu vaimuhaigustega seotud teenustest ja vaimse tervise edendamise poliitikatest kogu ELis ning avaldama selle uuringu tulemused;

10.   kutsub liikmesriike vastu võtma ÜRO resolutsiooni 46/119 vaimsete häiretega isikute kaitse ja vaimse tervishoiu parandamise kohta, mille koostas ÜRO inimõiguste komisjon ja mille ÜRO Peaassamblee võttis vastu 1991. aastal;

11.   kutsub liikmesriike üles andma vaimse tervise probleemidega inimestele kooskõlas elukestva õppe põhimõtetega õiguse võrdseks, täielikuks ja sobivaks juurdepääsuks haridusele, koolitusele ja tööhõivele ning tagama, et nad saavad vastavalt oma vajadustele piisavalt toetust;

12.   rõhutab vajadust selge ja pikaajalise planeerimise järele, et tagada kõrgekvaliteedilised, tõhusad, kättesaadavad ja universaalsed piirkondlikud ja statsionaarsed vaimse tervise raviteenused ning võtta vastu kriteeriumid sõltumatute organite järelevalve jaoks; nõuab paremat koostööd ja teabevahetust esmaste tervishoiutöötajate ja vaimse tervisega tegelevate tervishoiutöötajate vahel, et tegeleda tõhusalt vaimse ja kehalise tervisega seonduvate probleemidega, ergutades terviklikku lähenemisviisi, mis võtab arvesse inimese tervikprofiili nii füüsilise kui ka vaimse tervise seisukohast;

13.   palub liikmesriikidel juurutada vaimse tervise probleemide uuringud üldtervishoiuteenuste osana ja füüsilise tervise läbivaatuse vaimse tervishoiu teenuste osana; lisaks palub liikmesriikidel kasutusele võtta tervikliku ravi mudel;

14.   palub komisjonil koguda ja registreerida patsientide kogemusi ravi kõrvaltoimete osas Euroopa Ravimiameti suuniste kohaselt;

15.   palub komisjonil laiendada Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) volitusi ka vaimse tervise valdkonda;

16.   palub komisjonil levitada Euroopa pakti eesmärkide rakendamiseks peetud temaatiliste konverentside tulemusi ning pakkuda välja Euroopa tegevuskava kodanike vaimse tervise ja heaolu ning meditsiiniliste uuringute jaoks;

17.   ergutab looma Euroopa pakti rakendamiseks ELi vaimse tervise ja heaolu platvormi, mis koosneks komisjoni, nõukogu eesistuja, parlamendi, Maailma Terviseorganisatsiooni ning raviteenuse kasutajate, vaimse tervise probleemidega inimeste, perekondade, hooldajate, valitsusväliste organisatsioonide, ravimitööstuse, teadlaste ja teiste sidusrühmade esindajatest, taunides samas suutmatust võtta vastu Euroopa tasandi direktiivi, nagu seda soovitas Euroopa Parlament oma eelmainitud resolutsioonis komisjoni rohelise raamatu "Elanikkonna vaimse tervise parandamine" kohta;

18.   kutsub komisjoni üles pidama Euroopa vaimse tervise ja heaolu alase strateegia ettepanekut oma pikaajaliseks eesmärgiks;

19.   kutsub liikmesriike üles koostama ajakohastatud vaimse tervise alaseid õigusakte, mis oleks kooskõlas rahvusvaheliste kohustustega inimõiguste – võrdsus ja diskrimineerimise kaotamine, eraelu puutumatus, sõltumatus, kehaline puutumatus, teabe- ja osalemisõigus – osas ja mis kodifitseeriks ja kinnistaks vaimse tervise poliitika põhimõtteid, -väärtusi ja -eesmärke;

20.   kutsub üles vastu võtma Euroopa ühiseid suuniseid, mis määratleksid puuet vastavalt ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni sätetele;

Depressiooni ja enesetappude ennetamine

21.   palub liikmesriikidel rakendada sektoriüleseid programme enesetappude ennetamiseks, eriti noorte ja alaealiste hulgas, toetades tervislikku eluviisi, vähendades ohutegureid, nagu ravimite, narkootiliste ja ohtlike keemiliste ainete kerge kättesaadavus ja alkoholi kuritarvitamine; peab äärmiselt vajalikuks tagada ravi inimestele, kes on üritanud enesetappu, ning psühhoteraapiline ravi enesetapu sooritanud isikute perekondadele;

22.   kutsub liikmesriike üles looma koos kohalike organisatsioonide ja avalikkusega piirkondlikke teabevõrke tervishoiutöötajate, raviteenuse kasutajate ja vaimse tervise probleemidega inimeste, nende perekondade, nende haridusasutuste ja töökohtade vahel, et vähendada depressiooni ning enesetapukalduvust;

23.   kutsub üles laiemalt avalikustama teavet Euroopa ühtse hädaabinumbri 112 kasutamise kohta enesetapukatse või vaimse kriisi puhul, et võimaldada kiiret sekkumist ja vältimatut arstiabi;

24.   kutsub liikmesriike rajama erikoolituskursused üldarstidele ja psühhiaatriavaldkonna töötajatele, sh arstidele, psühholoogidele ja õdedele depressiivsete häirete ennetamise ja ravi ning enesetapuriskialase teadlikkuse ja selle ohjamise kohta;

Noorte vaimne tervis ja haridus

25.   palub liikmesriikidel tagada toetus koolide töötajatele, et noorte inimeste sotsiaalse integratsiooni tugevdamiseks kujundada välja terve õhkkond ja luua suhteid kooli, vanemate, tervishoiuteenuste pakkujate ja kogukonna vahel;

26.   kutsub liikmesriike üles korraldama vanematele toetusprogramme, eriti majanduslikult vähekindlustatud perekondade jaoks, ning soodustama kõikides keskkoolides sotsiaalnõustajate ametikohtade loomist, abistamaks noori sotsiaalemotsionaalsete probleemidega toimetulemisel, keskendades erilist tähelepanu sellistele ennetuslikele programmidele nagu enesehinnangu parandamine ja kriisiohjamine;

27.   rõhutab vajadust kujundada tervishoiusüsteem, mis suudab pakkuda laste ja täiskasvanute vaimse tervise eriarstiteenust, võttes arvesse üleminekut pikaajaliselt statsionaarselt ravilt hooldusel põhinevale elamisele kogukondades;

28.   rõhutab vaimse tervise probleemide varajase avastamise ja ravi vajadust haavatavates gruppides, eeskätt alaealiste puhul;

29.   teeb ettepaneku, et vaimne tervis tuleks lülitada kõikide tervishoiutöötajate õppeprogrammidesse ning et tuleks ette näha jätkuharidus ja -koolitus selles valdkonnas;

30.   kutsub liikmesriike ja Euroopa Liitu üles tegema koostööd, et tõsta teadlikkust võõrsile siirdunud vanematega laste vaimse tervise halvenevast olukorrast ning kasutusele võtta kooliprogramme, mille eesmärgiks on aidata neil lastel hakkama saada vanemate puudumisega seotud psühholoogiliste probleemidega;

Vaimne tervis töökohal

31.   on seisukohal, et töökoht omab vaimse tervise probleemidega inimeste sotsiaalses integratsioonis keskset kohta ning kutsub üles toetama nende inimeste palkamist, tööl hoidmist, tööle ennistamist ja tööle naasmist, asetades rõhu kõige haavatavamate gruppide, sh etniliste vähemuste kogukondade integratsioonile;

32.   kutsub liikmesriike üles edendama uurimistööd töötingimuste osas, mis võivad suurendada vaimuhaiguse juhtude arvu, eriti naiste seas;

33.   kutsub liikmesriike üles edendama ja rakendama spetsiaalseid kutseõppekursusi vaimsete puuetega inimestele, mis võtavad arvesse nende võimeid ja potentsiaali, et hõlbustada nende integreerumist tööturule, ning töötama välja töökohale taasintegreerimise programme; rõhutab samuti vajadust koolitada tööandjaid ja töötajaid, et nad oskaksid arvestada vaimse tervise probleemidega inimeste erivajadustega;

34.   kutsub tööandjaid üles edendama tervislikku töökliimat, pöörates tähelepanu tööga seotud stressile, mis on töökoha tõttu avalduva vaimse häire peamine põhjus, ning kõrvaldama need põhjused;

35.   kutsub komisjoni üles nõudma, et ettevõtted ja ametiasutused avaldaksid kord aastas aruande töötajate vaimse tervise alasest poliitikast ja tööst samadel alustel, nagu nad annavad aru füüsilisele tervisele suunatud töötervishoiu ja -ohutuse kohta;

36.   ergutab tööandjaid võtma oma tervise ja tööohutuse strateegiate osana vastu programme töötajate emotsionaalse ja vaimse tervise edendamiseks, pakkuma konfidentsiaalseid ja mittealavääristavaid toetusvõimalusi ja viima sisse kiusamisvastase poliitika töökohal; ning palub komisjonil levitada positiivseid näiteid selliste programmide Internetis avaldamise abil;

37.   palub liikmesriikidel tagada, et inimestelt, kellel on vaimse tervise probleemide tõttu õigus haigus- ja töövõimetushüvitistele, ei võetaks ära nende õigust töötamisele ning et nad ei kaotaks uue töö leidmisel oma töövõimetuse või haigusega seotud hüvitisi;

38.   nõuab, et liikmesriigid kohaldaksid täiel määral ja tulemuslikult nõukogu 27. Novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel(3);

Vanurite vaimne tervis

39.   kutsub liikmesriike üles võtma asjakohaseid meetmeid, et suurendada vanurite elukvaliteeti ja säilitada selle kõrge tase, propageerida tervist ja aktiivset vananemist kogukonna elus aktiivse osalemise abil, mis hõlmaks ka paindlike pensioniskeemide väljaarendamist;

40.   rõhutab vajadust edendada uurimistööd neurodegeneratiivsete häirete ja teiste vanusega sagenevate vaimuhaiguste ennetamise ja ravi alal ning komisjoni mis tahes meetme või ettepaneku järele teha vahet Alzheimeri tõve või sarnaste neurodegeneratiivsete häirete ja teiste vaimuhaiguse vormide vahel;

41.   ergutab ühise tegutsemise väljaarendamist uurimistöö ja poliitika vahel vaimse tervise ja heaolu valdkonnas;

42.   rõhutab vajadust hinnata vanurite üheaegset haigestumust ning vajadust koolitada tervishoiutöötajaid, et suurendada nende teadlikkust vaimse tervise probleemidega vanurite vajadustest;

43.   palub komisjonil ja liikmesriikidel sotsiaalse kaitse ja integratsiooni avatud koordineerimismeetodi kontekstis võtta meetmeid hooldajate toetamiseks ja töötada välja põetamise ja pikaajalise hoolduse suunised, et aidata vältida vanurite väärkohtlemist ja võimaldada neile inimväärset elu sobilikus keskkonnas;

Võitlus häbimärgistamise ja sotsiaalse tõrjutusega

44.   nõuab avaliku teabe ja teavitamise kampaaniate korraldamist meedia, Interneti, koolide ja töökohtade kaudu, et edendada vaimset tervist, suurendada teadlikkust depressiooni ja enesetapukalduvuste kõige tavalisemate tunnuste kohta, kaotada häbimärk vaimsetelt häiretelt, julgustada inimesi otsima kõige paremat ja tulemuslikumat abi ja propageerida vaimse tervise probleemide all kannatavate inimeste aktiivset integreerimist;

45.   rõhutab meedia esmatähtsat rolli vaimuhaiguste suhtes võetud hoiakute muutmisel ning nõuab Euroopa suunise väljatöötamist vaimse tervise vastutustundliku käsitlemise kohta meedias;

46.   palub liikmesriikidel toetada ja ergutada vaimse tervise probleemidega inimesi ja nende hooldajaid esindavatele organisatsioonidele suuremate volituste andmist, et soodustada nende osalust poliitika väljatöötamisel ja rakendamisel ning vaimse tervisega seotud teadustöö kõikides etappides;

47.   on seisukohal, et häbimärgi kaotamine vaimuhaiguselt hõlmab loobumist invasiivsest ja ebahumaansest ravist ning ravist, mis põhineb vaimuhaigete järelevalve alla võtmisel;

48.   peab vajalikuks edendada ja toetada tööd psühholoogilise ja sotsiaalse rehabilitatsiooni alal, mida teevad väikesed riiklikud, eraõiguslikud või avaliku/erasektori päeva- ja püsihooldekeskused, mis sarnanevad oma suuruse ja põhimõtete poolest perekondadega ja asetsevad linnakeskkonnas, et edendada nende asukate integratsiooni ravi- ja rehabilitatsiooniprotsessi igas staadiumis;

49.   tervitab komisjoni ettepanekut võtta vastu uus direktiiv diskrimineerimise vastu usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse põhjal väljaspool tööhõivesektorit ning nõuab selle direktiivi viivitamatut vastuvõtmist, et kaitsta vaimse tervise probleemidega isikuid diskrimineerimise eest;

50.   kutsub kõiki liikmesriike üles viivitamatult ratifitseerima täiskasvanute rahvusvahelist kaitset käsitleva 13. jaanuari 2000. aasta Haagi konventsiooni;

o
o   o

51.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa büroole.

(1) ELT C 305 E, 14.12.2006, lk 148.
(2) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0009.
(3) EÜT L 303, 2.12.2000, lk 16.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika