Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2196(INL)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0040/2009

Внесени текстове :

A6-0040/2009

Разисквания :

PV 09/03/2009 - 18
CRE 09/03/2009 - 18

Гласувания :

PV 10/03/2009 - 8.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0086

Приети текстове
PDF 402kWORD 68k
Вторник, 10 март 2009 г. - Страсбург
Презгранично преместване на седалища на дружества
P6_TA(2009)0086A6-0040/2009
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2009 г. съдържащ препоръки към Комисията относно презгранично преместване на седалища на дружества (2008/2196(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 192, алинея втора от Договора за ЕО,

–   като взе предвид членове 43 и 48 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 21 май 2003 г., озаглавено "Осъвременяване на дружественото право и укрепване на корпоративното управление в Европейския съюз – План за постигане на напредък" (COM(2003)0284),

–   като взе предвид своята резолюция от 21 април 2004 г. относно съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент: Модернизиране на дружественото право и укрепване на корпоративното управление в Европейския съюз – план за напредък(1),

–   като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2006 г. относно актуалното развитие и перспективите в дружественото право(2),

–   като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2007 г. относно Европейското частно дружество и Четиринадесета директива за дружествено право по въпроса за преместването на седалището на дружество(3),

–   като взе предвид решенията на Съда на Европейските общности по дела Daily Mail и General Trust(4), Centros(5), Überseering(6), Inspire Art(7), SEVIC Systems(8) и Cadbury Schweppes(9),

–   като взе предвид членове 39 и 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси и становището на Комисията по икономически и парични въпроси (A6-0040/2009),

А.   като има предвид, че дружествата следва да се ползват със свобода на установяване в рамките на вътрешния пазар съгласно Договора за ЕО и тълкуванието на Съда на Европейските общности;

Б.   като има предвид, че презграничното преместване на дружества е един от съществените елементи в завършването на вътрешния пазар;

В.   като има предвид, че презграничното преместване на адреса на управление на дадено дружество не следва да има като последица неговата ликвидация, прекратяване или загуба на качеството юридическо лице;

Г.   като има предвид, че презграничното преместване на регистрираното седалище не следва да заобикаля правни, социални и фискални условия;

Д.   като има предвид, че правата на други заинтересовани страни, засегнати от преместването, като миноритарни съдружници, работници и служители, кредитори и т.н. следва да се гарантират;

Е.   като има предвид, че съответните разпоредби на общностното право предвиждат презгранични права на информиране, консултация и участие на работниците и служителите, както и запазване на придобитите преди това права на участие на работниците и служителите (Директива 94/45/ЕО(10) и Директива 2005/56/ЕО(11)), които следва да бъдат запазени в пълен обем, и като има предвид, че работниците и служителите не бива да губят вече възникнали права вследствие на преместването на седалището;

Ж.   като има предвид, че норма, изискваща главното управление и седалището на едно дружество да се намират в една и съща държава-членка, би противоречала на решенията в практиката на Съда на Европейските общности, свързани със свободата на установяване и поради това би нарушавала правото на ЕО;

1.  Изисква от Комисията до 31 март 2009 г. да внесе в Парламента законодателно предложение за директива на основание член 44 от Договора за ЕО за определяне на мерки за координиране на националното законодателство на държавите-членки с цел улесняване на презграничното преместване в рамките на Общността на седалището дружество, учредено в съответствие със законодателството на държава-членка ("14-та Директива за дружественото право"), и изисква това предложение да бъде изготвено в рамките на междуинституционално обсъждане и в съответствие с приложените подробни препоръки;

2.  Отбелязва, че понастоящем дружествата могат да прехвърлят своето седалище само чрез прекратяване на дружеството и учредяване на ново юридическо лице в целевата страна или чрез учредяване на ново юридическо лице в целевата страна и последващо обединяване на двете дружества; отбелязва също така, че този процес е свързан с административни пречки, разходи и социални последици и не дава правна сигурност;

3.  Обръща внимание на свободата на установяване, която се гарантира за предприятията в член 48 от Договора за ЕО и тълкувание на която е дадено от Съда на Европейските общности(12);

4.  Отбелязва, че прехвърлянето на седалище означава и прехвърляне на надзора; посочва, че в контекста изготвянето на проекта на 14-та директива в областта на дружественото право относно трансграничното прехвърляне на седалища на дружества трябва да се гарантира запазването на съществуващите права на акционерите, кредиторите и заетите лица и да се запази съществуващото равновесие в управлението на дружеството ("корпоративно управление");

5.  Предлага в новата директива да се направи позоваване на Директива 94/45/ЕО и Директива 2005/56/EО, за да се гарантира последователността и същността на процедурата на участие на заетите лица при прилагането на директивите на ЕС, свързани с дружественото право;

6.  Счита, че прехвърлянето на седалище на дружество трябва да става след изготвяне на план за прехвърляне и на доклад, в който да се разясняват и обосновават правните и икономическите аспекти на прехвърлянето, както и последствията от него за съдружниците и заетите лица; изтъква, че на всички заинтересовани лица своевременно трябва да се предостави достъп до плана за прехвърляне и до доклада;

7.  Подчертава положителните последствия от данъчната конкуренция за икономическия растеж в контекста на Лисабонската стратегия;

8.  Отбелязва, че прехвърлянето на седалище не следва да поражда данъчни последици;

9.  Предлага да се подобри обменът на информация и взаимната помощ между данъчните органи;

10.  Призовава за прозрачност по отношение на прилагането на новата директива в държавите-членки и във връзка с това предлага да се въведе изискване към държавите-членки за уведомяване на Комисията, като дружествата, които прехвърлят седалището си в съответствие с директивата бъдат вписвани в европейски регистър на дружествата; отбелязва, че в интерес на по-доброто законодателство при транспониране на задължението за докладване в националното законодателство трябва да се избегне претрупването с информация ("information overkill"), при условие че се гарантира достатъчна информация;

11.  Потвърждава, че препоръките отчитат принципа на субсидиарност и основните права на гражданите;

12.  Счита, че поисканото предложение не поражда финансови последици;

13.  Възлага на своя Председател да предаде настоящата резолюция и приложените подробни препоръки на Комисията и на Съвета, както и на парламентите и правителствата на държавите-членки.

(1) ОВ С 104 Е, 30.4.2004 г., стр. 714.
(2) ОВ С 303 Е, 13.12.2006 г., стр. 114.
(3) ОВ С 263 Е, 16.10.2008 г., стр. 671.
(4) Дело 81/87 Daily Mail and General Trust [1988] Сборник практика на Съда на ЕО 5483.
(5) Дело C-212/97 Centros [1999] Сборник практика на Съда на ЕО I-1459.
(6) Дело C-208/00 Überseering [2002] Сборник практика на Съда на ЕО I-9919.
(7) Дело C-167/01 Inspire Art [2003] Сборник практика на Съда на ЕО I-10155.
(8) Дело C-411/03 SEVIC Systems [2005 г.] Сборник практика на Съда на ЕО I10805.
(9) Дело C-196/04 Cadbury Schweppes [2006 г.] Сборник практика на Съда на ЕО I7995.
(10) Директива 94/45/ЕО на Съвета от 22 септември 1994 г. за създаване на Европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение (ОВ L 254, 30.9.1994 г., стр. 64).
(11) Директива 2005/56/EО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. относно презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност (ОВ L 310, 25.11.2005 г., стр. 1).
(12) Решение по делото Centros, цитирано по-горе.


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕЗОЛЮЦИЯТА:

ПОДРОБНИ ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИСКАНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Европейският парламент изисква от Комисията да представи предложение за директива, която следва да съдържа следните елементи:

Препоръка № 1 (последици от презгранично преместване на седалище на дружество)

Презграничното преместване на седалището на дружество не следва да поражда неговата ликвидация, прекратяване или загуба на качеството на юридическо лице; следователно дружеството запазва своята правосубектност, а неговите авоари, отговорности и договорни правоотношения остават незасегнати. Освен това преместването не бива да заобикаля нормативни, социални и фискални условия. Преместването влиза в сила на датата на регистрация в приемащата държава-членка. Считано от датата на регистрация в приемащата държава-членка, положението на дружеството се регулира от законодателството на тази държава.

Препоръка № 2 (процедура по преместване в рамките на дружеството)

Ръководството или управителният съвет на дружеството, планиращо преместване, следва да изготви предложение за преместване. Предложението следва да съдържа най-малко следните реквизити:

   а) правно-организационна форма, наименование и седалище на дружеството в държавата-членка по произход;
   б) предвидената правно-организационна форма, наименование и седалище на дружеството в приемащата държава-членка;
   в) учредителен договор и устав, предвидени за дружеството в приемащата държава-членка;
   г) графика за преместване;
   д) датата, от която сделките на дружеството, възнамеряващо да премести седалището си, ще се третират за целите на счетоводството като сделки с местоизвършване в приемащата държава-членка;
   е) по целесъобразност подробна информация за преместването на управлението или основното място на дейност;
   ж) правата, гарантирани на членовете, работниците и служителите, и кредиторите на дружеството или съответните предложени мерки;
   з) ако дружеството се управлява чрез участие на работниците и служителите и ако националното законодателство на приемащата държава-членка не налага такава схема, информация за процедурите, по които се определят условията за участие на работниците и служителите.

Предложението за преместване следва да се представи на членовете и представителите на работниците и служителите на дружеството за преглед в подходящ срок преди датата на общото събрание на акционерите или съдружниците на дружеството.

Всяко дружество, планиращо преместване, следва да публикува най-малко следните обстоятелства съгласно приложимото национално законодателство, в съответствие с Директива 68/151/ЕИО(1):

   а) правно-организационна форма, наименование и седалище на дружеството в държавата-членка по произход, както и предвидените правно-организационна форма, наименование и седалище в приемащата държава-членка;
   б) регистъра, в който са вписани документите и обстоятелствата по член 3, параграф 2 от Директива 68/151/ЕИО по отношение на дружеството, както и входящия номер в този регистър;
   в) описание на условията, при които кредиторите и миноритарните съдружници могат да упражняват своите права, както и адреса на който безвъзмездно може да бъде получена пълна информация във връзка с тези условия.

Ръководството или управителният съвет на дружеството, планиращо преместване, също изготвя доклад, в който се разясняват и мотивират правните и икономическите страни на предложението и се посочват последиците за членовете, кредиторите и работниците и служителите на дружеството, освен ако е уговорено друго.

Препоръка № 3 (решение за преместване чрез общо събрание на акционерите или съдружниците)

Общото събрание на акционерите или съдружниците одобрява предложението за преместване в съответствие с установените условия и с мнозинството, необходимо за изменение на учредителния договор и устава съгласно законодателството, приложимо спрямо дружеството в държавата-членка по произход.

Ако дружеството се управлява въз основа на участие на работници и служители, по решение на общото събрание преместването може да бъде обвързано с условие за изрично одобрение на приетото участие на работниците и служителите.

Препоръка № 4 (административна процедура и проверка на преместването)

Държавата-членка по произход на дружеството следва да провери законосъобразността на процедурата по преместване в съответствие със своето законодателство. Компетентният орган, определен от държавата-членка по произход, следва да издаде удостоверение, с което всичките изисквани действия и формалности се обявяват за окончателни.

Удостоверението, екземпляр от учредителния договор и устава, предвидени за дружеството в приемащата държава-членка, както и екземпляр от предложението за преместване се представят в рамките на подходящ срок пред органа, отговарящ за регистрацията в приемащата държава-членка. Тези документи са достатъчни за регистрацията на дружеството в приемащата държава-членка. Компетентният орган по регистрацията в приемащата държава-членка проверява дали са изпълнени съществените и формалните условия за преместването.

Компетентният орган в приемащата държава-членка уведомява незабавно съответния орган в държавата-членка по произход на дружеството за регистрацията. Тогава органът в държавата-членка по произход заличава дружеството от регистъра.

Регистрацията в приемащата държава-членка и заличаването от регистъра в държавата-членка по произход се публикуват. На обявяване подлежат поне следните обстоятелства:

   а) дата на регистрация;
   б) нов и предишен входящ номер в съответните регистри на държавата-членка по произход и приемащата държава-членка.

Препоръка № 5 (участие на работници и служители)

Участието на работници и служители се регулира от законодателството на приемащата държава-членка.

Въпреки това, законодателството на приемащата държава-членка не се прилага:

   а) когато приемащата държава-членка не осигурява най-малко равностойно на участието в държавата-членка по произход на дружеството, или
   б) когато законодателството на приемащата държава-членка не предоставя на работниците и служителите на предприятия на дружеството, които се намират в други държави-членки, същите условия за упражняване на правото на участие, както тези за работниците или служителите преди преместването.

В тези случаи следва да се прилагат съответно разпоредбите на член 16 от Директива 2005/56/ЕО.

Препоръка № 6 (трети лица, засегнати от преместването)

Всяко дружество, срещу което е започната процедура по прекратяване, ликвидация, несъстоятелност или спиране на плащанията или други подобни процедури, няма право да предприема презгранично преместване на своето седалище в рамките на Общността.

За целите на висящите съдебни или административни производства, които са започнали преди преместването на адреса на управление, дружеството се разглежда като такова със седалище в държавата-членка по произход.

(1) Първа директива 68/151/ЕИО на Съвета от 9 март 1968 г. за съгласуване на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 58, втора алинея от Договора, за защита на интересите на съдружниците и на трети лица, с цел тези гаранции да станат равностойни на цялата територия на Общността (ОВ L 65, 14.03.1968 г., стр. 8).

Правна информация - Политика за поверителност