Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2181(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0061/2009

Indgivne tekster :

A6-0061/2009

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/03/2009 - 8.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0085

Vedtagne tekster
PDF 35kWORD 56k
Tirsdag den 10. marts 2009 - Strasbourg
Grænseforvaltningen i EU og i tredjelande
P6_TA(2009)0085A6-0061/2009

Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 om de kommende faser af grænseforvaltningen i Den Europæiske Union og tilsvarende erfaringer i tredjelande (2008/2181(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. februar 2008 med titlen "Forberedelse af de kommende faser af grænseforvaltningen i EU" (KOM(2008)0069),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. februar 2008 med titlen "Rapport om evalueringen og den fremtidige udbygning af FRONTEX-agenturet" (KOM(2008)0067),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. februar 2008 med titlen "Undersøgelse af oprettelsen af et europæisk grænseovervågningssystem (EUROSUR)", (KOM(2008)0068),

-   der henviser til de indledende bemærkninger af 3. marts 2008 fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og de fælles bemærkninger af 29. april 2008 fra Artikel 29-arbejdsgruppen om databeskyttelse og arbejdsgruppen om politi og retssystem til de tre ovennævnte meddelelser,

-   der henviser til Rådets konklusioner om forvaltning af EU-medlemsstaternes ydre grænser,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks)(1),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen)(2),

-   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1104/2008 af 24. oktober 2008 om overgang fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II)(3) og til Rådets afgørelse 2008/839/RIA af 24. oktober 2008 om overgang fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II)(4),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 24. november 2005 om øget effektivitet, kompatibilitet og synergi blandt europæiske databaser inden for retlige og indre anliggender (KOM(2005)0597),

-   der henviser til sin beslutning af 18. december 2008 om evaluering og fremtidig udbygning af Frontex-agenturet og det europæiske grænseovervågningssystem Eurosur (EUROSUR)(5),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0061/2009),

A.   der henviser til, at afskaffelsen af kontrollen ved EU's indre grænser er et af de største resultater, der er opnået i forbindelse med de europæiske integrationsbestræbelser,

B.   der henviser til, at et område uden indre grænser ikke kan fungere uden ansvarsdeling og solidaritet, for så vidt angår forvaltningen af de ydre grænser,

C.   der henviser til, at der bør lægges vægt på samarbejdet med tredjelandes grænsesikkerhedsmyndigheder i overensstemmelse med EU's almindelige eksterne politik,

D.   der henviser til, at EU's ydre grænse hvert år krydses af 160 mio. EU-borgere, 60 mio. tredjelandsstatsborgere uden visumpligt og 80 mio. med visumpligt,

E.   der henviser til, at foranstaltninger til forbedring af grænsesikkerheden skal ledsages af lempelser af reglerne for passagerstrømme og mobilitetsfremmende foranstaltninger i en stadig mere globaliseret verden,

F.   der henviser til, at der som led i EU's integrerede grænseforvaltning er adskillige værktøjer og programmer, der allerede er oprettet, er ved at blive forberedt eller er på det politiske udviklingsstadium,

G.   der henviser til, at Kommissionen har udtalt, at den har til hensigt at være klar i 2009-2010 til at fremlægge lovforslag om indførelse af et ind- og udrejsesystem, et program til registrering af rejsende (RTP) og et elektronisk system for rejsetilladelser (ESTA),

H.   der henviser til, at tilsvarende systemer findes i Australien og er ved at blive gennemført i USA som led i US-Visit-programmet,

I.   der henviser til, at der både mangler en omfattende strategiplan, der fastsætter den overordnede struktur for EU's grænsestrategi, og en grundig evaluering og vurdering af de nuværende systemer og de systemer, der er under udarbejdelse,

Ind- og udrejsesystem

1.   er opmærksom på, at de personer, der bliver længere, end de har tilladelse til (overstayers), og som er et centralt aspekt af det forslåede ind- og udrejsesystem, antagelig udgør langt den største gruppe af ulovlige indvandrere i EU; anmoder imidlertid om flere oplysninger om de data, der er indsamlet af en ekstern konsulent, som skønner, at "der i 2006 var op mod 8 millioner ulovlige indvandrere i EU-25"(6); insisterer endvidere på en klar definition af begrebet "personer, der bliver længere, end de har tilladelse til", herunder mulige undtagelser under særlige betingelser, og på en nærmere kvalitativ og kvantitativ analyse af de trusler/risici/omkostninger, de påfører det europæiske samfund;

2.   påpeger, at selv om det foreslåede system og varslingsoplysningen måske vil kunne bidrage til både at afskrække tredjelandsstatsborgere fra at blive længere, end de har tilladelse til, og tilvejebringe data og oplysninger om mønstre, er det stadigt nødvendigt med yderligere kontakt med retshåndhævende organer for at pågribe personer, der bliver længere, end de har tilladelse til, og mener derfor ikke, at det foreslåede system i sig selv vil kunne sætte en stopper for det fænomen, at personer bliver længere, end de har tilladelse til;

3.   har ikke tilstrækkelige oplysninger om, hvorledes dette system vil blive integreret i og fungere i samspil med de eksisterende rammer, hvilke ændringer der måske er behov for i det nuværende system og de faktiske omkostninger, der er forbundet hermed; er derfor af den opfattelse, at det fortsat er tvivlsomt, hvorvidt gennemførelsen af et sådant system er absolut nødvendigt;

4.   erindrer om, VIS' og SIS II's succes er en forudsætning for, at ind- og udrejsesystemet kan fungere korrekt i både materiel og operationel henseende; påpeger, at disse instrumenter endnu ikke er fuldt operationelle, og at det derfor endnu ikke har været muligt at evaluere dem på behørig vis; understreger, at der er rejst tvivl om SIS II's driftssikkerhed og pålidelighed;

5.   bemærker, at det utvivlsomt, og efter de erfaringer, der er gjort i USA, er en større udfordring at gennemføre udrejsekapacitet end indrejsekapacitet, særligt hvad angår udrejse til lands eller vands; har endvidere på baggrund af de samme erfaringer alvorlige betænkeligheder vedrørende et sådant systems omkostningseffektivitet; opfordrer derfor Kommissionen til at fremlægge yderligere oplysninger om de faktiske investeringer, som et sådant system skaber;

Program til registrering af rejsende

6.   støtter i princippet konceptet for et RTP for tredjelandsstatsborgere, uanset om der er visumpligt eller ej, der kan ekspedere strømmen af rejsende hurtigere og forebygge kødannelse ved ind- og udrejsesteder, samt en evt. anvendelse af automatiske kontrolposter til EU-borgere, eftersom gældende fællesskabsret ikke tillader forenkling af grænsekontrollen undtagen i de tilfælde, hvor tredjelandsstatsborgere bor i grænseregioner;

7.   krititserer imidlertid den terminologi, der er anvendt i ovennævnte meddelelse "Forberedelse af de kommende faser af grænseforvaltningen i EU" ("lav risiko"/"rejsende i god tro"), idet dette antyder, at et stort antal rejsende som udgangspunkt betragtes som om, de "udgør en høj risiko" eller er i "ond tro", og anbefaler termen "hyppigt rejsende";

8.   påpeger, at adskillige medlemsstater allerede har oprettet eller er ved at forberede et sådant RTP for tredjelandsstatsborgere, og understreger risikoen for at ende med en tilfældig sammensætning af 27 systemer baseret på forskellige kriterier, herunder om databeskyttelse og gebyrer; er opmærksom på, at Nederlandene sammen med Tyskland, Det Forenede Kongerige og Frontex forsøger at fremme det såkaldte International Expedited Traveller programme som en model for andre medlemsstater;

9.   opfordrer til en harmoniseret fremgangsmåde og opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at fremskynde processen på grundlag af bedste praksis i medlemsstaterne samt at sikre, at medlemsstaterne fortsat handler i overensstemmelse med fællesskabsretten;

10.   bemærker, at RTP'er for tredjelandsstatsborgere faktisk er forskellige fra RTP'er for EU-borgere; understreger derfor, at der til enhver tid skal være en klar sondring mellem de to;

Et elektronisk system for rejsetilladelser (ESTA)

11.   erkender, at det sikkerhedsmæssigt vil være uklogt udelukkende at fokusere på tredjelandsstatsborgere, der rejser ind i EU fra lande med visumkrav; stiller imidlertid spørgsmålstegn ved, om det foreslåede system er ubetinget nødvendigt, og ønsker en udførlig begrundelse for bevæggrunden herfor; er overbevist om, at et tæt samarbejde mellem i særdeleshed efterretningstjenesterne, og ikke massiv generel dataindsamling, er vejen frem;

12.   ønsker at blive underrettet om den nøjagtige tidsplan samt detaljerne for denne undersøgelse, som Kommissionen påtænker;

Betænkeligheder ved databeskyttelse og biometriske oplysninger

13.   finder det uacceptabelt, at Kommissionen hverken har hørt Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, der ikke desto mindre havde givet udtryk for en række betænkeligheder, eller Artikel 29-databeskyttelsesarbejdsgruppen, inden den vedtog ovennævnte meddelelse med titlen "Forberedelse af de kommende faser af grænseforvaltningen i EU"; anmoder derfor Kommissionen om at høre begge i forbindelse med alle foranstaltninger, som denne meddelelse giver anledning til, eftersom de foreslåede elementer indebærer forarbejdning af enorme mængder personlige data;

14.   er opmærksom på, at biometriske oplysninger i teorien er effektive til at identificere personer, da de biometriske kendetegn, der måles, menes at være unikke for hver enkelt person; understreger imidlertid det forhold, at biometriske oplysningers pålidelighed aldrig er uomtvistelige, og at de ikke i alle tilfælde er nøjagtige; påpeger derfor, at der til enhver tid skal forefindes alternative procedurer, og at risikoprofilerne bør forbedres;

15.   insisterer på en standardprotokol for anvendelse og udveksling af biometriske oplysninger samt grænsefladekontrolaftaler, hvori der redegøres for, hvordan protokollen vil blive anvendt; finder endvidere, at anvendelsen af biometriske oplysninger skal være undergivet kvalitetsstandarder for at undgå forskelle i godkendelsen mellem forskellige systemer, der anvendes af medlemsstaterne;

16.   finder, at indbygget databeskyttelse ("privacy by design") er en afgørende del af enhver udvikling, der risikerer at udsætte enkeltpersoners personlige oplysninger og den offentlige tiltro og tillid til dem, der er i besiddelse af oplysninger herom, for fare;

Konklusioner

17.   finder, at målet om en reelt integreret grænseforvaltning i EU er berettiget og er enig i, at det er vigtigt løbende at udvikle og styrke EU's fælles politik om grænseforvaltning;

18.   mener imidlertid, at der i forbindelse med grænse- og immigrationsforvaltning hober sig vidtrækkende forslag op med en forbløffende fart; opfordrer derfor Kommissionen til i den forbindelse at tage behovet for og omkostningerne ved grænselogistik i betragtning;

19. beklager endvidere dybt tanken om, at EU's grænseforvaltningspolitik baseres på den opfattelse, at alle rejsende er potentielt mistænkelige og er nødt til at bevise, at de er i god tro;

20.   kritiserer, at der ikke foreligger en samlet masterplan, der fastsætter den overordnede struktur for EU's grænseforvaltningsstrategi, eller detaljer for, hvordan alle tilhørende programmer og ordninger (der allerede er på plads i løbet af forberedelsen eller i den politiske udvikling) skal fungere kollektivt, og hvordan forholdet mellem programmerne kan optimeres; mener i forbindelse med overvejelserne om udformningen af EU's grænseforvaltningsstrategi, at Kommissionen allerførst bør analysere, hvor effektive medlemsstaternes nuværende grænseforvaltningssystemer er, for at opnå optimal synergi mellem dem;

21.   understreger behovet for en evaluering og vurdering af først og fremmest de ordninger, der er under udarbejdelse, og understreger, at EU's evne til at nå sine strategiske mål i vid udstrækning afhænger af dets succes med at håndtere den indbyrdes afhængighed mellem forbundne programmer, eftersom dobbeltarbejde og manglende konsekvens mellem programmerne vil få en negativ indvirkning på den organisatoriske effektivitet og på de organisatoriske resultater; er af den opfattelse, at der hverken bør lanceres nye instrumenter eller systemer, før de eksisterende værktøjer er fuldt ud operationelle, sikre og pålidelige;

22.   finder derfor, at det, inden der foretages investeringer, er af største vigtighed, at der findes en klart defineret operationel sammenhæng, hvor alle foranstaltninger og fremkommende initiativer tilpasses; påpeger endvidere, at det bør stå krystalklart, hvilke ændringer der er nødvendige for at sikre, at teknologi og processer arbejder sammen i harmoni, og understreger, at alle investeringer skal være økonomisk begrundede;

23.   stiller sig tvivlende over for behovet for og forholdsmæssigheden af de foreslåede foranstaltninger i betragtning af, at de er dyre og indebærer mulige risici for databeskyttelsen; mener derfor, at de bør vurderes på grundlag af disse kriterier, før der overvejes noget formelt forslag;

24.   erkender, at balancen mellem at sikre fri bevægelighed over grænserne for et voksende antal mennesker og at garantere større sikkerhed for Europas borgere er vanskelig, og bestrider ikke, at brugen af oplysninger frembyder klare fordele; er samtidig af den opfattelse, at offentlig tillid til regeringsforanstaltninger kun kan opretholdes, hvis der indføres tilstrækkelige databeskyttelsesforanstaltninger, databeskyttelsesovervågning og klagemuligheder;

o
o   o

25.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, til medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser (Frontex).

(1) EUT L 105 af 13.4.2006, s. 1.
(2) EUT L 218 af 13.8.2008, s. 60.
(3) EUT L 299 af 8.11.2008, s. 1.
(4) EUT L 299 af 8.11.2008, s. 43.
(5) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0633.
(6) SEK(2008)0153.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik